St.meld. nr. 3 (2007-2008)

Statsrekneskapen for 2007

Til innhaldsliste

2 Løyvingsrekneskap for staten

Tabell 2.1 Løyvingsrekneskap for staten, utgifter

      Overført frå forrige terminLøyvingSamla løyvingRekneskapOverført til neste terminMeirutgift (-) og mindreutgift
Kap.Post   1000 kr1000 kr1000 kr1000 kr1000 kr1000 kr
Det kongelige hus
0001H.M. Kongen og H.M. Dronningen:
01Apanasje7 9007 9007 900
50Det Kgl. Hoff112 068112 068112 068
51Særskilte prosjekter ved Det Kongelige Hoff24 00024 00024 000
Sum kap 0001143 968143 968143 968
0002H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen:
01Apanasje5 9005 9005 900
50H.K.H. Kronprinsens og H.K.H. Kronprinsessens stab mv.12 62912 62912 629
Sum kap 000218 52918 52918 529
Sum Det kongelige hus162 497162 497162 497
Regjering
0020Statsministerens kontor:
01Driftsutgifter3 15967 05070 20968 0082 581-380
Sum kap 00203 15967 05070 20968 0082 581-380
0021Statsrådet:
01Driftsutgifter5 439119 735125 174120 6374 876-339
70Tilskudd til tidligere statsministere925925925
Sum kap 00215 439120 660126 099121 5624 876-339
0024Regjeringsadvokaten:
01Driftsutgifter51544 43644 95144 966862-877
21Spesielle driftsutgifter2468 6008 8468 468378
Sum kap 002476153 03653 79753 4341 240-877
Sum Regjering9 359240 746250 105243 0048 697-1 596
Stortinget og underliggende institusjoner
0041Stortinget:
01Driftsutgifter, kan nyttes under post 707 650621 300628 950597 18611 86019 904
32Kjøp av leiligheter, kan overføres6 00015 00021 00015 1755 825
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres42 35160 300102 65168 31128 3066 034
70Tilskudd til partigruppene120 500120 500122 351-1 851
72Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek1 0001 0001 000
Sum kap 004156 001818 100874 101804 02345 99124 087
0042Forsvarets ombudsmannsnemnd:
01Driftsutgifter2014 1004 3014 101200
Sum kap 00422014 1004 3014 101200
0043Stortingets ombudsmann for forvaltningen:
01Driftsutgifter1 81337 10038 91338 4351 076-598
Sum kap 00431 81337 10038 91338 4351 076-598
0044Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste:
01Driftsutgifter2935 9006 1936 071122
Sum kap 00442935 9006 1936 071122
0051Riksrevisjonen:
01Driftsutgifter12 000352 100364 100358 73814 209-8 847
Sum kap 005112 000352 100364 100358 73814 209-8 847
Sum Stortinget og underliggende institusjoner70 3081 217 3001 287 6081 211 36861 59814 642
Høyesterett
0061Høyesterett:
01Driftsutgifter2 68761 11063 79763 787720-710
Sum kap 00612 68761 11063 79763 787720-710
Sum Høyesterett2 68761 11063 79763 787720-710
Utenriksdepartementet
Administrasjonav utenrikstjenesten
0100Utenriksdepartementet:
01Driftsutgifter56 0671 481 3601 537 4271 500 83765 607-29 017
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres38028 38728 76712 26216 505
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres3 21116 06119 27217 7231 549
70Erstatning av skader på utenlandske ambassader80380342761
71Diverse tilskudd29 92629 92633 905-3 979
72Hjelp til norske borgere i utlandet som ikke er sjømenn1371375483
89Agio6 222-6 222
90Lån til norske borgere i utlandet som ikke er sjømenn36036048312
Sum kap 010059 6581 557 0341 616 6921 571 09383 661-38 062
0103Regjeringens fellesbevilgning for representasjon:
01Driftsutgifter37011 55311 92310 674578671
Sum kap 010337011 55311 92310 674578671
0104Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet:
01Driftsutgifter3166 1896 5054 7313091 465
Sum kap 01043166 1896 5054 7313091 465
Sum Administrasjon av utenrikstjenesten60 3441 574 7761 635 1201 586 49884 548-35 926
Utenriksformål
0115Presse-, kultur- og informasjonsformål:
01Driftsutgifter70925 46226 17124 3211 273577
70Tilskudd til presse, kultur- og informasjonsformål, kan overføres43049 09549 52545 7773 748
Sum kap 01151 13974 55775 69670 0985 021577
0116Deltaking i internasjonale organisasjoner:
70Tilskudd til internasjonale organisasjoner956 490956 490919 23637 254
71Finansieringsordningen under EØS-avtalen, kan overføres227 277227 27775 846151 431
72Finansieringsordningen i det utvidede EØS, kan overføres457260 000260 457240 81719 640
73Norsk finansieringsordning i det utvidede EØS, kan overføres2 492270 000272 492245 04127 451
74Bilaterale samarbeidsprogrammer med Bulgaria og Romania, kan overføres6 0006 0005 96040
Sum kap 0116230 2261 492 4901 722 7161 486 900198 56237 254
0118Nordområdetiltak mv.:
70Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland, kan overføres25 424242 827268 251230 13238 119
71Fred- og demokratitiltak, kan overføres1034 2934 3964 3933
76Tilskudd til internasjonale klima- og miljøtiltak, kan overføres4 50119 29823 79921 6292 170
Sum kap 011830 028266 418296 446256 15440 292
Sum Utenriksformål261 3931 833 4652 094 8581 813 152243 87537 831
Administrasjonav utviklingshjelpen
0140Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen:
01Driftsutgifter25 047824 921849 968823 59833 140-6 770
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres8 64113 75722 3988 98613 412
89Agio2 531-2 531
Sum kap 014033 688838 678872 366835 11546 552-9 301
0141Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad):
01Driftsutgifter7 455160 220167 675170 5761 194-4 095
Sum kap 01417 455160 220167 675170 5761 194-4 095
Sum Administrasjon av utviklingshjelpen41 143998 8981 040 0411 005 69147 746-13 396
Bilateralbistand
0150Bistand til Afrika:
70Bistand til hovedsamarbeidsland i Afrika, kan overføres1 2071 281 5001 282 7071 281 0251 682
78Regionbevilgning for Afrika, kan overføres1 2511 379 3071 380 5581 378 9401 618
Sum kap 01502 4582 660 8072 663 2652 659 9653 300
0151Bistand til Asia:
70Bistand til hovedsamarbeidsland i Asia, kan overføres120 000120 000120 000
78Regionbevilgning for Asia, kan overføres400677 600678 000674 0293 971
Sum kap 0151400797 600798 000794 0293 971
0152Bistand til Midtøsten:
78Regionbevilgning for Midtøsten, kan overføres62170 500170 562173 430-2 868
Sum kap 015262170 500170 562173 430-2 868
0153Bistand til Latin-Amerika:
78Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres1 117241 500242 617225 60117 016
Sum kap 01531 117241 500242 617225 60117 016
Sum Bilateral bistand4 0373 870 4073 874 4443 853 02524 287-2 868
Globaleordninger
0160Sivilt samfunn og demokratiutvikling:
01Driftsutgifter64133 50034 14133 426715
50Fredskorpset165 000165 000165 000
70Sivilt samfunn, kan overføres5 5841 093 0001 098 5841 096 4612 123
71Tilskudd til frivillige organisasjoners opplysningsarbeid, kan overføres69081 00081 69080 4411 249
72Demokratistøtte/partier, kan overføres3 4107 00010 4107 8262 584
73Kultur, kan overføres7 145102 000109 145107 9141 231
75Internasjonale organisasjoner og nettverk, kan overføres1 200160 500161 700155 3256 375
Sum kap 016018 6701 642 0001 660 6701 646 39314 277
0161Næringsutvikling:
70Nærings- og handelstiltak, kan overføres66270 00070 66293 080-22 418
72Finansieringsordning for utviklingstiltak, kan overføres3 434112 500115 93449 51742 87023 547
73Institusjonsutvikling i utviklingsland, kan overføres57 50057 50058 629-1 129
75NORFUND – tapsavsetting143 750143 750143 750
95NORFUND – grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland341 250341 250341 250
Sum kap 01614 096725 000729 096686 22642 870
0162Overgangsbistand (gap):
70Overgangsbistand (gap), kan overføres1 413868 500869 913869 200713
Sum kap 01621 413868 500869 913869 200713
0163Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter:
70Naturkatastrofer, kan overføres203325 000325 203324 566637
71Humanitær bistand og menneskerettigheter, kan overføres6 9432 122 4342 129 3772 135 398-6 021
Sum kap 01637 1462 447 4342 454 5802 459 964637-6 021
0164Fred, forsoning og demokrati:
70Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres27 477757 900785 377761 00024 377
71ODA-godkjente land på Vest-Balkan, kan overføres1 663600 000601 663594 3507 313
72Utvikling og nedrustning, kan overføres2 87545 60048 47546 2242 251
73Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres19 355293 750313 105303 4769 629
Sum kap 016451 3701 697 2501 748 6201 705 05043 570
0165Forskning, kompetanseheving og evaluering:
01Driftsutgifter4 966151 000155 966153 1912 775
70Forskning og høyere utdanning, kan overføres9340 520340 529340 714-185
71Faglig samarbeid, kan overføres1 911135 000136 911126 50710 404
Sum kap 01656 886626 520633 406620 41213 179-185
0166Tilskudd til ymse tiltak:
70Ymse tilskudd, kan overføres2 1821 5003 6823 482200
71Internasjonale prosesser og konvensjoner mv., kan overføres27 058176 000203 058193 3029 756
Sum kap 016629 240177 500206 740193 30213 238200
0167Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA):
21Spesielle driftsutgifter456 520456 520456 520
Sum kap 0167456 520456 520456 520
0168Kvinner og likestilling:
70Kvinner og likestilling, kan overføres200 000200 000195 5994 401
Sum kap 0168200 000200 000195 5994 401
Sum Globale ordninger118 8218 840 7248 959 5458 832 666132 885-6 006
Multilateralbistand
0170FN-organisasjoner mv.:
70FNs utviklingsprogram (UNDP)835 000835 000835 000
71FNs befolkningsprogram (UNFPA)332 000332 000332 000
72FNs barnefond (UNICEF)350 000350 000350 000
73Verdens matvareprogram (WFP), kan overføres8155 000155 008155 0008
74FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR)170 000170 000170 000
75FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)150 000150 000150 000
76Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres99 9761 484 2001 584 1761 531 66052 516
77FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres160 000160 000160 000
78Bidrag andre FN-organisasjoner mv., kan overføres154 320154 320151 5352 785
79Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps, kan overføres3 56867 00070 56854 09216 476
80Bidrag til globale fond, kan overføres1 423989 641991 064990 97094
81Tilskudd til internasjonal landbruksforskning, kan overføres86 00086 00085 686314
Sum kap 0170104 9754 933 1615 038 1364 965 94372 193
0171Multilaterale finansinstitusjoner:
70Verdensbanken, kan overføres1 977726 100728 077728 02354
71Regionale banker og fond, kan overføres636632 900633 536631 3132 223
72Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres394 500394 500394 48317
Sum kap 01712 6131 753 5001 756 1131 753 8192 294
0172Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak:
70Gjeldsslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging, kan overføres3 512366 000369 512367 3262 186
Sum kap 01723 512366 000369 512367 3262 186
Sum Multilateral bistand111 1007 052 6617 163 7617 087 08876 673
Sum Utenriksdepartementet596 83824 170 93124 767 76924 178 120610 014-20 365
Kunnskapsdepartementet
Administrasjon
0200Kunnskapsdepartementet:
01Driftsutgifter9 509198 966208 475207 4519 511-8 487
21Spesielle driftsutgifter2154 8745 0894 845244
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres1 4342 4793 9132 7191 194
Sum kap 020011 158206 319217 477215 01510 949-8 487
0204Foreldreutvalget for grunnskolen:
01Driftsutgifter1477 2487 3957 234170-9
Sum kap 02041477 2487 3957 234170-9
0206Samisk utdanningsadministrasjon:
50Tilskudd til Sametinget30 57230 57230 572
Sum kap 020630 57230 57230 572
Sum Administrasjon11 305244 139255 444252 82111 119-8 496
Grunnopplæringen
0220Utdanningsdirektoratet:
01Driftsutgifter149 068149 068156 467-7 399
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 705 1995 19918 253-13 054
70Tilskudd til læremidler mv., kan overføres,kan nyttes under post 212 25338 81441 06730 1221 5729 373
Sum kap 02202 253193 081195 334204 8421 572-11 080
0222Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat:
01Driftsutgifter2 280114 111116 391117 8791 603-3 091
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres2 1704 1876 3571 1295 228
Sum kap 02224 450118 298122 748119 0086 831-3 091
0225Tiltak i grunnopplæringen:
01Driftsutgifter4 261121 141125 402125 251151
60Tilskudd til landslinjer150 055150 055150 055
62Tilskudd til digitale læremidler i videregående opplæring, kan overføres50 00050 00028 84021 160
63Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres3 06240 31443 37641 9981 378
64Tilskudd til opplæring av barn og unge i statlige asylmottak60 00860 00859 200808
65Tilskudd til opplæring for språklige minoriteter i videregående opplæring29 88029 88029 880
66Tilskudd til leirskoleopplæring35 52835 52834 821707
67Tilskudd til opplæring i finsk8 3658 3657 856509
68Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen161 860161 860161 860
69Kompensasjon for investeringskostnader ved grunnskolereformen324 687324 687324 65730
70Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov7 9887 9886 2771 711
71Tilskudd til utvikling av musikk- og kulturskoler8 3778 3778 377
72Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram3 4103 4103 267143
73Tilskudd til studieopphold i utlandet8 3988 3988 3935
74Tilskudd til organisasjoner9 2969 2969 630-334
Sum kap 022557 323969 3071 026 6301 000 36222 6893 579
0226Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen:
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 7025 0371 008 3091 033 3461 021 05612 290
70IKT-tiltak, kan nyttes under post 213 3323 3323 332
Sum kap 022625 0371 011 6411 036 6781 024 38812 290
0227Tilskudd til særskilte skoler:
60Tilskudd til Moskvaskolen1 1831 1831 183
61Tilskudd til Nordland kunst- og filmskole2 4442 4442 444
62Tilskudd til Fjellheimen leirskole4 1954 1954 195
70Tilskudd til den franske og den tyske skolen i Oslo6 5846 5846 584
71Tilskudd til internatdrift ved Krokeide yrkesskole19 27419 27419 274
72Tilskudd til Røde Kors Nordisk United World College24 30924 30924 309
73Tilskudd til opplæring i Kenya og Etiopia3 2183 2183 218
Sum kap 022761 20761 20761 207
0228Tilskudd til frittstående skoler mv.:
70Tilskudd til frittstående skoler, overslagsbevilgning2 258 7822 258 7822 268 292-9 510
71Tilskudd til friskoleorganisasjoner559559559
Sum kap 02282 259 3412 259 3412 268 851-9 510
0229Andre tiltak:
70Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere11 41811 41811 418
Sum kap 022911 41811 41811 418
0230Kompetansesentre for spesialundervisning:
01Driftsutgifter8 397575 355583 752591 99610 064-18 308
21Spesielle driftsutgifter1 48647 20548 69162 311928-14 548
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres1 0066 9998 0057 283722
Sum kap 023010 889629 559640 448661 59011 714-32 856
Sum Grunnopplæringen99 9525 253 8525 353 8045 351 66655 096-52 958
Barnehager
0231Barnehager:
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 515 14375 30180 44475 3175 127
50Tilskudd til samiske barnehagetilbud11 87011 87011 870
51Forskning, kan nyttes under post 216 4886 4886 488
60Driftstilskudd til barnehager, overslagsbevilgning13 668 60513 668 60513 735 461-66 856
61Investeringstilskudd, overslagsbevilgning310 500310 500266 17344 327
62Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage762 675762 675762 675
63Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder102 523102 523102 523
64Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning27 50027 50021 7075 793
65Skjønnsmidler til barnehager3 133 8313 133 8313 130 1443 687
Sum kap 02315 14318 099 29318 104 43618 112 3585 127-13 049
Sum Barnehager5 14318 099 29318 104 43618 112 3585 127-13 049
Tiltakfor å fremme kompetanseutvikling
0252EUs handlingsprogram for livslang læring:
70Tilskudd144 092144 092143 222870
Sum kap 0252144 092144 092143 222870
0253Folkehøyskoler:
70Tilskudd til folkehøyskoler564 516564 516564 516
71Tilskudd til Folkehøyskolerådet3 2153 2153 215
72Tilskudd til nordiske folkehøyskoler643643643
Sum kap 0253568 374568 374568 374
0254Tilskudd til voksenopplæring:
70Tilskudd til studieforbund160 242160 242160 22022
71Tilskudd til fjernundervisning11 09611 09611 096
72Tilskudd til kvinneuniversitetene og Studiesenteret Finnsnes8 0598 0598 059
73Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner10 31610 31610 316
Sum kap 0254189 713189 713189 69122
0255Tilskudd til freds- og menneskerettssentre mv.:
70Holocaustsenteret20 64620 64620 646
71Falstadsenteret13 10513 10513 105
72Stiftelsen Arkivet3 5743 5743 574
73Norsk fredssenter677677677
74Nord-Norsk Fredssenter, Narvik1 0191 0191 019
Sum kap 025539 02139 02139 021
0256VOX – Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet:
01Driftsutgifter69039 85240 54240 747870-1 075
21Spesielle driftsutgifter2769 4839 7599 622398-261
Sum kap 025696649 33550 30150 3691 268-1 336
0257Program for basiskompetanse i arbeidslivet:
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres27 60335 42163 02439 58523 439
Sum kap 025727 60335 42163 02439 58523 439
0258Analyse og utviklingsarbeid:
01Driftsutgifter1663 4813 6474 258-611
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 11 53432 87234 40632 6691 64493
Sum kap 02581 70036 35338 05336 9271 644-518
Sum Tiltak for å fremme kompetanseutvikling30 2691 062 3091 092 5781 067 18926 351-962
Høyereutdanning og fagskoler
0270Studier i utlandet og sosiale formål for elever og studenter:
71Tilrettelegging av studier i utlandet5 2075 2075 207
74Tilskudd til velferdsarbeid62 49362 49362 493
75Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres84 708113 426198 13484 834113 300
Sum kap 027084 708181 126265 834152 534113 300
0271Universiteter:
50Basisfinansiering statlige universiteter5 798 3285 798 3285 798 328
51Resultatbasert undervisningsfinansiering statlige universiteter2 263 0442 263 0442 263 044
52Forskningsfinansiering statlige universiteter2 494 4992 494 4992 494 499
Sum kap 027110 555 87110 555 87110 555 871
0272Vitenskapelige høyskoler:
50Basisfinansiering statlige vitenskapelige høyskoler522 782522 782522 782
51Resultatbasert undervisningsfinansiering statlige vitenskapelige høyskoler196 140196 140196 140
52Forskningsfinansiering statlige vitenskapelige høyskoler138 715138 715138 715
70Basisfinansiering private vitenskapelige høyskoler16 71416 71416 714
71Resultatbasert undervisningsfinansiering private vitenskapelige høyskoler20 79420 79420 794
72Forskningsfinansiering private vitenskapelige høyskoler14 53914 53914 539
Sum kap 0272909 684909 684909 684
0275Høyskoler:
50Basisfinansiering statlige høyskoler5 199 6215 199 6215 199 621
51Resultatbasert undervisningsfinansiering statlige høyskoler2 111 6652 111 6652 111 665
52Forskningsfinansiering statlige høyskoler271 778271 778271 778
70Basisfinansiering private høyskoler334 902334 902334 902
71Resultatbasert undervisningsfinansiering private høyskoler290 461290 461290 461
72Forskningsfinansiering private høyskoler35 94835 94835 949-1
Sum kap 02758 244 3758 244 3758 244 376-1
0276Fagskoleutdanning:
70Teknisk fagskoleutdanning285 144285 144285 144
Sum kap 0276285 144285 144285 144
0281Fellesutgifter for universiteter og høgskoler:
01Driftsutgifter15 642311 698327 340320 06510 742-3 467
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres9514 15114 24610 0004 246
51Senter for internasjonalisering av høyere utdanning38 69738 69738 700-3
73Tilskudd til internasjonale programmer11 20011 20010 265935
74Tilskudd til UNIS75 47475 47475 474
75Tilskudd til Uninett22 86722 86722 867
76Tilskudd til NORDUnet, kan overføres2 24916 89819 14716 8222 325
78Tilskudd til Universitets- og høgskolerådet12 17412 17412 174
79Ny universitetsklinikk i Trondheim, kan overføres32263 652263 684263 65232
Sum kap 028118 018766 811784 829770 01917 345-2 535
Sum Høyere utdanning og fagskoler102 72620 943 01121 045 73720 917 628130 645-2 536
Forskning
0283Meteorologiformål:
50Meteorologisk institutt212 538212 538212 538
72Internasjonale samarbeidsprosjekter42 48842 48842 215273
Sum kap 0283255 026255 026254 753273
0285Norges forskningsråd:
52Forskningsformål1 087 4211 087 4211 087 421
55Administrasjon223 113223 113223 113
Sum kap 02851 310 5341 310 5341 310 534
0286Fondet for forskning og nyskaping:
50Overføring til Norges forskningsråd939 560939 560940 226-666
95Fondskapital10 000 00010 000 00010 000 000
Sum kap 028610 939 56010 939 56010 940 226-666
0287Forskningsinstitutter og andre tiltak:
21Spesielle driftsutgifter1403 3623 5023 336166
53NOVA og NUPI42 65642 65642 656
54Forskningsstiftelser49 90249 90249 902
56Ludvig Holbergs forskningspris9 1009 1009 102-2
71Tilskudd til andre private institusjoner23 51723 51723 517
73Niels Henrik Abels matematikkpris12 40012 40012 404-4
Sum kap 0287140140 937141 077140 917166-6
0288Internasjonale samarbeidstiltak:
21Spesielle driftsutgifter3 9703 9703 773197
72Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner144 672144 672144 58290
73EUs rammeprogram for forskning, kan overføres671 450671 450665 3446 106
75UNESCO15 98215 98215 715267
Sum kap 0288836 074836 074829 4146 303357
Sum Forskning14013 482 13113 482 27113 475 8446 469-42
Sum Kunnskapsdepartementet249 53559 084 73559 334 27059 177 506234 807-78 043
Kultur- og kirkedepartementet
Administrasjonm.m.
