St.meld. nr. 28 (2007-2008)

Samepolitikken

Til innholdsfortegnelse

Sammendrag

Stortinget besluttet i tilknytning til vedtak om sameloven (Lov av 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold) at «Regjeringen framlegger inntil videre for Stortinget årlig stortingsmelding om Sametingets virksomhet. En gang i hver stortingsperiode fremlegges melding om de tiltak som foretas for å sikre og utvikle samenes språk, kultur og samfunnsliv.» Dette er den fjerde meldingen av en slik karakter. De tre foregående meldingene ble lagt fram i 1993 (St.meld. nr. 52 (1992–93)), i 1997 (St.meld. nr. 41 (1996–97)), og en tilleggsmelding til denne i 1998 (St.meld. nr. 18 (1997–98)). I 2001 ble St.meld. nr. 55 (2000 – 2001) Om samepolitikken lagt fram og en tilleggsmelding til denne kom i 2002 (St. meld. nr. 33 (2001 – 2002)).

Regjeringens samepolitikk er forankret i regjeringens overordnede verdier – rettferdighet og fellesskap, et levende folkestyre, en bærekraftig utvikling, et sosialt og samfunnskritisk engasjement og humanistiske verdier og ideer. Soria Moria-erklæringen danner sammen med forpliktelsene gjennom internasjonale konvensjoner, nasjonal lovgivning og et aktivt samarbeid med Sametinget, regjeringens fundament for å bevare og utvikle samisk kultur i Norge.

De senere års samepolitiske utvikling ligger til grunn for arbeidet med denne stortingsmeldingen, herunder Sametingets vedtak, rapporter og innspill. I arbeidet med stortingsmeldingen har regjeringen også søkt å hente inn synspunkter og innspill fra organisasjoner, institusjoner, skoler, kommuner og private.

Stortingsmeldingen har fem hoveddeler og omfatter de fleste samfunnssektorer. Del 1 omhand­ler overordnede prinsipper og verdigrunnlaget for regjeringens samepolitikk, rettslig grunnlag nasjonalt og internasjonalt, nordisk og internasjonalt samarbeid og nordområdesatsingen. Del 2 Mangfold i det samiske samfunnet omtaler de ulike samiske språkområdene, næringstilpasninger og bosetting. Videre omtales identitet, diskriminering, homofili og likestilling. Del 3 Samiske interesser i offentlig forvaltning og tjenesteyting tar opp behovet for samisk språk- og kulturkompetanse i offentlig sektor, og rolle og ansvarsforhold for samiske saker på ulike forvaltningsområder. Del 4 Sametinget tar opp Sametingets formelle stilling og myndighet, samt Sametingets samarbeid, medvirkning og innflytelse overfor øvrig forvaltning. Del 5 Samepolitikken på ulike samfunnsområder er delt inn i kapitler om helsespørsmål, barn og unge, barnehager, grunnopplæring, høyere utdanning og forsk­ning, tradisjonell kunnskap, kultur, kirke, frivillighet, media, språk og ressursutnytting og verdiskapning. Ressursutnytting og verdiskapning omhandler arbeidet med rettsforhold i samiske områder, offentlige reguleringer som påvirker bruk av utmark, reindrift, fiskeri- og havbruksnæringen, landbruk, utmarksnæringer, duodji og reiseliv, og generelle nærings- og distriktspolitiske tiltak.

Rettighetsutvikling, institusjonsbygging og formalisering av dialogen mellom myndighetene og samene har stått sentralt i samepolitikken fram til nå. Det er etablert lover, regelverk og ordninger for å styrke samisk språk, kultur, nærings- og samfunnsliv. Særlig viktig er finnmarksloven og konsultasjonsavtalen mellom Sametinget og statlige myndigheter. Regjeringen vil følge opp tidligere og pågående rettighetsutredninger og -ordninger, blant annet den nyetablerte Finnmarkskommisjonen, Utmarksdomstolen, planer for oppfølging av Samerettsutvalget II og Kystfiskeutvalget, og det videre arbeidet med Nordisk samekonvensjon.

Siden Sametingets opprettelse har Sametinget styrket sin stilling, blant annet gjennom samarbeid med fylkeskommunene og andre. Det er etablert en rekke samiske institusjoner, herunder kulturhus og språksentra som er betydningsfulle samiske kraftsentra. Oppbyggingen av samiske institusjoner i lokalsamfunn har vært med på å bekrefte og synliggjøre samisk tilstedeværelse. Flere og flere barn vokser opp med en selvfølgelig samisk identitet. Samiske kulturarbeidere og musikere har gjort seg bemerket både i innland og utland. Den allmenne forståelsen og bevisstheten om samisk tilstedeværelse i Norge har vokst. Samisk kultur er blitt en del av det allmenne kulturbildet i Norge.

Samtidig er det slik at samisk språk og kultur står svakt i mange områder. Også innenfor forvaltningsområdet for samisk språk som i dag omfatter åtte kommuner i fire fylker, er det fortsatt utfordringer blant annet knyttet til gjennomføringen av samelovens språkregler.

Regjeringen vil bygge videre på de institusjonelle og rettslige rammene som er lagt. Samtidig vil regjeringen nå sette fokus på hvordan rettighetene og politikken kommer til uttrykk i praksis. Regjeringen legger særlig vekt på «hverdagspolitikken», den praktiske integreringen av samiske hensyn i politikkutforming og tiltak på alle samfunnsområder og forvaltningsnivåer.

Regjeringen vil ha fokus på den samiske brukers møte med det offentlige. Dette er viktig fordi det gjelder den enkelte sames velferd og rettssikkerhet. Undersøkelser viser at samisk språkkompetanse i offentlige organer ikke er tilstrekkelig. Det er lav rekruttering til høyere utdanning som gir kompetanse i samisk språk, og vanskelig å rekruttere personell med samiskspråklig kompetanse til privat og offentlig sektor. Særlig alvorlig er dette for helsesektoren der en risikerer feilbehandling på grunn av manglende språkforståelse hos helsepersonell. Kunnskap om samiske forhold innenfor egen sektor eller virksomhet er en forutsetning for gode og likeverdige offentlige tjenestetilbud til den samiske befolkningen. Regjeringen ønsker større oppmerksomhet mot inkludering av samiske perspektiver og hensyn i statlige virksomheter. Som et eksempel er Arbeids- og velferdsforvaltningen i tildelingsbrev for 2008 gitt føringer for etatens oppfølging av samiske brukere. Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil på denne måten prøve ut hvordan man på en bedre måte kan sikre at statlige etater ivaretar det samiske perspektivet i planleggingen av sin virksomhet og i utformingen av praktiske tiltak, og videreføre dette til andre statlige etater. Det foreslås også at Samisk høgskole kan bidra mer aktivt i forhold til kompetanseoppbygging innen offentlig sektor. Regjeringen vil også i samarbeid med Sametinget vurdere hvordan tolketjenesten til den samiske befolkningen kan bli bedre.

I løpet av de siste årene er det satt igang en rekke tiltak for å styrke og utvikle samisk språk innenfor mange sektorer. Samtidig viser rapporter at det i dag er ca. 2300 elever i grunnskolen og ca. 500 elever på videregående nivå med samiskopplæring. Dette synes som lave tall ut fra estimert antall samiskspråklige. Trolig er avgangen av samiske språkbærere større enn tilveksten. Det er derfor nødvendig å sette i gang et målrettet arbeid for samisk språk hvor en ser på helheten i det arbeidet som gjøres for samisk språk i dag. Regjeringen vil invitere Sametinget til et samarbeid om å utvikle en handlingsplan for samisk språk.

Beslutninger og politikk på kommunalt og fylkeskommunalt nivå har avgjørende betydning for i hvilken grad samisk språk, kultur, næringer og samfunnsliv kan utvikle seg på en god måte. Kommunene er de fremste velferdsprodusenter og regjeringen er opptatt av et likeverdig velferdstilbud overfor den samiske befolkningen der språklige og kulturelle behov ivaretas. Dette gjelder blant annet barnevern, barnehagetilbud, grunnopplæring, helse- og sosialtjenester, eldreomsorg og innenfor kultursektoren. Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil invitere KS og Sametinget til et nærmere samarbeid om kommunenes arbeid med samiske spørsmål. Videre vil fylkesmannens rolle overfor kommunene når det gjelder samiske forhold bli vurdert.

