St.meld. nr. 3 (2007-2008)

Statsrekneskapen for 2007

Til innhaldsliste

1 Oversikt over statsrekneskapen 2007

Tabell 1.1 Staten sine samla inntekter og utgifter 2003–2007 (tal i mill. kroner)

Samla inntekter

  RekneskapSaldert budsjettNysaldertbudsjettRekneskap
 2003200420052006200720072007
Skattar på formue og inntekt120 372119 534131 826137 715155 481172 250174 188
Arbeidsgjevaravgift og trygdeavgift144 019149 867157 611171 665175 779185 400185 296
Tollinntekter1 6141 6481 6841 8721 7442 1122 126
Meirverdiavgift128 913137 337150 311169 437171 200184 000183 828
Avgifter på alkohol8 5109 0279 3179 76710 10910 34810 338
Avgifter på tobakk6 7606 7996 8006 6436 9076 8126 822
Avgifter på motorvogner33 56938 86741 13744 01544 56847 27446 862
Andre avgifter17 51316 95319 25521 34523 83623 19323 395
Sum skattar og avgifter461 270480 032517 941562 459589 624631 389632 855
Renter av statens forretningsdrift33333439656519
Avskrivingar, avsetjingar til investeringsføremål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg m.v.1 7861 7911 9621 9262 5172 2652 336
Sum inntekter av statens forretningsdrift1 8181 8241 9951 9662 5822 3302 355
Renter frå statsbankane12 1977 7067 1757 3288 8078 9288 842
Renter av kontantbehaldning og andre krav3 6472 9614 1526 3538 0618 5388 675
Utbyte utan StatoilHydro6 1308 95210 08611 92213 81615 13215 121
Sum renteinntekter og utbyte utan statens forretningsdrift og StatoilHydro21 97419 61921 41425 60330 68432 59832 638
Inntekter under departementa23 90522 86622 49428 31718 76120 83424 830
Overføring frå Noregs Bank
Tilbakeføring frå Statens banksikringsfond
Sum andre inntekter23 90522 86622 49428 31718 76120 83424 830
Sum inntekter utan oljeskattar, petroleumsverksemd og tilbakebetalingar508 967524 341563 845618 344641 651687 151692 678
Inntekter frå statleg petroleumsverksemd84 71398 703120 035146 705143 100131 700132 287
Skatt og avgift på utvinning av petroleum101 380118 142168 817217 261228 800195 300191 153
Aksjeutbyte frå StatoilHydro5 1335 2228 13912 59312 59314 00614 006
Sum petroleumsinntekter191 227222 068296 991376 559384 493341 006337 446
Sum inntekter utan lånetransaksjonar og overføring frå Statens pensjonsfond – Utland700 194746 408860 836994 9041 026 1441 028 1571 030 124
Tilbakebetalingar68 87495 15476 492171 43159 68271 18070 906
Statens pensjonsfond – Utland62 84480 72770 59357 37254 1422 8102 810
Sum inntekter831 912922 2901 007 9211 223 7071 139 9681 102 1471 103 839