0300Kultur- og kirkedepartementet:
01Driftsutgifter3 028106 186109 214109 3983 314-3 498
Sum kap 03003 028106 186109 214109 3983 314-3 498
0305Lotteri- og stiftelsestilsynet:
01Driftsutgifter2 30156 21058 51157 8681 653-1 010
21Spesielle driftsutgifter6 7506 7506 503252-5
70Tiltak mot pengespillproblemer, kan overføres12 10012 1003 4508 650
Sum kap 03052 30175 06077 36167 82110 555-1 015
0310Tilskudd til trossamfunn m.m.:
70Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning122 356122 356125 897-3 541
75Kirkebygg utenfor den norske kirke mv.9 4009 40018 80016 6902 110
76Tilskudd til råd for tro og livssyn4 6374 6374 098539
Sum kap 03109 400136 393145 793146 685-892
0315Frivillighetsformål:
70Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner184 016184 016183 95165
71Tilskudd til frivillighetssentraler75 37575 37575 101274
72Tilskudd til frivillig virksomhet25 57025 57025 617-47
73Tilskudd til sekretariat for frivillige organisasjoners interessepolitiske virksomhet2 2802 2802 280
74Tilskudd til etablering av frivillighetsregister, kan overføres3 0003 0003 000
79Ymse frivillighetsformål3 0003 0002 95050
Sum kap 0315293 241293 241292 899342
Sum Administrasjon m.m.14 729610 880625 609616 80313 869-5 063
Kulturformål
0320Allmenne kulturformål:
01Driftsutgifter16042 92043 08042 6981 486-1 104
50Norsk kulturfond300 134300 134300 134
51Fond for lyd og bilde25 00025 00025 000
52Norges forskningsråd2 2872 2872 287
53Samiske kulturformål47 40547 40547 405
73Nasjonale kulturbygg, kan overføres18 61454 55873 17237 42335 749
74Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres6 816128 072134 888128 9505 938
75Kulturprogram, kan overføres868 2368 3228 220102
78Ymse faste tiltak32 59332 59334 088-1 495
79Til disposisjon11 90011 90011 903-3
82Nobels fredssenter17 35317 35317 353
83Stavanger som europeisk kulturby40 00040 00040 000
Sum kap 032025 676710 458736 134695 46143 275-2 602
0321Kunstnerformål:
01Driftsutgifter77614 65315 42914 552733144
72Stipend basert på gjennomført kunstutdanning, overslagsbevilgning12 75712 75713 610-853
73Kunstnerstipend m.m., kan overføres1 67995 12496 80394 7732 030
74Garantiinntekter, overslagsbevilgning92 40292 40293 998-1 596
75Vederlagsordninger108 114108 114108 144-30
Sum kap 03212 455323 050325 505325 0772 763-2 335
0322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom:
01Driftsutgifter10 95010 95010 71615678
50Utsmykking av offentlige bygg10 68010 68010 680
72Knutepunktinstitusjoner2 8092 8092 809
73Nasjonalmuseet for kunst198 795198 795198 795
75Offentlig rom, arkitektur og design25 21925 21925 219
77Henie Onstad Kunstsenter6 9306 9306 930
78Ymse faste tiltak48 26648 26648 266
Sum kap 0322303 649303 649303 41515678
0323Musikkformål:
01Driftsutgifter3 190136 479139 669136 8231 2561 590
70Nasjonale institusjoner172 038172 038172 038
71Region-/landsdelsinstitusjoner134 706134 706134 706
72Knutepunktinstitusjoner40 66940 66939 1691 500
74Landsdelsmusikere i Nord-Norge16 64916 64916 649
78Ymse faste tiltak61 73161 73161 417314
Sum kap 03233 190562 272565 462560 8021 2563 404
0324Teater- og operaformål:
01Driftsutgifter775111 729112 504113 5544 966-6 016
70Nasjonale institusjoner618 275618 275618 275
71Region-/landsdelsinstitusjoner233 013233 013233 013
73Region- og distriktsopera26 59626 59626 596
75Dans26 38826 38826 406-18
78Ymse faste tiltak41 37841 37841 378
Sum kap 03247751 057 3791 058 1541 059 2224 966-6 034
0325Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer:
01Driftsutgifter, kan nyttes under post 7310063 48463 58464 469223-1 108
21Spesielle driftsutgifter35 00035 00037 150-2 150
73Prosjekt- og utviklingstiltak, kan nyttes under post 125 79325 79325 793
Sum kap 0325100124 277124 377127 412223-3 258
0326Språk-, litteratur- og bibliotekformål:
01Driftsutgifter2 764335 071337 835339 6727 233-9 070
21Spesielle driftsutgifter9 5869 5866 1633 423
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres5 57919 25824 83723 949888
73Noregs Mållag2 1262 1262 126
74Det Norske Samlaget9 0769 0769 076
75Språkteknologi, Norsk Ordbok mv.13 27213 27213 272
78Ymse faste tiltak89 79089 79090 671-881
Sum kap 03268 343478 179486 522484 9298 121-6 528
0328Museums- og andre kulturvernformål:
01Driftsutgifter7236 48836 56038 475-1 915
21Arkeologiske og andre oppdrag16 16816 16818 109-1 941
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres2 3872 3872 387
70Det nasjonale museumsnettverket577 145577 145577 145
78Ymse faste tiltak38 89938 89938 899
Sum kap 032872671 087671 159675 015-3 856
0329Arkivformål:
01Driftsutgifter210 873210 873214 514-3 641
21Spesielle driftsutgifter206 5586 5789 373-2 795
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres4 2064 2064 206
78Ymse faste tiltak6 2236 2236 223
Sum kap 032920227 860227 880234 316-6 436
Sum Kulturformål40 6314 458 2114 498 8424 465 64960 760-27 567
Film-og medieformål
0334Film- og medieformål:
01Driftsutgifter3 332138 525141 857146 655432-5 230
21Spesielle driftsutgifter7 7097 7098 662-953
50Norsk filmfond, kan nyttes under post 71264 232264 232264 232
51Audiovisuelle produksjoner27 66927 66927 669
71Filmtiltak m.m., kan overføres, kan nyttes under post 508 92418 87127 79518 4799 316
72Knutepunktinstitusjoner8 2938 2938 293
73Regional filmsatsing17 47917 47917 479
75Medieprogram, kan overføres2 57715 93018 50715 0823 425
78Ymse faste tiltak26 25226 25226 009243
79Til disposisjon3 6093 6093 507102
Sum kap 033414 833528 569543 402536 06713 173-5 838
0335Pressestøtte:
52Norges forskningsråd1 6961 6961 696
71Produksjonstilskudd251 767251 767251 7652
72Kompensasjon for portoutgifter14 30014 30014 300
73Anvendt medieforskning og etterutdanning11 10011 10011 0982
75Tilskudd til samiske aviser13 87713 87713 877
76Tilskudd til ymse publikasjoner13 82013 82013 75565
77Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark1 6711 6711 671
Sum kap 0335308 231308 231306 4661 765
0336Informasjonsberedskap – kringkasting:
70Informasjonsberedskap1 8001 8001 800
Sum kap 03361 8001 8001 800
0337Kompensasjon for kopiering til privat bruk:
70Kompensasjon34 81534 81534 815
Sum kap 033734 81534 81534 815
Sum Film- og medieformål14 833873 415888 248879 14813 173-4 073
Dennorske kirke
0340Kirkelig administrasjon:
01Driftsutgifter134 770134 770151 676-16 906
21Spesielle driftsutgifter3324 57024 60326 72520-2 142
71Tilskudd til kirkelige formål169 940169 940169 90337
72Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene70 20070 20070 200
73Tilskudd til virksomheten ved Nidaros domkirke3 0003 0003 000
74Tilskudd til Oslo domkirke1 0001 0001 000
75Trosopplæring, kan overføres, kan nyttes under post 111 937100 000111 93792 7229 03210 183
76Tilskudd til forsøks- og utviklingstiltak i kirken, kan overføres4 0004 0003 94060
79Til disposisjon, kan overføres20500520310210
Sum kap 034011 990507 980519 970519 4769 322-8 828
0341Presteskapet:
01Driftsutgifter22 882745 768768 650778 34915 944-25 643
21Spesielle driftsutgifter1455 1905 3357 35628-2 049
Sum kap 034123 027750 958773 985785 70515 972-27 692
0342Nidaros domkirke m.m.:
01Driftsutgifter48 78548 78547 6861 239-140
Sum kap 034248 78548 78547 6861 239-140
Sum Den norske kirke35 0171 307 7231 342 7401 352 86726 533-36 660
Sum Kultur- og kirkedepartementet105 2107 250 2297 355 4397 314 467114 335-73 363
Justis- og politidepartementet
Administrasjon
0400Justisdepartementet:
01Driftsutgifter10 719229 476240 195253 5709 203-22 578
71Tilskudd til internasjonale organisasjoner10 38310 38310 419-36
Sum kap 040010 719239 859250 578263 9899 203-22 614
Sum Administrasjon10 719239 859250 578263 9899 203-22 614
Rettsvesen
0410Tingrettene og lagmannsrettene:
01Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 412 post 164 4181 331 2431 395 6611 393 58723 578-21 504
21Spesielle driftsutgifter44 83144 83147 995-3 164
Sum kap 041064 4181 376 0741 440 4921 441 58223 578-24 668
0411Domstoladministrasjonen:
01Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410, post 12 11061 19363 30364 277198-1 172
Sum kap 04112 11061 19363 30364 277198-1 172
0412Tinglysingsprosjektet:
01Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410 post 12 692159 424162 116162 968-852
Sum kap 04122 692159 424162 116162 968-852
0413Jordskifterettene:
01Driftsutgifter3 532156 248159 780159 4405 866-5 526
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres7 1477 1476 1131 034
Sum kap 04133 532163 395166 927165 5536 900-5 526
0414Forliksråd og andre domsutgifter:
01Driftsutgifter103 178103 178101 8271 351
21Spesielle driftsutgifter1 79646 67948 47541 1502 3344 991
Sum kap 04141 796149 857151 653142 9772 3346 342
Sum Rettsvesen74 5481 909 9431 984 4911 977 35733 010-25 876
Kriminalomsorg
0430Kriminalomsorgens sentrale forvaltning:
01Driftsutgifter60 6162 134 6492 195 2652 251 78430 715-87 234
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430 post 12 56148 38150 94253 716-2 774
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres57 67076 859134 529127 9406 589
60Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres9 61015 25024 86022 3822 478
70Tilskudd15 47215 47215 45913
Sum kap 0430130 4572 290 6112 421 0682 471 28139 782-89 995
0432Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS):
01Driftsutgifter155 742155 742157 308397-1 963
Sum kap 0432155 742155 742157 308397-1 963
Sum Kriminalomsorg130 4572 446 3532 576 8102 628 58940 179-91 958
Politiog påtalemyndighet
0440Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten:
01Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441, post 1285 0017 223 6267 508 6277 551 157252 539-295 069
21Spesielle driftsutgifter3 64675 60379 24973 3653 7802 104
22Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres1 0525 9607 0124 9102 102
23Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål2 98546 96949 95447 1502 348456
70Tilskudd6 9786 9786 9717
71Tilskudd Norsk rettsmuseum2 3222 3222 322
Sum kap 0440292 6847 361 4587 654 1427 685 875260 769-292 502
0441Oslo politidistrikt:
01Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440, post 13 8251 506 5391 510 3641 517 58543 857-51 078
Sum kap 04413 8251 506 5391 510 3641 517 58543 857-51 078
0442Politihøgskolen:
01Driftsutgifter7 012270 002277 014278 24313 500-14 729
Sum kap 04427 012270 002277 014278 24313 500-14 729
0443Oppfølging av innsynsloven:
01Driftsutgifter3706 9007 2704 8893452 036
70Erstatninger, overslagsbevilgning1 0691 069920149
Sum kap 04433707 9698 3395 8093452 185
0445Den høyere påtalemyndighet:
01Driftsutgifter4 390108 171112 561112 4752 608-2 522
Sum kap 04454 390108 171112 561112 4752 608-2 522
0446Den militære påtalemyndighet:
01Driftsutgifter75 0505 0575 09617-56
Sum kap 044675 0505 0575 09617-56
0448Grensekommissæren:
01Driftsutgifter214 8964 9175 323-406
Sum kap 0448214 8964 9175 323-406
Sum Politi og påtalemyndighet308 3099 264 0859 572 3949 610 406321 096-359 108
Redningstjenesten,samfunnssikkerhet og beredskap
0450Sivile vernepliktige:
01Driftsutgifter101 619101 61998 0933 894-368
Sum kap 0450101 619101 61998 0933 894-368
0451Samfunnssikkerhet og beredskap:
01Driftsutgifter4 412508 809513 221526 4785 839-19 096
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres2 2432 2431 867376
22Flyttekostnader7 4797 4797 479
70Overføringer til private5 2105 2105 13179
Sum kap 045111 891516 262528 153540 9556 215-19 017
0452Sentral krisehåndtering:
01Driftsutgifter1 96510 07212 03710 901504632
Sum kap 04521 96510 07212 03710 901504632
0455Redningstjenesten:
01Driftsutgifter407 341407 341403 4847 701-3 844
21Spesielle driftsutgifter7 7487 7488 949-1 201
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres2 19811 39513 5932 96410 629
71Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten6 0996 0996 01881
72Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester82 52182 52182 615-94
Sum kap 04552 198515 104517 302504 03018 330-5 058
0456Nødnett – felles radiosamband for nødetatene:
01Driftsutgifter64850 44751 09549 6781 477-60
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres341 570341 5702 789104 532234 249
Sum kap 0456342 21850 447392 66552 467106 009234 189
Sum Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap358 2721 193 5041 551 7761 206 446134 952210 378
Andrevirksomheter
0460Spesialenheten for politisaker:
01Driftsutgifter1 05626 19127 24726 916895-564
Sum kap 04601 05626 19127 24726 916895-564
0461Særskilte ulykkeskommisjoner:
01Driftsutgifter, kan overføres5 0999 00014 0996 6907 409
Sum kap 04615 0999 00014 0996 6907 409
0466Særskilte straffesaksutgifter m.m.:
01Driftsutgifter646 965646 965648 622-1 657
Sum kap 0466646 965646 965648 622-1 657
0467Norsk Lovtidend:
01Driftsutgifter1783 6393 8172 941182694
Sum kap 04671783 6393 8172 941182694
0468Kommisjonen for begjæring om gjenopptakelse av straffesaker:
01Driftsutgifter11011 48911 59911 094574-69
Sum kap 046811011 48911 59911 094574-69
Sum Andre virksomheter6 443697 284703 727696 2639 060-1 596
Frirettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m.
0470Fri rettshjelp:
01Driftsutgifter3116 3446 6554 5893171 749
70Fri sakførsel390 878390 878384 7966 082
71Fritt rettsråd154 223154 223160 213-5 990
72Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak23 97523 97523 9741
Sum kap 0470311575 420575 731573 5723171 842
0471Statens erstatningsansvar:
70Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning136 225136 225147 059-10 834
71Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning118 940118 940102 49916 441
72Erstatning for uberettiget straffeforfølging, overslagsbevilgning14 39914 3998 3576 042
74Erstatning til etterlatte etter de omkommende i Mehamnulykken50-50
Sum kap 0471269 564269 564257 96511 599
0472Administrasjon av særskilte erstatningsordninger m.m.:
01Driftsutgifter33630 18630 52230 704996-1 178
Sum kap 047233630 18630 52230 704996-1 178
0474Konfliktråd:
01Driftsutgifter1 48741 61943 10647 558-4 452
Sum kap 04741 48741 61943 10647 558-4 452
0475Bobehandling:
01Driftsutgifter47 41147 41145 8421 569
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres1 7367 2749 0106 4372 573
Sum kap 04751 73654 68556 42152 2792 5731 569
Sum Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m.3 870971 474975 344962 0783 8869 380
Svalbardbudsjettet
0480Svalbardbudsjettet:
50Tilskudd122 266122 266101 98420 282
Sum kap 0480122 266122 266101 98420 282
Sum Svalbardbudsjettet122 266122 266101 98420 282
Sum Justis- og politidepartementet892 61816 844 76817 737 38617 447 112551 386-261 112
Kommunal- og regionaldepartementet
Administrasjonm.m.
0500Kommunal- og regionaldepartementet:
01Driftsutgifter6 236131 351137 587128 2956 5682 724
21Spesielle forsknings- og utredningsoppdrag, kan overføres7 9057 50015 40512 7912 614
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres4 1952 0006 1951 8014 394
50Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd11 50011 50011 500
Sum kap 050018 336152 351170 687154 38713 5762 724
0502Valgutgifter:
01Driftsutgifter15531 13031 28531 291-6
Sum kap 050215531 13031 28531 291-6
Sum Administrasjon m.m.18 491183 481201 972185 67813 5762 718
Distrikts-og regionalpolitikk
0551Regional utvikling og nyskaping:
60Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling1 201 9801 201 9801 199 8982 082
61Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres, kan nyttes under post 70755 000755 000947 516-192 516
64Utviklingsmidler til Oppland fylkeskommune81 49981 49983 579-2 080
70Transportstøtte, kan overføres, kan nyttes under post 61375 000375 000182 356128192 516
Sum kap 05512 413 4792 413 4792 413 3491282
0552Nasjonalt samarbeid for regional utvikling:
21Kunnskapsutvikling, informasjon, mv., kan overføres3 17410 40013 5749 5614 013
72Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres27 762372 600400 362345 41454 948
Sum kap 055230 936383 000413 936354 97558 961
Sum Distrikts- og regionalpolitikk30 9362 796 4792 827 4152 768 32459 0892
Overføringergjennom inntektssystemet til kommuner og fylkeskommuner
0571Rammetilskudd til kommuner:
21Kunnskapsutvikling og drift av inntektssystemet, kan overføres2 9437 40010 3436 3134 030
60Innbyggertilskudd34 465 54834 465 54834 465 548
62Nord-Norge-tilskudd1 220 1611 220 1611 220 161
63Regionaltilskudd824 414824 414824 414
64Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 641 497 0421 497 0421 497 0348
69Kommunal selskapsskatt, kan nyttes under post 605 160 0365 160 0365 160 036
90Forskudd på rammetilskudd til kommuner53 316-53 316
Sum kap 05712 94343 174 60143 177 54443 226 8224 030-53 308
0572Rammetilskudd til fylkeskommuner:
60Innbyggertilskudd12 841 95512 841 95512 841 955
62Nord-Norge-tilskudd460 724460 724460 724
64Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571 post 64864 884864 884864 884
65Tilskudd til barnevern/hovedstadstilskudd469 141469 141469 141
Sum kap 057214 636 70414 636 70414 636 704
Sum Overføringer gjennom inntektssystemet til kommuner og fylkeskommuner2 94357 811 30557 814 24857 863 5264 030-53 308
Bolig,bomiljø og bygg
0580Bostøtte:
70Bostøtte, overslagsbevilgning2 352 5002 352 5002 335 96016 540
Sum kap 05802 352 5002 352 5002 335 96016 540
0581Bolig- og bomiljøtiltak:
21Kunnskapsutvikling og -formidling, kan overføres3 0003 0002 97624
71Tilskudd til boligkvalitet, kan overføres3 3003 3005712 729
72Program for reduserte byggekostnader, kan overføres16 48516 00032 48529 5132 972
74Tilskudd til bolig-, by- og stedsutvikling, kan overføres43 00043 00014 08728 913
75Boligtilskudd til etablering, tilpasning og utleieboliger, kan overføres24 159587 200611 359596 26315 096
78Kompetansetilskudd, kan overføres89 32240 500129 82263 30262 0754 445
Sum kap 0581133 266689 700822 966706 712109 0807 174
0582Rentekompensasjon for skoleanlegg og kirkebygg:
60Rentekompensasjon – skoleanlegg, kan overføres583 000583 000524 04458 956
61Rentekompensasjon – kirkebygg, kan overføres45 20045 20011 44033 760
Sum kap 0582628 200628 200535 48492 716
0585Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus:
01Driftsutgifter2315 2565 4874 984263240
Sum kap 05852315 2565 4874 984263240
0586Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser:
60Oppstartingstilskudd, kan overføres1 308 2308 9001 317 1301 258 21858 912
63Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag1 528 4001 528 4001 405 527122 873
Sum kap 05861 308 2301 537 3002 845 5302 663 74558 912122 873
0587Statens bygningstekniske etat:
01Driftsutgifter443 46843 47243 135337
22Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling4259 5009 9258 991475459
Sum kap 058742952 96853 39752 126475796
Sum Bolig, bomiljø og bygg1 442 1565 265 9246 708 0806 299 011168 730240 339
Sum Kommunal- og regionaldepartementet1 494 52666 057 18967 551 71567 116 539245 425189 751
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Administrasjon
0600Arbeids- og inkluderingsdepartementet:
01Driftsutgifter9 281202 761212 042208 8409 995-6 793
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres72 9002 9072 331576
Sum kap 06009 288205 661214 949211 17110 571-6 793
0601Utredningsvirksomhet, forskning m.m.:
21Spesielle driftsutgifter3 58077 80081 38077 1263 874380
50Norges forskningsråd92 90092 90092 900
72Tilskudd til Senter for seniorpolitikk m.m.9 8009 8009 800
73Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte, kan overføres7 0007 0007 000
Sum kap 06013 580187 500191 080179 82610 874380
0604NAV-reform og pensjonsreform:
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45903 100903 1001 011 505-108 405
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 21155 094415 000570 094223 687238 002108 405
Sum kap 0604155 0941 318 1001 473 1941 235 192238 002
0605Arbeids- og velferdsetaten:
01Driftsutgifter131 2227 704 2297 835 4517 859 496253 493-277 538
21Spesielle driftsutgifter73042 00042 73035 4722 1005 158
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres63 235214 300277 535238 25139 284
70Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte, kan overføres142 000142 0004 054137 946
Sum kap 0605195 1878 102 5298 297 7168 137 273432 823-272 380
0606Trygderetten:
01Driftsutgifter2 64554 20956 85456 1782 088-1 412
Sum kap 06062 64554 20956 85456 1782 088-1 412
Sum Administrasjon365 7949 867 99910 233 7939 819 640694 358-280 205
Tiltakfor bedrede levekår, forebygging mv.
