St.meld. nr. 3 (2007-2008)

Statsrekneskapen for 2007

Til innhaldsliste

3 Kapitalrekneskap for staten

Tabell 3.1 Kapitalrekneskap for staten

Kontogruppe
  Konto   31.12.2006Endring31.12.2007
6 Eiendeler
60Kontantbeholdninger
6001Norges Bank, Statens foliokonti159 679 664 340,81-11 185 679 003,05148 493 985 337,76
6003Utenlandske banker, innløsningsmidler866 667,300866 667,30
60 Kontantbeholdninger159 680 531 008,11-11 185 679 003,05148 494 852 005,06
61Spesielle fond og forsikringer
611016Statens pensjonsfond – Norge106 940 530 161,0010 406 563 191,16117 347 093 352,16
612016Statens pensjonsfond – Utland1 782 828 584 851,11235 657 513 041,792 018 486 097 892,90
6100 Statens pensjonsfond1)1 889 769 115 012,11246 064 076 232,952 135 833 191 245,06
613018Statens petroleumsforsikringsfond2)15 338 567 038,31-357 762 944,4614 980 804 093,85
617001NORFUND2 440 925 727,73428 713 757,232 869 639 484,96
61 Spesielle fond og forsikringer1 907 548 607 778,15246 135 027 045,722 153 683 634 823,87

1) Kapitalen er ført opp til marknadsverdi. Sjå omtale i kapittel 3.