Regjeringen er opptatt av å sikre Sametinget reell innflytelse på områder som er viktige for det samiske samfunn, og tydeliggjøre Sametingets frie stilling. Regjeringen vil bygge videre på de positive erfaringene med konsultasjonsavtalen mellom Sametinget og statlige myndigheter. Regjeringen ønsker å utvikle nye budsjettprosedyrer som sikrer at Sametinget tidligere, og i større grad, kan komme i dialog med regjeringen om budsjettbehov i det samiske samfunnet. Regjeringen foreslår at det settes i gang et omfattende lovarbeid med sikte på å utarbeide forslag til de lovendringer som er nødvendige for at Sametinget skal kunne etableres som et eget rettssubjekt, og for øvrig bringe loven i tråd med dagens praksis. Også en eventuell utvidelse av Sametingets myndighet til å fastsette bestemmelser om sametingsvalget vil bli vurdert.

Regjeringen legger vekt på å videreutvikle det grenseoverskridende samarbeidet på nordisk nivå og i nordområdene, blant annet i tilknytning til språkarbeid, opplæring og læremidler, forsk­ning og høyere utdanning, barn og unge, og næringsutvikling.

Regjeringen har satt av midler til å styrke arbeidet med østsamisk/skoltesamisk språk og kultur. I dette arbeidet er det grenseoverskridende samarbeidet mot Finland og Russland viktig.

Regjeringen foreslår at det opprettes en egen stilling som kan arbeide med likestillings- og diskrimineringsspørsmål i det samiske samfunnet. Barne- og likestillingsdepartementet vil sette i gang en kartlegging av livssituasjonen og levekårene for lesbiske og homofile samer.

Hele befolkningen skal ha likeverdig tilbud til helse- og sosialtjenester. Regjeringen vil oppnå dette for den samiske befolkningen gjennom bedre kunnskapsgrunnlag for ansatte i kommunale tjenester, og gjennom sin eierstyring av spesialisthelsetjenester. Blant annet vil Helse- og omsorgsdepartementet synliggjøre i oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene at samiske pasienters rett og behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres i planlegging, utredning og når beslutninger tas. Departementet vil også styrke veiledningen overfor kommunale og fylkeskommunale tjenester.

På grunnopplæringsområdet vil Kunnskapsdepartementet kartlegge i hvilken grad elever ikke får oppfylt sine rettigheter til et fullverdig opplæringstilbud i samisk, og hvordan dette eventuelt kan bedres. Departementet vil iverksette en elevundersøkelse om hvordan samiske elever i grunnopplæringen, også utenfor samiske distrikt, opplever sin egen opplæringssituasjon. Departementet vil vurdere om det kan legges til rette for at flere som ønsker opplæring på samisk, kan få tilbud om dette, f.eks. gjennom fjernundervisning. Kunnskapsdepartementet vil også sette i gang et prosjekt om samisk morsmålsanalfabetisme, styrke fjernundervisningen, etablere en arbeidsgruppe for utarbeidelse av en utviklingsplan for samiske læremidler, vurdere igangsetting av forkurs for studenter i samisk, og vurdere stipend for å øke rekrutteringen til samiske lærerutdanninger.

Regjeringen vil vurdere å nedsette et utvalg for å se nærmere på de utfordringer på området høyere utdanning og forsk­ning som er skissert i kjølvannet av St.meld. nr 34 (2001 – 2002) Kvalitetsreformen – om høyere samisk utdanning og forsk­ning.

I kulturpolitikken vil regjeringen fortsette å arbeide langs to hovedlinjer for å ivareta det statlige ansvaret for samiske kultur. For det første vil regjeringen legge til rette for at Sametinget kan føre en selvstendig kulturpolitikk, bl.a. gjennom forvaltningen av en rekke samiske institusjoner og ordninger. For det andre vil regjeringen føre en generell og overordnet kulturpolitikk hvor også samisk kultur har sin naturlige og viktige plass. Det foreslås at Sametinget får alt ansvar for å prioritere mellom aktuelle kulturbyggeprosjekter og at en som hovedregel tar i bruk husleieordningen i statlig finansiering av nye kulturbygg som prioriteres av Sametinget.

Regjeringen har i 2008 satt av midler til et verdiskapingsprogram for næringskombinasjoner som også omfatter samisk reiselivsutvikling. Ordningen forvaltes av Sametinget. Hovedmålsettingen er å fremme levedyktige virksomheter, og bidra til en bærekraftig utvikling i samiske samfunn. Regjeringen ønsker i tilknytning til disse satsingene å diskutere med Sametinget strategier for utvikling av utmarksnæringer i samiske strøk og bedring av rammebetingelsene for duodjinæringen, bl.a. rekruttering.

I reindriftspolitikken vil gjennomføringen av den nye reindriftsloven ha høy prioritet i tiden framover. I den forbindelse vil utforming av bruksregler være viktig. For å sikre en fremtidig livskraftig reindrift er det behov for en bedre sikring av reindriftens arealer. Dette gjelder særlig de arealene som er nødvendige for en bærekraftig reindrift. Det vil derfor fortsatt arbeides aktivt med arealspørsmål i forhold til reindriftsnæringen. For å styrke denne innsatsen er det satt i gang et interdepartementalt samarbeid med sikte på bl.a. å få en større grad av helhetstenkning i arealforvaltningen.

Det viktigste samepolitiske spørsmål på marin sektor vil være oppfølging av innstillingen fra Kystfiskeutvalget for Finnmark. Videre legger Fiskeri- og kystdepartementet vekt på at Sametinget skal sikres mulighet til å legge frem synspunkter og forslag som gjelder regulering av fiske.

Sametinget har vært orientert om arbeidet med og innholdet i stortingsmeldingen. Det vil bli konsultert med Sametinget om konkretiseringen og gjennomføringen av tiltak som her legges fram.

Čoahkkáigeassu

Stuorradiggi mearridii sámelága (geassemánu 12. b. 1987-mánnosaš lága nr. 56 Sámedikki birra ja eará sámi riektedilálašvuođaid birra) mearrideami oktavuođas ahte «Ráđđehus ovddida doaisttážii Stuorradiggái jahkásaš dieđáhusa Sámedikki doaimma birra. Oktii juohke stuorradiggeáigodagas ovddiduvvo dieđáhus daid doaibmabijuid birra mat čađahuvvojit sihkkarastin ja ovddidan dihtii sámi giela, kultuvrra ja servodateallima.» Dát lea njealját dakkár dieđáhus. Golbma ovddit dieđáhusa ovddiduvvojedje jagi 1993 (Sd.dieđ. nr. 52 (1992–93)), jagi 1997 (Sd.dieđ. nr. 41 (1996–97)), ja dan lassedieđáhus jagi 1998 (Sd.dieđ. nr. 18 (1997–98)). Jagi 2001 ovddiduvvui Sd. dieđ. nr. 55 (2000 – 2001) Sámepolitihka birra ja dan lassedieđáhus biddjojuvvui ovdan jagi 2002 (Sd.dieđ. nr. 33 (2001 – 2002)).

Ráđđehusa sámepolitihka vuođus leat ráđđehusa bajimus árvvut – vuoigatlatlašvuohta ja searvevuohta, ealli álbmotstivra, ceavzilis ovdá­neapmi, sosiála ja servodatkritihkalaš árja ja humanisttalaš árvvut ja jurdagat. Soria Moria-julggaštus lea geatnegasvuođaiguin riikkaidgaskasaš konvenšuvnnaid geažil, riikkalaš lágaiguin ja árjjalaš ovttasbargguin Sámedikkiin ráđđehusa vuođđu seailluhit ja ovddidit sámi kultuvrra Norggas.

Maŋimus jagiid sámepolitihkalaš ovdáneapmi lea dán stuorradiggedieđáhusa barggu vuođus, nu mo Sámedikki mearrádusat, raporttat ja evttohusat ge leat. Ráđđehus lea barggadettiin stuorradiggedieđáhusain maiddái geahččalan oažžut mielde organisašuvnnaid, ásahusaid, skuvllaid, gielddaid ja priváhta olbmuid oaiviliid ja evttohusaid.