Samla utgifter etter departement

  RekneskapSaldert budsjettNysaldertbudsjettRekneskap
 2003200420052006200720072007
Det kongelege hus118134133146162162162
Regjeringa192203237232234241243
Stortinget og underliggjande institusjonar1 0571 2231 1881 1681 2131 2171 211
Høgsterett54545858606164
Utanriksdepartementet17 30117 65720 93221 64124 95524 17124 178
Kunnskapsdepartementet1)33 09029 37432 21160 13958 90659 08559 178
Kultur- og kyrkjedepartementet5 5605 8516 5126 8227 1427 2507 314
Justis- og politidepartementet13 88614 60415 70216 53516 56516 84517 447
Kommunal- og regionaldepartementet1)66 43361 50562 44962 20865 73766 05767 117
Arbeids- og inkluderingsdepartementet1)4 09111 63011 48520 28525 50024 80224 588
Helse- og omsorgsdepartementet1)63 37574 06282 74884 26090 50191 31891 325
Barne- og likestillingsdepartementet1)26 31932 19234 28322 23121 87022 21122 372
Nærings- og handelsdepartementet12 21115 4614 3364 2504 2779 7749 910
Fiskeri- og kystdepartementet2 7382 8912 9863 0102 9063 3533 446
Landbruks- og matdepartementet14 06814 48113 78413 81214 04514 09313 918
Samferdselsdepartementet30 74121 41622 50022 33423 59924 10724 587
Miljøverndepartementet2 6082 6132 9593 3463 2143 2483 285
Fornyings- og administrasjonsdepartementet1)12 0307 3219 70413 76514 64716 07416 605
Finansdepartementet31 42078 94534 188166 80669 86863 78164 834
Forsvarsdepartementet30 54531 46129 80930 41830 98931 79732 714
Olje- og energidepartementet1 5773 5041 6191 78612 47112 04011 969
Ymse utgifter171011209 675170134
Statsbankane62 81071 54373 65883 40174 87678 17478 908
Statleg petroleumsverksemd17 56418 66121 44721 18219 60021 30621 056
Statens forretningsdrift2549081 4961 1331 291748698
Statens pensjonsfond – Utland173 662213 266288 022355 377364 893319 700318 831
Sum statsbudsjettet623 721730 967774 4601 016 365959 196911 786916 094
Folketrygda224 527230 392235 453239 046246 376247 301247 173
Samla utgifter med lånetransaksjonar848 248961 3591 009 9131 255 4101 205 5721 159 0871 163 267
Lånetransaksjonar2)81 904135 70484 314216 505125 286128 120131 801
Statens pensjonsfond – Utland173 662203 407275 544355 377364 893319 700316 389
Samla utgifter utan lånetransaksjonar og statens pensjonsfond – Utland592 682622 248650 055683 528715 393711 266715 077

1) Endra departementsstruktur frå 2006.

2) I statsrekneskapen for 2004, 2005 og 2007 er høvesvis 9,859 mrd. kroner, 12,478 mrd. kroner og 2,442 mrd. kroner i lånetransaksjonar knytt til Statens pensjonsfond – Utland i samband med sal av aksjar i Statoil ASA.

Tabell 1.2 Løyvingsrekneskapen for budsjett-terminen 2007 (tal i mill. kroner)

UTGIFTEROverført frå forrige terminNysaldert budsjettSamla løyvingRekneskapOverført til neste termin
Det kongelege hus162162162
Regjeringa92412502439
Stortinget og underliggjande institusjonar701 2171 2881 21162
Høgsterett36164641
Utanriksdepartementet59724 17124 76824 178610
Kunnskapsdepartementet25059 08559 33459 178235
Kultur- og kyrkjedepartementet1057 2507 3557 314114
Justis- og politidepartementet89316 84517 73717 447551
Kommunal- og regionaldepartementet1 49566 05767 55267 117245
Arbeids- og inkluderingsdepartementet1)56024 80225 36224 588999
Helse- og omsorgsdepartementet22491 31891 54291 325264
Barne- og likestillingsdepartementet5822 21122 26922 37228
Nærings- og handelsdepartementet1919 7749 9649 910124
Fiskeri- og kystdepartementet3103 3533 6633 446404
Landbruks- og matdepartementet12314 09314 21613 918175
Samferdselsdepartementet73424 10724 84224 587603
Miljøverndepartementet3683 2483 6163 285409
Fornyings- og administrasjonsdepartementet31716 07416 39116 605280
Finansdepartementet35863 78164 13964 834412
Forsvarsdepartementet2 48231 79734 27932 7142 066
Olje- og energidepartementet26912 04012 30911 969369
Ymse utgifter170170134
Statsbankane48878 17478 66278 908695
Statleg petroleumsverksemd21 30621 30621 056
Statens forretningsdrift212748959698284
Folketrygda1)20247 301247 321247 17371
Statens pensjonsfond – Utland 319 700319 700318 831 
Sum utgifter10 1341 159 0871 169 2211 163 2679 010

1) I samband med opprettinga av NAV er 96 mill. kroner i overført løyving frå 2006 til 2007 flytta frå Folketrygda til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