2) Sjå tabell 5.9 for nærare spesifikasjon

62Verdipapirer
6260Aksjer under:
626002Kunnskapsdepartementet38 508 975,62-3 697 329,0034 811 646,62
626003Kultur- og kirkedepartementet1 014 463 648,00-82 648,001 014 381 000,00
626004Justis- og politidepartementet6 313 920,0006 313 920,00
626005Kommunal- og regionaldepartementet545 200 000,0058 800 000,00604 000 000,00
626006Arbeids- og inkluderingsdepartementet1 357 047,00-267 895,001 089 152,00
626007Helse- og omsorgsdepartementet5 413 713,0005 413 713,00
626009Nærings- og handelsdepartementet34 821 300 550,001 715 545 422,0036 536 845 972,00
626010Fiskeri- og kystdepartementet173 132 000,0014 772 980,00187 904 980,00
626011Landbruks- og matdepartementet16 862 340,00-425 000,0016 437 340,00
626013Samferdselsdepartementet17 632 750 300,00-568 000 000,0017 064 750 300,00
626014Miljøverndepartementet50 000,00050 000,00
626015Fornyings- og administrasjonsdepartementet109 500 000,00-109 500 000,000
626018Olje- og energidepartementet3 859 281 495,002 919 918 310,006 779 199 805,00
6260 Aksjer58 224 133 988,624 027 063 840,0062 251 197 828,62
6270Kapital i statsforetak/selskap med begrenset ansvar m.v.
627007Innskudd under Helse- og omsorgsdepartementet5 100 000,0005 100 000,00
627009Innskudd under Nærings- og handelsdepartementet30 137 280 500,0050 000 000,0030 187 280 500,00
627011Innskudd under Landbruks- og matdepartementet85 000 000,00085 000 000,00
627018Innskudd under Olje- og energidepartementet2 705 000 000,0010 000 000,002 715 000 000,00
6270 Kapital i statsforetak/selskap med begrenset ansvar m.v.32 932 380 500,0060 000 000,0032 992 380 500,00
6280Leieboerinnskudd m.v. under:
628002Kunnskapsdepartementet17 458 110,00309 000,0017 767 110,00
628003Kultur- og kirkedepartementet113 871,000113 871,00
628004Justis- og politidepartementet1 985 400,0001 985 400,00
628006Arbeids- og inkluderingsdepartementet8 569 840,00-579 000,007 990 840,00
628013Samferdselsdepartementet4 800 000,0004 800 000,00
628016Finansdepartementet4 243 800,0004 243 800,00
6280 Leieboerinnskudd m.v.37 171 021,00-270 000,0036 901 021,00
6290Innskudd i utenlandske banker under:
629001Utenriksdepartementet566 571 339,000566 571 339,00
629009Nærings- og handelsdepartementet531 923 763,390531 923 763,39
629016Finansdepartementet362 202 639,110362 202 639,11
6290 Innskudd i utenlandske banker1 460 697 741,5001 460 697 741,50
62 Verdipapirer92 654 383 251,124 086 793 840,0096 741 177 091,12
63Utlån og utestående fordringer
6300Utlån til statsbankene under:
630002Kunnskapsdepartementet91 573 236 569,304 566 978 403,2796 140 214 972,57
630005Kommunal- og regionaldepartementet94 415 606 447,792 449 497 832,4096 865 104 280,19
630009Nærings- og handelsdepartementet10 300 000 000,00-545 000 000,009 755 000 000,00
630014Miljøverndepartementet88 797 053,16-88 797 053,160
6300 Utlån til statsbankene196 377 640 070,256 382 679 182,51202 760 319 252,76
6311Utlån til statens selvstendige bedrifter under:
631113Samferdselsdepartementet7 199 006 583,57-398 437 862,716 800 568 720,86
6311 Utlån til statens selvstendige bedrifter7 199 006 583,57-398 437 862,716 800 568 720,86
6330Utlån til statsforetak
63300701Helse Øst-RHF3 680 936 577,931 412 127 167,205 093 063 745,13
63300702Helse Sør-RHF1 688 366 786,92-89 158 479,731 599 208 307,19
Sum Helse Sør-Øst RHF1)5 369 303 364,851 322 968 687,476 692 272 052,32
63300703Helse Vest-RHF1 611 298 488,94459 811 810,652 071 110 299,59
63300704Helse Midt-Norge-RHF1 877 963 420,24308 263 904,622 186 227 324,86
63300705Helse Nord-RHF1 016 166 715,53180 360 840,211 196 527 555,74
6330 Utlån til statsforetak9 874 731 989,562 271 405 242,9512 146 137 232,51
1) Helseføretaka Helse Øst RHF og Helse Sør RHF blei slått saman til eit føretak, Helse Sør- Øst RHF, frå og med 1. juni 2007.
6351Andre utlån under:
635101Utenriksdepartementet109 206 976,45-35 805 080,3773 401 896,08
635102Kunnskapsdepartementet37 697 384,00-21 255,0037 676 129,00
635103Kultur- og kirkedepartementet4 050 000,0004 050 000,00
635104Justis- og politidepartementet835 187,84842 108,351 677 296,19
635106Arbeids- og inkluderingsdepartementet23 863 680,895 000 000,0028 863 680,89
635107Helse- og omsorgsdepartementet19 341 037,00-19 341 037,000
635109Nærings- og handelsdepartementet0250 000 000,00250 000 000,00
635110Fiskeri- og kystdepartementet6 225 375,9242 842 000,0049 067 375,92
635115Fornyings- og administrasjonsdepartementet13 068 293 049,552 989 429 433,5116 057 722 483,06
635116Finansdepartementet2 526 337,004 623 017,157 149 354,15
635117Forsvarsdepartementet6 533 027,51-2 793 439,633 739 587,88
6351 Andre utlån13 278 572 056,163 234 775 747,0116 513 347 803,17
6370Utestående fordringer for virksomheter med særskilte fullmakter under:
637002Kunnskapsdepartementet42 714 000,00042 714 000,00
637018Olje- og energidepartementet7 533 244,357 705 557,4715 238 801,82
6370 Utestående fordringer for virksomheter med særskilte fullmakter50 247 244,357 705 557,4757 952 801,82
63 Utlån og utestående fordringer226 780 197 943,8911 498 127 867,23238 278 325 811,12
64Ordinære fond (eiendeler)
6402Ordinære fond under Kunnskapsdepartementet
640201Fondet for forskning og nyskapning52 654 125 959,2410 433 379 417,9263 087 505 377,16
640202Niels Henrik Abels minnefond212 404 215,47-2 108,46212 402 107,01
640203Konverteringsfondet i Lånekassen3 858 392 425,0082 372 928,003 940 765 353,00
640204Minnefondet av 8.mai 19702 842 486,85-715 902,402 126 584,45
640205Tøyenfondet205 380 393,6527 849 768,59233 230 162,24
640206Observatoriefondet32 919 802,12487 934,5133 407 736,63
640207Ludvig Holbergs minnefond209 102 269,90-1 135,24209 101 134,66
640208Investerings- og omstillingsfondet66 415 489,522 314 679,6968 730 169,21
6402 Ordinære fond under Kunnskapsdepartementet57 241 583 041,7510 545 685 582,6167 787 268 624,36
6403Ordinære fond under Kultur- og kirkedepartementet
640302Norsk kulturfond140 295 984,3622 418 339,26162 714 323,62
640303Utsmykkingsfondet for offentlige bygg9 710 473,11-2 179 989,387 530 483,73
640304Fond for lyd og bilde26 182 211,673 909 096,2430 091 307,91
640305Norsk filmfond134 791 903,53-1 379 924,41133 411 979,12
640306Tilskudd egenkapital Kultur- og kirkedepartementet52 500 342,60-0,0952 500 342,51
6403 Ordinære fond under Kultur- og kirkedepartementet363 480 915,2722 767 521,62386 248 436,89
6405Ordinære fond under Kommunal- og regionaldepartementet
640510Tapsfond for landsdekkende risikolån og garantier430 733 702,67108 635 328,76539 369 031,43
640511Fond for distriktsrettet utviklingstilskudd317 646 683,86-97 960 476,18219 686 207,68
640512Tapsfond fylkeskommunene76 258 437,003 196 433,3679 454 870,36