Stuorradiggedieđáhusas leat vihtta váldooasi ja siskkilda eanaš servodatsurggiid. 1. oassi válddahallá ráđđehusa sámepolitihka bajimus prinsihpaid ja árvovuođu, riikkalaš ja riikkaidgaskasaš rievt­tálaš vuođu, davviriikkalaš ja riikkaidgaskasaš ovttasbarggu ja davviguovloáŋgiruššama. 2. oassi Sámi servodaga máŋggabealatvuohta válddahallá iešguđet sámegielaid guovlluid, ealáhusheivehemiid ja ássama. Dasto válddahallojuvvojit identitehta, vealaheapmi, homofiliija ja dásseárvu. 3. oassi Sámi beroštumit almmolaš hálddahusas ja bálvalusfállamis váldá ovdan sámi giella- ja kulturgelbbolašvuođa dárbbuid almmolaš suorggis, ja rolla ja ovddasvástádusdiliid sámi áššiin sierranas hálddašansurggiin. 4. oassi Sámediggi váldá ovdan Sámedikki formála sajádaga ja válddi, ja Sámedikki ovttasbarggu, mielváikkuhusa ja dadjamuša muđui hálddahusa ektui. 5. oassi Sámepolitihkka sierranas servodatsurgiin lea juhkkojuvvon kapihttaliidda dearvvašvuođagažaldagaid, mánáid ja nuoraid, mánáidgárddiid, vuođđooahpahusa, alit oahpahusa ja dutkama, árbedieđu, kultuvrra, girku, eaktodáhtolašvuođa, mediaid, giela ja resursaávkkástallama ja árvoháhkama birra. Resursaávkkástallan ja árvoháhkan sisttisetdollet riektedilálašvuođabarggu sámi guovl­luin, almmolaš muddemiid mat váikkuhit mehcii-de, boazodollui, guolástus- ja áhpedoalloealáhussii, eanadollui, meahcceealáhusaide, duodjái ja mátkeealáhusaide, ja dábálaš ealáhus- ja guovlopolitihkalaš doaibmabijuide.

Riekteovddideapmi, ásahushuksen ja eieseválddiid ja sámiid gaskasaš gulahallama formaliseren lea leamaš sámepolitihka guovddážis dássážii. Leat ásahuvvon lágat, njuolggadusat ja ortnegat nannen dihtii sámi giela, kultuvrra, ealáhusaid ja servodateallima. Erenoamáš dehálaš lea finnmárkkuláhka ja Sámedikki ja stáhtalaš eiseválddiid gaskasaš konsultašuvdnašiehtadus. Ráđđehus áigu čuovvolit ovddeš vuoigatvuođačielggademiid ja -ortnegiid ja daid mat dál leat jođus, earret eará easkka ásahuvvon Finnmárkkuopmodaga, Meahcceduopmostuolu, áigumušaid čuovvolit Sámi vuoigatvuođalávdegotti II ja Riddoguolástanlávdegotti, ja viidáset barggu Davviriikkalaš sámekonvenšuvnnain.

Dan rájes go Sámediggi lea nanosmahttán iežas sajádaga, earret eará ovttasbarggadettiin fylkkagielddaiguin ja earáiguin. Máŋga sámi ásahusa leat ásahuvvon, ovdamearkka dihtii kulturviesut ja giellaguovddážat mat leat mávssolaš sámi fápmo­guovddážat. Sámi ásahusaid ceggen báikegottiide lea leamaš mielde duođašteamen ja oidnosii buktimin ealli sápmelašvuođa. Dađistaga eanet mánát šaddet bajás diehttalas sámi identitehtain. Sámi kulturbargit ja musihkkárat leat ožžon rámi sihke riikkas ja olgoriikkas. Dan dábálaš áddejupmi ja diđolašvuohta sápmelašvuođa birra Norggas lea lassánan. Sámi kultuvra lea šaddan Norgga dábálaš kultuvrra lassin.

Seammás lea nu ahte sámi giella ja kultuvra leat heajos dilis ollu guovlluin. Sámegiela hálddašan-guovllus ge masa dál gullet gávcci gieldda njealji fylkkas, leat ain hástalusat earret eará sámelága giellanjuolggadusaid čađaheamis.

Ráđđehus áigu bargat viidáseappot daid ásahuslaš ja vuoigatvuođalaš rámmaid vuođul mat leat biddjojuvvon. Seammás háliida ráđđehus čalmmustit mo vuoigatvuođat ja politihkka bohtet oi-dnosii geavadis. Ráđđehus deattuha «beaivválaš politihka» erenoamážit, namalassii sámi deastagiid geavatlaš ovttastahttima politihkkahábmemii ja doaibmabijuide buot servodatsurggiin ja hálddahusdásiin.

Ráđđehus áigu fuolahit sámi geavaheaddjiid go sis lea dahkamuš almmolaš ásahusaiguin ja eiseválddiiguin. Dat lea dehálaš dannego dat mearrida juohke sápmelačča čálggu ja riektesihkkarvuođa. Iskkadallamat čájehit ahte sámi giellagelbbolašvuohta almmolaš orgánain lea unni. Daid lohku geat álget alit oahppui mii addá sámegiela gelbbolašvuođa, lea unni, ja lea váttis fidnet sámegielalaš bargiid priváhta ja almmolaš suorgái. Dat lea erenoamážit stuorra váttisvuohta dearvvašvuođasuorgái, mas lea várra boastut dálkkodit divššohasaid dannego dearvvašvuođabargiin váilu giellamáhttu. Bargiid dieđut ja máhttu sámi dilálašvuođaid birra iežas suorggis dahje doaimmahusas leat eaktun sáhttit addit buriid ja ovttaárvosaš almmolaš bálvalusfálaldagaid sámi álbmogii. Ráđđehus háliida čalmmustit ahte sámi oainnut ja deastagat galggašedje buorebut siskkáldahttojuvvot almmolaš doaimmahusaide. Ovdamearkan lea Bargo- ja searvadahttinhálddahus jagi 2008 juolludusreivves ožžon láidestusaid čuovvolit sámi geavaheaddjiid. Bargo- ja searvadahttindeparte­mean-ta áigu dáinna lágiin geahččalit mo buorebut sáhtášii sihkkarastit ahte stáhtaetáhtat fuolahit sámi perspektiivva go dat plánejit iežaset doaimmaid ja hábmejit iežaset geavatlaš doaibmabijuid, ja mo dan sáhtášii dahkat eará stáhtaetáhtain. Evttohuvvo maiddái ahte Sámi allaskuvla sáhttá váikkuhit árjjaleappot gelbbolašvuođa buorideapmái almmolaš suorggis. Ráđđehus háliida ovttasráđiid Sámedikkiin maiddái árvvoštallat mo dulkonbálvalus sámi álbmogii sáhtášii buoriduvvot.

Maŋimus jagiid leat álggahuvvon máŋga doai­bmabiju nannen ja ovddidan dihtii sámegiela ollu surggiin. Seammás čájehit raporttat ahte odne leat sullii 2300 oahppi vuođđoskuvllas ja sullii 500 oahppi joatkkaskuvladásis geat oahpahallet sámegiela. Dát logut orrot leamen vuollegaččat go buohtastahttá buot sámegielagiid loguin. Jáhkkimis lea daid sámegielagiid lohku geat jávket stuo­rát go daid lohku geat sadjái bohtet. Danne lea ge dárbu álggahit ulbmillaš barggu mas árvvoštallá ollislaččat dan barggu mii odne dahkkojuvvo ovddi­dit sámegiela. Ráđđehus áigu bovdet Sámedikki ovttasbargui ráhkadit sámegiela doaibmaplána.

Gielddaid ja fylkkagielddaid mearrádusat ja politihkka váikkuhit mearrideaddji láhkai dasa man bures sámi giella, kultuvra, ealáhusat ja servodagat galget sáhttit ovdánait. Gielddat leat njunuš čálgobuvttadeaddjit ja ráđđehus háliida ahte sámit galget oažžut dakkár čálgofálaldaga mii lea seamma buorre go dan maid earát ge ožžot ja mas sámiid gielalaš ja kultuvrralaš dárbbut fuolahuvvojit. Dasa gullet earret eará mánáidsuodjalus, mánáidgárdefálaldat, vuođđooahpahus, dearvvašvuođa- ja sosiálabálvalusat, boarrásiidfuolahus ja fálaldat kultursuorggis. Bargo- ja searvadahttindepartemeanta áigu bovdet Gielddaid guovddášlihtu ja Sámedikki lagat sámi áššiide guos-ki ovttasbargui. Dasto galgá fylkkamánni rolla gielddaid ektui árvvoštallojuvvot sámi áššiid oktavuođas.

Ráđđehus háliida sihkkarastit Sámediggái duohta váikkuhanvejolašvuođa dain surggiin mat leat dehálaččat sámi servodagaide, ja čalmmustit Sámedikki iehčanas sajádaga. Ráđđehus áigu iežas barggu joatkit Sámedikki ja stáhtalaš eiseválddiid gaskasaš konsultašuvdnašiehtadusa buriid vásáhusaid vuođul. Ráđđehus háliida ovddidit ođđa bušeahttabargovugiid mat sihkkarastet ahte Sámediggi árabut ja buorebut sáhttá gulahallat ráđđehusain daid bušeahttadárbbuid birra mat leat sámi servodagas. Ráđđehus evttoha ahte álggahuvvo viiddis láhkabargu man áigumuš lea evttohit dakkár láhkarievdademiid maidda lea dárbu vai lea vejolaš ásahit Sámedikki sierra riektesubjeaktan, ja muđui heivehit lágaid dálá geavadii. árvvoštallojuvvot galgá maiddái Sámedikki válddi vejolaš viiddideapmi beassat mearridit njuolggadusaid sámediggeválgga birra.