INNTEKTERNysaldert budsjettRekneskap
Skattar på formue og inntekt172 250174 188
Arbeidsgjevaravgift og trygdeavgift185 400185 296
Tollinntekter2 1122 126
Meirverdiavgift184 000183 828
Avgifter på alkohol10 34810 338
Avgifter på tobakk6 8126 822
Avgifter på motorvogner47 27446 862
Andre avgifter23 19323 395
Sum skattar og avgifter631 389632 855
Renter av statens forretningsdrift6519
Avskrivingar, avsetjingar til investeringsføremål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg m.v.2 2652 336
Sum inntekter av statens forretningsdrift2 3302 355
Renter frå statsbankane8 9288 842
Renter av kontantbehaldning og andre krav8 5388 675
Utbyte utan StatoilHydro15 13215 121
Sum renteinntekter og utbyte utan statens forretningsdrift og StatoilHydro32 59832 638
Inntekter under departementa20 83424 830
Overføring frå Noregs Bank
Tilbakeføring frå Statens banksikringsfond  
Sum andre inntekter20 83424 830
Sum inntekter utan oljeskattar, petroleumsverksemd og tilbakebetalingar687 151692 678
Inntekter frå statleg petroleumsverksemd131 700132 287
Skatt og avgift på utvinning av petroleum195 300191 153
Aksjeutbyte frå StatoilHydro14 00614 006
Sum petroleumsinntekter341 006337 446
Sum inntekter utan lånetransaksjonar og overføring frå Statens pensjonsfond – Utland1 028 1571 030 124
Tilbakebetalingar71 18070 906
Statens pensjonsfond – Utland2 8102 810
Sum inntekter1 102 1471 103 839
Statslånemidlar56 94056 770
Av kontantbehaldning2 658
Sum andre kapitalmidlar56 94059 428
Samla sum1 159 0871 163 267

Tabell 1.3 Løyvingar og rekneskap 2007 (tal i mill. kroner)

  Løyving     
UTGIFTERForslag i Gul bokSaldert budsjettNysaldert budsjettRekneskapAuke overførte løyvingarMeirutg. (-) Mindreutg.Fullmakt meirutgift
Det kongelege hus162162162162
Regjeringa234234241243-1-2
Stortinget og underliggjande institusjonar1 2131 2131 2171 211-915
Høgsterett60606164-2-11
Utanriksdepartementet24 95524 95524 17124 17813-201
Kunnskapsdepartementet58 86858 90659 08559 178-15-78
Kultur- og kyrkjedepartementet7 1327 1427 2507 3149-730
Justis- og politidepartementet16 56416 56516 84517 447-341-2610
Kommunal- og regionaldepartementet64 49465 73766 05767 117-1 249190
Arbeids- og inkluderingsdepartementet1)24 85525 50024 80224 588439-225-2
Helse- og omsorgsdepartementet90 47490 50191 31891 32540-46
Barne- og likestillingsdepartementet21 84021 87022 21122 372-30-1311
Nærings- og handelsdepartementet4 2774 2779 7749 910-66-701
Fiskeri- og kystdepartementet2 9052 9063 3533 44694-18725
Landbruks- og matdepartementet14 04414 04514 09313 91852124
Samferdselsdepartementet23 59923 59924 10724 587-131-3496
Miljøverndepartementet3 1893 2143 2483 28541-77
Fornyings- og administrasjonsdepartementet14 64714 64716 07416 605-37-49433
Finansdepartementet69 86869 86863 78164 83454-1 10711
Forsvarsdepartementet30 98930 98931 79732 714-416-501
Olje- og energidepartementet12 47112 47112 04011 969100-2947
Ymse utgifter9 7209 67517013435
Statsbankane74 87574 87678 17478 908207-941
Statleg petroleumsverksemd19 60019 60021 30621 056249
Statens forretningsdrift1 2911 29174869872-23
Statens pensjonsfond – Utland364 893364 893319 700318 831 869 
Sum statsbudsjettet957 220959 196911 786916 094-1 175-3 133124
Folketrygda1 )245 463246 376247 301247 17351772
Sum utgifter med lånetransaksjonar1 202 6831 205 5721 159 0871 163 267-1 124-3 056126
Lånetransaksjonar125 286125 286128 120131 801-132-3 549 
Sum utgifter utan lånetransaksjonar1 077 3971 080 2861 030 9671 031 466-992493126

1) I samband med opprettinga av NAV er 96 mill. kroner i overført løyving frå 2006 til 2007 flytta frå Folketrygda til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