0621Tilskudd forvaltet av Sosial- og helsedirektoratet:
21Spesielle driftsutgifter, sosialtjenesten73036 20036 93034 6971 810423
22Spesielle driftsutgifter, funksjonshemmede70831 50032 20831 628580
62Kvalifiseringsprogrammet, kan overføres50 00050 00050 000
63Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres2 687143 300145 987140 4155 572
70Frivillig arbeid, kan overføres1 32221 80023 12220 1942 928
71Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner mv.138 400138 400138 171229
74Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner mv.8 5008 5008 500
Sum kap 06215 447429 700435 147423 60510 890652
0623Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne:
01Driftsutgifter1137 4337 5467 396150
Sum kap 06231137 4337 5467 396150
Sum Tiltak for bedrede levekår, forebygging mv.5 560437 133442 693431 00111 040652
Arbeidsmarked
0634Arbeidsmarkedstiltak:
21Evaluering, utviklingstiltak mv., kan overføres8 21925 90034 11931 8012 318
70Ordinære arbeidsmarkedstiltak, kan overføres1 389 8001 389 8001 419 861-30 061
71Spesielle arbeidsmarkedstiltak, kan overføres, kan nyttes under post 7024 0413 525 6003 549 6413 337 761181 81930 061
73Investeringer i skjermede tiltak, kan overføres, kan nyttes under post 7118 8147 00025 81421 4274 387
74Lønnssubsidium ved reaktivisering, overslagsbevilgning20 00020 00017 9292 071
Sum kap 063451 0744 968 3005 019 3744 828 779188 5242 071
0635Ventelønn:
01Driftsutgifter, overslagsbevilgning340 000340 000331 3818 619
Sum kap 0635340 000340 000331 3818 619
Sum Arbeidsmarked51 0745 308 3005 359 3745 160 160197 1432 071
Arbeidsmiljø ogsikkerhet
0640Arbeidstilsynet:
01Driftsutgifter4 999343 900348 899358 1246 733-15 958
22Flyttekostnader, kan overføres21 79021 79011 9436 8473 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres1903 9004 0902 8261 264
Sum kap 064026 979347 800374 779372 89314 844-12 958
0642Petroleumstilsynet:
01Driftsutgifter7 041154 200161 241155 8397 709-2 307
21Spesielle driftsutgifter14 40014 40021 390-6 990
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres7311 5002 2311 1701 061
Sum kap 06427 772170 100177 872178 3998 770-9 297
0643Statens arbeidsmiljøinstitutt:
50Statstilskudd81 80081 80081 800
Sum kap 064381 80081 80081 800
0646Pionerdykkere i Nordsjøen:
01Driftsutgifter, kan overføres6755001 175295880
70Tilskudd til pionerdykkere, overslagsbevilgning80 00080 00060 62119 379
72Tilskudd til Norsk oljemuseum, kan overføres5 2005 2001 0004 200
Sum kap 064667585 70086 37561 9165 08019 379
0648Arbeidsretten, meklingsinstitusjonen m.m.:
01Driftsutgifter14 19014 19014 306244-360
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres1 7443002 0447921 252
Sum kap 06481 74414 49016 23415 0981 496-360
Sum Arbeidsmiljø og sikkerhet37 170699 890737 060710 10630 190-3 236
Integreringog mangfold
0650Integrerings- og mangfoldsdirektoratet:
01Driftsutgifter1 25786 73587 99291 367640-4 015
Sum kap 06501 25786 73587 99291 367640-4 015
0651Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere:
21Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, integrering og mangfold, kan overføres6 74840 80047 54844 6112 937
60Integreringstilskudd, kan overføres10 7572 679 4002 690 1572 689 487670
61Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere1 213 2001 213 2001 167 78045 420
62Kommunale innvandrertiltak1 18982 40083 58981 6831 906
70Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging3 2003 2003 200
71Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet30 80030 80030 645155
72Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m.1 9001 9001 900
Sum kap 065118 6944 051 7004 070 3944 019 3063 60747 481
0652Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene:
01Driftsutgifter5 0665 0664 819247
Sum kap 06525 0665 0664 819247
Sum Integrering og mangfold19 9514 143 5014 163 4524 115 4924 49443 466
Kontantytelser
0660Krigspensjon:
70Tilskudd, militære, overslagsbevilgning230 000230 000227 9442 056
71Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning555 000555 000558 205-3 205
Sum kap 0660785 000785 000786 149-1 149
0664Pensjonstrygden for sjømenn:
70Tilskudd642 000642 000608 00034 000
Sum kap 0664642 000642 000608 00034 000
0666Avtalefestet pensjon (AFP):
70Tilskudd960 000960 000953 6546 346
Sum kap 0666960 000960 000953 6546 346
0667Supplerende stønad til personer over 67 år:
70Tilskudd, overslagsbevilgning250 000250 000246 4773 523
Sum kap 0667250 000250 000246 4773 523
Sum Kontantytelser2 637 0002 637 0002 594 28042 720
Nasjonaleminoriteter
0670Nasjonale minoriteter:
70Tilskudd til nasjonale minoriteter4 2204 2204 220
71Avkastning på Romanifolkets fond3 7003 7003 700
72Tiltak for rom, kan overføres1072 0802 1872 187
Sum kap 067010710 00010 1076 4073 700
Sum Nasjonale minoriteter10710 00010 1076 4073 700
Samiskeformål
0680Sametinget:
50Sametinget164 100164 100164 100
54Avkastning på Samefolkets fond9 3509 3509 30050
Sum kap 0680173 450173 450173 40050
0681Tilskudd til samiske formål:
72Samisk språk, informasjon, mv.4 6004 6003 811789
Sum kap 06814 6004 6003 811789
0682Kompetansesenter for urfolks rettigheter:
01Driftsutgifter1062 3272 4333 95714-1 538
Sum kap 06821062 3272 4333 95714-1 538
0683Ressurssenter for natur- og reindriftstjenester:
01Driftsutgifter, kan overføres541125666763-97
Sum kap 0683541125666763-97
0684Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift:
01Driftsutgifter401 6271 6673 977-2 310
Sum kap 0684401 6271 6673 977-2 310
Sum Samiske formål687182 129182 816185 90814-3 106
Beskyttelseog innvandring
0690Utlendingsdirektoratet:
01Driftsutgifter521 207521 207550 0191 053-29 865
21Spesielle driftsutgifter, statlige mottak46 887810 400857 287835 53021 757
22Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse1 08526 50027 58525 1591 3251 101
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, utreisesenter, kan overføres15 54915 54919115 358
71Kunnskapsutvikling, migrasjon, kan overføres1 3006 8008 1008 03664
72Retur og tilbakevending for flyktninger, kan overføres7 62918 80026 42914 20312 226
75Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres2 97710 70013 6779 0034 674
Sum kap 069075 4271 394 4071 469 8341 442 14156 457-28 764
0691Utlendingsnemnda:
01Driftsutgifter4 451112 915117 366115 2555 058-2 947
21Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling558 4608 5157 184423908
Sum kap 06914 506121 375125 881122 4395 481-2 039
Sum Beskyttelse og innvandring79 9331 515 7821 595 7151 564 58061 938-30 803
Sum Arbeids- og inkluderingsdepartementet560 27624 801 73425 362 01024 587 574999 177-224 741
Helse- og omsorgsdepartementet
Helse-og omsorgsdepartementet m.m.
0700Helse- og omsorgsdepartementet:
01Driftsutgifter3 461135 985139 446140 4961 875-2 925
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres5264 3254 8514 235616
Sum kap 07003 987140 310144 297144 7312 491-2 925
0701Forskning:
50Norges forskningsråd mv.174 215174 215174 215
Sum kap 0701174 215174 215174 215
0702Helse- og sosialberedskap:
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 7012 33935 83048 16945 5292 640
70Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 215303 4253 9551 0122 943
Sum kap 070212 86939 25552 12446 5415 583
0703Internasjonalt samarbeid:
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres86819 01719 88523 301-3 416
70Tilskudd til private/andre, kan overføres, kan nyttes under post 6015 00015 00018 2118 190-11 401
Sum kap 070386834 01734 88541 5128 190-14 817
Sum Helse- og omsorgsdepartementet m.m.17 724387 797405 521406 99916 264-17 742
Folkehelse
0710Nasjonalt folkehelseinstitutt:
01Driftsutgifter4 116418 489422 605601 2797 254-185 928
21Spesielle driftsutgifter123284 000284 123302 5462 344-20 767
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres8 07415 71323 78717 7406 047
Sum kap 071012 313718 202730 515921 56515 645-206 695
0712Bioteknologinemnda:
01Driftsutgifter547 0577 1117 06997-55
Sum kap 0712547 0577 1117 06997-55
0715Statens strålevern:
01Driftsutgifter76967 14367 91273 545-5 633
21Oppdragsutgifter85637 89138 74728 8521 8958 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres4 3004 3004 300
Sum kap 07151 625109 334110 959102 3976 1952 367
0716Statens institutt for rusmiddelforskning:
01Driftsutgifter90833 40434 31237 414432-3 534
Sum kap 071690833 40434 31237 414432-3 534
0718Alkohol og narkotika:
21Spesielle driftsutgifter1 62235 67737 29935 4921 677130
63Rusmiddeltiltak, kan overføres57811 70712 28511 572713
70Frivillig arbeid mv., kan overføres32386 93687 25980 8166 443
Sum kap 07182 523134 320136 843127 8808 833130
0719Folkehelse:
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 792 58060 43263 01262 839173
60Kommunetilskudd, kan overføres35 58935 58935 591-2
70Hivforebygging, smittevern mv., kan overføres46429 49529 95927 1492 810
71Forebygging av uønskede svangerskap og abort, kan overføres53024 99425 52424 837687
72Stiftelsen Amathea16 05816 05816 058
73Fysisk aktivitet, kan overføres13 21913 21912 715504
74Skolefrukt, kan overføres1 23920 62121 86020 8501 010
79Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 2119 27019 27017 1792 091
Sum kap 07194 813219 678224 491217 2187 275-2
Sum Folkehelse22 2361 221 9951 244 2311 413 54338 477-207 789
Helsetjeneste
0720Sosial- og helsedirektoratet:
01Driftsutgifter361 511361 511394 2513 759-36 499
21Spesielle driftsutgifter76642 31043 07641 1341 942
22Elektroniske resepter, kan overføres34 59342 84977 44246 90030 542
Sum kap 072035 359446 670482 029482 28536 243-36 499
0721Statens helsetilsyn:
01Driftsutgifter1 70671 52973 23573 0502 724-2 539
Sum kap 07211 70671 52973 23573 0502 724-2 539
0722Norsk pasientskadeerstatning:
01Driftsutgifter78 25478 25483 212-4 958
70Dekning av advokatutgifter21 24821 24821 441-193
Sum kap 072299 50299 502104 653-5 151
0723Pasientskadenemnda:
01Driftsutgifter26 20826 20827 195-987
Sum kap 072326 20826 20827 195-987
0724Helsepersonell og tilskudd til personelltiltak:
01Driftsutgifter88226 35427 23627 1601 318-1 242
21Forsøk og utvikling i primærhelsetjenesten, kan nyttes under post 701 28520 35821 64321 643
61Tilskudd til turnustjenesten146 135146 135132 06114 074
70Andre tilskudd, kan nyttes under post 2140 86840 86840 974-106
71Tilskudd til Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap mv.15 39015 39014 574816
Sum kap 07242 167249 105251 272236 4121 31813 542
0725Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten:
01Driftsutgifter80 90980 909134 941-54 032
Sum kap 072580 90980 909134 941-54 032
0726Habilitering, rehabilitering og tiltak for rusmisbrukere:
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 7095518 35019 3059 1819189 206
70Tilskudd, kan nyttes under post 2143148 68049 11149 111
71Kjøp av opptrening og helsetjenester, kan overføres78 13878 13855 28722 851
Sum kap 07261 386145 168146 554113 57923 7699 206
0727Tannhelsetjenesten:
21Forsøk og utvikling i tannhelsetjenesten, kan nyttes under post 704438 8699 3128 869443
70Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 2146 50246 50240 3926 110
Sum kap 072744355 37155 81449 2616 553
0728Forsøk og utvikling mv.:
21Spesielle driftsutgifter55644 78545 34144 365976
70Tilskudd17 65617 65618 000-344
Sum kap 072855662 44162 99762 365976-344
0729Annen helsetjeneste:
01Driftsutgifter1 55930 40931 96833 755886-2 673
60Helsetjeneste til innsatte i fengsel99 97799 97799 993-16
70Behandlingsreiser til utlandet94 80894 80894 808
71Tilskudd til Norsk Pasientforening m.m.5 5905 5905 5855
Sum kap 07291 559230 784232 343234 141886-2 684
Sum Helsetjeneste43 1761 467 6871 510 8631 517 88272 469-79 488
Regionalehelseforetak
0732Regionale helseforetak:
21Forsøk og utvikling i sykehussektoren, kan overføres4 7544 1588 9129 034-122
70Tilskudd til helseforetakene, kan overføres, kan nyttes under postene 71, 72, 73, 74 og 7513 338 0213 338 0223 337 821201
71Tilskudd til Helse Øst RHF, kan overføres18 626 98018 626 98018 626 980
72Tilskudd til Helse Sør RHF, kan overføres10 381 20110 381 20110 381 202-1
73Tilskudd til Helse Vest RHF, kan overføres9 800 4899 800 4899 800 4881
74Tilskudd til Helse Midt-Norge RHF, kan overføres7 293 8057 293 8057 293 805
75Tilskudd til Helse Nord RHF, kan overføres6 349 8856 349 8856 349 885
76Innsatsstyrt finansiering av sykehus, overslagsbevilgning14 680 05414 680 05414 680 054
77Refusjon poliklinisk virksomhet ved sykehus mv., overslagsbevilgning3 291 6063 291 6063 331 818-40 212
78Tilskudd til forskning og nasjonale medisinske kompetansesentre, kan overføres747 511747 511747 511
79Helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte, kan overføres439 000439 000438 627373
81Tilskudd til store byggeprosjekter, kan overføres1 417 4291 417 4291 417 429
90Lån til investeringsformål i helseforetak2 700 0002 700 0002 405 380294 620
91Opptrekksrenter, overslagsbevilgning208 000208 000205 7032 297
Sum kap 07324 75579 278 13979 282 89479 025 737575256 582
0737Kreftregisteret:
70Tilskudd80 35380 35380 353
Sum kap 073780 35380 35380 353
Sum Regionale helseforetak4 75579 358 49279 363 24779 106 090575256 582
Psykiskhelse
0742Kontrollkommisjonene og andre utgifter under psykisk helsevern:
01Driftsutgifter1 63533 31734 95236 041-1 089
70Tilskudd3 5873 5872 818769
Sum kap 07421 63536 90438 53938 859-320
0743Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse:
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres1 18325 38926 57223 2523 320
62Tilskudd til psykisk helsearbeid i kommuner, kan overføres46 6922 954 6943 001 3862 912 68288 704
70Kompetanse, utredninger og utviklingsarbeid, kan overføres20 959363 754384 713375 5099 204
73Tilskudd til arbeid med vold og traumatisk stress, kan overføres35 203105 605140 808136 0404 768
75Tilskudd til styrking av psykisk helsevern, kan overføres13 0701 871 2061 884 2761 878 0356 241
Sum kap 0743117 1075 320 6485 437 7555 325 518112 237
0744Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede:
70Fagenhet for tvungen omsorg44 56044 56045 600-1 040
Sum kap 074444 56044 56045 600-1 040
Sum Psykisk helse118 7425 402 1125 520 8545 409 977112 237-1 360
Legemidler
0750Statens legemiddelverk:
01Driftsutgifter3 980149 988153 968154 7897 225-8 046
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres4 1923 7647 9562 4265 5291
Sum kap 07508 172153 752161 924157 21512 754-8 045
0751Apotekvesenet og legemiddelfaglige tiltak:
21Spesielle driftsutgifter8339 46710 3009 261473566
70Tilskudd51 11051 11048 0443 066
Sum kap 075183360 57761 41057 3054733 632
Sum Legemidler9 005214 329223 334214 52013 227-4 413
Omsorgstjenester
0760Utredningsvirksomhet m.m.:
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 7020510 24910 45410 285169
70Tilskudd, kan nyttes under post 212 7372 7372 72413
Sum kap 076020512 98613 19113 00916913
0761Tilskudd forvaltet av Sosial og helsedirektoratet:
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 7980 16980 16976 1614 008
60Tilskudd til omsorgstjenester, kan overføres4 484118 079122 563120 0242 539
61Tilskudd til vertskommuner484 773484 773484 776-3
63Tilskudd til rusmiddeltiltak, kan overføres477143 695144 172142 6691 503
64Ressurskrevende brukere, overslagsbevilgning2 017 8032 017 8032 017 807-4
66Tilskudd til brukerstyrt personlig assistanse74 70474 70474 106598
67Tilskudd til særskilte utviklingstiltak21 94221 94221 942
70Frivillig rusmiddelforebyggende arbeid mv., kan overføres3 233118 671121 904119 6662 238
71Tilskudd til frivillig arbeid15 61915 61915 619
72Tilskudd til Landsbystiftelsen57 06357 06357 063
73Tilskudd til døvblinde og døve10 85410 85410 854
75Kompetansetiltak3 8873 8873 768119
76Tilskudd til opphold i institusjon for eldre med særskilte behov6 7076 7076 707
77Kompetansesentra m.m.87 49387 49383 5633 930
79Andre tilskudd, kan nyttes under post 2111 21011 2107 7803 430
Sum kap 07618 1943 252 6693 260 8633 242 50510 2888 070
Sum Omsorgstjenester8 3993 265 6553 274 0543 255 51410 4578 083
Sum Helse- og omsorgsdepartementet224 03791 318 06791 542 10491 324 525263 706-46 127
Barne- og likestillingsdepartementet
Administrasjon
0800Barne- og likestillingsdepartementet:
01Driftsutgifter2 41290 95393 36593 6214 390-4 646
21Spesielle driftsutgifter1415 7205 8615 56428611
Sum kap 08002 55396 67399 22699 1854 676-4 635
Sum Administrasjon2 55396 67399 22699 1854 676-4 635
Tiltakfor familie og likestilling
0830Samlivstiltak og foreldreveiledning:
21Spesielle driftsutgifter, foreldreveiledning, kan nyttes under kap. 854 post 213 5723 5723 691-119
22Driftsutgifter til samlivstiltak3987 9548 3528 10019953
60Tilskudd til kommuner til samlivstiltak9 1949 1945 6113 583
70Samlivskurs i regi av frivillige organisasjoner6 1006 1005 816284
Sum kap 083039826 82027 21823 2181993 801
0840Krisetiltak:
21Spesielle driftsutgifter1527 1967 3486 839360149
60Tilskudd til krisesentre, overslagsbevilgning146 000146 000145 514486
61Tilskudd til incestsentre, overslagsbevilgning50 84050 84049 876964
70Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv.3 9753 9753 92352
Sum kap 0840152208 011208 163206 1523601 651
0841Samlivsbrudd og konfliktløsning:
21Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagsbevilgning13 63013 63011 6252 005
22Opplæring, forskning, utvikling mv.3007 9208 2207 298396526
23Refusjon av utgifter til DNA-analyser, overslagsbevilgning5 5555 5555 555
Sum kap 084130027 10527 40524 4783962 531
0842Familievern:
01Driftsutgifter, kan nyttes under post 701 692172 233173 925181 175-7 250
21Spesielle driftsutgifter374 9004 9374 377245315
70Tilskudd til kirkens familievern mv., kan nyttes under post 1108 880108 880106 8782 002
Sum kap 08421 729286 013287 742292 430245-4 933
0843Likestillings- og diskrimineringsnemnda:
01Driftsutgifter712 1032 1741 896105173
Sum kap 0843712 1032 1741 896105173
0844Kontantstøtte:
70Tilskudd, overslagsbevilgning1 975 0001 975 0001 975 747-747
Sum kap 08441 975 0001 975 0001 975 747-747
0845Barnetrygd:
70Tilskudd14 420 00014 420 00014 415 2734 727
Sum kap 084514 420 00014 420 00014 415 2734 727
0846Familie- og likestillingspolitisk forskning, opplysningsarbeid mv.:
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 5032413 33113 65513 545425-315
50Forskning, kan nyttes under post 214310 29710 3408 7751 565
70Tilskudd15 05015 05014 531519
71Særlige familiepolitiske tiltak977977977
72Tiltak for lesbiske og homofile7 1007 1007 01684
79Tilskudd til internasjonalt familie- og likestillingsarbeid, kan overføres5122 1302 6422 642
Sum kap 084687948 88549 76447 4864251 853
0849Likestillings- og diskrimineringsombudet:
50Basisbevilgning29 09229 09229 092
Sum kap 084929 09229 09229 092
Sum Tiltak for familie og likestilling3 52917 023 02917 026 55817 015 7721 7309 056
Tiltakfor barn og ungdom
0850Barneombudet:
01Driftsutgifter9 7019 7019 464135102
Sum kap 08509 7019 7019 464135102
0852Adopsjonsstøtte:
70Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning16 86116 86115 8501 011
Sum kap 085216 86116 86115 8501 011
0854Tiltak i barne- og ungdomsvernet:
01Driftsutgifter – Fylkesnemndene for sosiale saker1 445104 458105 90399 2065 2231 474
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 830 post 211 34228 45929 80129 947-146
50Forskning, kan nyttes under post 7112 20912 20911 928281
64Tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning96 96996 96996 411558
65Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning173 800173 800174 353-553
70Tilskudd til Rostad ungdomsheim og Rostad ettervernsheim2 3232 3232 323
71Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 5060 54760 54760 799-252
Sum kap 08542 787478 765481 552474 9675 2231 362
0855Statlig forvaltning av barnevernet:
01Driftsutgifter, kan nyttes under post 2217 8272 600 3172 618 1442 747 471-129 327
21Spesielle driftsutgifter2 66555 32957 99456 0141 980
22Kjøp av private barneverntjenester, kan nyttes under post 17 6771 400 5081 408 1851 416 196-8 011
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres1 82935 31237 14135 4971 644
Sum kap 085529 9984 091 4664 121 4644 255 1783 624-137 338
0856Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige personer:
01Driftsutgifter16 42416 42413 2668212 337
Sum kap 085616 42416 42413 2668212 337
0857Barne- og ungdomstiltak:
21Spesielle driftsutgifter441 0781 1221 11111
50Forskning, kan nyttes under post 716 1426 1426 148-6
70Barne- og ungdomsorganisasjoner80 15180 15180 161-10
71Utviklingsarbeid, kan nyttes under post 5011 21411 21411 309-95
73Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres37251 43651 80851 429379
79Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres6 49331 77538 26831 8376 431
Sum kap 08576 909181 796188 705181 9956 821-111
0858Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet:
01Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855, post 18 420133 019141 439143 222-1 783
21Spesielle driftsutgifter941 9562 0501 83698116
Sum kap 08588 514134 975143 489145 05898-1 667
0859EUs ungdomsprogram:
01Driftsutgifter, kan overføres9766 0697 0455 9471 469-371
Sum kap 08599766 0697 0455 9471 469-371
Sum Tiltak for barn og ungdom49 1844 936 0574 985 2415 101 72518 191-134 675
Forbrukerpolitikk
0860Forbrukerrådet:
50Basisbevilgning84 99984 99984 999
Sum kap 086084 99984 99984 999
0862Positiv miljømerking:
70Driftstilskudd til offentlig stiftelse for positiv miljømerking4 1624 1624 162
Sum kap 08624 1624 1624 162
0865Forbrukerpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid:
21Spesielle driftsutgifter, forskning, utviklings- og opplysningsarbeid27013 00613 27613 058218
79EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, kan overføres1 7734 2856 0584 1931 865-–
Sum kap 08652 04317 29119 33417 2512 083-–
0866Statens institutt for forbruksforskning:
50Basisbevilgning23 97923 97923 979
Sum kap 086623 97923 97923 979
0867Sekretariatet for Forbrukertvistutvalget og Markedsrådet:
01Driftsutgifter1916 7726 9636 030339594
Sum kap 08671916 7726 9636 030339594
0868Forbrukerombudet:
01Driftsutgifter5218 28118 33319 056833-1 556
Sum kap 08685218 28118 33319 056833-1 556
Sum Forbrukerpolitikk2 286155 484157 770155 4773 255-962
Sum Barne- og likestillingsdepartementet57 55222 211 24322 268 79522 372 15927 852-131 216
Nærings- og handelsdepartementet
Administrasjon
0900Nærings- og handelsdepartementet:
01Driftsutgifter5 695149 731155 426153 7706 701-5 045
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres24 36521 15045 51521 77924 177-441
23Forenklingstiltak, kan overføres12 76910 00022 76917 4765 293
70Tilskudd til internasjonale organisasjoner20 55020 55016 7803 770
72Tilskudd til beredskapsordninger2 7002 7002 500200
73Tilskudd til Ungt Entreprenørskap, kan overføres10 00010 00010 000
74Tilskudd til avskriving av aksjekapital i Norsk Garantiinstitutt for skip og borerigger AS1 0001 0001 000
Sum kap 090042 829215 131257 960223 30536 171-1 516
Sum Administrasjon42 829215 131257 960223 30536 171-1 516
Infrastrukturog rammebetingelser
0901Styret for det industrielle rettsvern:
01Driftsutgifter9 230186 000195 230191 8549 300-5 924
Sum kap 09019 230186 000195 230191 8549 300-5 924
0902Justervesenet:
01Driftsutgifter75 01075 01073 4413 751-2 182
21Spesielle driftsutgifter1 8001 8002 139-339
Sum kap 090276 81076 81075 5803 751-2 521
0903Norsk Akkreditering:
01Driftsutgifter20 26020 26025 629904-6 273
Sum kap 090320 26020 26025 629904-6 273
0904Brønnøysundregistrene:
01Driftsutgifter2 872202 850205 722245 2222 567-42 067
22Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres2 97465 65068 62480 5023 967-15 845
Sum kap 09045 846268 500274 346325 7246 534-57 912
0905Norges geologiske undersøkelse:
01Driftsutgifter4 489121 590126 079126 4462 308-2 675
21Spesielle driftsutgifter38 65038 65054 449-15 799