Ráđđehus atná dehálažžan joatkit ja buoridit rájáidrastásaš ovttasbarggu davviriikkalaš dásis ja davviguovlluin, earret eará giellabarggu, oahpahusa ja oahpponeavvuid, dutkama ja alit oahpu, mánáid ja nuoraid ja ealáhusovddideami oktavuođas.

Ráđđehus lea várren ruđaid nuortalaččaid/golttáid giela ja kultuvrra nannemii. Dán barggu oktavuođas lea rájáidrasttideaddji ovttasbargu Suomain ja Ruoššain.

Ráđđehus evttoha ahte ásahuvvo sierra virgi mii sáhttá bargat ovttadássásašvuhtii ja vealaheapmái guoski áššiiguin sámi servodagas. Mánáid- ja dásseárvodepartemeanta áigu kártegoahtit lesbalaš ja homofiila sámiid eallindilálašvuođaid ja birgenlágiid.

Oppa álbmot galgá oažžut ovttaárvosaš dearvvašvuođa- ja sosiálabálvalusaid. Ráđđehus háliida dan ollašuhttit sámi álbmogii dan láhkai ahte gieldda bálvalusaid bargiid diehtovuođđu buoriduvvo, ja ahte dat ieš eaiggádin stivre spesialistadearvvašvuođabálvalusaid. Earret eará áigu Dearvvašvuođa- ja fuolahusdepartemeanta oinnosmahttit regionála dearvvašvuođalágádusaid doai­bmamušdokumeanttain ahte sámi divššohasaid vuoigatvuohta ja dárbu oažžut heivehuvvon bálvalusaid galget gozihuvvot ja oidnosii boahtit plánemis, čielggadeamis ja mearrideamis. Departemean-ta áigu maiddái fuolahit ahte gielddalaš ja fylkkagielddalaš bálvalusaid bagadeapmi nannejuvvo.

Vuođđooahpahusas áigu Máhttodepartemean-ta kártet man muddui oahppit eai oaččo ollašuht­tojuvvot iežaset vuoigatvuođaid sámegiela ollisllaš oahpahusfálaldagas, ja mo dili livččii vejolaš buoridit. Departemeanta áigu álggahit oahppiidiskkadallama das mo sámi oahppit vuođđooahpahusas, sámi guovlluid olggobealde ge, vásihit iežaset oahpahusdili. Departemeanta áigu árvvoštallat lea go vejolaš láhčit diliid nu ahte eanebut guđet háliidit oahpahallat sámegiela, sáhttet oažžut dakkár fálaldaga, ovdamearkka dihtii gáiddusoahpahusain. Máhttodepartemeanta áigu maiddái álggahit prošeavtta sámi eatnigiellaanalfabetismma birra, nannet gáiddusoahpahusa, ásahit bargojoavkku ráhkadit sámi oahpponeavvuid ovddidanplána, árvvoštallat álggahit ovdakurssa sámegiela studeanttaide ja árvvoštallat stipeanddaid geasuhan dihtii nuoraid ohcat sámi oahpaheaddjioahpuide.

Ráđđehus áigu árvvoštallat nammadit juhkosa man doaibmamuš lea geahčadit daid alit oahpu ja dutkama hástalusaid mat leat roavvát válddahallojuvvon maŋŋá Sd.dieđ. nr. 34 (2001 – 2002) Kvalitehtaođastus – sámi alit oahpu ja dutkama birra.

Kulturpolitihkas áigu ráđđehus joatkit barggu guovtti váldolinnjá mielde fuolahan dihtii stáhta ovddasvástádus sámekultuvrras. Vuosttažettiin áigu ráđđehus láhčit diliid nu ahte Sámediggi sáhttá doaimmahit iehčanas kulturpolitihka, earret eará hálddašettiinis máŋga sámi ásahusa ja or-tnega. Nuppádassii áigu ráđđehus doaimmahit oppalaš ja bajimus kulturpolitihka mas sámekultuvrras ge lea lunddolaš ja dehálaš sadji. Evttohuvvo ahte Sámediggi oažžu buot ovddasvástádusa vuoruhit guovdilis kulturvisteprošeavttaid gaskkas ja ahte váldonjuolggadussan váldojuvvo atnui visteláigoortnet ođđa kulturvisttiid stáhtalaš ruhtadeamis maid Sámediggi vuoruha.

Ráđđehus lea jagi 2008 várren ruđaid lotnolas­ealáhusaid árvoháhkanprográmmii masa sámi mátkeealáhusaid ovddideapmi ge gullá. Ortnega hálddaša Sámediggi. Váldoulbmil lea ovddidit ceavzilis doaimmahusaid, ja váikkuhit ceavzilis ovdáneapmái sámi servodagain. Ráđđehus háliida dáid áŋgiruššamiid oktavuođas digaštallat Sáme­dikkiin strategiijaid mo sáhtášii ovddidit meahcceealáhusaid sámi guovlluin ja buoridit duodje­ealáhusa rámmaeavttuid, earret eará oaččohit eanebuid duddjot dinen dihtii.

Boazodoallopolitihkas vuoruhuvvo čavgadit ođđa boazodoallolága čađaheapmi dás duohko. Dan oktavuođas lea doallonjuolggadusaid hábmen dehálaš. Sihkkarastin dihtii boahtteáigásaš nana eallinnávccalaš boazodoalu lea dárbu buorebut sihkkarastit boazodollui eatnamiid. Dat guoská áinnas ge areálaide mat leat dárbbašlaččat bisuhan dihtii ceavzilis boazodoalu. Danne joatkašuvvá bargu boazodollui guoski areálagažaldagaiguin. Nannen dihtii dán áŋgiruššama lea álggahuvvon departemeanttaid gaskasaš ovttasbargu man áigumuš earret eará lea oaččohit ollisvuođa-jurddašeami areálahálddašeapmái.

Deháleamos sámepolitihkalaš ášši mariidna suorggis lea čuovvolit Riddoguolástanlávdegotti árvalusa Finnmárkku várás. Guolástus- ja riddodepartemeanta deattasta ahte Sámediggái galgá sihkkarastojuvvot vejolašvuohta ovddidit oaiviliid ja árvalusaid mat gusket guolástusa muddemii. 

Sámediggi lea ožžon dieđuid stuorradiggedieđáhusa barggu ja sisdoalu birra. Daid doaimmaid mat dás buktojit ovdan, konkretiseren ja čađaheapmi galget ráđđádallojuvvot konsultašuvnnain Sámedikkiin.

Tjoahkkájgæsos

Stuorradigge mierredij sámelága mærrádusá ak-tijvuodan (Lov av 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold) jut «Regjeringen framlegger inntil videre for Stortinget årlig stortingsmelding om Sametingets virksomhet. En gang i hver stortingsperiode fremlegges melding om de tiltak som foretas for å sikre og utvikle samenes språk, kultur og samfunnsliv.» Dát le nælját dákkir diedádus. Gålmmå åvdep diedádusá åvddån biejaduvvin jagen 1993 (St.meld. nr. 52 (1992–93)), jagen 1997 (St.meld. nr. 41 (1996–97)), ja duodde­diedádus dasi jagen 1998 (St.meld. nr. 18 (1997–98)). Jagen 2001 bådij St. meld. nr. 55 (2000 – 2001) Om samepolitikken ja duoddediedádus dasi bådij jagen 2002 (St. meld. nr. 33 (2001 – 2002)).

Ráddidusá sámepolitihkka le tjanádum ráddidusá gájkbadjásasj árvojda – rievtesferdukvuohta ja aktijvuohta, viesso álmmukstivrra, guoddelis åvddånibme, sosiálalasj ja sebrudakkritihkalasj berustibme ja humanistalasj árvo ja ájádusá. Soria-Moria-sárnnom aktan rijkajgasskasasj sjiehtadusá vælggogisvuodaj, nasjåvnålasj lága ja dåjmalasj aktisasjbarggo Sámedikkijn le ráddidusá vuodo sáme kultuvrav Vuonan bisodit ja åvddånahttet.

Maŋemus jagij sámepolitihkalasj åvddånibme le dán stuorradiggediedádusá bargo vuodon, aktan Sámedikke mærrádusá, rapporta ja vuojno. Stuorradiggediedádusá bargon le ráddidus aj gæhttjalam vuojnojt ja ájálvisájt tjoahkkit organisasjåvnåjs, institusjåvnåjs, skåvlåjs, suohkanijs ja priváhta ulmutjijs.