640514Fond for transportstøtteordningen8 740 922,00-8 687 019,0053 903,00
6405 Ordinære fond under Kommunal- og regionaldepartementet833 379 745,535 184 266,94838 564 012,47
6406Ordinære fond under Arbeids- og inkluderingsdepartementet
640602Samisk utviklingsfond19 908 384,00-18 018 957,001 889 427,00
640603Samisk kulturfond10 126 983,29-10 438 716,50-311 733,21
640604Samefolkets fond79 650 790,26-0,2779 650 789,99
640605Romanifolkets fond84 340 699,433 997 749,1588 338 448,58
6406 Ordinære fond under Arbeids- og inkluderingsdepartementet194 026 856,98-24 459 924,62169 566 932,36
6407Ordinære fond under Helse- og omsorgsdepartementet
640701Norsk Pasientskadeerstatnings reguleringsfond6 943 674,705 692 117,4412 635 792,14
6407 Ordinære fond under Helse- og omsorgsdepartementet6 943 674,705 692 117,4412 635 792,14
6409Ordinære fond under Nærings- og handelsdepartementet
64090101Fond for støtte til skipskontrakter139 364 595,00-31 658 989,98107 705 605,02
64090102Fond for landsdekkende innovasjonsordning444 311 720,525 274 371,96449 586 092,48
64090103Tapsfond, såkornkapitalordningen370 816 029,00-7 100 050,00363 715 979,00
64090104Såkornkapitalfond1 537 697 035,02-76 799 950,981 460 897 084,04
64090105Fond for næringssamarbeid med Nordvest-Russland11 575 133,79-851 365,9110 723 767,88
64090106Investeringsfond for Nordvest-Russland181 387 084,78-297 108,96181 089 975,82
64090107Investeringsfond for Øst-Europa99 529 730,033 385 329,67102 915 059,70
64090108Tapsfond, distriktsrettet ordning69 676 931,94069 676 931,94
64090109Fond for svensk-norsk industrielt samarbeid6 342 896,802 524 098,488 866 995,28
64090111Fond for garantier ved investeringer i og eksport til utviklingsland (U-landsordningen)278 382 581,8921 617 418,11300 000 000,00
64090112Tapsfond for baltiske investeringsfond under Nordisk investeringsprogram i Baltikum26 306 901,56-19 000 000,007 306 901,56
64090113Erstatningsfond ved betalingsbalansestøtte22 400 000,00-22 400 000,000
6409 Ordinære fond under Nærings- og handelsdepartementet1)3 187 790 640,33-125 306 247,613 062 484 392,72
1) I St.meld.nr.3 (2006 – 2007) blei desse fonda spesifisert i tabell 3.8
6411Ordinære fond under Landbruks- og matdepartementet
641101Jordfondet43 039 580,91-22 439 447,6020 600 133,31
6411 Ordinære fond under Landbruks- og matdepartementet43 039 580,91-22 439 447,6020 600 133,31
6414Ordinære fond under Miljøverndepartementet
641404Norsk kulturminnefond857 704 356,93232 886 964,321 090 591 321,25
6414 Ordinære fond under Miljøverndepartementet857 704 356,93232 886 964,321 090 591 321,25
6416Ordinære fond under Finansdepartementet
641601Finansmarkedsfondet206 666 000,000206 666 000,00
6416 Ordinære fond under Finansdepartementet206 666 000,000206 666 000,00
6418Ordinære fond under Olje- og energidepartementet
641801Energifondet1 813 299 675,72387 053 528,192 200 353 203,91
641802Fond for miljøvennlig gassteknologi2 091 811 545,62-66 649,322 091 744 896,30
641803Fond for CLIMIT0192 069 502,24192 069 502,24
641804Grunnfond for fornybar energi og energieffektivisering (Grunnfondet)v010 429 819 178,0710 429 819 178,07
6418 Ordinære fond under Olje- og energidepartementet3 905 111 221,3411 008 875 559,1814 913 986 780,52
64 Ordinære fond (eiendeler)66 839 726 033,7421 648 886 392,2888 488 612 426,02
65Forskudd
650005Forskudd under Kommunal- og regionaldepartementet27 209 147,0026 106 815,0053 315 962,00
650013Forskudd under Samferdselsdepartementet846 491 311,99199 111 454,011 045 602 766,00
65 Forskudd873 700 458,99225 218 269,011 098 918 728,00
66Kapital i statsbankene
6600Grunnfond
660004Husbanken20 000 000,00020 000 000,00
660014Statens miljøfond38 855 213,3315 061,8938 870 275,22
6600 Grunnfond58 855 213,3315 061,8958 870 275,22
6610Andre Fond
661004Husbanken, risikofond76 137 556,19-8 493 739,9167 643 816,28
6610 Andre Fond76 137 556,19-8 493 739,9167 643 816,28
6620Innskuddskapital
662001Innovasjon Norge620 025 839,850620 025 839,85
6620 Innskuddskapital620 025 839,850620 025 839,85
66 Kapital i statsbankene755 018 609,37-8 478 678,02746 539 931,35
68Fast kapital i statsbedriftene
6800Fast kapital i statsbedriftene
680012Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK)136 926 045,280136 926 045,28
680013SPK Forvaltningsbedrift90 984 638,0418 919 400,19109 904 038,23
680014Statsbygg20 073 379 570,37551 936 038,5720 625 315 608,94
680015Statens kartverk43 028 947,55-2 050 756,2540 978 191,30
680030Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE)134 207 099 617,234 466 979 607,70138 674 079 224,93
680031NVE Anlegg26 250 388,64-1 214 553,2925 035 835,35
68 Fast kapital i statsbedriftene154 577 669 207,115 034 569 736,92159 612 238 944,03
69Egenbeholdning statspapirer
6910Egenbeholdning statsobligasjoner
6914676,75 % statslån 1996/2007 – egenbeholdning2 500 000 000,00-2 500 000 000,000
6914685,5 % statslån 1998/2009 – egenbeholdning81 000 000,002 000 000,0083 000 000,00
6914696 % statslån 2000/2011 – egenbeholdning697 000 000,001 576 000 000,002 273 000 000,00
6914706,5 % statslån 2002/2013 – egenbeholdning1 115 000 000,001 087 000 000,002 202 000 000,00
6914715 % statslån 2004/2015 – egenbeholdning1 038 000 000,001 487 000 000,002 525 000 000,00
6914726,25 % statslån 2006/2017 – egenbeholdning2 500 000 000,00-427 000 000,002 073 000 000,00
6910 Egenbeholdning statsobligasjoner7 931 000 000,001 225 000 000,009 156 000 000,00
6920Egenbeholdning statskasseveksler
692502Egenbeholdning statskasseveksler7 032 000 000,00-2 147 000 000,004 885 000 000,00
6920 Egenbeholdning statskasseveksler7 032 000 000,00-2 147 000 000,004 885 000 000,00
69 Egenbeholdning statspapirer14 963 000 000,00-922 000 000,0014 041 000 000,00
70/71Statskassens mellomværende med ordinære regnskapsførere
700023Statsministerens kontor-4 358 162,00-652 493,00-5 010 655,00
700024Regjeringsadvokaten-3 879 877,662 491 210,27-1 388 667,39
700040Stortinget-13 073 023,96-1 388 798,68-14 461 822,64
700050Riksrevisjonen-8 894 251,40-263 443,01-9 157 694,41
Regnskapsførere under:
7010Utenriksdepartementet263 023 395,30-11 385 299,43251 638 095,87
7020Kunnskapsdepartementet78 256 740,98-102 603 538,93-24 346 797,95
7030Kultur- og kirkedepartementet-92 873 737,18-3 532 655,32-96 406 392,50
7040Justis- og politidepartementet-419 503 515,21-9 726 810,56-429 230 325,77
7050Kommunal- og regionaldepartementet92 795 890,1734 232 468,37127 028 358,54
7060Arbeids- og inkluderingsdepartementet-2 693 273 368,68-187 574 847,81-2 880 848 216,49
7070Helse- og omsorgsdepartementet-213 636 637,5157 318 119,48-156 318 518,03
7080Barne- og likestillingsdepartementet-92 857 333,58-22 292 002,31-115 149 335,89
7090Nærings- og handelsdepartementet-28 856 656,96-4 728 928,91-33 585 585,87