Sum kap 09054 489160 240164 729180 8952 308-18 474
0906Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard:
01Driftsutgifter51811 33011 84811 859197-208
30Sikrings- og miljøtiltak, kan overføres8298 0008 8298 164665
Sum kap 09061 34719 33020 67720 023862-208
0907Sjøfartsdirektoratet:
01Driftsutgifter6 666252 600259 266260 7257 143-8 602
22Flytteutgifter, kan overføres29 51525 00054 51552 0922 423
72Tilskudd til NOx-tiltak, kan overføres15 00015 00015 000
Sum kap 090736 181292 600328 781312 81724 566-8 602
0908Skipsregistrene:
01Driftsutgifter12 10012 10011 752546-198
Sum kap 090812 10012 10011 752546-198
0909Tiltak for sysselsetting av sjøfolk:
73Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning1 580 0001 580 0001 606 219-26 219
Sum kap 09091 580 0001 580 0001 606 219-26 219
0912Bedriftsrettet informasjonsformidling:
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres4 1705 0009 1701 7117 459
70Tilskudd, kan overføres14 40014 40014 400
Sum kap 09124 17019 40023 57016 1117 459
0913Standardisering:
70Tilskudd25 00025 00025 000
Sum kap 091325 00025 00025 000
Sum Infrastruktur og rammebetingelser61 2632 660 2402 721 5032 791 60456 230-126 331
Forskning,nyskaping og internasjonalisering
0920Norges forskningsråd:
50Tilskudd1 071 0001 071 0001 071 000
Sum kap 09201 071 0001 071 0001 071 000
0922Romvirksomhet:
50Norsk Romsenter33 00033 00033 000
70Kontingent i European Space Agency (ESA)108 000108 000108 000
71Internasjonal romvirksomhet261 400261 400261 400
72Nasjonale følgemidler, kan overføres11 00037 00048 00032 00016 000
Sum kap 092211 000439 400450 400434 40016 000
0924Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer:
70Tilskudd, kan overføres73852 50053 23848 8884 350
Sum kap 092473852 50053 23848 8884 350
0928FoU-prosjekter i næringslivets regi:
71Tilskudd til ulønnet forskningsinnsats, kan overføres36 31536 31535 0311 284
Sum kap 092836 31536 31535 0311 284
0929Norsk Designråd:
70Tilskudd25 00025 00025 000
Sum kap 092925 00025 00025 000
0931Miljøtiltak:
70Tilskudd, kan overføres30 00030 00030 000
Sum kap 093130 00030 00030 000
0934Internasjonaliseringstiltak:
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres4 26711 00015 26711 5133 754
73Støtte ved kapitalvareeksport28 80028 80028 820-20
Sum kap 09344 26739 80044 06740 3333 754-20
0937Svalbard Reiseliv AS:
71Tilskudd2 0002 0002 000
Sum kap 09372 0002 0002 000
0938Omstillingstiltak:
60Næringsstimulerende tiltak for Skjånes i Gamvik kommune5 0005 0005 000
71Omstillingstilskudd til Sør-Varanger, kan overføres3 5001 0004 5004 500
Sum kap 09383 5006 0009 5005 0004 500
Sum Forskning, nyskaping og internasjonalisering85 8201 635 7001 721 5201 661 65228 60431 264
Statligeierskap
0950Forvaltning av statlig eierskap:
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres69122 30022 99119 6853 306
96Aksjer4 950 0004 950 0004 926 91723 083
Sum kap 09506914 972 3004 972 9914 946 6023 30623 083
0951Store Norske Spitsbergen Kullkompani A/S:
90Ansvarlig lån250 000250 000250 000
Sum kap 0951250 000250 000250 000
0953Kings Bay AS:
70Tilskudd15 00015 00015 000
Sum kap 095315 00015 00015 000
0954Sydvaranger ASA:
70Tilskudd til pensjoner for tidligere Sydvaranger-ansatte5 5005 5005 500
Sum kap 09545 5005 5005 500
Sum Statlig eierskap6915 242 8005 243 4915 217 1023 30623 083
Næringsutviklingog -finansiering
0960Raufoss ASA:
71Refusjon for miljøtiltak20 00020 00016 7133 287
Sum kap 096020 00020 00016 7133 287
Sum Næringsutvikling og -finansiering20 00020 00016 7133 287
Sum Nærings- og handelsdepartementet190 6039 773 8719 964 4749 910 376124 311-70 213
Fiskeri- og kystdepartementet
Administrasjon
1000Fiskeri- og kystdepartementet:
01Driftsutgifter3 09298 110101 202101 9742 674-3 446
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres12 00012 0005 9776 313-290
70Tilskudd diverse formål, kan overføres342500842550292
71Tilskudd til kystkultur, kan overføres452 1002 1452 12025
Sum kap 10003 479112 710116 189110 6219 304-3 736
1001Deltakelse i internasjonale organisasjoner:
70Tilskudd, kan overføres9 0309 0308 647383
Sum kap 10019 0309 0308 647383
Sum Administrasjon3 479121 740125 219119 2689 687-3 736
Forskningog innovasjon
1020Havforskningsinstituttet:
01Driftsutgifter262 030262 030268 394-6 364
21Spesielle driftsutgifter300 000300 000317 434-17 434
Sum kap 1020562 030562 030585 828-23 798
1021Drift av forskningsfartøyene:
01Driftsutgifter112 070112 070113 5163 802-5 248
21Spesielle driftsutgifter55 00055 00058 576-3 576
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres11 00011 0004 1516 849
Sum kap 1021178 070178 070176 24310 651-8 824
1022NIFES:
01Driftsutgifter46 39546 39548 6233-2 231
21Spesielle driftsutgifter236 33036 33259 590-23 258
Sum kap 1022282 72582 727108 2133-25 489
1023Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU:
50Tilskudd Norges forskningsråd, kan overføres270 100270 100270 100
51Tilskudd til Veterinærinstituttet33 40033 40033 400
70Tilskudd Fiskeriforskning, kan overføres58 10058 10058 100
71Tilskudd til utviklingstiltak, kan overføres20 28529 63049 91527 47222 443
72Tilskudd NOFIMA, kan overføres5 0005 0005 000
73Tilskudd til egenkapital NOFIMA13 70013 70013 6982
91Lån til NOFIMA26 00026 00042 842-16 842
Sum kap 102320 285435 930456 215450 61222 443-16 840
Sum Forskning og innovasjon20 2871 258 7551 279 0421 320 89633 097-74 951
Fiskeri-og havbruksforvaltning
1030Fiskeridirektoratet:
01Driftsutgifter10 784291 140301 924307 3699 999-15 444
21Spesielle driftsutgifter4 1504 1503 831319
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres1 4471 6003 0471 5161 531
Sum kap 103012 231296 890309 121312 71611 530-15 125
1050Diverse fiskeriformål:
71Sosiale tiltak, kan overføres2 0002 0002 000
74Erstatninger, kan overføres4 2802 1406 4201434 2801 997
75Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres18 22150 00068 22141 64126 580
76Tilskudd til strukturtiltak for kapasitetstilpasning, kan overføres16 81510 00026 8154 55620 0002 259
77Tilskudd til NOx-reduserende tiltak for fiskeflåten, kan overføres75 00075 00075 000
78DNA-register for vågehval, kan overføres1 2517001 9511 596355
79Informasjon ressursforvaltning, kan overføres3811 4501 8311 443388
Sum kap 105040 948141 290182 23851 379126 6034 256
Sum Fiskeri- og havbruksforvaltning53 179438 180491 359364 095138 133-10 869
Kystforvaltning
1062Kystverket:
01Driftsutgifter, kan nyttes under post 4512 917956 715969 6321 016 20547 836-94 409
21Spesielle driftsutgifter189 750189 750179 5259 488737
30Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres28 663230 500259 163266 129-6 966
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 179 04730 200109 24754 11755 130
46Trafikksentral Nord-Norge, kan overføres69 93819 67089 60830 80658 802
60Tilskudd til fiskerihavneanlegg, kan overføres37 23630 10067 33623 28644 050
70Tilskudd Redningsselskapet40 00040 00040 000
72Tilskudd omstilling, Secora, kan overføres3 7485004 2485003 748
Sum kap 1062231 5491 497 4351 728 9841 610 068215 806-96 890
1070Samfunnet Jan Mayen:
01Driftsutgifter1 33428 70030 03430 617-583
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres2218 0008 2217087 513
Sum kap 10701 55536 70038 25531 3257 513-583
Sum Kystforvaltning233 1041 534 1351 767 2391 641 393223 319-97 473
Sum Fiskeri- og kystdepartementet310 0493 352 8103 662 8593 445 652404 236-187 029
Landbruks- og matdepartementet
Landbruks-og matforvaltning m.m.
1100Landbruks- og matdepartementet:
01Driftsutgifter2 463120 876123 339123 6353 011-3 307
45Store utstyrskjøp og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 504 5697 01411 5837014 5716 311
50Store utstyrskjøp og vedlikehold – forvaltningsorganer med særskilte fullmakter2372376 700-6 463
70Tilskudd til driften av Staur gård200200200
Sum kap 11007 032128 327135 359131 2367 582-3 459
Sum Landbruks- og matforvaltning m.m.7 032128 327135 359131 2367 582-3 459
Matpolitikk
1112Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet:
50Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet72 73372 73372 733
51Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Bioforsk50 49250 49250 492
52Støtte til fagsentrene, Bioforsk18 08318 08318 083
Sum kap 1112141 308141 308141 308
1115Mattilsynet:
01Driftsutgifter1 070 7681 070 7681 108 858-38 090
22Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser15 00015 0007 0477507 203
70Tilskudd til veterinær beredskap88 70088 70089 145-445
71Tilskudd til erstatninger, overslagsbevilgning2 0382 0382 065-27
Sum kap 11151 176 5061 176 5061 207 115750-31 359
Sum Matpolitikk1 317 8141 317 8141 348 423750-31 359
Forskningog utvikling
1137Forskning og utvikling:
50Forskningsaktivitet151 016151 016151 016
51Basisbevilgninger til forskningsinstitutter m.m.190 379190 379190 379
52Omstillingsmidler Bioforsk26 22826 22826 228
Sum kap 1137367 623367 623367 623
Sum Forskning og utvikling367 623367 623367 623
Næringsutvikling,ressursforvaltning og miljøtiltak
1138Støtte til organisasjoner m.m.:
70Støtte til organisasjoner, kan overføres5619 84719 90319 86538
71Internasjonalt skogpolitisk samarbeid – organisasjoner og prosesser, kan overføres5573 7434 3002 8371 463
Sum kap 113861323 59024 20322 7021 501
1139Genressurser, miljø- og ressursregistreringer:
70Tilskudd til miljø- og ressurstiltak, kan overføres1 63416 17017 80414 9512 853
71Tilskudd til genressursforvaltning, kan overføres83316 18517 01814 4342 584
Sum kap 11392 46732 35534 82229 3855 437
1141Kunnskapsutvikling m.m. innen miljø- og næringstiltak i landbruket:
50Næringsøkonomisk dokumentasjon og analyse22 72022 72022 720
52Kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling om arealressurser, skog og landskap79 47379 47379 473
Sum kap 1141102 193102 193102 193
1143Statens landbruksforvaltning:
01Driftsutgifter4 546160 433164 979171 748386-7 155
70Tilskudd til beredskap i kornsektoren, kan overføres137385522157365
71Tilskudd til små slakteri, kan overføres-265265
72Erstatninger, overslagsbevilgning3023022984
73Tilskudd til erstatninger m.m. ved tiltak mot dyre- og plantesykdommer, overslagsbevilgning41 88741 88735 7556 132
74Tilskudd til prosjekt innen planteforedling og oppformering, kan overføres3 15714 62817 78514 1283 657
Sum kap 11437 840217 635225 475221 8214 673-1 019
1144Ressursforvaltning og miljøtiltak i landbruket:
77Miljørettet prosjektarbeid m.m., kan overføres1606 0976 2576 138119
Sum kap 11441606 0976 2576 138119
1147Reindriftsforvaltningen:
01Driftsutgifter1 92238 98540 90741 716316-1 125
45Store utstyrskjøp og vedlikehold, kan overføres2 5506 3498 8992 9405 959
70Tilskudd til fjellstuer68068066614
71Omstillingstiltak i Indre Finnmark, kan overføres5 35211 87017 2229 9607 262
Sum kap 11479 82457 88467 70855 28213 537-1 111
1148Naturskade – erstatninger og sikring:
70Tilskudd til sikringstiltak m.m., kan overføres25 97618 66544 6419 58235 059
71Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning85 00085 00081 1503 850
Sum kap 114825 976103 665129 64190 73235 0593 850
1149Verdiskapings og utviklingstiltak i landbruket:
51Tilskudd til Utviklingsfondet for skogbruket3 2713 2713 271
71Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overføres33 55537 57471 12910 74460 385
Sum kap 114933 55540 84574 40014 01560 385
1150Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.:
50Fondsavsetninger828 978828 978828 978
70Markedsregulering, kan overføres195 832195 832190 3855 447
73Pristilskudd, overslagsbevilgning2 030 0002 030 0001 874 097155 903
74Direkte tilskudd, kan overføres2 2166 800 0576 802 2736 773 99128 282
77Utviklingstiltak, kan overføres7 061218 057225 118213 36711 751
78Velferdsordninger, kan overføres21 8921 504 5081 526 4001 526 405-5
Sum kap 115031 16911 577 43211 608 60111 407 22345 480155 898
1151Til gjennomføring av reindriftsavtalen:
51Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet40 30040 30040 300
72Tilskudd til organisasjonsarbeid5 9005 9005 900
75Kostnadssenkende og direkte tilskudd, kan overføres4 49844 50048 99848 818180
79Velferdsordninger1 8001 8001 800
82Kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt3 0003 0002 123877
Sum kap 11514 49895 50099 99898 941180877
1161Statskog SF – forvaltningsdrift:
70Tilskudd til forvaltningsdrift14 70314 70314 703
75Oppsyn i statsallmenninger7 4237 4237 423
Sum kap 116122 12622 12622 126
Sum Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak116 10212 279 32212 395 42412 070 558166 371158 495
Sum Landbruks- og matdepartementet123 13414 093 08614 216 22013 917 840174 703123 677
Samferdselsdepartementet
Administrasjonm.m.
1300Samferdselsdepartementet:
01Driftsutgifter2 730106 500109 230108 1642 198-1 132
70Tilskudd til internasjonale organisasjoner16 40016 40015 780620
71Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv.19 20019 20019 200
72Tilskudd til samferdselsberedskap2 3002 3001 606694
Sum kap 13002 730144 400147 130144 7502 198182
1301Forskning og utvikling mv.:
21Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv.95016 60017 55016 094830626
50Samferdselsforskning, kan overføres3 082146 300149 382145 3004 082
71Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede, kan overføres, kan nyttes under kap.1330 post 6016 23211 60027 8325 87921 800153
Sum kap 130120 264174 500194 764167 27326 712779
Sum Administrasjon m.m.22 994318 900341 894312 02328 910961
Luftfartsformål
1310Flytransport:
70Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres, kan nyttes under kap. 1311, post 7120 767475 900496 667474 03722 630
Sum kap 131020 767475 900496 667474 03722 630
1311Tilskudd til regionale flyplasser:
71Tilskudd til ikke-statlige flyplasser, kan overføres, kan nyttes under kap. 1310, post 702 66224 20026 86214 37412 488
Sum kap 13112 66224 20026 86214 37412 488
1313Luftfartstilsynet:
01Driftsutgifter849145 950146 799158 130299-11 630
22Flyttekostnader, kan overføres868 8008 8868 891-5
Sum kap 1313935154 750155 685167 021299-11 635
1314Statens havarikommisjon for transport:
01Driftsutgifter1 64533 60035 24534 0861 625-466
Sum kap 13141 64533 60035 24534 0861 625-466
Sum Luftfartsformål26 009688 450714 459689 51837 042-12 101
Vegformål
1320Statens vegvesen:
23Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 7265 6836 864 4006 930 0837 055 48195 985-221 383
29Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 3036 968340 000376 968337 62239 346
30Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31, post 33, post 60 og post 72140 0405 001 9005 141 9405 166 78675 546-100 392
31Rassikring, kan overføres, kan nyttes under post 30 og post 606 761321 000327 761342 270-14 509
35Vegutbygging i Bjørvika, kan overføres390 000390 000370 93919 061
60Forsøk, kan overføres, kan nyttes under post 30, post 31 og post 3351 908867 000918 908841 89477 014
72Kjøp av riksvegferjetjenester, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 301 484 4001 484 4001 454 11730 283
Sum kap 1320301 36015 268 70015 570 06015 569 109337 235-336 284
1322Svinesundsforbindelsen AS:
91Lån, kan overføres132 000132 00010 085121 915
92Opptrekksrenter, overslagsbevilgning680680301379
Sum kap 1322132 000680132 68010 386122 294
Sum Vegformål433 36015 269 38015 702 74015 579 495337 235-213 990
Særskiltetransporttiltak
1330Særskilte transporttiltak:
60Særskilt tilskudd til kollektivtransport, kan overføres212 200212 200202 4719 729
70Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes267 300267 300257 4869 814
Sum kap 1330479 500479 500459 9579 7299 814
Sum Særskilte transporttiltak479 500479 500459 9579 7299 814
Jernbaneformål
1350Jernbaneverket:
22Omstrukturering, kan overføres17 98017 98010 5761 0006 404
23Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 3079 7063 175 8003 255 5063 302 94685 862-133 302
25Drift og vedlikehold av Gardermobanen, kan overføres20 51371 50092 01367 17531 426-6 588
30Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 2373 1472 241 6002 314 7472 290 82234 237-10 312
Sum kap 1350191 3465 488 9005 680 2465 671 519152 525-143 798
1351Persontransport med tog:
70Kjøp av persontransport med tog, kan overføres1 602 5001 602 5001 599 9482 552
Sum kap 13511 602 5001 602 5001 599 9482 552
1354Statens jernbanetilsyn:
01Driftsutgifter1 71531 58733 30230 5271 5791 196
Sum kap 13541 71531 58733 30230 5271 5791 196
Sum Jernbaneformål193 0617 122 9877 316 0487 301 994156 656-142 602
Postog telekommunikasjoner
1380Post- og teletilsynet:
01Driftsutgifter7 988170 636178 624163 3288 5326 764
22Flyttekostnader, kan overføres17 00714 70031 70723 5888 119
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres33 86120 40054 26125 22516 86912 167
51Avsatt til reguleringsfondet10 000-10 000
70Tilskudd til telesikkerhet og -beredskap, kan overføres22 50022 50022 359141
Sum kap 138058 856228 236287 092244 50033 6618 931
Sum Post og telekommunikasjoner58 856228 236287 092244 50033 6618 931
Sum Samferdselsdepartementet734 28024 107 45324 841 73324 587 487603 233-348 987
Miljøverndepartementet
Fellesoppgaver,regional planlegging, forskning, internasjonalt arbeid m.m.
1400Miljøverndepartementet:
01Driftsutgifter7 842170 418178 260178 7028 252-8 694
21Spesielle driftsutgifter65 70765 70763 0581 949700
70Grunnstøtte til frivillige miljøvernorganisasjoner33 21633 21633 216
71Internasjonale organisasjoner38 75738 75738 497260
72Miljøverntiltak i nordområdene, kan overføres3007 0007 3007 000300
73Tilskudd til kompetanseformidling og informasjon om miljøvennlig produksjon og forbruk, kan overføres29 00029 00030 200-1 200
74Tilskudd til AMAP, kan overføres2 2002 2002 200
75Miljøvennlig byutvikling, kan overføres2 2258 00010 2256 9403 285
76Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres599 1469 2059 104101
78Miljøtiltak i nikkelverkene på Kola, kan overføres, kan nyttes under post 21109 000109 000109 000
79Den nordiske verdensarvstiftelsen3 5003 5003 500
80Tilskudd til universell utforming og tilgjengelighet for alle, kan overføres, kan nyttes under post 215 69817 50023 19817 6495 549
81Tilskudd lokalt miljøvern og bærekraftige lokalsamfunn, kan overføres, kan nyttes under post 215 0898 35013 43912 875564
Sum kap 1400130 213392 794523 007402 941129 000-8 934
1410Miljøvernforskning og miljøovervåking:
21Miljøovervåking og miljødata184112 028112 212111 342870
50Basisbevilgninger til miljøforskningsinstituttene105 965105 965105 965
51Forskningsprogrammer m.m.125 318125 318125 318
53Internasjonalt samarbeid om miljøvernforskning5 0005 0005 000
70Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene15 15115 15115 151
72Tilskudd til Norsk Institutt for genøkologi4 7004 7004 700
Sum kap 1410184368 162368 346367 476870
Sum Fellesoppgaver, regional planlegging, forskning, internasjonalt arbeid m.m.130 397760 956891 353770 417129 870-8 934
Biomangfoldog friluftsliv
1425Vilt- og fisketiltak:
01Driftsutgifter41125 70026 11124 8681 243
61Tilskudd til kommunale vilttiltak, kan overføres8744 5005 3745 35024
70Tilskudd til fiskeformål, kan overføres3469 0009 3467 7491 597
71Tilskudd til viltformål, kan overføres4 52033 10037 62032 3115 309
Sum kap 14256 15172 30078 45170 2788 173
1426Statens naturoppsyn:
01Driftsutgifter1 45374 41675 86974 6821 526-339
30Tiltak i nasjonalparkene, kan overføres3599 3919 7509 7491
31Tiltak i naturvern-, kulturlandskap- og friluftsområder, kan overføres1 76647 42349 18933 47715 712
32Skjærgårdsparker mv., kan overføres34614 19514 54113 4111 130
Sum kap 14263 924145 425149 349131 31918 369-339
1427Direktoratet for naturforvaltning:
01Driftsutgifter4784 17784 22486 184752-2 712
21Spesielle driftsutgifter1 14695 97997 12594 3114 622-1 808
30Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres64 28934 40598 69448 10350 591
32Statlige erverv, fylkesvise verneplaner, kan overføres323 25023 25314 2878 966
33Statlige erverv, barskogvern, kan overføres40 76014 86855 6284 89349 0791 656
34Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres7 2875 10012 3875 9426 445
35Statlig erverv, nytt skogvern, kan overføres54 81889 881144 699106 87537 824
49Statlig erverv, kjøp av forsvarseiendommer til friluftsformål, kan overføres11 82911 8293 3603 8004 669
70Tilskudd til kalking og lokale fiskeformål, kan overføres1 07788 00089 07791 067-1 990
72Erstatninger for beitedyr tatt av rovvilt, overslagsbevilgning83 89583 895123 234-39 339
73Forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen, kan overføres3 97046 00049 97046 6693 301
74Tilskudd til friluftslivstiltak, kan overføres1714 52014 53714 333204
75Internasjonale avtaler og medlemskap1 0101 01097238
76Tilskudd til informasjons- og kompetansesentre, kan overføres14 50014 50014 500
77Tilskudd til nasjonalparksentre, kan overføres2813 20013 22813 105123
78Friluftsrådenes landsforbund og interkommunale friluftsråd, kan overføres6 0006 0006 000
80Tilskudd til Stiftelsen Kunnskapssenter for laks og vannmiljø900900900
Sum kap 1427185 271615 685800 956674 735165 707-39 486
Sum Biomangfold og friluftsliv195 346833 4101 028 756876 332192 249-39 825
Kulturminnerog kulturmiljø
1429Riksantikvaren:
01Driftsutgifter2 77387 04689 81992 3372 219-4 737
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under postene 72 og 7326 32526 32559 761-33 436
50Tilskudd til Samisk kulturminnearbeid2 0002 0002 000
72Vern og sikring av fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, kan overføres, kan nyttes under post 216 258150 030156 288115 1929 90831 188
73Brannsikring og beredskapstiltak, kan overføres, kan nyttes under post 211610 95310 9698 8191452 005
74Fartøyvern, kan overføres1 49329 00430 49730 164333
75Internasjonalt samarbeid, kan overføres1511 1001 2511 087164
77Verdiskapingsprogram på kulturminneområdet, kan overføres, kan nyttes under post 21299 0009 0298 400370259
Sum kap 142910 720315 458326 178317 76013 139-4 721
1432Norsk kulturminnefond:
50Til disposisjon for kulturminnetiltak35 06035 06036 659-1 599
90Fondskapital200 000200 000200 000
Sum kap 1432235 060235 060236 659-1 599
Sum Kulturminner og kulturmiljø10 720550 518561 238554 41913 139-6 320
Forurensning
1441Statens forurensningstilsyn:
01Driftsutgifter8 170189 326197 496202 9199 466-14 889
21Spesielle driftsutgifter58419 94520 52919 50699726
39Oppryddingstiltak, kan overføres18 85889 080107 93854 97752 961
73Tilskudd til biloppsamlingssystemet35 90035 90034 8081 092
75Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning171 793171 793159 08112 712
76Refusjonsordninger, overslagsbevilgning50 00050 00044 2925 708
Sum kap 144127 612556 044583 656515 58363 4244 649
1444Produktregisteret:
01Driftsutgifter49215 88216 37416 537259-422
Sum kap 144449215 88216 37416 537259-422
1445Miljøvennlig skipsfart:
21Spesielle driftsutgifter2 0002 0002 000
Sum kap 14452 0002 0002 000
Sum Forurensning28 104573 926602 030534 12063 6834 227
Kartog geodata
1465Statens kjøp av tjenester i Statens kartverk:
21Betaling for statsoppdraget, kan overføres357 335357 335351 4365 899
Sum kap 1465357 335357 335351 4365 899
Sum Kart og geodata357 335357 335351 4365 899
Nord-og polarområdene
1471Norsk Polarinstitutt:
01Driftsutgifter3 111106 167109 278136 0663 815-30 603
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres32360 06360 38660 37610
50Stipend4984984917
Sum kap 14713 434166 728170 162196 9333 825-30 596
1472Svalbard miljøvernfond:
01Driftsutgifter, kan nyttes under post 701 315-1 315
70Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 15 4005 4005 400
Sum kap 14725 4005 4001 3154 085
Sum Nord- og polarområdene3 434172 128175 562198 2483 825-26 511
Sum Miljøverndepartementet368 0013 248 2733 616 2743 284 972408 665-77 363
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Administrasjonmv.
