St.meld. nr. 27 (2007-2008)

Nedrustning og ikke-spredning

Til innholdsfortegnelse

Forklaring og forkortelser

ABM Anti-Ballistic Missiles Treaty Avtalen om ballistiske raketter
BTWC Biological and Toxic Weapons Convention Biologivåpenkonvensjonen
CFE Treaty on Conventional Forces in Europe Avtalen om konvensjonelle styrker i Europa
CTBT Comprehensive Test Ban Treaty Den kjernefysiske prøvestansavtalen
CWC Chemical Weapons Convention Kjemivåpenavtalen
FMCT Fissile Material Cut-off Treaty Avtale om forbud mot produksjon av spaltbart materiale til våpenformål
IAEA International Atomic Energy Agency Det internasjonale atomenergibyrået
CCW Convention on Certain Conventional weapons Konvensjonen om inhumane våpen
INF Intermediate Nuclear Forces Treaty Avtalen om mellomdistanseraketter
SORT Strategic Offensive Reductions Treaty Avtalen om offensive og strategiske styrkereduksjoner (Moskva-avtalen)
START Strategic Arms Reduction Treaty Avtalen om strategiske styrkereduksjoner
OST Outer Space Treaty Avtalen om det ytre rom
NPT Nuclear Non-Proliferation Treaty Den kjernefysiske ikke-spredningsavtalen
HEU Highly enriched uranium Høyanriket uran
LEU Low-enriched uranium Lavanriket uran
PSI Proliferation Security Initiative Initiativet for spredningssikkerhet