7100Fiskeri- og kystdepartementet-106 553 661,44-54 775 074,04-161 328 735,48
7110Landbruks- og matdepartementet-146 611 431,38235 757 768,0089 146 336,62
7130Samferdselsdepartementet-36 094 082,0532 369 780,09-3 724 301,96
7140Miljøverndepartementet-24 973 739,30-5 982 735,04-30 956 474,34
7150Fornyings- og administrasjonsdepartementet-135 856 479,61-81 111 011,76-216 967 491,37
7160Finansdepartementet-1 894 161 366,20-1 673 496 776,38-3 567 658 142,58
7170Forsvarsdepartementet-55 013 562,31-367 167 858,96-422 181 421,27
7180Olje- og energidepartementet-274 475 244,2146 654 622,15-227 820 622,06
70/71 Statskassens mellomværende med ordinære regnskapsførere-5 810 870 104,19-2 117 858 305,78-7 928 728 409,97
72Statskassens mellomværende med forvaltningsbedriftene
724060Statsbygg-390 532 528,84-102 002 337,11-492 534 865,95
724070Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK)0-48 173,00-48 173,00
724080Statens kartverk-127 125 110,87-49 303 441,67-176 428 552,54
724090Forsvarsbygg-222 795 685,16-21 024 544,08-243 820 229,24
724220SPK Forvaltningsbedrift-27 670 286,169 489 166,09-18 181 120,07
72 Statskassens mellomværende med forvaltningsbedriftene-768 123 611,03-162 889 329,77-931 012 940,80
73Statskassens mellomregnskap med oppebørselsbetjenter
735006Skattefogden i Buskerud-6 597 387,906 506 539,00-90 848,90
735016Skattefogden i Sør-Trøndelag12 303 181,70-10 819 668,001 483 513,70
738400Tollvesenet-517 614 858,71124 732 657,64-392 882 201,07
73 Statskassens mellomregnskap med oppebørselsbetjenter-511 909 064,91120 419 528,64-391 489 536,27
77Overkurs/underkurs statspapirer
7704Overkurs/underkurs statsobligasjoner:
7704676,75 % statslån 1996/2007-143 435 727,26143 435 727,260
7704685,5 % statslån 1998/2009-402 573 898,4510 107 966,15-392 465 932,30
7704696 % statslån 2000/2011-790 922 142,86-9 755 571,43-800 677 714,29
7704706,5 % statslån 2002/2013-2 694 233 114,04-225 180 983,71-2 919 414 097,75
7704715 % statslån 2004/2015-1 620 866 022,72209 796 224,75-1 411 069 797,97
7704726,25 % statslån 2006/201753 231 473,08184 215 320,63237 446 793,71
7704 Overkurs/underkurs statsobligasjoner-5 598 799 432,25312 618 683,65-5 286 180 748,60
7710Underkurs statskasseveksler
771001Underkurs statskasseveksler1 611 740 140,00331 869 860,001 943 610 000,00
7710 Underkurs statskasseveksler1 611 740 140,00331 869 860,001 943 610 000,00
7760Overkurs/underkurs egenbeholdning statsobligasjoner:
7764676,75 % statslån 1996/200774 750 000,00-74 750 000,000
7764685,5 % statslån 1998/2009151 687 500,00-27 812 500,00123 875 000,00
7764696 % statslån 2000/2011247 375 000,00-1 835 000,00245 540 000,00
7764706,5 % statslån 2002/2013373 612 361,1247 426 805,56421 039 166,68
7764715 % statslån 2004/2015179 869 090,90-3 185 454,55176 683 636,35
7764726,25 % statslån 2006/2017-25 000 000,00-52 327 272,73-77 327 272,73
7760 Overkurs/underkurs egenbeholdning statsobligasjoner1 002 293 952,02-112 483 421,72889 810 530,30
7770Underkurs egenbeholdning statskasseveksler
777001Underkurs egenbeholdning statskasseveksler-413 859 000,00-160 641 000,00-574 500 000,00
7770 Underkurs egenbeholdning statskasseveksler-413 859 000,00-160 641 000,00-574 500 000,00
77 Overkurs/underkurs statspapirer-3 398 624 340,23371 364 121,93-3 027 260 218,30
6 Eiendeler2 614 183 307 170,12274 723 501 485,112 888 906 808 655,23
8 Forpliktelser
80Statsgjelden
8030Faste lån, opptatt innenlands
803000Den eldre avdragsfrie statsgjeld52 400,00052 400,00
8033156 % statslån 1972833 000,00-833 000,000
8033266 % statslån 1973213 000,00-142 000,0071 000,00
80344412 % statslån 1985 – 90/2007168 550 000,00-168 550 000,000
8034676,75 % statslån 1996/200729 526 000 000,00-29 526 000 000,000
8034685,5 % statslån 1998/200934 451 000 000,0010 500 000 000,0044 951 000 000,00
8034696 % statslån 2000/201133 650 000 000,004 200 000 000,0037 850 000 000,00
8034706,5 % statslån 2002/201338 044 000 000,007 200 000 000,0045 244 000 000,00
8034715 % statslån 2004/201529 625 000 000,004 200 000 000,0033 825 000 000,00
8034726,25 % statslån 2006/201719 237 276 000,004 200 000 000,0023 437 276 000,00
8030 Faste lån, opptatt innenlands184 702 924 400,00604 475 000,00185 307 399 400,00
8040Faste innenlandske lån, tilbakekjøpte ikke nedskrevne
80444412 % statslån 1985 – 90/2007-63 319 860,0063 319 860,000
8040 Faste innenlandske lån, tilbakekjøpte ikke nedskrevne-63 319 860,0063 319 860,000
8055Statskasseveksler54 014 000 000,00-9 014 000 000,0045 000 000 000,00
8080Kortsiktige kontolån30 708 526 129,664 332 185 653,7535 040 711 783,41
8090Grunnkjøpslån19 780,20-9 890,109 890,10
80 Statsgjelden269 362 150 449,86-4 014 029 376,35265 348 121 073,51
81Kontolån fra ordinære fond
8101Ordinære fond under Utenriksdepartementet
810102Delkonsern fond3 188 112 035,90438 717 476,713 626 829 512,61
8101 Ordinære fond under Utenriksdepartementet3 188 112 035,90438 717 476,713 626 829 512,61
8102Ordinære fond under Kunnskapsdepartementet
810201Fondet for forskning og nyskapning52 654 125 959,2410 433 379 417,9263 087 505 377,16
810202Niels Henrik Abels minnefond212 404 215,47-2 108,46212 402 107,01
810203Lånekassens konverteringsfond3 858 392 425,0082 372 928,003 940 765 353,00
810204Minnefondet av 8.mai 19702 842 486,85-715 902,402 126 584,45
810207Ludvig Holbergs minnefond209 102 269,90-1 135,24209 101 134,66
810208Investerings- og omstillingsfondet35 930 489,5232 799 679,6968 730 169,21
8102 Ordinære fond under Kunnskapsdepartementet56 972 797 845,9810 547 832 879,5167 520 630 725,49
8103Ordinære fond under Kultur- og kirkedepartementet
810302Norsk kulturfond140 295 984,3622 418 339,26162 714 323,62
810303Kunst i offentlige rom9 710 473,11-2 179 989,387 530 483,73
810304Fond for lyd og bilde26 182 211,673 909 096,2430 091 307,91
810305Norsk filmfond134 791 903,53-1 379 924,41133 411 979,12
810306Tilskudd egenkapital Kultur- og kirkedepartementet52 500 342,60-0,0952 500 342,51
8103 Ordinære fond under Kultur- og kirkedepartementet363 480 915,2722 767 521,62386 248 436,89
8106Ordinære fond under Arbeids- og inkluderingsdepartementet
810602Samisk utviklingsfond19 908 384,00-18 018 957,001 889 427,00
810603Samisk kulturfond10 126 983,29-10 438 716,50-311 733,21
810604Samefolkets fond79 650 790,26-0,2779 650 789,99
810605Romanifolkets fond84 340 699,433 997 749,1588 338 448,58
8106 Ordinære fond under Arbeids- og inkluderingsdepartementet194 026 856,98-24 459 924,62169 566 932,36
8107Ordinære fond under Helse- og omsorgsdepartementet
810701Norsk Pasientskadeerstatnings reguleringsfond6 943 674,705 692 117,4412 635 792,14
8107 Ordinære fond under Helse- og omsorgsdepartementet6 943 674,705 692 117,4412 635 792,14