  Løyving      
INNTEKTERForslag i Gul bokSaldert budsjettNysaldert budsjettRekneskapMeirinntekt Mindre-inntekt (-)Fullmakt meirinntekt
Skattar på formue og inntekt153 588155 481172 250174 1881 938
Arbeidsgjevaravgift og trygdeavgift174 900175 779185 400185 296-104
Tollinntekter1 7441 7442 1122 12614
Meirverdiavgift168 200171 200184 000183 828-172
Avgifter på alkohol10 10910 10910 34810 338-10
Avgifter på tobakk6 9076 9076 8126 82210
Avgifter på motorvogner44 58844 56847 27446 862-412
Andre avgifter23 83323 83623 19323 395202 
Sum skattar og avgifter583 869589 624631 389632 8551 466 
Renter av statens forretningsdrift65626519-46
Avskrivingar, avsetjingar til investeringsføremål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg m.v.2 5172 5172 2652 33672
Sum inntekter av statens forretningsdrift2 5822 5822 3302 35525 
Renter frå statsbankane8 8078 8078 9288 842-86
Renter av kontantbehaldning og andre krav8 0618 0618 5388 675137
Utbyte utan StatoilHydro13 80713 81615 13215 121-11
Sum renteinntekter og utbyte utan statens forretningsdrift og StatoilHydro30 67530 68432 59832 63840 
Inntekter under departementa18 73618 76120 83424 8303 99657
Overføring frå Noregs Bank
Tilbakeføring frå Statens banksikringsfond
Sum andre inntekter18 73618 76120 83424 8303 99657
Sum inntekter utan oljeskattar, petroleumsverksemd og tilbakebetalingar635 862641 651687 151692 6785 52757
Inntekter frå statleg petroleumsverksemd143 100143 100131 700132 287587
Skatt og avgift på utvinning av petroleum228 800228 800195 300191 153-4 147
Aksjeutbyte frå StatoilHydro12 59312 59314 00614 0060
Sum petroleumsinntekter384 493384 493341 006337 446-3 560 
Sum inntekter utan lånetransaksjonar og overføring frå Statens pensjonsfond – Utland1 020 3551 026 1441 028 1571 030 1241 96757
Tilbakebetalingar59 68259 68271 18070 906-274
Statens pensjonsfond – Utland57 04254 1422 8102 810
Sum inntekter1 137 0791 139 9681 102 1471 103 8391 69357
Statslånemidlar65 60465 60456 94056 770-170
Av kontantbehaldning2 6582 658
Sum andre kapitalmidlar65 60465 60456 94059 4282 487 
Samla sum1 202 6831 205 5721 159 0871 163 2674 18057

Tabell 1.4 Løyvingsrekneskapen for 2006 – 2007 (tal i mill. kroner)