Stuorradiggediedádusán li vihtta oajvveoase, ja sisadná ienemus sebrudaksuorgijt. 1. oase sisadno le ráddidusá sámepolitihka gájkbadjásasj prinsihpa ja árvvovuodo, nasjåvnålasj ja rijkajgasskasasj riektávuodo, nuorttarijkaj ja rijkajgasskasasj aktisasjbarggo ja nuorttaguovllovuorodibme. 2. oasse Moattebelakvuohta sáme sebrudagán sisadná dajt måttijt sáme giellaguovlojt, æládushiebadimijt ja årudagájt. ájn de vijdábut li identitehtta, badjelgæhttjam, homofilia ja avtadássásasjvuohta ássjen. 3. oasse Sáme berustime almulasj háldadusán ja dievnastusán bajet sáme giella- ja kultuvrramáhtudagá dárbov almulasj suorgen, ja sáme ássjij rolla ja vásstedibme duon dán háldadimdásien. 4. oasen le Sámedikke formálalasj sadje ja fábmo ássjen, aktan Sámedikke aktisasjbarggo, oassálasstem ja fábmo ietjá háldadusá badjel. 5. oasse Sámepolitihkka moatten sebrudaksuorgen le juogadam kapihttalijda varresvuodagatjálvisá, máná ja nuora, mánájgárde, vuodoåhpadus, alep åhpadus ja dutkam, árbbedábálasj máhtudahka, kultuvrra, girkko, luojvojbarggo, media, giella ja luohkkoadno ja árvvobuktaga. Luohkkoadno ja árvvobuktaga sisadná sáme guovloj riektábargov, almulasj njuolgadusá mieht­tseadnuj, allosujtto, guolástus- ja merraæládusá, ednambarggo, miehttseæládusá, duodje ja turissma, ja ållagasj æládus- ja guovllopolitihkalasj dåjma.

Riektáåvddånibme, institusjåvnnåtsieggim ja formaliserim ságastallamijs oajválattjaj ja sámij gaskan le læhkám guovdátjin sámepolitihkan dálátjij. Lága, njuolgadusá ja årniga nannitjit sáme gielav, kultuvrav, æládus- ja sebrudakiellemav li ásaduvvam. Sierraláhkáj ájnas le Finnmárkoláhka ja rádádallamsjiehtadus Sámedikke ja stáhtalasj oajválat­tjaj gaskan. Ráddidus galggá gåtsedit åvdep ja udnásj riektáguoradallamijt ja-årnigijt, duola dagu áttjak ásadum Finnmárkokommisjåvnnå, miehttseduobbmoståvllå, Sámeriektájuogos II barggo ja Merragáddeguolástusnammadus, ja tjuovvo barggo Nuorttarijkaj sámekonvensjåvnåjn.

Sámedikke ásadime rájes le Sámedigge ietjas sajev nannim, duola dagu aktisasjbargo baktu fylkkasuohkanij ja iehtjádij. Moadda sáme institusjåvnå li ásaduvvam, aj kultuvrragoade ja giella­guovdátja ma li ájnas sáme fábmoguovdátja. Sáme institusjåvnåj tsieggim bájkálasj sebrudagájn le duodastam ja vuojnnusij buktám sámevuodav. Ienep ja ienep máná sjaddi bajás diehttelis sáme identitehtajn. Sáme kultuvrrabargge ja musihkkára li dåbddusa iehtjama rijkan ja aj ålggorijkajn. Ållagasj dádjadus ja diedulasjvuohta sámevuoda birra Vuonan le lassánam. Sáme kultuvrra le oassen sjaddam dábálasj kultuvrragåvås Vuonan.

Sæmmi båttå le sáme giela ja kultuvra dille moatten sajen viehka rassje. Aj sáme giellaháldadimguovlon gånnå uddni le gáktsa suohkana ni­eljen fylkan, li hásstalusá nåv gå tjanádum sámelága giellanjuolgadusáj tjadádime hárráj.

Ráddidus sihtá joarkket daj institusjåvnålasj ja riektálasj rámmaj sisbielen ma li mierreduvvam. Sæmmi båttå sihtá ráddidus dal vuorodit gåktu riektá ja politihkka praktihkalattjat vuojnnusij boahtá. Ráddidus sierraláhkáj dættot «árggabiejvvepolitihkav», sáme vuorodimij praktihkalasj integrerim gå politihkav hábbmi ja dåjma juohkka sebrudakoasen ja háldadusdásen.

Ráddidus sihtá vuorodit sáme addnij aktij-vuohta almulasj orgánaj. Dát le ájnas danen gå ássje le ájnegis sáme varresvuohta ja riektásihkarvuohta. Guoradallama vuosedi sáme giellamahtudahka almulasj orgánajn vádnun. Ælla galles gudi sámegielav låhki alep dásen, ja gássjel le gávnnat ulmutjijt sámegiela máhtudagáj priváhta ja almulasj suorggáj. Sierraláhkáj alvos le dát varresvuodasuorgen danen gå dåppe soajtti boastogiehtadallama dáhpáduvvat gå varresvuodabargge e gielav buvte. Máhtudagá sáme ássjij birra ietjas suorge jali dåjma sisbielen le ækton buorre ja sæmmiárvvusasj almulasj dievnastusfálaldagájda sáme álmmugij. Ráddidus sihtá ienep berustimev sáme vuojnojs ja ássjijs stáhtalasj dåjmajn. Buojkulvissan le Barggo- ja álkkádusháldadus juollodimgirjen jagen 2008 bagáduvvam etáhta bargon sáme addnij hárráj. Barggo- ja sebradahttemdepartemennta sihtá návti gæhttjalit gåktu buoremus láhkáj máhttá bærrájgæhttjat stáhtalasj etáhta sáme vuoj-nov vuorodi gå ietjaska dåjmav plániji ja praktihkalasj dåjmaj hábbmidime, ja de návti joarkket ietjá etáhtajda. Oajvváduvvá aj Sáme allaskåvllå luluj ájn vil ienep dåjmalattjat barggat máhtudaklåpptima hárráj almulasj suorgen. Ráddidus galggá aj aktan Sámedikkijn árvustallat gåktu sáme álmmuga dålkkåmdievnastus máhttá buorebun sjaddat.

Maŋemus jagijn li moadda dåjma jåhtuj biejaduvvam moatten suorgen sáme gielav nannitjit ja åvddånahtátjit. Sæmmi båttå vuosedi rapporta birrusij 2300 oahppe vuodoskåvlån ja birrusij 500 oahppe joarkkaskåvlån sámegielav låhki. Vuoj-nunagá li dá unna lågo jus buohtastahttá man galles sámegielaga gávnnuji. Jáhkedahtte sámegielagijs gáhtu ienebuv gå ådå båhti. Danen hæhttup ulmmelattjat barggát sámegielajn gånnå gæhttjá udnásj sámegiela bargo ållesvuodav. Ráddidus ájggu gåhttjot Sámedikkev aktisasjbargguj sámegiela doajmmaplánav åvddånahtátjit.

Mærrádusá ja politihkka suohkanlasj ja fylkkasuohkanlasj dásen le viehka ájnas makta sáme giella, kultuvrra, æládusá ja sebrudakiellem åvddånahteduvvá buorre láhkáj. Suohkana li ájnnasamos álkkádusbuvtadiddje ja ráddidus berus avtaárvvusasj álkkádusfálaldagás sáme álmmuga hárráj gånnå gielalasj ja kultuvralasj dárbo ålliduvvi. Dát guosská ierit ietján mánájsuodjalussaj, mánájgárddefálaldahkaj, vuodoåhpadussaj, varres-vuoda- ja sosialdievnastusájda, vuorrasijsujttuj ja kultursuorgen. Barggo- ja sebradahttemdepartemennta ájggu gåhttjot KS:av ja Sámedikkev lagáp aktisasjbargguj suohkanij sáme ássjij bargo gáktuj. Duodden galggá fylkkamánne roalla suohkanij gáktuj sáme ássjijn árvustaláduvvat.

Ráddidus sihtá sihkarasstet almma fámov Sámediggáj daj ássjijn ma li ájnnasa sáme sebru-dahkaj, ja Sámedikke friddja sajev tjielggat. Ráddidus sihtá aj joarkket såbadallamij Sámedikke ja stáhta oajválattjaj gaskan buorre åtsådallamij milta. Ráddidus sihtá åvddånahttet ådå budsjæhttabarggamvuogijt maj baktu Sámedigge árabut, ja ienebut, bæssá såbadallat ráddidusájn sáme sebrudagá budsjæhttadárboj birra. Ráddidus oajvvát vijdes láhkabarggo jåhtuj biejaduvvá láhkarievddadusá oajvvadusáj ma li dárbulattja Sámedikkev sierra riektásubjæktan ásadittjat, ja ietján lágav hiebadit udnásj barggamvuoge milta. árvustallap aj Sámediggáj iehtja vaddet fámov ietjas válgganjuolgadusájt rievdatjit.