8109Ordinære fond under Nærings- og handelsdepartementet
81090101Fond for støtte til skipskontrakter139 364 595,00-31 658 989,98107 705 605,02
81090103Fond for garantier ved investeringer i og eksport til utviklingsland (U-landsordningen)278 382 581,8921 617 418,11300 000 000,00
81090104Tapsfond for baltiske investeringsfond under Nordisk investeringsprogram i Baltikum26 306 901,56-19 000 000,007 306 901,56
81090105Erstatningsfond ved betalingsbalansestøtte22 400 000,00-22 400 000,000
810901 Fond i Nærings- og handelsdepartementet466 454 078,45-51 441 571,87415 012 506,58
81090201Fond for landsdekkende innovasjonsordning (NHD)444 311 720,995 274 371,49449 586 092,48
81090202Tapsfond, såkornkapitalordningen (NHD)370 816 029,00-7 100 050,00363 715 979,00
81090203Tapsfond, distriktsrettet ordning (NHD)69 676 931,94069 676 931,94
81090204Såkornkapitalfond (NHD)1 537 697 034,04-76 799 950,001 460 897 084,04
81090205Tapsfond for distriktsrettede riskikolån og garantier (eldre årganger, KRD)430 733 702,67108 635 328,76539 369 031,43
81090206Fond for distriktsrettet utviklingstilskudd (KRD)317 646 683,66-97 960 476,18219 686 207,48
81090207Fond for transportstøtteordningen (KRD)8 740 922,00-8 687 019,0053 903,00
81090208Tapsfond Statens miljøfond (MD)38 855 213,3315 061,8938 870 275,22
81090209EU-tilskuddsfond (Romania, Bulgaria) (UD)05 500 000,005 500 000,00
81090210Tapsfond risikolån landbruk (LMD/LUF)02 716 501,002 716 501,00
810902 Innovasjon Norge, ikke rentebærende fond3 218 478 237,63-68 406 232,043 150 072 005,59
81090301Fond for næringssamarbeid med Nordvest-Russland (NHD)11 575 133,79-851 365,9110 723 767,88
81090302Investeringsfond for Nordvest-Russland (NHD)181 387 084,78-297 108,96181 089 975,82
81090303Investeringsfond for Øst-Europa (NHD)99 529 730,033 385 329,67102 915 059,70
81090304Fond for svensk-norsk industrielt samarbeid (NHD)6 342 896,802 524 098,488 866 995,28
81090305Landbrukets utviklingsfond (LMD)26 017 626,54-2 555 952,6423 461 673,90
81090306Tapsfond distriktsrettet lån og garantier, fylkeskommunene (KRD)76 258 437,003 196 433,3679 454 870,36
810903 Innovasjon Norge, rentebærende fond401 110 908,945 401 434,00406 512 342,94
81090501Alminnelig garantiordning462 867 878,8237 171 142,06500 039 020,88
81090502Gammel alminnelig ordning1 115 128 297,91-77 994 968,011 037 133 329,90
81090503Gamle særordninger138 871 415,71-55 441 598,5483 429 817,17
81090504SUS/Baltikum (1994 – 1998)125 512 773,524 438 749,60129 951 523,12
81090505SUS/Baltikum (fra 1999)26 521 317,20849 038,9627 370 356,16
81090506U-landsordningen10 683 407,8125 242 091,0435 925 498,85
81090507Byggelånsgarantiordningen167 890,7010 472 368,6010 640 259,30
810905 Alminnelig garantiordning, rentebærende fond1 879 752 981,67-55 263 176,291 824 489 805,38
810908Driftsfond Løkken03 543 531,893 543 531,89
8109 Ordinære fond under Nærings- og handelsdepartementet1)5 965 796 206,69-166 166 014,315 799 630 192,38
1) I St.meld.nr.3 (2006 – 2007) blei desse fonda spesifisert i tabell 3.8
8111Ordinære fond under Landbruks- og matdepartementet
811101Jordfondet43 039 580,91-22 439 447,6020 600 133,31
811102Landbrukets skadefond68 871 626,60-23 657 907,6145 213 718,99
811104Landbrukets utviklingsfond847 530 568,6148 485 264,72896 015 833,33
811110Fondet for etter- og videreutdanning i landbruket16 985 976,15-6 245 998,7210 739 977,43
811111Reindriftens utviklingsfond29 436 522,8014 900 630,2644 337 153,06
811112Utviklingsfond for skogbruket8 100 559,54-674 612,957 425 946,59
811113Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter55 817 961,95-10 511 482,9845 306 478,97
8111 Ordinære fond under Landbruks- og matdepartementet1 069 782 796,56-143 554,881 069 639 241,68
8114Ordinære fond under Miljøverndepartementet
811401Viltfondet5 635 724,44165 388,995 801 113,43
811402Statens fiskefond3 791 240,30-111 683,903 679 556,40
811404Norsk kulturminnefond857 704 356,93232 886 964,321 090 591 321,25
811405Svalbards miljøvernfond72 851,874 877 844,634 950 696,50
8114 Ordinære fond under Miljøverndepartementet867 204 173,54237 818 514,041 105 022 687,58
8115Ordinære fond under Fornyings- og administrasjonsdepartementet
811501Statens Pensjonskasses fond21 865 110,383 656 129,3025 521 239,68
811502Statens prisreguleringsfond26 283 105,34-390 501,8425 892 603,50
8115 Ordinære fond under Fornyings- og administrasjonsdepartementet48 148 215,723 265 627,4651 413 843,18
8116Ordinære fond under Finansdepartementet
811601Velferdsfondet for Tollvesenet1 778 443,381 655 300,783 433 744,16
811602Finansmarkedsfondet218 480 623,69-0,29218 480 623,40
8116 Ordinære fond under Finansdepartementet220 259 067,071 655 300,49221 914 367,56
8118Ordinære fond under Olje- og energidepartementet
811801Konsesjonsavgiftsfondet-39 877 032,3065 936 341,5826 059 309,28
811802Energifondet1 813 299 675,72387 053 528,192 200 353 203,91
811803Petroleumsforsikringsfondet19 883 325,46-4 095 772,8815 787 552,58
811804Fond for miljøvennlig gassteknologi2 091 811 545,62-66 649,322 091 744 896,30
811805Grunnfond for fornybar energi og energieffektivisering (Grunnfondet)010 429 819 178,0710 429 819 178,07
811806Fond for CLIMIT0192 069 502,24192 069 502,24
8118 Ordinære fond under Olje- og energidepartementet3 885 117 514,5011 070 716 127,8814 955 833 642,38
81 Kontolån fra ordinære fond72 781 669 302,9122 137 696 071,3494 919 365 374,25
82Virksomheter med særskilte fullmakter
8201Virksomheter med særskilte fullmakter under Utenriksdepartementet
820101Det norske fredskorpset3 120 044,84-1 108 274,452 011 770,39
8201 Virksomheter med særskilte fullmakter under Utenriksdepartementet3 120 044,84-1 108 274,452 011 770,39
8202Virksomheter med særskilte fullmakter under Kunnskapsdepartementet
820201Norges forskningsråd1 945 316 778,0929 161 357,901 974 478 135,99
820202NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring40 052 900,563 369 758,7343 422 659,29
820203Norsk utenrikspolitisk institutt20 463 579,029 408 060,9329 871 639,95
820204Universitetet i Oslo1 243 438 660,13-2 525 834,001 240 912 826,13
820205Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet1 073 592 775,34104 527 609,301 178 120 384,64
820206Universitetet i Bergen734 094 572,83-31 901 341,21702 193 231,62
820207Universitetet i Tromsø507 860 298,33-122 109 275,52385 751 022,81
820208Universitetet for miljø- og biovitenskap252 345 857,90-3 705 781,01248 640 076,89
820209Norges idrettshøgskole42 780 326,24-95 460,1242 684 866,12
820210Norges Handelshøyskole91 606 823,1813 638 372,60105 245 195,78
820211Høgskolen i Agder246 651 807,78-2 216 526,92244 435 280,86
820212Høgskolen i Bodø63 835 733,2512 676 684,5476 512 417,79