  Samla utgifterDriftsutgifterNybygg, anlegg m.v.Overføringar til andreUtlån, gjeldsavdrag m.v.
 UTGIFTER2006200720062007200620072006200720062007
Det kongelege hus1461621314133149
Regjeringa23224323124211
Stortinget og underliggjande institusjonar1 1681 2119511 00510083117123
Høgsterett58645864
Utanriksdepartementet21 64124 1783 0303 190332718 23120 620346341
Kunnskapsdepartementet60 13959 1782 7672 842302143 34246 31414 00010 000
Kultur- og kyrkjedepartementet6 8227 3142 2802 38760314 4824 897
Justis- og politidepartementet16 53517 44715 35116 2321281341 0561 081
Kommunal- og regionaldepartementet62 20867 1172122481261 96866 8132753
Arbeids- og inkluderingsdepartementet20 28524 5887 85511 93145446811 97112 1885
Helse- og omsorgsdepartementet84 26091 3252 3862 623242478 98386 0662 8672 611
Barne- og likestillingsdepartementet22 23122 3724 6184 905243517 58917 432
Nærings- og handelsdepartementet4 2509 9101 3111 362682 8673 363675 177
Fiskeri- og kystdepartementet3 0103 4462 1492 51227735758353443
Landbruks- og matdepartementet13 81213 9181 4971 4535412 31012 461
Samferdselsdepartementet22 33424 58710 68011 3176 7468 1964 8825 0642710
Miljøverndepartementet3 3463 2851 4611 5752502951 2341 214400200
Fornyings- og administrasjonsdepartementet13 76516 60510 67411 0551 3051 7916827701 1052 989
Finansdepartementet166 80664 8346 4906 93521211035 16928 140124 93429 649
Forsvarsdepartementet30 41832 71422 31722 8237 4249 182677708
Olje- og energidepartementet1 78611 9699021 02711887492310 010
Ymse utgifter2013420134
Statsbankane83 40178 908555561414010 07810 03272 72768 274
Statleg petroleumsverksemd21 18221 0561619 96719 9511 1991 106
Statens forretningsdrift1 133698-351-3811 4841 079
Folketrygda239 046247 1732 96561236 020247 173
Statens pensjonsfond – Utland355 377318 831355 377316 3892 442
Sum utgifter1 255 4101 163 267100 438106 05738 64141 847899 826883 562216 505131 801
  LøyvingRekneskap
 2006200720062007
1. Inntekter (utan tilbakebetalingar m.v. og overføring frå Statens pensjonsfond – Utland)989 3391 028 157994 9041 030 124
2. Utgifter (utan utlån, avdrag på statsgjeld)1 046 7111 030 9671 038 9051 031 466
Driftsutgifter98 015103 137100 438106 057
Nybygg, anlegg m.v.43 07541 64238 64141 847
Overføringar til andre547 702566 488544 449567 173
Overføring til Statens pensjonsfond – Utland357 919319 700355 377316 389
3. Overskot før lånetransaksjonar før overføring frå Statens pensjonsfond – Utland (1 – 2)-57 372-2 810-44 002-1 342
4. Overføring frå Statens pensjonsfond – Utland57 3722 81057 3722 810
5. Overskot før lånetransaksjonar (3+4) 013 3701 468
  Samla inntekterDriftsinntekterInntekter i samband med nybygg og anleggSkatter, avgifter og andre overføringarTilbakebetalingar
 INNTEKTER2006200720062007200620072006200720062007
Skattar på formue og inntekt137 715174 188137 715174 188
Arbeidsgjevaravgift og trygdeavgift171 665185 296171 665185 296
Tollinntekter1 8722 1261 8722 126
Meirverdiavgift169 437183 828169 437183 828
Avgifter på alkohol9 76710 3389 76710 338
Avgifter på tobakk6 6436 8226 6436 822
Avgifter på motorvogner44 01546 86244 01546 862
Andre avgifter21 34523 39521 34523 395
Sum skattar og avgifter562 459632 855    562 459632 855  
Renter av statens forretningsdrift39193919
Avskrivingar, avsetjingar til investeringsføremål og inntekter av statens forretningsdrift
i samband med nybygg, anlegg m.v.1 9262 336111 5041 647421689
Sum inntekter av statens forretningsdrift1 9662 355111 5041 647461708  
Renter frå statsbankane7 3288 8427 3288 842
Renter av kontantbehaldning og andre krav6 3538 6756 3538 675
Utbyte utan StatoilHydro11 92215 12111 92215 121
Sum renteinntekter og utbyte utan statens forr.drift og StatoilHydro25 60332 638    25 60332 638  
Inntekter under departementa28 31724 83015 21516 23764168612 4617 906
Overføring frå Noregs Bank
Tilbakeføring frå Statens banksikringsfond
Sum andre inntekter28 31724 83015 21516 23764168612 4617 906  
Sum inntekter utan oljeskattar, petroleumsverksemd og tilbakebetalingar618 344692 67815 21616 2382 1452 333600 983674 107  
Inntekter frå statleg petroleumsverksemd146 705132 287124 861108 81714 53815 4047 3078 066
Skatt og avgift på utvinning av petroleum217 261191 153217 261191 153
Aksjeutbyte frå StatoilHydro12 59314 00612 59314 006
Sum petroleumsinntekter376 559337 446124 861108 81714 53815 404237 161213 224  
Sum inntekter utan lånetransaksjonar og overføring frå Statens pensjonsfond – Utland994 9041 030 124140 077125 05516 68317 737838 144887 331
Tilbakebetalingar171 43170 906171 43170 906
Statens pensjonsfond – Utland57 3722 81057 3722 810
Sum inntekter1 223 7071 103 839140 077125 05516 68317 737895 516890 141171 43170 906
  LøyvingRekneskap
LÅNETRANSAKSJONAR2006200720062007
6. Utlån, gjeldsavdrag, aksjeteikning m.v. i alt197 053128 120216 505131 801
Utlån m.v. til statsbankane74 41867 18872 72768 274
Gjeldsavdrag103 77829 646124 93429 649
Andre utlån, aksjeteikning m.v.18 85731 28618 84433 877
7. Tilbakebetalingar m.v.170 13771 180171 43170 906
8. Utlån m.v. netto (6 – 7)26 91656 94045 07460 895
9. Samla finansieringsbehov, av kontantbehaldning og lån (8 – 5)26 91656 94031 70459 428
10. Statslånemidlar26 91656 94096 41356 770
11. Endring i diverse behaldningar (9 – 10)  -64 7092 658