1500Fornyings- og administrasjonsdepartementet:
01Driftsutgifter7 037153 636160 673156 9407 682-3 949
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres24 049111 640135 68996 65639 033
73Kompensasjonsordning for ulønnet arbeidsinnsats i skattefunn, kan overføres4954954869
Sum kap 150031 581265 276296 857254 08246 715-3 940
1502Tilskudd til kompetanseutvikling:
70Tilskudd, kan overføres20 87920 00040 87918 29222 587
Sum kap 150220 87920 00040 87918 29222 587
1503Midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte:
70Tilskudd91 21991 21990 328891
71Bidrag fra arbeidstakerne24 12924 12924 129
Sum kap 1503115 348115 348114 457891
1506Norge.no:
01Driftsutgifter24 66224 66224 537818-693
21MinSide, kan overføres17 60017 60016 1431 457
Sum kap 150642 26242 26240 6802 275-693
1507Datatilsynet:
01Driftsutgifter1 00525 35926 36427 392190-1 218
Sum kap 15071 00525 35926 36427 392190-1 218
1508Spesielle IT-tiltak:
22Samordning av IT-politikken, kan overføres2 51635 89938 41523 03115 384
50Tilskudd til høyhastighetskommunikasjon, kan overføres434221 647222 081221 223858
70Tilskudd til elektronisk samhandling og forenkling av forretningsprosesser1 4001 4001 400
71Tilskudd til Senter for informasjonssikring4 0004 0004 000
Sum kap 15082 950262 946265 896249 65416 242
1509Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer:
70Tilskudd, kan overføres4 69510 50015 19514 817378
Sum kap 15094 69510 50015 19514 817378
Sum Administrasjon mv.61 110741 691802 801719 37488 387-4 960
Fylkesmannsembetene
1510Fylkesmannsembetene:
01Driftsutgifter27 8531 089 6791 117 5321 131 53429 711-43 713
21Spesielle driftsutgifter36914 76315 132223 969247-209 084
Sum kap 151028 2221 104 4421 132 6641 355 50329 958-252 797
Sum Fylkesmannsembetene28 2221 104 4421 132 6641 355 50329 958-252 797
Fellestjenester
1522Departementenes Servicesenter:
01Driftsutgifter8 633316 226324 859368 5517 278-50 970
21Spesielle driftsutgifter4258 9009 3259 133192
22Fellesutgifter for R-kvartalet2 12169 33971 46072 931-1 471
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres2 15716 57418 73118 748-17
Sum kap 152213 336411 039424 375469 3637 470-52 458
1523Interimsorganisasjon for nytt forvaltningsorgan:
01Driftsutgifter34 22034 22035 427-1 207
Sum kap 152334 22034 22035 427-1 207
Sum Fellestjenester13 336445 259458 595504 7907 470-53 665
Partistøtte
1530Tilskudd til de politiske partier:
01Driftsutgifter224224253-29
70Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner197 440197 440197 257183
71Tilskudd til de politiske partiers kommunale organisasjoner26 32526 32524 3611 964
73Tilskudd til de politiske partiers fylkesorganisasjoner57 49857 49858 602-1 104
75Tilskudd til partienes fylkesungdomsorganisasjoner16 34416 34416 556-212
76Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner6 1066 1066 05155
Sum kap 1530303 937303 937303 080857
Sum Partistøtte303 937303 937303 080857
Pensjonerm.m.
1541Pensjoner av statskassen:
01Driftsutgifter, overslagsbevilgning24 37124 37122 3492 022
Sum kap 154124 37124 37122 3492 022
1542Tilskudd til Statens Pensjonskasse:
01Driftsutgifter, overslagsbevilgning7 629 0007 629 0007 462 350166 650
22Sluttoppgjør Posten Norge AS, overslagsbevilgning280 000280 000292 500-12 500
70For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning85 00085 00082 9992 001
Sum kap 15427 994 0007 994 0007 837 849156 151
1543Arbeidsgiveravgift til folketrygden:
01Driftsutgifter, overslagsbevilgning814 000814 000814 000
70For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning9 0009 0009 000
Sum kap 1543823 000823 000823 000
1544Boliglån for statsansatte:
90Lån, overslagsbevilgning2 600 0002 600 0002 989 429-389 429
Sum kap 15442 600 0002 600 0002 989 429-389 429
1546Yrkesskadeforsikring:
01Driftsutgifter, overslagsbevilgning76 62176 62179 743-3 122
Sum kap 154676 62176 62179 743-3 122
1547Gruppelivsforsikring:
01Driftsutgifter, overslagsbevilgning81 97081 97084 327-2 357
Sum kap 154781 97081 97084 327-2 357
Sum Pensjoner m.m.11 599 96211 599 96211 836 697-236 735
Konkurransepolitikk
1550Konkurransetilsynet:
01Driftsutgifter878 97278 98084 661-5 681
22Flyttekostnader, kan overføres1 4601 4601 467-7
23Klagenemnda for offentlige anskaffelser6 2006 2006 28539-124
Sum kap 15501 46885 17286 64092 41339-5 812
Sum Konkurransepolitikk1 46885 17286 64092 41339-5 812
Byggeprosjektermv. utenfor husleieordningen
1580Byggeprosjekter utenfor husleieordningen:
30Prosjektering av bygg, kan overføres48 38415 31663 70069 001-5 301
31Igangsetting av byggeprosjekter, kan overføres26 91426 91426 914
33Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres83 6431 570 7501 654 3931 556 62692 4665 301
36Kunstnerisk utsmykking, kan overføres12 52012 5208 5593 961
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold10 87965 00075 87926 29749 582
Sum kap 1580169 8201 663 5861 833 4061 660 483123 34149 582
1581Eiendommer til kongelige formål:
01Driftsutgifter20 75620 75620 74038-22
30Ekstraordinært vedlikehold, Bygdø Kongsgård, kan overføres49 50049 50042 9356 565
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres3 95614 58018 53611 3767 160
Sum kap 15813 95684 83688 79275 05113 763-22
1582Utvikling av Fornebuområdet:
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres1 1861 5002 6865455001 641
30Investeringer, Fornebu, kan overføres16 82044 00060 82053 5307 290
70Erstatninger og oppgjør, kan overføres13 81313 8138313 730
Sum kap 158231 81945 50077 31954 15814 2308 931
1583Utvikling av Pilestredet Park:
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres1 0401 040-15500555
30Investeringer Pilestredet Park, kan overføres6 0256 0253 4662 559
Sum kap 15837 0657 0653 4513 059555
Sum Byggeprosjekter mv. utenfor husleieordningen212 6601 793 9222 006 5821 793 143154 39359 046
Sum Fornyings- og administrasjonsdepartementet316 79616 074 38516 391 18116 605 000280 247-494 066
Finansdepartementet
Finansadministrasjon
1600Finansdepartementet:
01Driftsutgifter11 432241 500252 932246 53210 708-4 308
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres8 97029 20038 17029 3588 812
70Tilskuddsmidler fra Finansmarkedsfondet11 80011 80011 800
Sum kap 160020 402282 500302 902287 69019 520-4 308
1602Kredittilsynet:
01Driftsutgifter1 641196 900198 541198 1804 841-4 480
Sum kap 16021 641196 900198 541198 1804 841-4 480
Sum Finansadministrasjon22 043479 400501 443485 87024 361-8 788
Skatte-og avgiftsadministrasjon
1610Toll- og avgiftsetaten:
01Driftsutgifter36 1571 099 6001 135 7571 124 08739 882-28 212
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres30 89091 100121 99055 89466 096
Sum kap 161067 0471 190 7001 257 7471 179 981105 978-28 212
1618Skatteetaten:
01Driftsutgifter79 3653 650 3003 729 6653 827 9642 424-100 723
21Spesielle driftsutgifter5 20087 50092 70087 9634 375362
22Større IT-prosjekter, kan overføres24 327188 900213 227198 67114 556
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres108 710108 71047 38061 330
Sum kap 1618217 6023 926 7004 144 3024 161 97882 685-100 361
Sum Skatte- og avgiftsadministrasjon284 6495 117 4005 402 0495 341 959188 663-128 573
Offisiellstatistikk
1620Statistisk sentralbyrå:
01Driftsutgifter16 272402 500418 772414 84619 665-15 739
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres23 404206 000229 404209 43334 537-14 566
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres3788 5008 8786 3902 488
Sum kap 162040 054617 000657 054630 66956 690-30 305
Sum Offisiell statistikk40 054617 000657 054630 66956 690-30 305
Andreformål
1630Tiltak for å styrke statlig økonomi- og prosjektstyring:
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres1 09416 50017 59415 5892 005
Sum kap 16301 09416 50017 59415 5892 005
1631Senter for statlig økonomistyring:
01Driftsutgifter4 310254 700259 010264 0446 101-11 135
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres53 30053 30035 49317 807
Sum kap 16314 310308 000312 310299 53723 908-11 135
1632Kompensasjon for merverdiavgift:
61Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, ny ordning, overslagsbevilgning9 900 0009 900 00010 848 820-948 820
72Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning1 245 0001 245 0001 218 85726 143
Sum kap 163211 145 00011 145 00012 067 677-922 677
1634Statens innkrevingssentral:
01Driftsutgifter4 635234 800239 435256 8564 713-22 134
Sum kap 16344 635234 800239 435256 8564 713-22 134
1637EU-opplysning:
70Tilskudd til frivillige organisasjoner4 2004 2004 200
Sum kap 16374 2004 2004 200
1638Kjøp av klimakvoter:
01Driftsutgifter, kan overføres6 0006 0006 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres105 000105 000873104 127
Sum kap 1638111 000111 000873110 127
Sum Andre formål10 03911 819 50011 829 53912 644 732140 753-955 946
Statsgjeld,renter og avdrag mv.
1650Statsgjeld, renter m.m.:
01Driftsutgifter1 04528 60029 64524 9221 4303 293
89Renter og provisjon m.m. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning16 073 10016 073 10016 056 06017 040
Sum kap 16501 04516 101 70016 102 74516 080 9821 43020 333
1651Statsgjeld, avdrag og innløsning:
98Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning29 646 10029 646 10029 649 447-3 347
Sum kap 165129 646 10029 646 10029 649 447-3 347
Sum Statsgjeld, renter og avdrag mv.1 04545 747 80045 748 84545 730 4291 43016 986
Sum Finansdepartementet357 83063 781 10064 138 93064 833 659411 897-1 106 626
Forsvarsdepartementet
1700Forsvarsdepartementet:
01Driftsutgifter11 886320 799332 685332 1844 772-4 271
73Forskning og utvikling, kan overføres1 1027 7008 8028 522280
Sum kap 170012 988328 499341 487340 7065 052-4 271
1710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg:
24Driftsresultat-390 000-390 000-541 338151 338
47Nybygg og nyanlegg, kan overføres840 5691 501 5322 342 1011 566 813781 676-6 388
Sum kap 1710840 5691 111 5321 952 1011 025 475781 676144 950
1716Forsvarets forskningsinstitutt:
51Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt147 034147 034147 034
Sum kap 1716147 034147 034147 034
1719Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet:
01Driftsutgifter18 624361 403380 027375 0506 978-2 001
43Til disposisjon for Forsvarsdepartementet9 7799 7799 779
71Overføringer til andre, kan overføres6154 94955 01055 153-143
78Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett, kan overføres48 170117 000165 170150 80614 364
Sum kap 171966 855543 131609 986590 78821 342-2 144
1720Felles ledelse og kommandoapparat:
01Driftsutgifter632 014 6072 014 6702 021 3199 432-16 081
50Overføringer Statens Pensjonskasse, kan overføres2 533224 400226 933222 2164 717
70Renter låneordningen, kan overføres2 4913 0005 4915 287238-34
Sum kap 17205 0872 242 0072 247 0942 248 82214 387-16 115
1723Nasjonal sikkerhetsmyndighet:
01Driftsutgifter2 757106 087108 844115 5571 232-7 945
Sum kap 17232 757106 087108 844115 5571 232-7 945
1725Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben:
01Driftsutgifter44 1022 151 1782 195 2802 233 81582 637
Sum kap 172544 1022 151 1782 195 2802 233 81582 637
1731Hæren:
01Driftsutgifter29 8353 765 0023 794 8373 808 36011 019-24 542
Sum kap 173129 8353 765 0023 794 8373 808 36011 019-24 542
1732Sjøforsvaret:
01Driftsutgifter5 5442 713 4902 719 0342 746 180-27 146
Sum kap 17325 5442 713 4902 719 0342 746 180-27 146
1733Luftforsvaret:
01Driftsutgifter3 363 6543 363 6543 427 846-64 192
Sum kap 17333 363 6543 363 6543 427 846-64 192
1734Heimevernet:
01Driftsutgifter3231 066 3281 066 6511 087 424-20 773
Sum kap 17343231 066 3281 066 6511 087 424-20 773
1735Etterretningstjenesten:
21Spesielle driftsutgifter809 103809 103799 3649 739
Sum kap 1735809 103809 103799 3649 739
1740Forsvarets logistikkorganisasjon:
01Driftsutgifter18 6532 938 6472 957 3002 984 67296 469-123 841
Sum kap 174018 6532 938 6472 957 3002 984 67296 469-123 841
1760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg:
01Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 4535 177776 590811 767808 4563 311
44Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel, kan overføres180 25860 000240 25839 829198 5561 873
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres929 7917 110 3488 040 1397 386 741653 398
48Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel, kan overføres146 67410 000156 674119 56136 367746
75Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 4495 731100 000195 73198 48397 248
Sum kap 17601 387 6318 056 9389 444 5698 453 070988 8802 619
1790Kystvakten:
01Driftsutgifter65829 973830 038845 356-15 318
Sum kap 179065829 973830 038845 356-15 318
1791Redningshelikoptertjenesten:
01Driftsutgifter130 525130 525403 663-273 138
Sum kap 1791130 525130 525403 663-273 138
1792Norske styrker i utlandet:
01Driftsutgifter4 2171 151 4301 155 6471 138 34240 088-22 783
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres56 00056 00056 000
47Nybygg og nyanlegg, kan overføres59 05540 00099 05559 25139 804
Sum kap 179263 2721 247 4301 310 7021 197 593135 892-22 783
1795Kulturelle og allmennyttige formål:
01Driftsutgifter4 110225 747229 857237 069386-7 598
60Tilskudd til kommuner, kan overføres19 50019 50019 500
72Overføringer til andre1 2431 2431 243
Sum kap 17954 110246 490250 600257 812386-7 598
Sum Forsvarsdepartementet2 481 79131 797 04834 278 83932 713 5372 066 074-500 772
Olje- og energidepartementet
Administrasjon
1800Olje- og energidepartementet:
01Driftsutgifter4 070117 731121 801121 1243 053-2 376
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres14 14446 50060 64449 35413 151-1 861
71Tilskudd til Norsk Oljemuseum6 0006 0006 000
Sum kap 180018 214170 231188 445176 47816 204-4 237
Sum Administrasjon18 214170 231188 445176 47816 204-4 237
Petroleum
1810Oljedirektoratet:
01Driftsutgifter2 725174 650177 375182 722192-5 539
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres8 782157 300166 082118 26749 219-1 404
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres75 0005 0073 4241 583
Sum kap 181011 514336 950348 464304 41350 994-6 943
Sum Petroleum11 514336 950348 464304 41350 994-6 943
Energiog vannressurser
1820Norges vassdrags- og energidirektorat:
01Driftsutgifter7 472278 242285 714294 2212 625-11 132
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres6 53250 60057 13254 6539 162-6 683
22Sikrings- og miljøtiltak i vassdrag, kan overføres21 450108 500129 950120 8469 104
25Tilbakebetaling av konsesjonsavgifter2 9002 9002 88416
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres7255 0005 7255 065660
70Tilskudd til lokale elforsyningsanlegg, kan overføres19219211677
73Tilskudd til utjevning av overføringstariffer, kan overføres30 00030 00030 000
Sum kap 182036 371475 242511 613507 78521 551-17 722
Sum Energi og vannressurser36 371475 242511 613507 78521 551-17 722
Energiomlegging
1825Omlegging av energibruk og energiproduksjon:
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres17 78516 50034 28518 29215 993
70Tilskudd til elektrisitetssparing i husholdninger, kan overføres69 00069 00040 00029 000
71Tilskudd til enøk-tiltak i kraftkrevende industri, kan overføres10 00010 00010 000
74Naturgass, kan overføres45 90030 00075 90024 10051 800
95Kapitalinnskudd10 000 00010 000 00010 000 000
Sum kap 1825142 68510 046 50010 189 18510 092 39296 793
Sum Energiomlegging142 68510 046 50010 189 18510 092 39296 793
Teknologiog internasjonalisering
1830Forskning:
22Forvaltningsrettet forskning og utvikling, kan overføres3 49020 00023 49019 3334 157
50Norges forskningsråd435 500435 500435 500
70Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak, kan overføres1811 30011 31810 335983
Sum kap 18303 508466 800470 308465 1685 140
1831Miljøvennlig gassteknologi:
50Overføring til Gassnova91 80091 80091 812-12
Sum kap 183191 80091 80091 812-12
1832Internasjonalisering:
70Internasjonalisering av petroleumsvirksomheten, kan overføres7020 85020 92020 85070
Sum kap 18327020 85020 92020 85070
1833CO2-håndtering:
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres56 371200 000256 37145 713178 15832 500
70Administrasjon32 500-32 500
95Innskuddskapital10 00010 00010 000
Sum kap 183356 371210 000266 37188 213178 158
Sum Teknologi og internasjonalisering59 949789 450849 399666 043183 368-12
Statligpetroleumsvirksomhet
1870Petoro AS:
70Administrasjon222 000222 000222 000
Sum kap 1870222 000222 000222 000
Sum Statlig petroleumsvirksomhet222 000222 000222 000
Sum Olje- og energidepartementet268 73312 040 37312 309 10611 969 111368 910-28 914
Ymse utgifter
2309Tilfeldige utgifter:
01Driftsutgifter169 535169 535134 46235 073
Sum kap 2309169 535169 535134 46235 073
Sum Ymse utgifter169 535169 535134 46235 073
Statsbankene
2410Statens lånekasse for utdanning:
01Driftsutgifter, kan nyttes under post 457 450270 277277 727271 89812 308-6 479
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres14 08138 62152 70226 63526 067
50Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning4 124 9004 124 9004 124 900
70Utdanningsstipend, overslagsbevilgning2 670 0002 670 0002 619 44450 556
71Andre stipend, overslagsbevilgning380 000380 000377 1592 841
72Rentestønad, overslagsbevilgning1 330 0001 330 0001 230 80999 191
73Avskrivninger, overslagsbevilgning287 000287 000297 369-10 369
74Tap på utlån335 000335 000322 26912 731
75Særskilte tilretteleggingstiltak for utdanning i utlandet5 9725 9725 92448
90Lån til Statens lånekasse for utdanning, overslagsbevilgning17 706 00017 706 00017 711 514-5 514
Sum kap 241021 53127 147 77027 169 30126 987 92138 375143 005
2412Den norske stats husbank:
01Driftsutgifter672285 999286 671289 3461 704-4 379
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres32414 00014 32413 673651
72Rentestøtte21 00021 00021 133-133
90Lån til Husbanken, overslagsbevilgning10 413 00010 413 00012 031 108-1 618 108
Sum kap 241299610 733 99910 734 99512 355 2602 355-1 622 620
2415Innovasjon Norge, fiskeri- og andre regionalpolitiske tiltak:
73Rentestøtte stønadslån202020
75Marint verdiskapingsprogram, kan overføres41 83275 000116 83216 658100 174
Sum kap 241541 83275 020116 85216 658100 17420
2421Innovasjon Norge:
50Innovasjon – prosjekter, fond103 000103 000103 000
51Tapsfond, såkornkapitalfond10 00010 00010 000
70Bedriftsutvikling og administrasjon396 800396 800396 800
71Nettverk, profilering og reiseliv – programmer, kan overføres104 467334 300438 767309 660129 107
72Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres299 202245 000544 202160 952383 250
74Tilskudd til dekning av tap på eldre lån100100937
78Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond3 5003 5001 5201 980
79Maritim utvikling, kan overføres20 00025 00045 0003 53241 468
90Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet, overslagsbevilging38 600 00038 600 00038 063 000537 000
Sum kap 2421423 66939 717 70040 141 36939 048 557553 825538 987
2426SIVA SF:
70Tilskudd, kan overføres31 00031 00031 000
90Lån, overslagsbevilgning360 000360 000360 000
95Egenkapital50 00050 00050 000
Sum kap 2426441 000441 000441 000
2427Kommunalbanken AS:
90Aksjekapital58 80058 80058 800
Sum kap 242758 80058 80058 800
Sum Statsbankene488 02878 174 28978 662 31778 908 196694 729-940 608
Statlig petroleumsvirksomhet
2440Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten:
30Investeringer20 200 00020 200 00019 950 561249 439
50Overføring til Statens petroleumsforsikringsfond1 101 0001 101 0001 101 000
Sum kap 244021 301 00021 301 00021 051 561249 439
2442Disponering av innretninger på kontinentalsokkelen:
70Tilskudd, overslagsbevilgning4 6004 6004 58020
Sum kap 24424 6004 6004 58020
Sum Statlig petroleumsvirksomhet21 305 60021 305 60021 056 141249 459
Statens forretningsdrift
2445Statsbygg:
24Driftsresultat:
01 Driftsinntekter, overslags- bevilgning-2 650 929-2 650 929-2 767 309116 380
02 Driftsutgifter, overslags- bevilgning961 116961 116989 182-28 066
03 Avskrivninger398 445398 445423 193-24 748
04 Renter av statens kapital61 80061 80023 12038 680
05 Til investeringsformål880 000880 000923 676-43 676
06 Til reguleringsfondet3 1463 14661 716-58 570
Underskudd/overskudd(-)-346 422-346 422-346 422
30Prosjektering av bygg, kan overføres72 97172 97162 12310 848
32Igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres84 06810 50094 56829 21765 351
33Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres83 965298 800382 765261 817120 948
34Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres41 380490 300531 680440 54466 00625 130
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres89 06889 068114 198-25 130
49Kjøp av eiendommer, kan overføres99 98799 987122 813-22 826
Sum kap 2445209 413715 204924 617684 290263 153-22 826
2460Garanti-Instituttet for Eksportkreditt:
24Driftsresultat:
01 Driftsinntekter, refusjon av driftsutgifter fra risiko- avsetningsfond-46 500-46 500-45 491-1 009
