St.meld. nr. 3 (2007-2008)

Statsrekneskapen for 2007

Til innhaldsliste

5 Andre rekneskap og spesifikasjonar

Tabell 5.1 Svalbardrekneskapen, Administrasjon av Svalbard 2007

      Overført frå 2006LøyvingSamla løyvingRekneskapOverført til 2008Meirutg.(-) Mindreutg.
Kap.PostUtgifterKronerKronerKronerKronerKronerKroner
1Svalbard kyrkje
1Driftsutgifter03 350 0003 350 0003 168 030167 50014 470
2Tilskot til kulturelle formål m.m.
70Tilskot til velferdsarbeid på Svalbard0960 000960 000960 00000
3Tilskot til Longyearbyen lokalstyre
70Tilskot til Longyearbyen lokalstyre0108 811 000108 811 000108 811 00000
5Sysselmannen (jf. kap. 3005)
1Driftsutgifter779 27925 800 00026 579 27927 759 465229 296-1 409 482
6Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 3006)
1Driftsutgifter2 933 51065 700 00068 633 51069 597 484165 081-1 129 055
7Tilfeldige utgifter
1Driftsutgifter200 0003 985 0004 185 0003 952 828205 00027 172
9Kulturminnetiltak
1Driftsutgifter91 9212 100 0002 191 9212 184 0947 8270
11Bergmeisteren (jf. kap. 3011)
1Driftsutgifter64 5001 310 0001 374 5001 230 24165 50078 759
17Refusjon til Norsk Polarinstitutt
50Refusjon02 750 0002 750 0002 750 00000
18Fyr og radiofyr
1Driftsutgifter03 400 0003 400 0003 400 00000
19Statens bygningar på Bjørnøya og Hopen
1Driftsutgifter64 2885 715 0005 779 2885 779 264024
20Statens bygningar i Longyearbyen (jf. kap. 3020)
1Driftsutgifter116 00010 659 00010 775 00011 013 0730-238 073
45Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast0500 000500 000194 690305 3100
Sum kap. 20116 00011 159 00011 275 00011 207 763305 310-238 073
22Likningsforvaltninga for Svalbard
1Driftsutgifter120 0002 500 0002 620 0002 551 50768 4930
Sum utgifter4 369 498237 540 000241 909 498243 351 6781 214 006-2 656 186
Nedgang i overførte løyvingar-3 155 492
240 196 186
      LøyvingRekneskapMeirinntekt Mindreinntekt(-)
Kap.PostInntekterKronerKronerKroner
3005Sysselmannen (jf. kap. 5)
1Diverse inntekter300 000431 664131 664
2Refusjonar m.m.01 174 5241 174 524
16Refusjon av foreldrepengar000
18Refusjon av sjukepengar0234 958234 958
Sum kap. 3005300 0001 841 1461 541 146
3006Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 6)
1Leigeinntekter1 100 0002 020 182920 182
2Refusjonar01 129 0551 129 055
Sum kap. 30061 100 0003 149 2372 049 237
3020Statens bygningar i Longyearbyen (jf. kap. 20)
1Inntekter2 784 0002 957 243173 243
3030Skattar og avgifter
70Skattar m.m.105 000 000124 019 94519 019 945
71Utførselsavgift5 000 0005 174 952174 952
72Utmålsgebyr, årsavgift1 090 0001 069 500-20 500
Sum kap. 3030111 090 000130 264 39719 174 397
3035Tilskot frå statsbudsjettet
70Tilskot122 266 000101 984 163-20 281 837
Sum inntekter237 540 000240 196 1862 656 186

Tabell 5.2 Svalbardrekneskapen. Balansekonto per 31. desember 2007

EigedelarKronerForpliktingarKroner
Depositokonto 8450041 214 006Overført til 20081 214 006
1 214 0061 214 006

Tabell 5.3 Svalbardrekneskapen. Note til balansekonto, behaldningsendringar 2007

DebetKronerKreditKroner
Nedgang i overført beløp3 155 492Depositokonto 845004 IB 20074 369 498
Depositokonto 845004 UB 20071 214 006
4 369 4984 369 498

Tabell 5.4 Statsbygg. Balanse per 31. desember 2007

EigedelarKronerEigenkapital og gjeldKroner
Anleggsmidlar:Eigenkapital:
Driftsmidlar, eigedommar20 594 018 621Eigenkapital utan reguleringsfond19 549 987 579
Aksjar, andelar29 744Reguleringsfondet303 599 718
Utlån og obligasjonar31 267 243
Sum anleggsmidlar20 625 315 608Sum eigenkapital19 853 587 297
Omløpsmidlar:Langsiktig gjeld:
Varebehaldningar, varer i arbeid0Statens renteberande kapital822 121 887
Kortsiktige fordringar18 045 326Anna langsiktig gjeld253 206 142
Kortsiktige plasseringar0
Kassebehaldning og innskot0
Mellomvere med statskassa492 534 866
Sum omløpsmidlar510 580 192Sum langsiktig gjeld1 075 328 029
Kortsiktig gjeld:
Kortsiktig gjeld206 980 474
Sum kortsiktig gjeld206 980 474
Sum eigedelar21 135 895 800Sum eigenkapital og gjeld21 135 895 800