Tabell 1.5 Oversikt over løyvingsrekneskapen sine hovudgrupper for 2003 – 2007 (tal i mill. kroner)

20032004200520062007
Utgifter utan lånetransaksjonar
1. Driftsutgifter82 59088 63791 768100 438106 057
2. Nybygg, anlegg m.v.34 60537 05240 22738 64141 847
3. Overføringar til andre475 487496 558518 059544 449567 173
4. Overføring til Statens pensjonsfond – Utland173 663203 407275 544355 377316 389
Sum utgifter utan lånetransaksjonar766 344825 654925 5981 038 9051 031 466
Inntekter utan lånetransaksjonar
Skattar og avgifter461 270480 032517 941562 459632 855
Inntekter frå statens forretningsdrift1 8191 8241 9951 9662 355
Renteinntekter og utbyte (utan statens forretningsdrift og StatoilHydro)21 97419 61921 41425 60332 638
Andre inntekter23 90522 86622 49428 31724 830
Petroleumsinntekter191 227222 068296 991376 559337 446
Statens pensjonsfond – Utland62 84480 72770 59357 3722 810
Sum inntekter utan lånetransaksjonar763 038827 135931 4291 052 2761 032 934
Overskot før lånetransaksjonar-3 3061 4815 83013 3701 468
Lånetransaksjonar- utgifter
Utlån til statsbankane51 47760 72263 09772 72768 274
Gjeldsavdrag4 80447 541498124 93429 649
Andre utlån, aksjeteikning m.v.25 62327 44120 71918 84433 877
Sum lånetransaksjonar, utgifter81 904135 70484 314216 505131 801
Samla utgifter med lånetransaksjonar848 248961 3581 009 9121 255 4101 163 267
Lånetransaksjonar – inntekter
Tilbakebetalingar m.v.68 87495 15476 492171 43170 906
Av lånemidlar65 60236 72018 51096 41356 770
Av kontantbehaldning-49 2662 348-16 519-64 7092 658
Sum lånetransaksjonar, inntekter85 210134 22378 484203 135130 334
Samla inntekter med lånetransaksjonar848 248961 3581 009 9121 255 4101 163 267

Tabell 1.6 Samla utgifter for løyvingsrekneskapen og overførte løyvingar i 2007 fordelt på utgiftsgrupper (tal i mill. kroner)

PostGruppeOverført løyving frå 2006Nysaldert budsjett 2007Samla løyving 2007Rekneskap 2007Overført løyving til 2008Meirutgift (-) Mindreutgift
01 – 29Driftsutgifter2 208103 137105 344106 0572 512-3 225
30 – 49Nybygg, anlegg m.v.4 08941 64245 73141 8473 363521
50 – 89Overføringar til andre3 706566 488570 194567 1733 136-115
Overføring til Statens pensjonsfond – Utland 319 700319 700316 389 3 311
Sum 01 – 8910 0021 030 9671 040 9691 031 4669 010493
90 – 99Utlån, gjeldsavdrag m.v.132128 120128 252131 801-3 549
 Sum10 1341 159 0871 169 2211 163 2679 010-3 056

Tabell 1.7 Løyvingane 2007 fordelt etter departement og grupper av postnummer (tal i mill. kroner)