Ráddidus vuorot vijdábut åvddånahttet rijkajgasskasasj aktisasjbargov nuorttarijkadásen ja nuorttaguovlojn, duola dagu giellabargon, åhpadusán ja oahppamnævoj hárráj, dutkam ja alep åhpadus, máná ja nuora, ja æládusåvddånahttem.

Ráddidus le rudájt biedjam lullesáme/skoltasáme gielav ja kultuvrav nannitjit. Dán bargon le rijkajgasskasasj aktisasjbarggo Suomajn ja Ruossjajn ájnas.

Ráddidus oajvvát sierra virgge biejaduvvá mij galggá sáme sebrudagá dásseárvvo- ja badjelgæhttjamássjij barggat. Mánáj- ja dásseárvvodepartemennta galggá jåhtuj biedjat lesba ja homofijla sámij iellemdilev guoradalátjit.

Ålles álmmugin galggá avtaárvvusasj fálaldah-ka mij guosská varresvuoda- ja sosialdievnastusájda. Sáme álmmuga gáktuj galggá ráddidus dáv tjoavddet buorep máhtudagáj suohkanij barggij gaskan, ja tjiehpevarresvuodadievnastusáj æjgátstivrrima baktu. Ierit ietján sihtá Varres-vuohta- ja huksodepartemennta tjalmostahttet guovlulasj varresvuodadåjmadagá barggotjielgadusájn sáme skihppij riektá ja dárbbo hiebadum dievnastusájda galggá vuojnnusij boahtet plánimin, guoradallamin ja gå mærrádusá mierreduvvi. Departemennta aj sihtá nannit suohkanlasj ja fylkkasuohkanlasj dievnastusáj bagádallamav.

Vuodoåhpadusán galggá Máhttodepartemennta guoradallat makta oahppe e ietjaska riektáv ållagasj åhpadusfálaldahkaj sámegielan oattjo, ja gåktu dát soajttá buoreduvvat. Departemennta galggá guoradallat oahppij gaskan gåktu sáme oahppij dille vuodoåhpadusán, aj sáme guovloj ålggolin, le iehtjasis mielas. Departemennta galggá árvustallat jus soajttá dilev máhttá láhtjet váj ienep gudi sihti sámegiela åhpadusáv, oadtju dav, duola dagu guhkásåhpadime baktu. Máhttodepartemennta galggá aj sáme iednegiellaanalfabetisma prosjevtav jåhtuj biedjat, guhkásåhpadimev nannit, ásadit barggojuohkusav sáme oahppamnævoj åvddånahttemplánav dagátjit, árvustallat sáme åvddåkursav studentajda álgadit, ja árvustallat stipendav sáme åhpadiddjeåhpadusáj studænntalågov lasedittjat.

Ráddidus árvustallá nammadusáv nammadit mij galggá lagábut guoradallat hásstalusájt alep åhpadusán ja dutkamin ma li gåvviduvvam Sd.died. nr 34 (2001 – 2002) Kvalitetsreformen – om høyere samisk utdanning og forskning.

Kultuvrrapolitihkan galggá ráddidus joarkket bargostis guovte oajvvelinjaj milta mij guosská stáhta åvdåsvásstádussaj sáme kultuvra gáktuj. Vuostamuttjan galggá ráddidus dilev láhtjet váj Sámedigge bæssá iesjrádálasj kultuvrrapolitihkav tjadádit, duola dagu moatte sáme institusjåvnå ja årnigij háldadusá baktu. Nubben galggá ráddidusán aj ållagasj ja gájkbadjásasj kultuvrrapolitih-kav gånnå aj sáme kultuvrraj le luondulasj ja ájnas sadje. Oajvvaduvvá Sámedikken galggá åvdåsvásstádus vuorodit kultuvrraviessoprosjevtajt ja oajvvenjuolgadussan galggá lájggoårnik stáhta ruhtadimen ådå kultuvrraviesojs ma Sámedikkes vuoroduvvi.

Ráddidus le jagen 2008 juollodam rudájt árvoháhkuhimprográmmaj sáme æláduskombinasjåvnåjda gånnå aj sáme turissmaåvddånibme le oassen. Sámedigge årnigav háldat. Oajvveulmme le nanos viddnudagájt åvdedit, ja nannit guoddelis åvddånahttemav sáme sebrudagájn. Dán aktijvuodan sihtá ráddidus Sámedikkijn dagástit strategijajt miehttseæládusáj åvddånahttemin sáme guovlojn ja duodjeæládusá ævtojt buoredit duola dagu ådå duodjárijt åttjudit.

Boatsojsujttopolitihkan le ådå boatsojsujt-toláhka ájnas boahtteájggáj. Dan aktijvuodan le ájnas adnonjuolgadusájt dahkat. Jus boatsojsujton galggá boahtteájgge de le dárbbo buorebut sihkarasstet guohtomednamijt. Dát guosská sierraláhkáj dajda ednamijda ma li dárbulattja guoddelis boatsojsujttuj. Danen dåjmalattjat barggap ednamássjijn boatsojæládusájn. Dán bargo nan-nima diehti le departementajgasskasasj aktisasjbarggo jåhtuj boahtám gånnå ulmme le ierit ietján ienep ållesvuodav oadtjot ednamháldadusán.

ájnnasamos sámepolitihkalasj ássje merra-suorgen le Finnmárko merragáddeguolástusnammadusá bargov joarkket. Guolástus- ja merragáddedepartemennta vuorot Sámedigge galggá bessat ietjas vuojnojt ja oajvvadusájt åvddån buktet mij guosská guolástusháldadussaj.

Sámedigge le diehtám stuorradiggediedádusá bargo ja sisano birra. Sámedikkijn rádádallap konkretiserima birra ja dåjmaj tjadádime gáktuj ma dánna åvddån buvteduvvi.

Veesmedahke

Stoerredigkie lea mieriedamme nænnoestimmesne saemielaaken muhteste (Laake ruffien 12.b. 1987 nr. 56 mij dovne Saemiedigkien jïh jeatjah saemien reaktatsiehkiej bïjre) ahte «Reerenasse annje galka Stoerredægkan vuesiehtidh jaapetje stoerredigkiebïevnesem saemiedigkien darjomesi bïjre. Ikth fierhten stoerredigkieboelhkesne galka bïevnesem vedtedh mij buerkeste guktie lea barke-minie saemiej gïele, kultuvre jïh siebredahkejieleme tjïrkedh.» Daate lea njealjede aejkien dakgerem bïevnesem vuesiehtamme. Dah golme uvtebe bïevnesh vuesiehtovvin 1993:sne (Sd.bïevnese nr. 52 (1992 – 93)), 1997:sne (Sd.bïevnese nr. 41 (1996–97)), jïh aaj lissiebïevnesem daase 1998:sne (Sd.bïevnese nr. 18 (1997–98)). Jaepien 2001 vuesiehtovvi Sd. bïevnese nr. 55 (2000 – 2001) saemien-politihken bïjre, jïh lissiebïevnesem daase jis bööti 2002:sne (Sd.bïevnese nr. 33 (2001 – 2002)).

Reerenassen saemienpolitihke lea reerenassen bijjies vierhtide veadtaldihkie – staeriesvoete jïh ektievoete, jielije åålmehståvroe, jïjtseguedteldh eevtiedimmie, sosijale jïh siebredahkegeevlies eadtjohkevoete jïh humanistihke vierhtieh jïh soejkesjh. Soria Moria-bæjkoehtimmie, nöörjen dïedte rijhkigaskemsh konvensjovni muhteste, jïh nasjovnale laahkh jïh eadtjohkelaakan Saemiedigkine ektesne barkedh lea reerenassen våarome gosse barkedh saemien kultuvrem gorredidh jïh eevtie-didh Nöörjesne.

Minngemes jaepiej eevtiedimmie saemienpolitihkesne lea våaromisnie gosse lea daejnie stoerredigkiebïevnesine barkeme, daesnie aaj Saemiedigkien nænnoestimmieh, reektehtimmieh jïh jiehtesh. Gosse lea stoerredigkiebïevnesine barkeme reerenasse lea aaj fassedamme vuajnoeh jïh jiehtesh tjöönghkedistedh organisasjovnijste, institusjovnijste, skovlijste, tjïeltijste jïh private almetjijstie.