Tabell 5.5 Statens kartverk. Balanse per 31. desember 2007

EigedelarKronerEigenkapital og gjeldKroner
Anleggsmidlar:Eigenkapital:
Driftsmidlar, eigedommar40 978 191Eigenkapital utan reguleringsfond-40 009 821
Aksjar, andelar14 000Reguleringsfondet156 912 565
Sum anleggsmidlar40 992 191Sum eigenkapital116 902 744
Omløpsmidlar:Langsiktig gjeld:
Varebehaldningar, varer i arbeid3 100 462Statens renteberande kapital40 978 192
Kundefordringar196 433 351Anna langsiktig gjeld0
Andre kortsiktige fordringar50 062 939
Kassebehaldning og innskot15 205
Sum omløpsmidlar249 611 957Sum langsiktig gjeld40 978 192
Kortsiktig gjeld:
Kortsiktig gjeld309 151 765
Mellomværende med statskassen-176 428 553
Sum kortsiktig gjeld132 723 212
Sum eigedelar290 604 148Sum eigenkapital og gjeld290 604 148

Tabell 5.6 NVE Anlegg. Balanse per 31. desember 2007

EigedelarKronerEigenkapital og gjeldKroner
Anleggsmidlar:Eigenkapital:
Anleggskapital25 035 835Eigenkapital utan reguleringsfond8 476 793
Reguleringsfondet5 421 505
Sum anleggsmidlar25 035 835Sum eigenkapital13 898 298
Omløpsmidlar:Langsiktig gjeld:
Kortsiktige fordringar5 421 505Statens renteberande kapital16 559 042
Sum omløpsmidlar5 421 505Sum langsiktig gjeld16 559 042
Sum eigedelar30 457 340Sum eigenkapital og gjeld30 457 340

Tabell 5.7 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsverksemda. Balanse per 31. desember 2007

EigedelarKronerEigenkapital og gjeldKroner
Anleggsmidlar:Eigenkapital:
Driftsmidlar, eigedommar1)157 046 212 541Eigenkapital136 997 927 920
Immaterielle eigedelar1 131 523 610Sum eigenkapital136 997 927 920
Langsiktig gjeld:
Langsiktige fjerningsforpliktingar27 465 485 273
Anna langsiktig gjeld1 657 453 335
Sum anleggsmidlar158 177 736 151Sum langsiktig gjeld29 122 938 608
Omløpsmidlar:2)Kortsiktig gjeld:4)
Lager743 794 970Leverandørgjeld2 610 808 179
Kundefordringar3)25 227 408 964Anna kortsiktig gjeld3)15 567 001 432
Bankinnskot149 736 054
Sum omløpsmidlar26 120 939 988Sum kortsiktig gjeld18 177 809 611
Sum eigedelar184 298 676 139Sum eigenkapital og gjeld184 298 676 139

1) Årsaka til avviket mellom utgåande balanse på kapitalrekneskapen sin konto 68.00.30 og anleggsmidlar i balansen til SDØE er at kontantprinsippet er brukt i kapitalrekneskapen og rekneskapsprinsippet er brukt i balansen til SDØE.

2) Finansielle instrument som ikkje er balanseført iht. NGAAP: Eigedelar knytte til uoppgjorte terminkontrakter og futures utgjer 607 mill. kroner per 31.12.2007.

3) Mellomvere med staten er om lag 168,9 mill. kroner i SDØE favør per 31.12.2007. Mellomvere med StatoilHydro er om lag 12,4 mrd. kroner i SDØE favør per 31.12.2007.

4) Finansielle instrument som ikkje er balanseført iht. NGAAP: Forpliktingar knytt til uoppgjorte terminkontrakter og futures utgjer 2 194 mill. kroner per 31.12.2007.

Tabell 5.8 Statens pensjonskasse – Forvaltningsbedrift. Balanse per 31. desember 2007

EigedelarKronerEigenkapital og gjeldKroner
Anleggsmidlar:Eigenkapital:
Driftsmidlar, eigedommar109 904 038Eigenkapital utan reguleringsfond120 021 113
Reguleringsfondet9 707 138
Sum anleggsmidlar109 904 038Sum eigenkapital129 728 251
Omløpsmidlar:Langsiktig gjeld:
Varebehaldningar, varer i arbeid0Statens renteberande kapital-10 117 075
Kortsiktige fordringar102 468Anna langsiktig gjeld0
Kortsiktige plasseringar0
Mellomvere med statskassa18 181 120
Sum omløpsmidlar18 283 588Sum langsiktig gjeld-10 117 075
Kortsiktig gjeld:
Kortsiktig gjeld8 576 450
Sum kortsiktig gjeld8 576 450
Sum eigedelar128 187 626Sum eigenkapital og gjeld128 187 626

Tabell 5.9 Statens petroleumsforsikringsfond. Balanse per 31. desember 2007

EigedelarKronerEigenkapital og gjeldKroner
Omløpsmidlar:Eigenkapital:
Verdipapir og innskot i valuta11 842 337 647Eigenkapital14 828 161 832
Utlån utland3 122 678 895Sum eigenkapital14 828 161 832
Innskot Noregs Bank15 787 553
Gjeld:
Innlån1)88 270 142
Inngåtte, ikkje oppgjorte verdipapirhandlar49 201 762
Oppsamla forvaltninghonorar9 191 676
Finansielle derivater2)5 978 682
Sum gjeld152 642 262
Sum eigedelar14 980 804 094Sum eigenkapital og gjeld14 980 804 094

1) Innlån knyter seg til tilbakekjøpsavtaler, kortsiktige innlån og oppsamla renter.

2) Finansielle derivater knyter seg til valutahandlar og rentebyteavtaler (virkeleg verdi). Ei rentebyteavtale er ei avtale mellom to partar om å byte rentevilkår på ein kontantstraum. Valutahandlar omfattar handlar med vanleg oppgjør og med framtidig levering. Eksponeringa er ikkje balanseført og utgjer sum nominell verdi av inngåtte kontrakter.

Finansielle derivater per 31.12.2007 (eksponering):

– Rentebytehandlar seld kr 956 001 330

– Rentebytehandlar kjøpt kr 956 001 330

– Valutahandlar kjøpt kr 27 626 725

Til forsida