  Statens eigne driftsutgifter   OverføringarUtlån
DepartementSamla løyvingI altPost 01Post 21 – 231)Post 24 – 29Nybygg m.v. Post 30 – 49I altPost 50 – 59Post 60 – 69Post 70 – 89Post 90 – 99
Det kongelege hus1621414149149
Regjeringa241240231911
Stortinget og underliggjande institusjonar1 2171 0211 02175122122
Høgsterett616161
Utanriksdepartementet24 1713 1792 6944853020 62016520 455342
Kunnskapsdepartementet59 0852 7471 5211 2262846 31021 64818 8245 83710 000
Kultur- og kyrkjedepartementet7 2502 3042 193112264 9206794 241
Justis- og politidepartementet16 84515 65015 357293881 10612215969
Kommunal- og regionaldepartementet66 05724921138265 8061262 0083 787
Arbeids- og inkluderingsdepartementet24 80211 5699 5512 01763812 5953484 1688 079
Helse- og omsorgsdepartementet91 3182 3001 5217802886 0821746 10979 7982 908
Barne- og likestillingsdepartementet22 2114 7303 1601 5703517 44516747716 802
Nærings- og handelsdepartementet9 7741 2321 03120183 3341 10452 2255 200
Fiskeri- og kystdepartementet3 3532 3921 7955973016333043030026
Landbruks- og matdepartementet14 0931 4061 391151312 6741 48411 190
Samferdselsdepartementet24 10710 98048810 0804127 9755 1521461 0793 9261
Miljøverndepartementet3 2481 4937537393281 2282745950200
Fornyings- og administrasjonsdepartementet16 07410 91610 3705461 7887712225492 600
Finansdepartementet63 7816 8016 11568610027 2349 90017 33429 646
Forsvarsdepartementet31 79722 33521 915809-3908 78867537120284
Olje- og energidepartementet12 0401 17357159931084752732010 010
Ymse utgifter170170170
Statsbankane78 1745565565310 3784 2386 14067 188
Statleg petroleumsverksemd21 30620 2001 1061 1015
Statens forretningsdrift748-381-3811 129
Folketrygda247 301247 301210247 091
Statens pensjonsfond – Utland319 700319 700319 700
Sum utgifter1 159 087103 13782 69120 802-35741 642886 188352 935102 850430 403128 120

1) Av dette utgjer post 23; 10 109 mill. kroner

Tabell 1.8 Rekneskap 2007 fordelt etter departement og grupper av postnummer (tal i mill. kroner)

  Statens eigne driftsutgifter   OverføringarUtlån
DepartementSamla utgifterI altPost 01Post 21 – 231)Post 24 – 29Nybygg m.v. Post 30 – 49I altPost 50 – 59Post 60 – 69Post 70 – 89Post 90 – 99
Det kongelege hus1621414149149
Regjeringa243242234811
Stortinget og underliggjande institusjonar1 2111 0051 00583123123
Høgsterett646464
Utanriksdepartementet24 1783 1902 7214692720 62016520 455341
Kunnskapsdepartementet59 1782 8421 5711 2712146 31421 64918 8665 79910 000
Kultur- og kyrkjedepartementet7 3142 3872 267120314 8976774 219
Justis- og politidepartementet17 44716 23215 9332991341 08110222957
Kommunal- og regionaldepartementet67 11724820841266 8131263 2343 56753
Arbeids- og inkluderingsdepartementet24 58811 9319 7622 16946812 1883484 1297 711
Helse- og omsorgsdepartementet91 3252 6231 8247992486 0661746 05379 8392 611
Barne- og likestillingsdepartementet22 3724 9053 3201 5853517 43216547216 795
Nærings- og handelsdepartementet9 9101 3621 10126183 3631 10452 2545 177
Fiskeri- og kystdepartementet3 4462 5121 8876253575343042320743
Landbruks- og matdepartementet13 9181 4531 4467412 4611 49010 971
Samferdselsdepartementet24 58711 31749410 4184058 1965 0641551 0443 86510
Miljøverndepartementet3 2851 5758147622951 2142755934200
Fornyings- og administrasjonsdepartementet16 60511 05510 3137431 7917702215482 989
Finansdepartementet64 8346 9356 35757711028 14010 84917 29129 649
Forsvarsdepartementet32 71422 82322 565799-5419 18270836920319
Olje- og energidepartementet11 9691 0275984263892352739610 010
Ymse utgifter134134134
Statsbankane78 9085615614010 0324 2385 79468 274
Statleg petroleumsverksemd21 05619 9511 1061 1015
Statens forretningsdrift698-381-3811 079
Folketrygda247 173247 173194246 978
Statens pensjonsfond – Utland318 831316 389316 3892 442
Sum utgifter1 163 267106 05785 19321 379-51541 847883 562349 616104 917429 029131 801

1) Av dette utgjer post 23; 10 435 mill.kroner

Tabell 1.9 Løyvingar og rekneskap 2007 fordelt etter art på programområde (tal i mill. kroner)