Stoerredigkiebïevnesen lea vïjhte åejvie­boelhkh jïh dah jis jïjnjemes siebredahkesektovride dïjpieh. Boelhke 1 lea bijjies vierhti bïjre jïh vierhtievåaromem reerenassen saemienpolitihkesne, buerkeste rektavåarome nasjovnale jïh rijh-kigasken tsiehkesne, jïh aaj ektiebarkoem noerhterijhki gaskemsh jïh rijhkigaskemsh jïh noerhtedajvi-åvtemierie. Boelhke 2 Gellienbielienvoete saemien siebredahkesne, soptseste ovmessie saemien gïeledajvi bïjre, guktie jieliemassh leah sjïehtedamme jïh årromen bïjre. Vijriebasse soptseste identiteten bïjre, gepsemen, homofilijen jïh mïrrestallemen bïjre. Boelhke 3 Saemien bueriemassh byjjehks reeremisnie jïh dïenesjefaaleldahkine, gïehtjede man daerpies lea saemien gïele- jïh kultuvremaahtoem byjjehks sektovrine åadtjodh, jïh aaj gïehtjede dåemiedimmiem jïh dïedtem saemien aamhtesi muhteste joekehth reeremesuerkine. Boelhke 4 Saemiedigkie evtede Saemiedigkien formelle posisjivnem jïh faamoem, jïh aaj Saemiedigkien ektiebarkoe, laavenjosteme, jïh govleldehteme byjjes reeremi muhteste. Boelhke 5 Saemienpolitihkem ovmessie siebredahkedaltesisnie leah joekedisteme jïjnjebh boelhkine, staarnevoeten tjoelmh, maanah jïh noerh, maanagïerth, maadthööhpehtimmie, jollebe ööhpehtimmie jïh dotkeme, aerpiemaahtoe, kultuvre, gærhkoe, namhtabarkoe, medijah, gïele jïh vierhtienuhtjeme jïh vierhtiesjïdteme. Vierhtienuhtjeme jïh vierhtiesjïdteme gïehtjede barkoem mij lea dorjeme rektatsiehkiej muhteste saemien dajvine, byjjes tjoehpedistemh mah dïjpieh guktie maahta miehtjiesdajvh nuhtjedh, dïjpieh båatsoem, gööleme- jïh mearoejieliemasside, eatnemeburride, miehtjiesjieliemasside, duedtiem jïh fealadimmiejieliemasside, jïh abpegïehtjeden jieliemasse- jïh distriktepolitihken råajvarimmieh.

Reaktaeevtiedimmie, institusjovnetseegkeme jïh formalisereme gaskestallemem reeremi jïh saemiej gaskemsh leah voernges aamhtesh saemienpolitihkesne daan raajan. Joe lea tseegkeme laakh, njoelkedassh jïh öörnegh guktie maahta saemien gïelh, kultuvre, jieliemasse- jïh siebredahkejieleme nænnoestidh. Joekoen vihkeles badth lea finnmarh-kenlaakem jïh konsultasjovnelatjkoem Saemiedigkien jïh staaten reeremi gaskem. Reerenasse galka gïehtjedidh uvtebe jïh daaletje reaktagoerehtimmieh jïh -öörnegh, nov goh aadtjhtseegkeme finnmarhkenkommisjovne, miehtjiesdajvidåapmoje, soejkesjide Saemiejreaktamoenehtse II jåerhkedh jïh mearoegaedtiegöölijimoenehtse, jïh aaj vijriebasse barkoem Noerhtedajvi Saemienkonvensjovnem nænnoestidh.

Mænngan Saemiedigkie tseegkesovvi dellie Saemiedigkie lea altese posisjovnem nænnoestamme, nov aaj laavenjostemen tjïrrh fylhketjïelti jïh jeatjabi ektesne. Joe leah jïjnjh saemien institusjovnh tseegkesovveme, nov goh kultuvregåetieh jïh gïelegoevtesh mah leah vihkeles saemien iedt-jegoevtesh. Juktie lea saemien institusjovnh tseegkeme lïhkesdajvine dellie lea saemien årromem nænnoestamme jïh vååjnesasse beajeme. Jïjnjebe jïh jïjnjebe maanah byjjenieh jearsoes saemien identitetine. Saemien kultuvrebarkijh jïh musihkebarkijh leah byögkeles sjædteme dovne Saepmesne jïh ålkoerijhkine. Almetji guarkoe jïh vuerkie saemiej bïjre lea nynnehkåbpoe sjædteme Nöörjesne. Saemien kultuvre lea sjædteme iemie biehkiem Nöörjen ellies kultuvreguvvesne.

Seammasienten hov lea nimhtie ahte gellien lehkesne saemien gïele jïh kultuvre lea saajrohts. Dovne saemiengïelen reeremedajvesne, mij daelie joe gaeksie tjïelth jïh njieljie fylhkh dïjpie, annje hov lea tjoelmh mah guktie saemielaaken gïelenjoelkedasside tjïrrehtidh.

Reerenasse galka vijriebasse barkedh dej institusjovnelle jïh laaken mietie mieri gujmie mah leah nænnoestamme. Seammasienten reerenasse galka gïehtjedidh guktie reaktah jïh politihke lea praktihkesne seatadamme. Reerenasse joekoen gïehtjede «fierhtenbeajjetjepolitihkem», jïh guktie saemien aamhtesh leah praktihken mietie integrereme gosse politihkem haemede jïh råajvarimmieh juhtehte gaajhkine siebredahken suerkine jïh reeremedaltesine.

Reerenasse galka gïehtjedidh guktie saemie damta byjjesvoetine gaskestalledh. Daate lea vihkeles ihke fiere guhte saemien bueriem jïh reaktatjïrkesvoetem dijpie. Goerehtimmijste vååjnoe saemien gïelemaahtoe byjjes organine ij leah buerie nuekies. Ij leah gallesh skreejredovveme jollebe saemiengïelen ööhpehtæmman, jïh maaje lea geerve soptsestalledh almetjh gieh saemiengïeleldh kompetansem utnieh aelkedh private jïh byjjes sektovrine barkedh. Daate lea joekoen tjoeperem staarnevoetesektovresne ihke desnie lea vaahra almetjh båajhtoelaakan gietedellieh ihke staarnebarkijh eah gïelem maehtieh. Lea vihkeles maahtoem nænnoestidh jïjtse sektovresne vij råaj-varimmesne guktie saemien åålmege buerie jïh mïrrestallemen mietie dïenesjefaaleldahkh åadtjoeh. Reerenasse vaajtele evtiedidh ahte saemien vuajnoeh jïh bueriemassh gelkieh seatadovvedh staaten råajvarimmine. Vuesiehtimmien gaavhtan Barkoe- jïh jearsoesvoetenreereme lea beetnehprievesne 2008 tjuvtjedimmieh åådtjeme mah guktie etate edtja saemiengïeleldh almetjh dåarjodh. Barkoe- jïh ektiedimmiedepartemente sæjhta nimhtie gïehtjedidh guktie maahta buerebe laakan tjïrkedh ahte staaten etatide saemien perspektijvem seatadieh gosse leah soejkesjeminie altese råajvarimmiem jïh praktihke bielieh haemiedeminie, jïh dellie dam jeatjah staate-etatide aaj buektedh. Maaje uvtede ahte Saemien jolleskovle maahta eadtjohke laakan viehkiehtidh kompetansem tseegkedh byjjes sektovrine. Reerenasse aaj galka Saemiedigkine ektesne gïehtjedidh guktie gåerede doelhkedïenesjem bueriedidh saemien åålmegen gaavhtan.

Minngemes jaepine hov lea ovmessie råajvarimmieh juhtiehtovveme ihke saemien gïelem nænnoestidh jïh eevtiedidh jïjnjebine sektovrine. Seammasienten vuajna goerehtimmijste ahte daelie lea medtie 2300 learohkh maadtskovlesne jïh medtie 500 learohkh jåerhkeskovlesne gieh leah saemien lohkeminie. Daate vååjnoe smaave låhkoem jïs mohtede dam ryökneme låhkose saemien gïeleguedtijh. Suvmien lea jïjnjebe gïeleguedtijh jaameme goh reakasovveme. Dannasinie hov lea daerpies veele barkedh saemien gïelem tjïrkedh jïh dellie gïehtjedidh dam abpem mij lea dorjesovveme saemien gïelen gaavhtan daan raajan. Reerenasse galka Saemiedigkiem bööredh laavenjostedh jïh barkoesoejkesjem darjodh saemien gïelen gaavhtan.

Mieriedimmieh jïh politihke lea, tjïelti jïh fylhketjïelti daltesisnie, sagki vihkeles jis fassede saemien gïele, kultuvre, jieliemassh jïh siebredahke-jileme edtja åadtjodh hijven laakan eevtiedidh. Tjïeltide leah åvtemes jearsoesvoeteburride jïh reerenasse åtna vihkeles gïehtjedidh ahte lea mïrrestallemem saemien åålmegen vööste guktie faalel-dahkem åadtjoeh jïjtsh gïelen jïh kultuvren mietie. Daate jis dijpie dovne maanavaarjelimmie, maanagïertefaaleldahkh, maadthlïerehtalleme, staarne- jïh sosijaledïenesjh, voeresehåksoe jïh kultuvresektovrem. Barkoe- jïh ektiedimmiedepartemente galka KS jïh Saemiedigkiem bööredh gïetskebe laavenjostedh tjïelti barkoen bïjre saemien bieliej muhteste. Nov aaj galka gïehtjedidh fylhkeålman laavenjassem tjïelti muhteste gosse saemien bielieh goerehtimmesne.