02 Driftsutgifter, overslags- bevilgning46 50046 50045 4911 009
Sum kap 2460
2465Statens kartverk:
24Driftsresultat:
01 Driftsinntekter-721 658-721 658-801 11679 458
02 Driftsutgifter, overslags- bevilgning710 433710 433742 420-31 987
03 Avskrivninger9 1749 1748 723451
04 Renter av statens kapital2 0512 0511 887164
05 Til reguleringsfond48 087-48 087
Underskudd/overskudd(-)1-1
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres1 90212 00013 9026 6727 230
Sum kap 24651 90212 00013 9026 6737 230-1
2470Statens Pensjonskasse:
24Driftsresultat
01 Driftinntekter, overslags- bevilgning-371 281-371 281-362 626-8 655
02 Driftsutgifter, overslags- bevilgning287 401287 401276 00811 393
03 Avskrivninger19 18319 18319 006177
04 Renter av statens kapital252252-1 6591 911
05 Til investeringsformål40 89840 89840 898
06 Til reguleringsfondet-11 279-11 279-6 453-4 826
Underskudd/overskudd(-)-34 826-34 826-34 826
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres50 20050 20037 92512 275
Sum kap 247015 37415 3743 09912 275
2490NVE Anlegg:
24Driftsresultat
01 Driftsinntekter-55 500-55 500-62 9277 427
02 Driftsutgifter49 30049 30055 790-6 490
03 Avskrivninger5 2005 2005 11090
04 Renter av statens kapital1 0001 00094951
05 Til reguleringsfond1 078-1 078
Underskudd/overskudd(-)
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres5325 0005 5323 9321 600
Sum kap 24905325 0005 5323 9321 600
Sum Statens forretningsdrift211 847747 578959 425697 994284 258-22 827
Folketrygden
Stønadved fødsel og adopsjon
2530Foreldrepenger:
70Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning10 460 00010 460 00010 451 3118 689
71Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning415 000415 000406 3978 603
72Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning285 000285 000285 298-298
73Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning110 000110 000104 9705 030
Sum kap 253011 270 00011 270 00011 247 97622 024
Sum Stønad ved fødsel og adopsjon11 270 00011 270 00011 247 97622 024
Arbeidsliv
2540Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn:
70Tilskudd, overslagsbevilgning40 00040 00024 00016 000
Sum kap 254040 00040 00024 00016 000
2541Dagpenger:
70Dagpenger, overslagsbevilgning4 400 0004 400 0004 400 300-300
Sum kap 25414 400 0004 400 0004 400 300-300
2542Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.:
70Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning290 000290 000265 67124 329
Sum kap 2542290 000290 000265 67124 329
Sum Arbeidsliv4 730 0004 730 0004 689 97140 029
Sosialeformål
2620Stønad til enslig mor eller far:
70Overgangsstønad, overslagsbevilgning2 245 0002 245 0002 232 51612 484
72Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning460 000460 000460 576-576
73Utdanningsstønad69 00069 00067 9291 071
75Tilskudd til flytting for å komme i arbeid500500241259
76Forskuttering av underholdsbidrag1 050 0001 050 0001 038 00511 995
Sum kap 26203 824 5003 824 5003 799 26725 233
2650Sykepenger:
70Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning24 640 00024 640 00024 678 832-38 832
71Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning1 410 0001 410 0001 420 459-10 459
72Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m., overslagsbevilgning370 000370 000374 990-4 990
73Tilretteleggingstilskudd, kan overføres6 171194 300200 471134 88265 589
74Refusjon bedriftshelsetjenester, kan overføres14 2435 00019 24313 4095 834
75Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning1 345 0001 345 0001 343 7231 277
Sum kap 265020 41427 964 30027 984 71427 966 29571 423-53 004
2652Medisinsk rehabilitering mv.:
70Rehabiliteringspenger, overslagsbevilgning7 985 0007 985 0008 074 660-89 660
71Legeerklæringer260 000260 000253 9816 019
Sum kap 26528 245 0008 245 0008 328 641-83 641
2653Ytelser til yrkesrettet attføring:
70Attføringspenger, overslagsbevilgning10 187 00010 187 00010 132 19254 808
71Attføringsstønad, overslagsbevilgning1 177 0001 177 0001 156 97720 023
Sum kap 265311 364 00011 364 00011 289 16974 831
2655Uførhet:
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning17 640 00017 640 00017 632 6827 318
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning26 760 00026 760 00026 729 03130 969
72Særtillegg, overslagsbevilgning1 390 0001 390 0001 386 8153 185
73Foreløpig uførepensjon, overslagsbevilgning250 000250 000243 6326 368
74Tidsbegrenset uførestønad, overslagsbevilgning6 040 0006 040 0006 016 21023 790
75Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning95 00095 00098 582-3 582
76Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsbevilgning70 00070 00071 470-1 470
Sum kap 265552 245 00052 245 00052 178 42266 578
2661Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.:
70Grunnstønad, overslagsbevilgning1 540 0001 540 0001 535 6614 339
71Hjelpestønad, overslagsbevilgning1 615 0001 615 0001 615 032-32
73Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning100 000100 00094 6875 313
74Tilskudd til biler825 000825 000823 3381 662
75Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler2 715 0002 715 0002 717 024-2 024
76Bedring av funksjonsevnen, andre formål100 000100 00097 4912 509
77Ortopediske hjelpemidler740 000740 000737 5842 416
78Høreapparater455 000455 000457 467-2 467
Sum kap 26618 090 0008 090 0008 078 28411 716
2670Alderdom:
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning37 500 00037 500 00037 503 859-3 859
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning54 889 00054 889 00054 923 555-34 555
72Ventetillegg, overslagsbevilgning71 00071 00069 4771 523
73Særtillegg, overslagsbevilgning4 810 0004 810 0004 813 504-3 504
Sum kap 267097 270 00097 270 00097 310 395-40 395
2680Etterlatte:
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning1 280 0001 280 0001 264 81515 185
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning1 080 0001 080 0001 077 4442 556
72Særtillegg, overslagsbevilgning62 00062 00063 876-1 876
74Utdanningsstønad1 3001 3001 373-73
75Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning10 50010 5009 1711 329
Sum kap 26802 433 8002 433 8002 416 67917 121
2686Gravferdsstønad:
70Gravferdsstønad, overslagsbevilgning125 000125 000121 1173 883
Sum kap 2686125 000125 000121 1173 883
2690Diverse utgifter:
70Sykestønadsutgifter i utlandet230 000230 000141 31888 682
77Pasienter fra gjensidighetsland95 00095 00095 055-55
Sum kap 2690325 000325 000236 37388 627
Sum Sosiale formål20 414211 886 600211 907 014211 724 64271 423110 949
Stønadved helsetjenester
2711Spesialisthelsetjenester mv.:
70Refusjon spesialisthjelp1 045 0001 045 0001 050 767-5 767
71Refusjon psykologhjelp158 000158 000159 201-1 201
72Refusjon tannlegehjelp835 000835 000854 497-19 497
76Private laboratorier og røntgeninstitutt490 000490 000499 366-9 366
Sum kap 27112 528 0002 528 0002 563 831-35 831
2751Legemidler mv.:
70Legemidler7 260 0007 260 0007 359 601-99 601
72Sykepleieartikler1 155 0001 155 0001 161 159-6 159
Sum kap 27518 415 0008 415 0008 520 760-105 760
2752Refusjon av egenbetaling:
70Refusjon av egenbetaling, egenandelstak 13 280 0003 280 0003 269 50210 498
71Refusjon av egenbetaling, egenandelstak 2170 000170 000152 02917 971
Sum kap 27523 450 0003 450 0003 421 53128 469
2755Helsetjeneste i kommunene mv.:
62Tilskudd til fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71210 000210 000194 45015 550
70Refusjon allmennlegehjelp2 545 0002 545 0002 544 179821
71Refusjon fysioterapi, kan nyttes under post 621 450 0001 450 0001 460 536-10 536
72Refusjon jordmorhjelp37 00037 00037 250-250
73Kiropraktorbehandling82 00082 00081 168832
75Logopedisk og ortoptisk behandling67 00067 00069 479-2 479
Sum kap 27554 391 0004 391 0004 387 0623 938
2790Andre helsetiltak:
70Bidrag, lokalt630 000630 000616 94113 059
Sum kap 2790630 000630 000616 94113 059
Sum Stønad ved helsetjenester19 414 00019 414 00019 510 125-96 125
Sum Folketrygden20 414247 300 600247 321 014247 172 71471 42376 877
Statens pensjonsfond – Utland
2800Statens pensjonsfond – Utland:
50Overføring til fondet319 700 400319 700 400316 389 3713 311 029
96Finansposter overført til fondet1)2 441 900-2 441 900
Sum kap 2800319 700 400319 700 400318 831 271869 129
Sum Statens pensjonsfond – Utland319 700 400319 700 400318 831 271869 129
Sum utgifter10 134 4521 159 086 9501 169 221 4021 163 267 0709 010 403-3 056 070

1) Inntekter i samband med at staten løyste inn aksjar i Statoil ASA er førte på kapittel 4811, post 96. Transaksjonen er omtala i St.prp. nr. 28 (2007 – 2008) Ny saldering av statsbudsjettet 2007, punkt 1.2, men det blei ved ein feil ikkje foreslått løyving på kapittel 2800, post 96. Transaksjonen er ført i medhald av lov om Statens pensjonsfond.

Tabell 2.2 Løyvingsrekneskap for staten, inntekter

Kap.Post   Løyving 1000 krRekneskap 1000 krMeirinntekt og mindreinntekt (-) 1000 kr
Inntekter under departementene
Regjering
3020Statsministerens kontor:
16Refusjon av foreldrepenger2929
18Refusjon av sykepenger351351
Sum kap 3020380380
3021Statsrådet:
16Refusjon av foreldrepenger339339
Sum kap 3021339339
3024Regjeringsadvokaten:
01Erstatning for utgifter i rettssaker5 5006 178678
03Oppdrag500330-170
16Refusjon av foreldrepenger406406
18Refusjon av sykepenger472472
Sum kap 30246 0007 3861 386
Sum Regjering6 0008 1052 105
Stortingetog underliggende institusjoner
3041Stortinget:
01Salgsinntekter5 7007 0461 346
03Leieinntekter2 5002 51515
40Salg av leiligheter3 3353 335
Sum kap 30418 20012 8964 696
3043Stortingets ombudsmann for forvaltningen:
16Refusjon av foreldrepenger598598
Sum kap 3043598598
3051Riksrevisjonen:
01Refusjon innland1 0001 238238
02Refusjon utland1 200930-270
16Refusjon av foreldrepenger4 7704 770
18Refusjon av sykepenger4 0774 077
Sum kap 30512 20011 0158 815
Sum Stortinget og underliggende institusjoner10 40024 50914 109
Høyesterett
3061Høyesterett:
03Diverse inntekter2323
16Refusjon av foreldrepenger485485
18Refusjon av sykepenger202202
Sum kap 3061710710
Sum Høyesterett710710
Utenriksdepartementet
3100Utenriksdepartementet:
01Gebyr57 34356 399-944
02Gebyr – utlendingssaker14 30013 406-894
04Leieinntekter1 8672 765898
05Refusjon spesialutsendinger mv.3 07220 35417 282
06Refusjon CTBTO5 4145 414
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak1818
16Refusjon av foreldrepenger5 6605 660
17Refusjon lærlinger2727
18Refusjon av sykepenger5 1335 133
89Disagio2 7452 745
90Tilbakebetaling av nødlån fra utlandet31819-299
Sum kap 310076 900111 94035 040
3140Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen:
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak1212
16Refusjon av foreldrepenger3 1753 175
17Refusjon lærlinger1919
18Refusjon av sykepenger3 5643 564
89Disagio3535
Sum kap 31406 8056 805
3141Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad):
16Refusjon av foreldrepenger2 1012 101
18Refusjon av sykepenger1 9941 994
Sum kap 31414 0954 095
Sum Utenriksdepartementet76 900122 84045 940
Kunnskapsdepartementet
3200Kunnskapsdepartementet:
02Salgsinntekter mv.1 1601 160
05Refusjon utdanningsbistand NORAD mv.2 9822 908-74
16Refusjon av foreldrepenger4 0434 043
17Refusjon lærlinger103103
18Refusjon av sykepenger3 1803 180
Sum kap 32002 98211 3948 412
3204Foreldreutvalget for grunnskolen:
02Salgsinntekter mv.2532629
Sum kap 32042532629
3220Utdanningsdirektoratet:
01Inntekter ved oppdrag5 0378 7183 681
02Salgsinntekter mv.12 04212 340298
16Refusjon av foreldrepenger2 4832 483
18Refusjon av sykepenger4 4244 424
Sum kap 322017 07927 96510 886
3222Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat:
02Salgsinntekter mv.7 1168 2091 093
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak1111
16Refusjon av foreldrepenger142142
18Refusjon av sykepenger1 0751 075
61Refusjon fra fylkeskommuner1 3772 146769
Sum kap 32228 49311 5833 090
3225Tiltak i grunnopplæringen:
04Refusjon av ODA-godkjente utgifter21 60021 600
Sum kap 322521 60021 600
3230Kompetansesentre for spesialundervisning:
01Inntekter ved oppdrag48 69163 23914 548
02Salgsinntekter mv.5 5797 4081 829
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak472472
16Refusjon av foreldrepenger3 4533 453
18Refusjon av sykepenger12 55412 554
Sum kap 323054 27087 12632 856
3256VOX – Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet:
01Inntekter ved oppdrag4 9255 186261
02Salgsinntekter mv.1 069751-318
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak6262
16Refusjon av foreldrepenger503503
17Refusjon lærlinger1515
18Refusjon av sykepenger495495
Sum kap 32565 9947 0121 018
3281Fellesutgifter for universiteter og høgskoler:
02Salgsinntekter mv.102 7242 714
16Refusjon av foreldrepenger331331
18Refusjon av sykepenger422422
96Salg av aksjer3232
Sum kap 3281103 5093 499
3286Fondet for forskning og nyskaping:
85Avkastning2 653 4602 654 126666
Sum kap 32862 653 4602 654 126666
3287Forskningsinstitutter og andre tiltak:
85Avkastning fra Niels Henrik Abels minnefond12 40012 4044
86Avkastning fra Ludvig Holbergs minnefond9 1009 1022
Sum kap 328721 50021 5066
3288Internasjonale samarbeidstiltak:
04Refusjon av ODA-godkjente utgifter3 9953 928-67
Sum kap 32883 9953 928-67
Sum Kunnskapsdepartementet2 789 6362 850 01160 375
Kultur-og kirkedepartementet
3300Kultur- og kirkedepartementet:
01Ymse inntekter2 2002 200
16Refusjon av foreldrepenger2 0652 065
18Refusjon av sykepenger1 4331 433
Sum kap 33002 2005 6983 498
3305Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser:
01Spilleoverskudd fra Norsk Tipping AS833 333833 3341
02Gebyr – lotterier36 48637 9801 494
03Refusjon10 29310 802509
04Avgift, gebyr-stiftelser18 75218 82674
07Inntekter ved oppdrag6 7506 7555
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak3030
16Refusjon av foreldrepenger140140
17Refusjon lærlinger9191
18Refusjon av sykepenger240240
Sum kap 3305905 614908 1982 584
3320Allmenne kulturformål:
01Ymse inntekter9010616
03Refusjoner EU223223
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak22
16Refusjon av foreldrepenger302302
18Refusjon av sykepenger561561
Sum kap 3320901 1941 104
3322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom:
01Ymse inntekter208103-106
16Refusjon av foreldrepenger6565
18Refusjon av sykepenger102102
Sum kap 332220827061
3323Musikkformål:
01Inntekter ved Rikskonsertene29 75828 145-1 613
16Refusjon av foreldrepenger671671
18Refusjon av sykepenger385385
Sum kap 332329 75829 201-557
3324Teater- og operaformål:
01Inntekter ved Riksteatret22 00026 1834 183
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak4141
16Refusjon av foreldrepenger307307
18Refusjon av sykepenger1 4851 485
Sum kap 332422 00028 0166 016
3325Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer:
01Ymse inntekter2 5002 245-255
02Inntekter ved oppdrag35 00037 1502 150
16Refusjon av foreldrepenger736736
18Refusjon av sykepenger627627
Sum kap 332537 50040 7583 258
3326Språk-, litteratur- og bibliotekformål:
01Ymse inntekter6 00010 1034 103
02Inntekter ved oppdrag9 5866 163-3 423
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak183183
16Refusjon av foreldrepenger427427
18Refusjon av sykepenger4 3574 357
Sum kap 332615 58621 2335 647
3328Museums- og andre kulturvernformål:
01Ymse inntekter1 5932 060467
02Inntekter ved oppdrag16 16811 879-4 289
16Refusjon av foreldrepenger231231
18Refusjon av sykepenger1 0491 049
Sum kap 332817 76115 219-2 542
3329Arkivformål:
01Ymse inntekter4 6315 453822
02Inntekter ved oppdrag6 5589 3532 795
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak6060
16Refusjon av foreldrepenger579579
17Refusjon lærlinger4646
18Refusjon av sykepenger2 1302 130
Sum kap 332911 18917 6216 432
3334Film- og medieformål:
01Ymse inntekter10 81513 2892 474
02Inntekter ved oppdrag7 7098 662953
16Refusjon av foreldrepenger1 2651 265
18Refusjon av sykepenger1 4911 491
70Gebyr15 50018 9113 411
71Inntektsuavhengig vederlag fra TV227 66927 233-436
Sum kap 333461 69370 8519 158
3340Kirkelig administrasjon:
01Ymse inntekter9 86114 4154 554
02Inntekter ved oppdrag24 57026 7122 142
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak8282
16Refusjon av foreldrepenger595595
18Refusjon av sykepenger1 4921 492
Sum kap 334034 43143 2968 865
3341Presteskapet:
01Ymse inntekter11 26613 9452 679
02Inntekter ved oppdrag5 1907 2392 049
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak6767
16Refusjon av foreldrepenger5 4715 471
18Refusjon av sykepenger17 42617 426
Sum kap 334116 45644 14827 692
3342Nidaros domkirke m.m.:
01Ymse inntekter15 22215 360138
04Leieinntekter m.m.2 7052 871166
16Refusjon av foreldrepenger195195
18Refusjon av sykepenger341341
Sum kap 334217 92718 767840
Sum Kultur- og kirkedepartementet1 172 4131 244 47072 056
Justis-og politidepartementet
3400Justisdepartementet:
01Diverse inntekter7516 87016 795
16Refusjon av foreldrepenger3 5383 538
18Refusjon av sykepenger2 2452 245
Sum kap 34007522 65322 578
3410Rettsgebyr:
01Rettsgebyr1 166 0881 234 19268 104
03Diverse refusjoner624624
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak9797
16Refusjon av foreldrepenger5 1965 196
18Refusjon av sykepenger15 58815 588
Sum kap 34101 166 0881 255 69789 609
3411Domstoladministrasjonen:
03Diverse inntekter185185
16Refusjon av foreldrepenger510510
18Refusjon av sykepenger478478
Sum kap 34111 1731 173
3412Tinglysningsprosjektet:
01Gebyrinntekter, borettsregister65 65766 301644
Sum kap 341265 65766 301644
3413Jordskifterettene:
01Saks- og gebyrinntekter9 96913 2663 297
02Sideutgifter7 2156 483-732
16Refusjon av foreldrepenger791791
18Refusjon av sykepenger1 4381 438
Sum kap 341317 18421 9784 794
3430Kriminalomsorgens sentrale forvaltning:
02Arbeidsdriftens inntekter47 65550 0472 392
03Andre inntekter13 26716 1782 911
04Tilskudd1 7001 700
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak494494
16Refusjon av foreldrepenger18 49518 495
17Refusjon lærlinger614614
18Refusjon av sykepenger64 71964 719
Sum kap 343062 622152 24789 625
3432Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS):
03Andre inntekter1 000665-335
16Refusjon av foreldrepenger972972
18Refusjon av sykepenger991991
Sum kap 34321 0002 6281 628
3440Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten:
01Gebyrer466 740474 1227 382
02Refusjoner mv.206 145267 60761 462
03Salgsinntekter65 92165 921
04Gebyrer – vaktselskap1 1071 043-64
06Gebyr – utlendingssaker88 80082 144-6 656
07Gebyr – sivile gjøremål510 021543 37833 357
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak1 7961 796
16Refusjon av foreldrepenger60 74860 748
17Refusjon lærlinger101101
18Refusjon av sykepenger105 441105 441
Sum kap 34401 272 8131 602 301329 488
3441Oslo politidistrikt:
02Refusjoner21 61427 4125 798
03Salgsinntekter182458276
05Personalbarnehage2 5314 2211 690
16Refusjon av foreldrepenger23 08223 082
17Refusjon lærlinger2222
18Refusjon av sykepenger20 20920 209
Sum kap 344124 32775 40451 077
3442Politihøgskolen:
02Diverse inntekter5 25515 26210 007
03Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter14 67716 9112 234
16Refusjon av foreldrepenger1 0831 083
17Refusjon lærlinger9393
18Refusjon av sykepenger2 2692 269
Sum kap 344219 93235 61815 686
3443Oppfølging av innsynsloven:
16Refusjon av foreldrepenger2929
18Refusjon av sykepenger22
Sum kap 34433131
3445Den høyere påtalemyndighet:
16Refusjon av foreldrepenger726726
17Refusjon lærlinger371371
18Refusjon av sykepenger1 4251 425
Sum kap 34452 5222 522
3446Den militære påtalemyndighet:
16Refusjon av foreldrepenger5656
Sum kap 34465656
3448Grensekommissæren:
18Refusjon av sykepenger66
Sum kap 344866
3450Sivile vernepliktige, driftsinntekter:
01Inntekter av arbeid38 15337 257-896
02Andre inntekter44553994
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak3838
18Refusjon av sykepenger330330
Sum kap 345038 59838 164-434
3451Samfunnssikkerhet og beredskap:
01Gebyrer105 443109 2853 842
03Diverse inntekter25 16924 675-494
06Refusjoner m.m.12 32212 322
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak5252
16Refusjon av foreldrepenger1 7141 714
17Refusjon lærlinger4242
18Refusjon av sykepenger4 9664 966
40Salg av eiendom mv.-5-5
Sum kap 3451130 612153 05122 439
3455Redningstjenesten:
01Refusjoner18 16421 3873 223
18Refusjon av sykepenger621621
Sum kap 345518 16422 0083 844
3456Nødnett – felles radiosamband for nødetatene:
16Refusjon av foreldrepenger6060
Sum kap 34566060
3460Spesialenheten for politisaker:
16Refusjon av foreldrepenger331331
18Refusjon av sykepenger233233
Sum kap 3460564564
3466Særskilte straffesaksutgifter mm:
18Refusjon av sykepenger44
Sum kap 346644
3468Kommisjonen for begjæring om gjenopptakelse av straffesaker:
18Refusjon av sykepenger7474
Sum kap 34687474
3470Fri rettshjelp:
01Tilkjente saksomkostninger m.m.2 8763 025149
Sum kap 34702 8763 025149
3472Administrasjon av særskilte erstatningsordninger m.m.:
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak7878