 Løyvingar Rekneskap  
PROGRAMOMRÅDESamla løyvingDriftsutgifterNybygg, anlegg m.v.Overføringar til andreUtlån, gjeldsavdrag m.v.Samla utgifterDriftsutgifterNybygg, anlegg m.v.Overføringar til andreUtlån, gjeldsavdrag m.v.
Konstitusjonelle institusjonar1 6211 274752711 6171 26083273
Fellesadministrasjon16 80510 5342 9007712 60017 29210 6742 8597702 989
Utanriksføremål3 4081 553161 83903 4001 553181 8290
Internasjonal bistand20 7631 6261418 78234120 7781 637918 791341
Militært forsvar31 79722 3358 78867532 71422 8239 182708
Justissektoren16 90615 711881 10617 51116 2961341 081
Kunnskapsdepartementet86 2333 0176655 44327 70686 1653 1144855 29227 712
Kultur- og kyrkjeføremål7 2502 304264 9207 3142 387314 897
Arbeid og sosiale føremål24 80211 56963812 59524 58811 93146812 188
Helse og omsorg91 3182 3002886 0822 90891 3252 6232486 0662 611
Familie- og forbrukarpolitikk22 2114 7303517 44522 3724 9053517 432
Miljøvern og regional planlegging3 2601 4933401 2282003 2921 5753021 214200
Kommunal- og regionaldepartementet76 8505351665 82710 47279 5315381566 83412 143
Landbruk og mat14 0931 4061312 67413 9181 453412 461
Fiskeri-, havbruks- og kystforvaltning3 4282 392301708263 4622 51235755043
Nærings- og handelsføremål49 9331 23284 48344 21049 4001 36284 38043 650
Olje- og energiføremål33 3511 17320 2151 95310 01033 0291 02719 9632 02910 010
Innanlands transport23 87910 7957 9555 129124 34311 1308 1715 03210
Post og telekommunikasjonar22818520232441872532
Finansadministrasjon18 0336 77310011 16119 1036 91011012 084
Statleg gjeld og fordringer, renter og avdrag45 7482916 07329 64645 7302516 05629 649
Ymse utgifter170170134134
Foreldrepengar11 27011 27011 24811 248
Sosiale føremål, folketrygda211 887211 887211 725211 725
Stønad ved helsetenester19 41419 41419 51019 510
Arbeidsliv, folketrygda4 7304 7304 6904 690
Statens pensjonsfond – Utland319 700319 700318 831316 3892 442
Sum utgifter1 159 087103 13741 642886 188128 1201 163 267106 05741 847883 562131 801

Tabell 1.10 Balansekonto for staten (tal i 1 000 kr)

KontogruppeTekst20072006
Eigedelar:
60Kontantbehaldning148 494 852159 680 531
61Spesielle fond og forsikringar2 153 683 6351 907 548 608
62Verdipapir96 741 17792 654 383
63Utlån og uteståande fordringar238 278 326226 780 198
64Ordinære fond88 488 61266 839 726
65Forskot1 098 919873 700
66Kapital i statsbankane746 540755 019
68Fast kapital i statsverksemdene159 612 239154 577 669
69Eigenbehaldning statspapir14 041 00014 963 000
70/71Mellomrekneskapen med rekneskapsførarar-7 928 728-5 810 870
72Mellomrekneskapen med statsbedriftene-931 013-768 124
73Mellomrekneskapen med oppebørselsbetjenter-391 490-511 909
77Statspapir overkurs/underkurs-3 027 260-3 398 624
Sum eigedelar2 888 906 8092 614 183 307
Gjeld og eigenkapital:
80Statsgjelda265 348 121269 362 150
81Kontolån frå ordinære fond94 919 36572 781 669
82Verksemder med særskilte fullmakter9 286 4229 226 978
84Deposita og avsetjingar18 025 02417 510 497
87Overførte unytta løyvingar9 010 40310 134 452
99Avslutningskonto (eigenkapital)2 492 317 4742 235 167 561
 Sum gjeld og eigenkapital2 888 906 8092 614 183 307
Senter for statlig økonomistyring, Avdeling for konsernsystemer31. desember 2007

9. april 2008

Tabell 1.11 Note til balansekonto for staten, avslutningskonto for statsrekneskapen konto 99.00.00.(tal i 1 000 kr)

Debet: Kredit: 
Balanse 31. desember 20072 492 317 474Balanse 31. desember 20062 235 167 561
Auke i statens eigenkapital257 149 913
Sum2 492 317 474Sum2 492 317 474
Til forsida