Reerenasse åtna vihkeles tjïrkedh ahte Saemiedigkie darhkan åådtje dïjpedh dagkarine bieline mah leah vihkeles saemien siebredahkese, jïh aaj tjïelkebe vååjnesasse bïejedh ahte saemiedigkie lea jïjtjeraerehke. Reerenasse sæjhta vijriebasse bigkedh dej positijve dååjrehtsi gujmie mah leah båeteme gaskestallemelatjkoste Saemiedigkien jïh staaten reeremi gaskem. Reerenasse sæjhta orre budsjedtevuekieh eevtiedidh juktie tjïrkede ahte Saemiedigkie varkebe, jïh buerebe, maahta gaskestallemem jaksedh reerenassine gosse lea budsjedtedaerpiesvoeth saemien siebredahkesne. Reerenasse uvtede ahte ellies laakebarkoe juhtehte gusnie ulmiem lea uvtielassh haemiedidh magkerh laakh leah daerpies jeatjahdehtedh, guktie Saemiedigkie maahta sjïdtedh sjïere laakesubjektine, jïh dellie aaj buektedh laakem daaletji vuekiej raajan. Aaj galka gïehtjedidh dagke Saemiedigkien faamoe vijriedidh, nov ahte åådtje nænnoestimmieh saemiedigkieveeljemen bïjre darjodh.

Reerenasse åtna vihkeles rasti rastah ektiebarkoem vijriedidh noerhterijhki gaskem jïh noerhtedajvine, nov goh gïelebarkoe, ööhpehtimmie jïh learoevierhtieh, dotkeme jïh jollebe ööhpehtimmie, maanah jïh noerh, jïh jieliemasse-eevtiedimmie.

Reerenasse lea beetnehvierhtieh aarjoehtamme luvliesaemien/koltansaemien gïelem jïh kultuvrem nænnoestidh. Daennie barkosne hov lea vihkeles rasti rastah barkedh Suemien jïh Rassjan vööste.

Reerenasse uvtede sjïere barkoesuerkiem tseegkedh Mïrrestalleme- jïh gepsemegeehtijen veadtaldihkie, mij edtja barkedh mïrrestalleme- jïh gepsemetjoelmh tjoevtedh saemien siebredahkesne.

Maana- jïh mïrrestallemedepartemente galka kaarhtedimmiem juhtiehtidh mah guktie lesbihke jïh homofijle saemiej jielemetsiehkieh.

Abpe åålmege galka mïrrestalleme faaleldahkem staarne- jïh sosijaledïenesjijstie åadtjodh. Reerenasse sæjhta dam illedh saemien åålmegen gaavhtan, jïh vierhtiem dam jaksedh lea maahtoevåaromem bueriedidh tjïelti dïenesjesuerkine, jïh aaj altese aajhterestuvreme sjïerestaarnedïenesji tjïrrh. Nov badth galka Staarne- jïh håksoedepartemente tjïertestidh barkoepaehperine regiovnale staarneråajvarimmide, ahte saemien pasienti reaktah jïh daerpiesvoeth sjïehtesjamme dïenesjh åadtjodh galka goerehtovvedh jïh vååjnedidh soejkesjimmesne, tjïelkestimmesne jïh gosse mieriedieh. Departemente aaj galka veelebe buerkiestidh tjïelti jïh fylhketjïelti dïenesjidie.

Maadthööhpehtimmesne nov galka Maahtoedepartemente kaarhtedidh mennie tsiehkesne learohkh eah åadtjoeh sijjen reaktaj mietie ellies ööhpehtimmiefaaleldahkem saemiengïelesne, jïh guktie jis gåerede daam bueriedidh. Departemente galka learohkegïehtjedimmiem juhtiehtidh, mah guktie saemien maadthskovlelearohkh damtieh jïjtsh lïerehtimmietsiehkie lea, nov aaj saemien dajvi ålkoebielien. Departemente galka gïehtjedidh mejtie gåerede öörnedh guktie jïjnjebh gieh vaajtelieh saemien lïeredh, maehtieh faaleldahkem åadtjodh, v.g. maajeööhpehtimmien tjïrrh. Maahtoedepartemente aaj galka provsjektem juhtiehtidh saemien ietniengïele-analfabetismen bïjre, maajeööhpehtimmiem nænnoestidh, barkoedåehkiem tseegkedh mij galka eevtiedimmiesoejkesjem darjodh saemien learoevierhtiej muhteste, gïehtjedidh åvtekuvsjh saemien studentide, jïh aaj gïehtjedidh mejtie stipendh lea nuhtjegs vierhtiem guktie jïjnjebh almetjh skreejreduvvieh lohkehtæjjine sjïdtedh.

Reerenasse galka gïehtjedidh mejtie lea måne moenehtsem nïmmehtidh mij galka gïetskebe vuartasjidh jollebe ööhpehtimmiem jïh dotkemem jïh dejtie tjoelmide mah leah bæjjese båateme Sd.bïevnesisnie nr. 34 (2001 – 2002) Kvalitete­reforme – jollebe saemien ööhpehtimmien jïh dotkemen bïjre.

Kultuvrepolitihkesne reerenasse galka vijriebasse barkedh göökte åejviesuerkiej mietie juktie seahkaridh staaten dïedte saemien kultuvren gaavhtan.Voestegh reerenasse galka laatjodh guktie Saemiedigkie maahta jïjtjeraerehke kultuvrepolitihkem tjïrrehtidh, n.g. ovmessie saemien institusjovnh jïh öörnegh reeredh. Dellie mubpelen, reerenasse galka generelle jïh bijjies kultuvrepolitihkem juhtiehtidh, jïh saemien kultuvre lea iemie jïh vihkeles biehkiem dennie politihkesne. Nov uvtede ahte Saemiedigkien lea abpe dïedtem kultuvretseegkemi gaskem prioriteredh, jïh ahte ­åejvienjoelkedassem lea ahte nuhtjede gåetieluhpieöörnegem staaten dåarjemen gietjesne.

Reerenasse lea jaepien 2008 beetnegh aarjoehtamme vierhtiesjïdtemeprovgrammese jielijemasseburride mah aaj saemien fealadimmieburrie-eevtiedimmiem dijpieh. Öörnege lea Saemiedigkien nuelesne. Åejvieulmiem lea jïjtseguedteldh råajvarimmieh evtiedidh, jïh jïjtseguedteldh eevtiedimmiem dåarjodh saemien siebredahkine. Reerenasse vaajtele daej råajvarimmi muhteste Saemiedigkine strategijh dïerhkesjidh, mah guktie mïehtjiesjieliemassh eevtiedidh saemien dajvine, jïh aaj guktie duedtiejieliemassen mieride bueriedidh, n.g. skreejrehtimmien tjïrrh.

Båatsoepolitihkesne lea vihkeles båetije biejjine gïehtjedidh guktie orre båatsoelaakem tjïrrehtidh. Dehtie muhteste aaj vihkeles sjædta nuhtjemenjoelkedassh haemiedidh. Guktie stynkehke båatsoem båetije biejjine tjïrkedh dellie lea daerpies båatsoen laantide buerebe tjïrkedh. Daate jis joekoen dijpie dah dajvide mah leah daerpies juktie jïjtseguedteldh båatsoem gorredidh. Dannasinie galka eadtjohke laakan barkedh arealetjoelmi gujmie båatsoeburrien muhteste. Guktie barkoem nænnoestidh hov lea departementigaskemsh ektiebarkoem juhtiehtamme mij galka n.a. buerebe abpe guvviem vueptiestidh arealereeremisnie.

Vihkielommes saemiepolitihke bieliem mearoen sektovresne lea badth Finnmarhken mearoegaedtiemoenehtsen raerieh gïehtjedidh. Gööleme- jïh mearoegaedtiedepartemente åtna vihkeles tjïrkedh ahte Saemiedigkien lea nuepieh sov vuajnoeh jïh uvtielassh govlehtehtedh gosse göölemem tjoehpedistedh.

Saemiedigkie lea vuaptan orreme daan barkoen bïjre jïh stoerredigkiebïevnesen sisvegem daajra. Galka Saemiedigkine soptsestalledh konkretiseremen jïh tjïrrehtimmien bïjre daejtie raáj­varimmi muhteste.

Til forsiden