16Refusjon av foreldrepenger291291
18Refusjon av sykepenger809809
Sum kap 34721 1781 178
3474Konfliktråd:
02Refusjoner1 0003 0502 050
18Refusjon av sykepenger1 3911 391
Sum kap 34741 0004 4413 441
Sum Justis- og politidepartementet2 820 9483 461 184640 236
Kommunal-og regionaldepartementet
3500Kommunal- og regionaldepartementet:
01Tilfeldige inntekter2525
16Refusjon av foreldrepenger1 4411 441
18Refusjon av sykepenger1 7611 761
Sum kap 35003 2273 227
3571Tilbakeføring av forskudd:
90Tilbakeføring av forskudd27 20927 209
Sum kap 357127 20927 209
3585Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus:
01Gebyrer24029454
16Refusjon av foreldrepenger113113
Sum kap 3585240407167
3587Statens bygningstekniske etat:
04Gebyrer, sentral godkjenning foretak19 85519 202-653
16Refusjon av foreldrepenger293293
18Refusjon av sykepenger739739
Sum kap 358719 85520 234379
Sum Kommunal- og regionaldepartementet47 30451 0773 773
Arbeids-og inkluderingsdepartementet
3600Arbeids- og inkluderingsdepartementet:
02Oppdragsinntekter660660
16Refusjon av foreldrepenger2 7082 708
18Refusjon av sykepenger3 4253 425
Sum kap 36006 7936 793
3605Arbeids- og velferdsetaten:
01Administrasjonsvederlag25 00030 4785 478
02Refusjoner m.m.2 9902 990
04Tolketjenester3 4053 405
05Oppdrags- og salgsinntekter40 64340 643
06Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag15 00022 4057 405
07Administrasjonsvederlag fra regionale helseforetak100 00099 990-10
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak11 50611 506
16Refusjon av foreldrepenger63 34463 344
17Refusjon lærlinger183183
18Refusjon av sykepenger145 574145 574
Sum kap 3605140 000420 518280 518
3606Trygderetten:
16Refusjon av foreldrepenger563563
18Refusjon av sykepenger849849
Sum kap 36061 4121 412
3634Arbeidsmarkedstiltak:
85Innfordring av feilutbetalinger, arbeidsmarkedstiltak2 0001 887-113
Sum kap 36342 0001 887-113
3635Ventelønn:
01Refusjon statlig virksomhet mv.88 50081 679-6 821
85Innfordring av feilutbetaling av ventelønn4 5004 57070
Sum kap 363593 00086 249-6 751
3640Arbeidstilsynet:
01Diverse inntekter1 410875-535
04Kjemikaliekontroll, gebyrer4 8204 718-102
05Tvangsmulkt1 7101 048-662
06Refusjoner5 7095 709
07Byggesaksbehandling, gebyrer15 00016 8401 840
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak3636
16Refusjon av foreldrepenger2 8672 867
18Refusjon av sykepenger6 0416 041
Sum kap 364022 94038 13415 194
3642Petroleumstilsynet:
02Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet850250-600
03Refusjon av tilsynsutgifter62 40060 935-1 465
06Refusjoner/ymse inntekter2 4002 332-68
07Leieinntekter bedriftshytte3636
16Refusjon av foreldrepenger970970
17Refusjon lærlinger4545
18Refusjon av sykepenger1 2561 256
Sum kap 364265 65065 824174
3648Arbeidsretten, meklingsinstitusjonen mm:
18Refusjon av sykepenger360360
Sum kap 3648360360
3650Integrerings- og mangfoldsdirektoratet:
01Diverse inntekter1 2481 248
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak77
16Refusjon av foreldrepenger1 4641 464
18Refusjon av sykepenger1 2971 297
Sum kap 36504 0164 016
3651Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere:
01Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter69 45069 450
02Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter32 70032 700
Sum kap 3651102 150102 150
3670Nasjonale minoriteter:
71Avkastning av Romanifolkets fond3 700-3 700
Sum kap 36703 700-3 700
3680Sametinget:
51Avkastning av Samefolkets fond4 7004 651-49
Sum kap 36804 7004 651-49
3682Kompetansesenter for urfolks rettigheter:
01Diverse inntekter1 4241 424
16Refusjon av foreldrepenger1515
18Refusjon av sykepenger9999
Sum kap 36821 5381 538
3684Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift:
01Prosjektinntekter1 8861 886
16Refusjon av foreldrepenger4444
Sum kap 36841 9301 930
3690Utlendingsdirektoratet:
01Retur og tilbakevending av flyktninger, ODA-godkjente utgifter18 80018 800
02Gebyr for nødvisum100254154
03Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter10 40010 400
04Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter291 700291 650-50
05Refusjon av fellestjenester IMDI13 33213 332
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak203203
16Refusjon av foreldrepenger9 7849 784
18Refusjon av sykepenger6 5466 546
Sum kap 3690321 000350 96929 969
3691Utlendingsnemnda:
01Tilfeldige inntekter208208
16Refusjon av foreldrepenger1 6791 679
17Refusjon lærlinger4646
18Refusjon av sykepenger1 0151 015
Sum kap 36912 9482 948
Sum Arbeids- og inkluderingsdepartementet755 1401 089 379334 239
Helse-og omsorgsdepartementet
3700Helse- og omsorgsdepartementet:
02Oppdragsinntekter180180
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak1515
16Refusjon av foreldrepenger1 5001 500
18Refusjon av sykepenger1 2301 230
Sum kap 37002 9252 925
3703Internasjonalt samarbeid:
03Refusjon fra Utenriksdepartementet15 00027 94012 940
Sum kap 370315 00027 94012 940
3710Nasjonalt folkehelseinstitutt:
02Diverse inntekter38 742215 138176 396
03Vaksinesalg85 300106 06720 767
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak9191
16Refusjon av foreldrepenger3 7433 743
17Refusjon lærlinger213213
18Refusjon av sykepenger5 4845 484
Sum kap 3710124 042330 736206 694
3712Bioteknologinemnda:
16Refusjon av foreldrepenger5555
Sum kap 37125555
3715Statens strålevern:
02Salgs- og leieinntekter1 6695 9704 301
05Oppdragsinntekter36 84229 049-7 793
16Refusjon av foreldrepenger532532
18Refusjon av sykepenger257257
Sum kap 371538 51135 808-2 703
3716Statens institutt for rusmiddelforskning:
02Oppdragsinntekter5403 5843 044
16Refusjon av foreldrepenger305305
18Refusjon av sykepenger185185
Sum kap 37165404 0743 534
3720Sosial- og helsedirektoratet:
02Salgs- og leieinntekter2 14226 82724 685
04Gebyrinntekter1 3382 8091 471
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak5454
16Refusjon av foreldrepenger3 8053 805
17Refusjon lærlinger7070
18Refusjon av sykepenger6 4146 414
Sum kap 37203 48039 97936 499
3721Statens helsetilsyn:
02Salgs- og leieinntekter901901
04Diverse inntekter490490
16Refusjon av foreldrepenger666666
18Refusjon av sykepenger482482
Sum kap 37212 5392 539
3722Norsk pasientskadeerstatning:
02Diverse inntekter1 0383 6662 628
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak4646
16Refusjon av foreldrepenger902902
18Refusjon av sykepenger583583
Sum kap 37221 0385 1974 159
3723Pasientskadenemnda:
16Refusjon av foreldrepenger851851
18Refusjon av sykepenger1212
Sum kap 3723863863
3724Statens autorisasjonskontor for helsepersonell:
02Gebyrinntekter13 58414 257673
16Refusjon av foreldrepenger218218
18Refusjon av sykepenger529529
Sum kap 372413 58415 0041 420
3725Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten:
03Oppdragsinntekter11051 57151 461
16Refusjon av foreldrepenger704704
18Refusjon av sykepenger1 0021 002
Sum kap 372511053 27753 167
3729Annen helsetjeneste:
02Oppdragsinntekter mv.648648
16Refusjon av foreldrepenger400400
18Refusjon av sykepenger1 6251 625
Sum kap 37292 6732 673
3732Regionale helseforetak:
80Renter på investeringslån280 000271 935-8 065
90Avdrag på investeringslån370 000339 678-30 322
Sum kap 3732650 000611 613-38 387
3750Statens legemiddelverk:
02Diverse inntekter1 7596 5374 778
03Avgift utsalgssteder utenom apotek4 2004 946746
04Registreringsavgift78 62691 30212 676
05Kontrollavgift57 83565 9638 128
06Refusjonsavgift2 2151 550-665
16Refusjon av foreldrepenger1 8051 805
18Refusjon av sykepenger1 4631 463
Sum kap 3750144 635173 56628 931
3751Apotekvesenet og legemiddelfaglige tiltak:
03Tilbakebetaling av lån15723073
Sum kap 375115723073
Sum Helse- og omsorgsdepartementet991 0971 306 479315 382
Barne-og likestillingsdepartementet
3800Barne- og likestillingsdepartementet:
01Tilfeldige inntekter953953
16Refusjon av foreldrepenger2 0422 042
18Refusjon av sykepenger1 6511 651
Sum kap 38004 6464 646
3830Samlivstiltak og foreldreveiledning:
01Diverse inntekter415362-53
18Refusjon av sykepenger160160
Sum kap 3830415522107
3842Familievern:
01Diverse inntekter2 6152 615
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak3434
16Refusjon av foreldrepenger1 0221 022
18Refusjon av sykepenger2 5812 581
Sum kap 38426 2526 252
3846Familie- og likestillingspolitisk forskning, opplysningsarbeid mv:
01Prosjektinntekter315315
Sum kap 3846315315
3850Barneombudet:
01Diverse inntekter2727
18Refusjon av sykepenger4444
Sum kap 38507171
3854Tiltak i barne- og ungdomsvernet:
04Refusjon av ODA-godkjente utgifter11 92011 920
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak1212
18Refusjon av sykepenger658658
Sum kap 385411 92012 590670
3855Statlig forvaltning av barnevernet:
01Diverse inntekter38 00033 309-4 691
02Barnetrygd3 0003 785785
03Refusjon for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger47 90056 6978 797
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak350350
16Refusjon av foreldrepenger25 63425 634
17Refusjon lærlinger117117
18Refusjon av sykepenger65 97865 978
60Kommunale egenandeler698 522706 7278 205
Sum kap 3855787 422892 597105 175
3858Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet:
01Diverse inntekter676676
16Refusjon av foreldrepenger1 2991 299
17Refusjon lærlinger6969
18Refusjon av sykepenger1 2681 268
Sum kap 38583 3123 312
3859EUs ungdomsprogram:
01Tilskudd fra Europakommisjonen1 9222 462540
16Refusjon av foreldrepenger346346
18Refusjon av sykepenger2525
Sum kap 38591 9222 833911
3867Sekretariatet for Forbrukertvistutvalget og Marked:
16Refusjon av foreldrepenger115115
18Refusjon av sykepenger22
Sum kap 3867117117
3868Forbrukerombudet:
01Refusjon og diverse inntekter1 4321 432
16Refusjon av foreldrepenger4242
18Refusjon av sykepenger8383
Sum kap 38681 5571 557
Sum Barne- og likestillingsdepartementet801 679924 812123 133
Nærings-og handelsdepartementet
3900Nærings- og handelsdepartementet:
02Ymse inntekter1051 8351 730
16Refusjon av foreldrepenger2 0832 083
18Refusjon av sykepenger1 6731 673
71Tilbakeføring fra tapsfond41 40041 400
96Norsk Garantiinstitutt for skip og borerigger AS, avskriving av aksjekapital1 0001 000
Sum kap 390042 50547 9915 486
3901Styret for det industrielle rettsvern:
01Patentavgifter120 000142 28222 282
02Varemerkeavgifter45 60060 37714 777
03Mønsteravgifter3 6003 725125
04Forskjellige avgifter3 5004 226726
05Inntekt av informasjonstjenester8 3008 471171
06Diverse inntekter100794694
16Refusjon av foreldrepenger2 6642 664
18Refusjon av sykepenger3 3243 324
Sum kap 3901181 100225 86344 763
3902Justervesenet:
01Justergebyrer42 50044 5312 031
03Kontroll- og godkjenningsgebyr7 8007 87777
04Oppdragsinntekter1 8002 105305
16Refusjon av foreldrepenger8282
18Refusjon av sykepenger314314
Sum kap 390252 10054 9092 809
3903Norsk Akkreditering:
01Gebyrinntekter og andre inntekter16 30025 8999 599
16Refusjon av foreldrepenger11
18Refusjon av sykepenger3434
Sum kap 390316 30025 9349 634
3904Brønnøysundregistrene:
01Gebyrinntekter480 200496 42416 224
02Oppdragsinntekter og andre inntekter16 50051 16234 662
03Inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen10015 94515 845
16Refusjon av foreldrepenger1 5071 507
17Refusjon lærlinger5757
18Refusjon av sykepenger5 8415 841
Sum kap 3904496 800570 93674 136
3905Norges geologiske undersøkelse:
01Oppdragsinntekter10 00021 85711 857
02Tilskudd til samfinansieringsprosjekter28 65038 4129 762
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak9797
16Refusjon av foreldrepenger1 0881 088
18Refusjon av sykepenger1 4901 490
Sum kap 390538 65062 94424 294
3906Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard:
01Produksjonsavgifter mv.1 0001 296296
16Refusjon av foreldrepenger104104
18Refusjon av sykepenger105105
Sum kap 39061 0001 505505
3907Sjøfartsdirektoratet:
01Gebyrer for skip og offshoreinstallasjoner i NOR110 600116 7556 155
02Maritime personellsertifikater8 7008 247-453
03Diverse inntekter4 1008 7894 689
04Gebyrer for skip i NIS35 00037 8312 831
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak139139
16Refusjon av foreldrepenger1 0291 029
18Refusjon av sykepenger2 7442 744
Sum kap 3907158 400175 53417 134
3908Skipsregistrene:
01Gebyrer NOR10 2509 364-887
02Gebyrer NIS5 1004 986-114
16Refusjon av foreldrepenger173173
18Refusjon av sykepenger2525
Sum kap 390815 35014 548-803
3950Forvaltning av statlig eierskap:
70Tilbakeføring av tilskot til pensjoner for tidligere Raufoss-ansatte7 8007 752-48
96Salg av aksjer3 279 1003 278 913-187
97Tilbakeføring av aksjekapital, Venturefondet AS75 00075 000
Sum kap 39503 361 9003 361 665-235
3961Selskaper under NHDs forvaltning:
70Garantiprovisjon, Statkraft SF75 79575 555-240
Sum kap 396175 79575 555-240
Sum Nærings- og handelsdepartementet4 439 9004 617 384177 483
Fiskeri-og kystdepartementet
4000Fiskeri- og kystdepartementet:
01Refusjoner102 0832 073
04Refusjoner eksterne prosjekter12 00012 290290
16Refusjon av foreldrepenger935935
18Refusjon av sykepenger549549
Sum kap 400012 01015 8573 847
4020Havforskningsinstituttet:
03Oppdragsinntekter300 000317 43417 434
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak184184
16Refusjon av foreldrepenger1 9441 944
17Refusjon lærlinger142142
18Refusjon av sykepenger4 0954 095
Sum kap 4020300 000323 79923 799
4021Drift av forskningsfartøyene:
01Oppdragsinntekter55 00058 5763 576
16Refusjon av foreldrepenger116116
18Refusjon av sykepenger5 1335 133
Sum kap 402155 00063 8258 825
4022NIFES:
01Oppdragsinntekter36 33059 59223 262
02Laboratorieinntekter700278-422
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak2828
16Refusjon av foreldrepenger1 7531 753
17Refusjon lærlinger9999
18Refusjon av sykepenger347347
Sum kap 402237 03062 09725 067
4030Fiskeridirektoratet:
01Oppdragsinntekter10301291
02Salg av registre, diverse tjenester9020-70
04Fangstinntekter overvåkingsprogrammet104 8004 790
05Gebyr kjøperregistrering470205-265
06Tvangsmulkt oppdrettsvirksomhet7202 1411 421
08Gebyr havbruk13 2609 539-3 721
09Gebyr Merkeregisteret21 05018 630-2 420
12Gebyr ervervstillatelse3 0602 072-988
14Refusjoner103 4963 486
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak7676
16Refusjon av foreldrepenger1 5541 554
17Refusjon lærlinger134134
18Refusjon av sykepenger5 1135 113
20Forvaltningssanksjoner i fiskeflåten10-10
22Inntekter ordningen fiskeforsøk og veiledning4 1503 831-319
Sum kap 403042 84051 9129 072
4050Diverse fiskeriformål:
01Strukturavgift for kapasitetstilpasning i fiskeflåten5 0005 476476
Sum kap 40505 0005 476476
4062Kystverket:
01Gebyrinntekter568 195661 84993 654
02Andre inntekter8 42016 4888 068
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak4949
16Refusjon av foreldrepenger1 1331 133
17Refusjon lærlinger276276
18Refusjon av sykepenger10 19810 198
Sum kap 4062576 615689 993113 378
4070Samfunnet Jan Mayen:
01Inntekter av kioskdrift50058585
07Refusjoner3 6052 881-724
Sum kap 40704 1053 466-639
Sum Fiskeri- og kystdepartementet1 032 6001 216 425183 825
Landbruks-og matdepartementet
4100Landbruks- og matdepartementet:
01Refusjoner m.m.460107-353
16Refusjon av foreldrepenger1 0871 087
18Refusjon av sykepenger2 2202 220
40Salg av eiendom1 8001 952152
Sum kap 41002 2605 3663 106
4112Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet:
30Husleie, Bioforsk18 45818 394-64
Sum kap 411218 45818 394-64
4115Mattilsynet:
01Gebyr m.m.128 725132 6423 917
02Driftsinntekter og refusjoner mv.5 5386 8461 308
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak101101
16Refusjon av foreldrepenger16 58616 586
18Refusjon av sykepenger15 99615 996
Sum kap 4115134 263172 17137 908
4143Statens landbruksforvaltning:
01Driftsinntekter m.m.31 29832 6151 317
18Refusjon av sykepenger5 8385 838
Sum kap 414331 29838 4537 155
4147Reindriftsforvaltningen:
01Refusjoner m.m.32707675
18Refusjon av sykepenger450450
Sum kap 4147321 1571 125
4150Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.:
70Tilbakeføring av tilskudd ifm jordbruksavtalen m.m.47 97547 975
85Markedsordningen for korn85 00082 094-2 906
Sum kap 4150132 975130 069-2 906
Sum Landbruks- og matdepartementet319 286365 61046 324
Samferdselsdepartementet
4300Samferdselsdepartementet:
01Refusjon fra Utenriksdepartementet2 2001 813-387
16Refusjon av foreldrepenger725725
18Refusjon av sykepenger407407
Sum kap 43002 2002 945745
4312Oslo Lufthavn AS:
90Avdrag på lån388 800388 82424
Sum kap 4312388 800388 82424
4313Luftfartstilsynet:
01Gebyrinntekter102 100102 17878
02Refusjon av diverse utgifter10 05410 054
16Refusjon av foreldrepenger787787
18Refusjon av sykepenger711711
Sum kap 4313102 100113 73011 630
4314Statens havarikommisjon for transport:
16Refusjon av foreldrepenger387387
18Refusjon av sykepenger7979
Sum kap 4314466466
4320Statens vegvesen:
01Salgsinntekter m.m.135 000313 151178 151
02Diverse gebyrer245 000297 63552 635
03Refusjoner fra forsikringsselskaper40 00084 94944 949
15Refusjon av arbeidsmarkedstiltak561561
16Refusjon av foreldrepenger16 52516 525
17Refusjon lærlinger115115
18Refusjon av sykepenger43 34843 348
Sum kap 4320420 000756 284336 284
4322Svinesundsforbindelsen AS:
90Avdrag på lån25 00020 000-5 000
Sum kap 432225 00020 000-5 000
4350Jernbaneverket:
01Kjørevegsavgift20 90019 404-1 496
02Salg av utstyr og tjenester mv.103 800205 534101 734
06Videresalg av elektrisitet til togdrift185 900181 215-4 685
07Betaling for bruk av Gardermobanen74 10080 6886 588
16Refusjon av foreldrepenger7 8377 837
17Refusjon lærlinger956956
18Refusjon av sykepenger23 57423 574
37Anleggsbidrag9 5129 512
Sum kap 4350384 700528 720144 020
4354Statens jernbanetilsyn:
16Refusjon av foreldrepenger9696
18Refusjon av sykepenger414414
Sum kap 4354510510
4380Post- og teletilsynet:
01Diverse avgifter og gebyrer181 036170 575-10 461
16Refusjon av foreldrepenger847847
18Refusjon av sykepenger685685
Sum kap 4380181 036172 107-8 929
Sum Samferdselsdepartementet1 503 8361 983 586479 750
Miljøverndepartementet
4400Miljøverndepartementet:
02Ymse inntekter3006 0975 797
03Refusjon fra Utenriksdepartementet850840-10
16Refusjon av foreldrepenger1 0131 013
18Refusjon av sykepenger2 3842 384
Sum kap 44001 15010 3349 184
4410Miljøvernforskning og miljøovervåkning:
50Refusjon av diverse fond4 0004 000
Sum kap 44104 0004 000
4425Refusjoner fra Viltfondet og Statens fiskefond:
51Refusjoner fra Viltfondet56 30056 300
52Refusjoner fra Statens fiskefond16 00016 000
Sum kap 442572 30072 300
4426Statens naturoppsyn:
01Ymse inntekter12714-113
02Oppdragsinntekter3 000187-2 813
16Refusjon av foreldrepenger154154
18Refusjon av sykepenger185185
30Salg av eiendommer25 25225 148-104
Sum kap 442628 37925 688-2 691
4427Direktoratet for naturforvaltning:
01Ymse inntekter7 2745 930-1 344
09Internasjonale oppdrag3 8005 6081 808
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak77
16Refusjon av foreldrepenger1 5681 568
18Refusjon av sykepenger1 1371 137
40Inntekter fra salg av makeskiftearealer334334
54Gebyrer2 9002 631-269
Sum kap 442713 97417 2153 241
4429Riksantikvaren:
02Refusjoner og diverse inntekter3 3924 161769
09Internasjonale oppdrag1 2533 1561 903
16Refusjon av foreldrepenger624624
18Refusjon av sykepenger1 4411 441
Sum kap 44294 6459 3824 737
4432Norsk kulturminnefond:
85Avkastning fra Norsk kulturminnefond35 06036 6591 599
Sum kap 443235 06036 6591 599
4441Statens forurensningstilsyn:
04Gebyrer21 05933 44512 386
05Leieinntekter983640-343
08Inntekter fra salg av bilvrak37 25438 9821 728
09Internasjonale oppdrag4 9885 460472
16Refusjon av foreldrepenger1 8301 830
18Refusjon av sykepenger1 4841 484
Sum kap 444164 28481 84117 557
4444Produktregisteret:
16Refusjon av foreldrepenger7171
18Refusjon av sykepenger351351
Sum kap 4444422422
4471Norsk Polarinstitutt:
01Salgs- og utleieinntekter7 8606 902-958
03Inntekter fra diverse tjenesteyting19 15548 77029 615
16Refusjon av foreldrepenger356356
18Refusjon av sykepenger632632
21Inntekter, Antarktis12 50011 072-1 428
Sum kap 447139 51567 73228 217
4472Svalbard miljøvernfond:
50Refusjon fra fondet5 4001 315-4 085
Sum kap 44725 4001 315-4 085
Sum Miljøverndepartementet268 707326 88858 181
Fornyings-og administrasjonsdepartementet
4500Fornyings- og administrasjonsdepartementet:
16Refusjon av foreldrepenger1 8261 826
17Refusjon lærlinger4949
18Refusjon av sykepenger2 0962 096
Sum kap 45003 9713 971
4506Norge.no:
01Salg av informasjonstjenester211-20
02Ymse inntekter6 7006 617-83
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak33
16Refusjon av foreldrepenger424424
18Refusjon av sykepenger266266
Sum kap 45066 7217 311590
4507Datatilsynet:
16Refusjon av foreldrepenger857857
18Refusjon av sykepenger361361
Sum kap 45071 2181 218
4510Fylkesmannsembetene:
01Inntekter ved oppdrag2 26333 82731 564
02Ymse inntekter12 465202 693190 228
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak1 4481 448
16Refusjon av foreldrepenger9 7499 749
17Refusjon lærlinger730730