820213Universitetet i Stavanger232 187 955,09-3 689 733,93228 498 221,16
820214Høgskolen i Oslo191 646 096,53-10 239 827,10181 406 269,43
820215Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo15 678 267,46727 904,8216 406 172,28
820216Høgskolen i Akershus66 979 582,905 636 430,0572 616 012,95
820217Høgskolen i Bergen120 249 534,766 010 699,48126 260 234,24
820218Høgskolen i Buskerud53 869 045,37-11 366 242,0642 502 803,31
820219Høgskolen i Finnmark41 094 173,496 392 362,4547 486 535,94
820220Høgskolen i Gjøvik35 316 401,7912 029 272,8747 345 674,66
820221Høgskolen i Harstad37 223 869,25213 189,5137 437 058,76
820222Høgskolen i Hedmark86 694 592,949 059 662,2895 754 255,22
820223Høgskolen i Lillehammer57 989 240,189 885 086,6267 874 326,80
820224Høgskolen i Molde26 082 354,622 118 274,9928 200 629,61
820225Høgskolen i Narvik32 836 474,85-6 848 966,6325 987 508,22
820226Høgskolen i Nesna21 317 462,22-6 397 672,8014 919 789,42
820227Høgskolen i Nord-Trøndelag64 052 310,882 489 585,3966 541 896,27
820228Høgskulen i Sogn og Fjordane59 255 810,28-1 461 086,7457 794 723,54
820229Høgskolen Stord/Haugesund37 486 160,553 239 855,2940 726 015,84
820230Høgskolen i Sør-Trøndelag156 294 768,047 506 340,08163 801 108,12
820231Høgskolen i Telemark108 190 143,843 535 154,67111 725 298,51
820232Høgskolen i Tromsø40 031 164,4010 454 646,2950 485 810,69
820233Høgskolen i Vestfold64 649 947,6259 823 891,06124 473 838,68
820234Høgskulen i Volda51 745 998,405 352 725,5157 098 723,91
820235Høgskolen i Østfold99 201 150,54-233 685,3298 967 465,22
820236Høgskolen i Ålesund33 515 526,023 074 750,8536 590 276,87
820237Samisk høgskole18 337 341,6514 676 821,1533 014 162,80
820238Norges musikkhøgskole61 600 818,26-27 869 765,1433 731 053,12
820239Kunsthøgskolen i Bergen20 525 060,94-1 595 326,7818 929 734,16
820240Kunsthøgskolen i Oslo16 479 011,322 177 355,6118 656 366,93
820241Norges veterinærhøgskole81 767 041,43-8 473 829,1873 293 212,25
820242Meteorologisk institutt86 723 509,9614 730 364,45101 453 874,41
820243Senter for internasjonalisering av høyere utdanning48 585 050,907 018 262,4755 603 313,37
8202 Virksomheter med særskilte fullmakter under Kunnskapsdepartementet8 329 645 979,13118 204 125,438 447 850 104,56
8203Virksomheter med særskilte fullmakter under Kultur- og kirkedepartementet
820301Opplysningsvesenets fond3 957 389,49198 452,534 155 842,02
8203 Virksomheter med særskilte fullmakter under Kultur- og kirkedepartementet3 957 389,49198 452,534 155 842,02
8206Virksomheter med særskilte fullmakter under Arbeids- og inkluderingsdepartementet
820601Statens arbeidsmiljøinstitutt29 123 124,776 865 387,5735 988 512,34
820602Sametinget87 886 079,4052 420 764,96140 306 844,36
8206 Virksomheter med særskilte fullmakter under Arbeids- og inkluderingsdepartementet117 009 204,1759 286 152,53176 295 356,70
8208Virksomheter med særskilte fullmakter under Barne- og likestillingsdepartementet
820802Statens institutt for forbruksforskning3 413 577,611 118 321,584 531 899,19
820803Forbrukerrådet15 466 380,38-10 976 445,454 489 934,93
820804Likestillings- og diskrimineringsombudet8 386 609,28-3 448 893,184 937 716,10
8208 Virksomheter med særskilte fullmakter under Barne- og likestillingsdepartementet27 266 567,27-13 307 017,0513 959 550,22
8209Virksomheter med særskilte fullmakter under Nærings- og handelsdepartementet
820901Norsk Romsenter44 112 533,40-17 098 816,2727 013 717,13
8209 Virksomheter med særskilte fullmakter under Nærings- og handelsdepartementet44 112 533,40-17 098 816,2727 013 717,13
8211Virksomheter med særskilte fullmakter under Landbruks- og matdepartementet
821101Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning21 113 138,87-859 817,7520 253 321,12
821102Norsk institutt for skog og landskap47 272 508,253 364 229,4450 636 737,69
821104Veterinærinstituttet76 749 159,93-6 359 149,4870 390 010,45
821105Bioforsk78 613 475,4028 527 595,01107 141 070,41
8211 Virksomheter med særskilte fullmakter under Landbruks- og matdepartementet223 748 282,4524 672 857,22248 421 139,67
8217Virksomheter med særskilte fullmakter under Forsvarsdepartementet
821701Forsvarets forskningsinstitutt357 302 302,329 411 763,31366 714 065,63
8217 Virksomheter med særskilte fullmakter under Forsvarsdepartementet357 302 302,329 411 763,31366 714 065,63
8218Virksomheter med særskilte fullmakter under Olje- og energidepartementet
821801Gassnova120 815 199,18-120 815 199,180
8218 Virksomheter med særskilte fullmakter under Olje- og energidepartementet120 815 199,18-120 815 199,180
82 Virksomheter med særskilte fullmakter9 226 977 502,2559 444 044,079 286 421 546,32
84Deposita og avsetninger
8400Deposita og avsetninger under departementenes forvaltning
840003Kultur- og kirkedepartementet70 493,67070 493,67
840007Helse- og omsorgsdepartementet69 748,66-69 748,660
840013Samferdselsdepartementet833 805 192,00190 211 167,001 024 016 359,00
840016Finansdepartementet610 910 687,90-167 386 922,16443 523 765,74
840018Olje- og energidepartementet7 533 244,357 705 557,4715 238 801,82
8400 Deposita og avsetninger under departementenes forvaltning1 452 389 366,5830 460 053,651 482 849 420,23
8440Avsetninger, garantier m.v.
844016Avsetninger, garantier m.v. tapsfond i Den nordiske investeringsbanken45 000 000,00045 000 000,00
8440 Avsetninger, garantier m.v.45 000 000,00045 000 000,00
8450Avsetninger i Svalbardregnskapet
845004Avsetninger i Svalbardregnskapet4 369 498,00-3 155 491,851 214 006,15
8450 Avsetninger i Svalbardregnskapet4 369 498,00-3 155 491,851 214 006,15
8470Avsetning til Statens Petroleumsforsikringsfond
847018Avsetning til Statens Petroleumsforsikringsfond15 318 683 712,85-353 667 171,5814 965 016 541,27
8470 Avsetning til Statens Petroleumsforsikringsfond15 318 683 712,85-353 667 171,5814 965 016 541,27
8480Avsetning til Statens pensjonsfond – Utland
848016Avsetning til Statens pensjonsfond – Utland690 054 212,13840 889 683,411 530 943 895,54
8480 Avsetning til Statens pensjonsfond – Utland690 054 212,13840 889 683,411 530 943 895,54
84 Deposita og avsetninger17 510 496 789,56514 527 073,6318 025 023 863,19
87Overførte ubrukte bevilgninger
870000Konto for overførte ubrukte bevilgninger10 134 452 000,00-1 124 049 000,009 010 403 000,00
87 Overførte ubrukte bevilgninger10 134 452 000,00-.1 124 049 000,009 010 403 000,00
8 Forpliktelser379 015 746 044,5817 573 588 812,69396 589 334 857,27
9 Egenkapital
990000Avslutningskonto for statsregnskapet2 235 167 561 125,52257 149 912 672,442 492 317 473 797,96
9 Egenkapital2 235 167 561 125,52257 149 912 672,442 492 317 473 797,96
Sum Forpliktelser og egenkapital2 614 183 307 170,10274 723 501 485,132 888 906 808 655,23

