St.meld. nr. 3 (2007-2008)

Statsrekneskapen for 2007

Til innhaldsliste

Tilråing

Finansdepartementet

tilrår:

Tilråding frå Finansdepartementet av 25. april 2008 om statsrekneskapen for 2007 blir send Stortinget.

Til forsida