18Refusjon av sykepenger19 07919 079
Sum kap 451014 728267 526252 798
4520Statskonsult:
96Aksjepost i Statskonsult AS47 10047 430330
Sum kap 452047 10047 430330
4522Departementenes Servicesenter:
02Diverse inntekter2 3674 2051 838
06Brukerfinansierte tjenester126 597167 32440 727
07Parkeringsinntekter1 0301 365335
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak7575
16Refusjon av foreldrepenger2 0462 046
18Refusjon av sykepenger7 4377 437
Sum kap 4522129 994182 45252 458
4523Interimsorganisasjon for nytt forvaltningsorgan:
02Diverse inntekter8 00014 5316 531
16Refusjon av foreldrepenger188188
Sum kap 45238 00014 7196 719
4546Yrkesskadeforsikring:
01Premieinntekter127 000126 488-512
Sum kap 4546127 000126 488-512
4547Gruppelivsforsikring:
01Premieinntekter46 00046 497497
Sum kap 454746 00046 497497
4550Konkurransetilsynet:
02Ymse inntekter1931 135942
03Overtredelsesgebyr935935
16Refusjon av foreldrepenger2 0462 046
18Refusjon av sykepenger1 1061 106
Sum kap 45501935 2225 029
4581Eiendommer til kongelige formål:
01Ymse inntekter12014222
Sum kap 458112014222
Sum Fornyings- og administrasjonsdepartementet379 856702 976323 120
Finansdepartementet
4600Finansdepartementet:
01Diverse inntekter77
02Diverse refusjoner1 000-1 000
16Refusjon av foreldrepenger2 6402 640
18Refusjon av sykepenger1 6681 668
85Avkastning fra Finansmarkedsfondet11 80011 81515
Sum kap 460012 80016 1303 330
4602Kredittilsynet:
16Refusjon av foreldrepenger2 3272 327
18Refusjon av sykepenger2 1532 153
Sum kap 46024 4804 480
4610Toll- og avgiftsetaten:
01Ekspedisjonsgebyr6 5006 061-439
02Andre inntekter2 4003 8341 434
03Refunderte pante- og tinglysingsgebyrer2 0001 944-56
11Gebyr på kredittdeklarasjoner260 000267 3277 327
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak148148
16Refusjon av foreldrepenger8 0688 068
17Refusjon lærlinger44
18Refusjon av sykepenger18 55718 557
Sum kap 4610270 900305 94335 043
4618Skatteetaten:
01Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr34 00039 9115 911
02Andre inntekter26 70033 3366 636
05Gebyr for utleggsforretninger22 00022 929929
07Gebyr for bindende forhåndsuttalelser1 7001 556-144
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak879879
16Refusjon av foreldrepenger27 76827 768
17Refusjon lærlinger100100
18Refusjon av sykepenger65 33965 339
Sum kap 461884 400191 818107 418
4620Statistisk sentralbyrå:
01Salgsinntekter500378-122
02Oppdragsinntekter206 000220 56614 566
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak7373
16Refusjon av foreldrepenger6 1736 173
18Refusjon av sykepenger9 4939 493
85Tvangsmulkt7 5009 4321 932
Sum kap 4620214 000246 11532 115
4631Senter for statlig økonomistyring:
01Økonomitjenester43 90030 053-13 847
02Diverse inntekter20 60420 604
16Refusjon av foreldrepenger1 3511 351
18Refusjon av sykepenger3 0273 027
Sum kap 463143 90055 03511 135
4634Statens innkrevingssentral:
02Refusjoner29 00033 7574 757
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak224224
16Refusjon av foreldrepenger2 2842 284
18Refusjon av sykepenger3 6193 619
85Misligholdte lån i Statens lånekasse for utdanning200 000216 78216 782
86Bøter, inndragninger1 350 0001 366 07016 070
87Vegadministrasjonsgebyr57 00058 4451 445
88Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret148 000160 05512 055
Sum kap 46341 784 0001 841 23657 236
Sum Finansdepartementet2 410 0002 660 757250 757
Forsvarsdepartementet
4700Forsvarsdepartementet:
01Driftsinntekter10915950
16Refusjon av foreldrepenger2 0012 001
18Refusjon av sykepenger2 2202 220
Sum kap 47001094 3804 271
4710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg:
47Salg av eiendom430 200436 5886 388
Sum kap 4710430 200436 5886 388
4719Fellesutgifter under Forsvarsdepartementet:
01Driftsinntekter6 5008 4071 907
16Refusjon av foreldrepenger106106
18Refusjon av sykepenger131131
Sum kap 47196 5008 6442 144
4720Felles ledelse og kommandoapparat:
01Driftsinntekter9 68718 5058 818
16Refusjon av foreldrepenger3 1853 185
17Refusjon lærlinger850850
18Refusjon av sykepenger9 9929 992
70Renter låneordning20023434
90Lån til boligformål2 8002 81818
Sum kap 472012 68735 58422 897
4723Nasjonal sikkerhetsmyndighet:
01Driftsinntekter2 7008 6725 972
16Refusjon av foreldrepenger1 4361 436
18Refusjon av sykepenger537537
Sum kap 47232 70010 6457 945
4725Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben:
01Driftsinntekter68 19184 40716 216
16Refusjon av foreldrepenger4 0494 049
17Refusjon lærlinger1 6371 637
18Refusjon av sykepenger6 1386 138
Sum kap 472568 19196 23128 040
4731Hæren:
01Driftsinntekter3 42311 3137 890
16Refusjon av foreldrepenger7 7847 784
17Refusjon lærlinger1 0071 007
18Refusjon av sykepenger7 8627 862
Sum kap 47313 42327 96624 543
4732Sjøforsvaret:
01Driftsinntekter23 06925 1222 053
16Refusjon av foreldrepenger4 8584 858
17Refusjon lærlinger3 2603 260
18Refusjon av sykepenger4 6744 674
Sum kap 473223 06937 91414 845
4733Luftforsvaret:
01Driftsinntekter72 46793 61721 150
16Refusjon av foreldrepenger3 9903 990
17Refusjon lærlinger279279
18Refusjon av sykepenger5 9485 948
Sum kap 473372 467103 83431 367
4734Heimevernet:
01Driftsinntekter1 7741 705-69
16Refusjon av foreldrepenger1 2761 276
17Refusjon lærlinger7272
18Refusjon av sykepenger3 5953 595
Sum kap 47341 7746 6484 874
4740Forsvarets logistikkorganisasjon:
01Driftsinntekter442 121492 51450 393
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak388388
16Refusjon av foreldrepenger11 90611 906
17Refusjon lærlinger10 89010 890
18Refusjon av sykepenger50 26450 264
Sum kap 4740442 121565 962123 841
4760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg:
16Refusjon av foreldrepenger1 2621 262
18Refusjon av sykepenger1 4121 412
45Store nyanskaffelser62 01262 012
48Fellesfinansierte bygge- og anleggsinntekter110 000109 254-746
Sum kap 4760110 000173 94063 940
4790Kystvakten:
01Driftsinntekter3702 0221 652
16Refusjon av foreldrepenger716716
17Refusjon lærlinger2 5752 575
18Refusjon av sykepenger2 2112 211
Sum kap 47903707 5247 154
4791Redningshelikoptertjenesten:
01Driftsinntekter268 530268 530
16Refusjon av foreldrepenger283283
18Refusjon av sykepenger299299
Sum kap 4791269 112269 112
4792Norske styrker i utlandet:
01Driftsinntekter10 00031 60721 607
16Refusjon av foreldrepenger33
18Refusjon av sykepenger1 1731 173
Sum kap 479210 00032 78322 783
4795Kulturelle og allmennyttige formål:
01Driftsinntekter2 2886 8414 553
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak119119
16Refusjon av foreldrepenger1 1341 134
17Refusjon lærlinger7979
18Refusjon av sykepenger1 7131 713
Sum kap 47952 2889 8867 598
4799Militære bøter:
86Militære bøter1 000666-334
Sum kap 47991 000666-334
Sum Forsvarsdepartementet1 186 8991 828 307641 408
Olje-og energidepartementet
4800Olje- og energidepartementet:
02Ymse inntekter1 052 0001 052 04141
03Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet5002 3611 861
10Refusjoner548548
16Refusjon av foreldrepenger1 1891 189
18Refusjon av sykepenger639639
70Garantiprovisjon, Gassco78083252
Sum kap 48001 053 2801 057 6104 330
4810Oljedirektoratet:
01Gebyrinntekter14 70015 628928
02Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet63 60065 0041 404
03Refusjon av tilsynsutgifter10 2006 948-3 252
08Inntekter barnehage2222
10Refusjoner3 4733 473
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak296296
16Refusjon av foreldrepenger592592
17Refusjon lærlinger4545
18Refusjon av sykepenger1 1331 133
Sum kap 481088 50093 1414 641
4811Statoil ASA:
96Salg av aksjer2 441 9002 441 900
Sum kap 48112 441 9002 441 900
4820Norges vassdrags- og energidirektorat:
01Gebyrinntekter33 10037 2974 197
02Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet38 60045 2836 683
10Refusjoner4 9794 979
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak1010
16Refusjon av foreldrepenger3 7063 706
18Refusjon av sykepenger2 4372 437
40Sikrings- og miljøtiltak i vassdrag21 90019 691-2 209
Sum kap 482093 600113 40319 803
4829Konsesjonsavgiftsfondet:
50Overføring fra fondet157 400157 400
Sum kap 4829157 400157 400
4831Miljøvennlig gassteknologi:
80Fondsavkastning91 80091 81212
Sum kap 483191 80091 81212
4860Statnett SF:
70Garantiprovisjon2 8002 797-3
Sum kap 48602 8002 797-3
Sum Olje- og energidepartementet3 929 2803 958 06328 783
Ymseinntekter
5309Tilfeldige inntekter:
29Ymse471 065508 87137 806
Sum kap 5309471 065508 87137 806
5310Statens lånekasse for utdanning:
03Diverse inntekter98676578
04Refusjon av ODA-godkjente utgifter26 00026 000
16Refusjon av foreldrepenger1 6981 698
18Refusjon av sykepenger4 2034 203
72Gebyr128 000129 5511 551
90Avdrag og renter8 865 0008 695 080-169 920
91Tap og avskrivninger492 000504 11512 115
93Omgjøring av studielån til stipend3 780 0003 945 340165 340
Sum kap 531013 291 09813 306 66315 565
5312Den norske stats husbank:
01Gebyrer m.m.19 00617 165-1 841
11Tilfeldige inntekter12 17712 177
15Refusjon arbeidsmarkedstiltak4747
16Refusjon av foreldrepenger1 1271 127
17Refusjon lærlinger2323
18Refusjon av sykepenger3 1823 182
90Avdrag9 311 0009 581 611270 611
Sum kap 53129 330 0069 615 332285 326
5316Kommunalbanken AS:
70Garantiprovisjon6 0006 01313
Sum kap 53166 0006 01313
5322Statens miljøfond, avdrag:
91Innbetaling av avdrag88 79788 797
Sum kap 532288 79788 797
5325Innovasjon Norge:
50Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning10 60011 028428
70Låne- og garantiprovisjoner42 10042 14242
90Avdrag på utestående fordringer39 000 00038 488 000-512 000
Sum kap 532539 052 70038 541 170-511 530
5326SIVA SF:
70Låne- og garantiprovisjoner2 8002 800
90Avdrag på utestående fordringer480 000480 000
Sum kap 5326482 800482 800
5341Avdrag på utestående fordringer:
91Alminnelige fordringer4 79211-4 781
98Avdrag på egenbeholdning statsobligasjoner2 500 0002 500 000
Sum kap 53412 504 7922 500 011-4 781
Sum Ymse inntekter65 227 25865 049 657-177 601
Sum Inntekter under departementene90 169 13993 793 2293 624 088
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet
5440Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten:
24Driftsresultat:
01 Driftsinntekter162 800 000162 924 992124 992
02 Driftsutgifter-30 900 000-30 350 799549 201
03 Lete- og feltutviklingsutgifter-1 900 000-1 423 993476 007
04 Avskrivninger-15 600 000-15 403 963196 037
05 Renter av statens kapital-6 900 000-6 929 150-29 150
107 500 000108 817 0871 317 087
30Avskrivninger15 600 00015 403 963-196 037
50Overføring fra Statens petroleumsforsikringsfond1 700 0001 136 551-563 449
80Renter av statens kapital6 900 0006 918 46018 460
85Renter av mellomregnskapet10 69010 690
Sum kap 5440131 700 000132 286 751586 751
Sum Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet131 700 000132 286 751586 751
Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.
5445Statsbygg:
30Salg av eiendommer114 955117 6862 731
39Avsetning til investeringsformål900 850923 67622 826
Sum kap 54451 015 8051 041 36225 557
5446Salg av eiendom, Fornebu:
40Salgsinntekter, Fornebu86 400108 84722 447
Sum kap 544686 400108 84722 447
5460Garanti-Instituttet for Eksportkreditt:
71Tilbakeføring fra Gammel alminnelig ordning619 700619 700
72Tilbakeføring fra Gammel særordning for utviklingsland69 10069 100
Sum kap 5460688 800688 800
5470Statens Pensjonskasse:
30Avsetning til investeringsformål40 89840 898
Sum kap 547040 89840 898
5490NVE Anlegg:
01Salg av utstyr mv.1 000515-485
Sum kap 54901 000515-485
5491Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift:
30Avskrivninger432 002456 03124 029
Sum kap 5491432 002456 03124 029
Sum Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.2 264 9052 336 45371 548
Skatter og avgifter
5501Skatter på formue og inntekt:
70Toppskatt mv.22 300 00021 906 054-393 946
72Fellesskatt147 300 000149 705 9332 405 933
Sum kap 5501169 600 000171 611 9872 011 987
5506Avgift av arv og gaver:
70Avgift2 650 0002 575 561-74 439
Sum kap 55062 650 0002 575 561-74 439
5507Skatt og avgift på utvinning av petroleum:
71Ordinær skatt på formue og inntekt70 700 00070 280 808-419 192
72Særskatt på oljeinntekter119 600 000116 233 001-3 366 999
73Produksjonsavgift-74-74
74Arealavgift mv.1 100 000763 504-336 496
Sum kap 5507191 400 000187 277 239-4 122 761
5508Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen:
70Avgift3 400 0003 384 829-15 171
Sum kap 55083 400 0003 384 829-15 171
5509Avgift på utslipp av NOx i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen:
70Avgift500 000490 994-9 006
Sum kap 5509500 000490 994-9 006
5511Tollinntekter:
70Toll2 000 0002 014 16814 168
71Auksjonsinntekter fra tollkvoter112 000111 833-167
Sum kap 55112 112 0002 126 00114 001
5521Merverdiavgift:
70Avgift184 000 000183 827 987-172 013
Sum kap 55211)184 000 000183 827 987-172 013
1) Kap. 5521. Av dette er 110,0 mrd. kroner rekneskapsført av Toll- og avgiftsdirektoratet.
5526Avgift på alkohol:
70Produktavgift på alkoholholdige drikkevarer10 348 00010 337 605-10 395
Sum kap 552610 348 00010 337 605-10 395
5531Avgift på tobakkvarer:
70Avgift6 812 0006 821 8599 859
Sum kap 55316 812 0006 821 8599 859
5536Avgift på motorvogner mv.:
71Engangsavgift på motorvogner mv.22 000 00021 694 368-305 632
72Årsavgift8 117 0008 110 298-6 702
73Vektårsavgift352 000353 1021 102
75Omregistreringsavgift2 200 0002 172 310-27 690
76Avgift på bensin8 200 0008 156 866-43 134
77Avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn og fritidsbåt (dieselavgift)6 405 0006 375 300-29 700
Sum kap 553647 274 00046 862 244-411 756
5537Avgifter på båter mv.:
71Avgift på båtmotorer372 000358 073-13 927
Sum kap 5537372 000358 073-13 927
5541Avgift på elektrisk kraft:
70Forbruksavgift5 700 0005 990 481290 481
Sum kap 55415 700 0005 990 481290 481
5542Avgift på mineralolje mv.:
70Avgift på mineralolje641 000652 04611 046
71Avgift på smøreolje94 00091 728-2 272
Sum kap 5542735 000743 7748 774
5543Miljøavgift på mineralske produkter mv.:
70CO2-avgift4 427 0004 427 154154
71Svovelavgift136 000129 344-6 656
Sum kap 55434 563 0004 556 498-6 502
5546Avgift på sluttbehandling av avfall:
70Avgift på sluttbehandling av avfall725 000683 544-41 456
Sum kap 5546725 000683 544-41 456
5547Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier:
70Trikloreten (TRI)2 0002 07575
71Tetrakloreten (PER)2 0002 453453
Sum kap 55474 0004 528528
5548Miljøavgift på klimagasser:
70Hydrofluorkarbon (HFK) og Perfluorkarbon (PFK)226 000221 520-4 480
Sum kap 5548226 000221 520-4 480
5549Avgift på utslipp av NOx:
70Avgift på utslipp av NOx702 000716 33614 336
Sum kap 5549702 000716 33614 336
5555Sjokolade- og sukkervareavgift:
70Avgift1 076 0001 082 9706 970
Sum kap 55551 076 0001 082 9706 970
5556Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.:
70Avgift1 017 0001 025 1618 161
Sum kap 55561 017 0001 025 1618 161
5557Avgift på sukker:
70Avgift200 000191 565-8 435
Sum kap 5557200 000191 565-8 435
5559Avgift på drikkevareemballasje:
70Grunnavgift på engangsemballasje669 000669 08888
71Miljøavgift på kartong260 000243 015-16 985
72Miljøavgift på plast86 00085 752-248
73Miljøavgift på metall99 000103 3484 348
74Miljøavgift på glass49 00049 933933
Sum kap 55591 163 0001 151 136-11 864
5565Dokumentavgift:
70Avgift5 529 0005 481 065-47 935
Sum kap 55655 529 0005 481 065-47 935
5568Sektoravgifter under Kultur- og kirkedepartementet:
70Avgift til tiltak mot pengespillproblemer12 10012 100
Sum kap 556812 10012 100
5572Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet:
70Legemiddelomsetningsavgift156 025153 567-2 458
71Vinmonopolavgift31 60031 585-15
Sum kap 5572187 625185 152-2 473
5575Sektoravgifter under Fiskeri- og kystdepartementet:
70Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur7 0005 936-1 064
71Kontrollavgift fiskeflåten21 42527 8086 383
72Årsavgift havnesikkerhet13 50012 038-1 463
Sum kap 557541 92545 7823 856
5576Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet:
70Avgifter i matforvaltningen547 800561 38613 586
71Totalisatoravgift107 000119 03912 039
72Miljøavgift, plantevernmiddel68 00069 4711 471
Sum kap 5576722 800749 89627 096
5580Sektoravgifter under Finansdepartementet:
70Kredittilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene196 900166 524-30 376
Sum kap 5580196 900166 524-30 376
5583Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser:
70Inntekter fra telesektoren150 000157 3287 328
Sum kap 5583150 000157 3287 328
5584Andre avgifter:
70Etterslep, netto tilbakebetaling av utgåtte avgifter-130 000-128 0201 980
Sum kap 5584-130 000-128 0201 980
Sum Skatter og avgifter641 289 350638 711 719-2 577 632
Renter og utbytte mv.
5603Renter av statens kapital i statens forretningsdrift:
80Renter av statens faste kapital65 10346 367-18 736
81Renter av mellomværende-27 344-27 344
Sum kap 560365 10319 023-46 080
5605Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer:
80Av statskassens foliokonto i Norges Bank6 344 5006 464 332119 832
81Av verdipapirer og bankinnskudd i utenlandsk valuta1 0001 04949
82Av innenlandske verdipapirer912 800912 84040
83Av alminnelige fordringer80 00093 79513 795
84Av driftskreditt til statsbedrifter228 680206 004-22 676
Sum kap 56057 566 9807 678 020111 040
5606Finnmarkseiendommen:
80Renter16518621
Sum kap 560616518621
5607Renter av boliglånsordningen for statsansatte:
80Renter630 000643 70113 701
Sum kap 5607630 000643 70113 701
5611Aksjer i NSB AS:
85Utbytte380 000380 000
Sum kap 5611380 000380 000
5612Store Norske Spitsbergen Kullkompani A/S:
80Renter11 46011 250-210
Sum kap 561211 46011 250-210
5613Renter fra SIVA SF:
80Renter54 40054 4066
Sum kap 561354 40054 4066
5615Renter fra Den norske stats husbank:
80Renter4 036 5003 973 482-63 018
Sum kap 56154 036 5003 973 482-63 018
5617Renter fra Statens lånekasse for utdanning:
80Renter4 453 0004 434 759-18 241
Sum kap 56174 453 0004 434 759-18 241
5618Aksjer i Posten Norge AS:
85Utbytte488 000488 000
Sum kap 5618488 000488 000
5619Renter av lån til Oslo Lufthavn AS:
80Renter294 400301 5807 180
Sum kap 5619294 400301 5807 180
5621Statens miljøfond, renteinntekter:
80Renteinntekter2 0462 046
Sum kap 56212 0462 046
5622Aksjer i Avinor AS:
85Utbytte324 500324 500
Sum kap 5622324 500324 500
5623Aksjer i BaneService AS:
80Renter2 9003 033133
85Utbytte3 0002 670-330
Sum kap 56235 9005 703-197
5624Renter av Svinesundsforbindelsen AS:
80Renter30 00035 2065 206
Sum kap 562430 00035 2065 206
5625Renter og utbytte fra Innovasjon Norge:
80Renter på lån fra statskassen376 000371 459-4 541
81Rentemargin, risikolåneordningen7 8007 768-32
82Utbytte, lavrisikolåneordningen23 60023 552-48
85Utbytte fra Investeringsfond for Nordvest-Russland800775-25
Sum kap 5625408 200403 554-4 646
5630Aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon as:
85Utbytte7 3707 3744
Sum kap 56307 3707 3744
5631Aksjer i A/S Vinmonopolet:
85Statens overskuddsandel37 00035 048-1 952
86Utbytte231
Sum kap 563137 00235 051-1 951
5651Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet:
85Utbytte1 6061 62216
Sum kap 56511 6061 62216
5652Innskuddskapital i Statskog SF:
85Utbytte5 2005 200
Sum kap 56525 2005 200
5656Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning:
85Utbytte13 627 00013 626 955-45
Sum kap 565613 627 00013 626 955-45
5680Innskuddskapital i Statnett SF:
85Utbytte152 000152 000
Sum kap 5680152 000152 000
5685Aksjer i Statoil ASA:
85Utbytte14 006 00014 005 699-301
Sum kap 568514 006 00014 005 699-301
5692Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank:
85Utbytte81 90073 257-8 643
Sum kap 569281 90073 257-8 643
Sum Renter og utbytte mv.46 668 73246 662 574-6 158
Folketrygden
5700Folketrygdens inntekter:
71Trygdeavgift75 600 00075 306 709-293 291
72Arbeidsgiveravgift109 800 000109 989 656189 656
Sum kap 5700185 400 000185 296 365-103 635
5701Diverse inntekter:
02Diverse inntekter175 000222 56647 566
03Hjelpemiddelsentraler m.m.48 00047 616-384
71Refusjon ved yrkesskade932 000924 650-7 350
73Refusjon fra bidragspliktige450 000469 46619 466
74Refusjon medisinsk behandling4 7007 0792 379
80Renter10 00039 31729 317
85Innfordret misbruk av dagpenger87 00083 861-3 139
86Innfordret misbruk av attføringspenger11 10025 79414 694
Sum kap 57011 717 8001 820 349102 549
5704Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.:
02Dividende110 000103 265-6 735
Sum kap 5704110 000103 265-6 735
5705Refusjon av dagpenger:
01Refusjon dagpenger, statsgaranti ved konkurs14 00015 6421 642
03Refusjon av dagpenger fra EØS-land2 7003 037337
Sum kap 570516 70018 6791 979
Sum Folketrygden187 244 500187 238 658-5 842
Statens pensjonsfond – Utland
5800Statens pensjonsfond – Utland:
50Overføring fra fondet2 809 9502 809 950
Sum kap 58002 809 9502 809 950
Sum Statens pensjonsfond – Utland2 809 9502 809 950
Statslånemidler
5999Statslånemidler:
90Lån56 940 37456 769 882-170 492
91Av kontantbeholdningen2 657 8522 657 852
Sum kap 599956