Notar og spesifikasjonar

Tabell 3.2 Note til kapitalrekneskapens konto 68, spesifikasjon av statens faste kapital i statsbedriftene (tal i 1 000 kr)

      AukeNedgang 
Kontonr.BedriftKapital 1.1.2007Kapittel 2440, 2445, 2465, 2470, 2490Annan aukeAnnan nedgangKapittel 5440, 5490, 5491Kapital 31.12.2007
68.00.12GIEK2)136 926  136 926
68.00.13Statens Pensjonskasse – Forvaltningsbedrift90 98537 925 -19 006109 904
68.00.14Statsbygg20 073 3801 030 711-55 582-423 19320 625 316
68.00.15Statens kartverk43 0296 672 -8 72340 978
68.00.30Statens direkte engasjement i petroleumsvirksomheten1)134 207 10019 950 561 -15 483 581138 674 080
68.00.31NVE Anlegg26 2503 931 -5 14625 035
Sum154 577 67021 029 8000-55 582-15 939 649159 612 239

1) Årsaka til avviket mellom utgåande balanse på kapitalrekneskapen sin konto 68.00.30 og anleggsmidlar i balansen til SDØE er at kontantprinsippet er brukt i kapitalrekneskapen og rekneskapsprinsippet er brukt i balansen til SDØE.

2) Opplysingar om verksemdens balanse i vedlegg 5 omfattar ikkje GIEK, då GIEK i motsetjing til dei andre forvaltningsverksemdene ikkje forvaltar investeringar som blir aktivert og avskrive mot kontogruppe 68. Oppføringa av GIEK i tabell 3.2 gjeld GIEK Kredittforsikring A/S, og ved endring i kapitalen vil det bli omtala særskild.

Tabell 3.3 Note til kapitalrekneskapens konto 80, endring i statsgjelda (tal i 1 000 kr)

GruppeTekstSaldo 31.12.2006Fullmakt 20071)AukeNedgangNetto endringSaldo 31.12.2007
80 – 3Faste lån opptatt innenlands184 702 92440 000 00030 300 00029 695 525604 475185 307 399
80 – 4Tilbakekjøpte, ikke nedskrevne statsobligasjoner-63 320-63 32063 3200
80 – 5 – 5Statskasseveksler54 014 00080 000 0009 014 000-9 014 00045 000 000
80 – 8Kontolån30 708 526100 000 0004 332 1864 332 18635 040 712
80 – 9Grunnkjøpslån2010-1010
269 362 150 34 632 1862)38 646 215-4 014 029265 348 121

1) Fullmakt til å ta opp statslån, jf. St.prp.nr.7 (2006 – 2007) og Budsjett-innst.S.nr. 6 (2006 – 2007). Fullmakt for 80 – 3 er ei bruttoramme for opptak av nye langsiktige lån. Fullmakten for 80 – 5 – 5 og 80 – 8 er ei ramme for maksimalt uteståande beløp.

2) Under kap. 5999 post 90 er det postert 56,8 mrd. kroner. Av dette utgjer auken i kontogruppe 80, 34,6 mrd. kroner og auken i kontolån frå ordinære fond i kontogruppe 81, 22,1 mrd. kroner.

Tabell 3.4 Note til kapitalrekneskapens konto 80, spesifikasjon av kontolån til statskassa per 31. desember 2007 (tal i kroner)

  Tal i NOK
Konto 80.80Kortsiktige kontolån:
80.80.01Norsk Tipping2 897 670 842,44
80.80.32Skattedirektoratet (DNB)832,73
80.80.71Spilleoverskudd til Idrettsformål I45 917 798,49
80.80.72Spilleoverskudd til Idrettsformål II343 859 878,70
80.89.09Norfund1 107 156 603,77
80.89.12Pensjonstrygden for sjømenn190 247 949,02
80.89.13Helse-Sør-Øst RHF1)0,00
80.89.15Helse-Vest RHF0,00
89.89.16Helse-Midt-Norge RHF0,00
80.89.17Helse-Nord RHF0,00
80.89.18Svinesundforbindelsen AS0,00
80.89.19KD/Spilleoverskudd til kulturformål61 262 226,96
80.89.21KKD/Tiltak mot pengespillproblemer10 598 474,37
80.89.22AID/Finnmarkseiendommen786 949,06
80.89.23Skattedirektoratet (Nordea)30 383 210 227,87
 SUM35 040 711 783,41

1) Lån til helseføretak og Svinesundforbindelsen blir løyvd på 90-post og stilt til disposisjon og notert som kontolån i Noregs Bank, som føretaka trekker på gjennom året. Ved utgangen av året blir kontolåna nullstilte ved at eventuell ubrukt løyving blir ført attende til det ansvarlege departementet. Utbetalt lån på 90-post blir aktivert som utlån under kontogruppe 63.

Tabell 3.5 Note til kapitalrekneskapens konto 80, Statsgjelda (tal i kroner)

Finansdepartementet har inngått ei rekkje rentebyteavtaler i norske kroner for å justere den samla renteeksponeringa til statsgjelda. Etter dei prinsipp som blir lagt til grunn for føringa av statsrekneskapen, vil avtalane framstå med null i kapitalrekneskapen. Pga. endring i renteforholda vil avtalene normalt ha ein nåverdi, tufta på marknadsrenter på det aktuelle tidspunkt, som avvik frå null. Under visse omstende kan det bli aktuelt å avslutte desse avtalene før endeleg forfall, og staten kan då vere forplikta til å betale eller ta i mot eit beløp som svarar til denne nåverdien. Motpartane har forplikta seg på å stille trygd i form av eit kontant innskot når deira samla gjeld under avtalen overstig visse terskelverdiar.

Staten har per 31.12.2007 følgjande rentebyteavtaler:

  MotpartOpptak/forf.Hovedstol
1Swedbank2005/15300 000 000
2Nordea Bank Finland Plc2005/15300 000 000
3Swedbank2005/15500 000 000
4DnB NOR Bank ASA2005/15600 000 000
5Danske Bank2005/10500 000 000
6Nordea Bank Finland Plc2005/15400 000 000
7Swedbank2005/15250 000 000
8Skandinaviska Enskilda Banken AB2005/15250 000 000
9DnB NOR Bank ASA2005/15250 000 000
10Skandinaviska Enskilda Banken AB2005/10200 000 000
11Nordea Bank Finland Plc2005/15200 000 000
12DnB NOR Bank ASA2005/10500 000 000
13Citibank N.A.2005/10200 000 000
14DnB NOR Bank ASA2005/10300 000 000
15ABN Amro Bank N.V.2005/10300 000 000
16Citibank N.A.2005/10200 000 000
17Danske Bank2005/10500 000 000
18JPMorgan Chase Bank N.A.2005/10500 000 000
19Danske Bank2005/10400 000 000
20Danske Bank2005/15500 000 000
21Citibank N.A.2005/12200 000 000
22DnB NOR Bank ASA2005/15200 000 000
23Nordea Bank Finland Plc2005/10500 000 000
24Nordea Bank Finland Plc2005/15200 000 000
25Danske Bank2005/15500 000 000
26DnB NOR Bank ASA2005/15200 000 000
27Citibank N.A.2005/12200 000 000
28Nordea Bank Finland Plc2005/10300 000 000
29Skandinaviska Enskilda Banken AB2005/11200 000 000
30Nordea Bank Finland Plc2005/15200 000 000
31Danske Bank2005/10500 000 000
32Swedbank2005/15300 000 000
33Danske Bank2005/10500 000 000
34Nordea Bank Finland Plc2005/10500 000 000
35JPMorgan Chase Bank N.A.2005/15500 000 000
36Danske Bank2005/10500 000 000
37ABN Amro Bank N.V.2005/14300 000 000
38Danske Bank2005/10500 000 000
39Danske Bank2005/15300 000 000
40Nordea Bank Finland Plc2006/16400 000 000
41Danske Bank2006/11500 000 000
42Nordea Bank Finland Plc2006/16150 000 000
43Danske Bank2006/11500 000 000
44Citibank N.A.2006/13200 000 000
45Nordea Bank Finland Plc2006/16450 000 000
46Skandinaviska Enskilda Banken AB2006/11200 000 000
47DnB NOR Bank ASA2006/16600 000 000
48Calyon2006/15400 000 000
49Nordea Bank Finland Plc2006/16300 000 000
50DnB NOR Bank ASA2006/16250 000 000
51Danske Bank2006/16500 000 000
52Danske Bank2006/16500 000 000
53Nordea Bank Finland Plc2006/16250 000 000
54Nordea Bank Finland Plc2006/11400 000 000
55DnB NOR Bank ASA2006/16500 000 000
56Barclays Bank Plc2006/11300 000 000
57Barclays Bank Plc2006/16500 000 000
58Skandinaviska Enskilda Banken AB2006/11350 000 000
59Barclays Bank Plc2006/13500 000 000
60Calyon2006/16250 000 000
61Danske Bank2006/16500 000 000
62Danske Bank2006/16500 000 000
63Citibank N.A.2006/12250 000 000
64Danske Bank2006/12250 000 000
65Danske Bank2006/14750 000 000
66Calyon2006/16500 000 000
67Nordea Bank Finland Plc2006/16200 000 000
68Danske Bank2006/16500 000 000
69ABN Amro Bank N.V.2006/16250 000 000
70Nordea Bank Finland Plc2006/16200 000 000
71Calyon2006/16250 000 000
72Nordea Bank Finland Plc2006/16200 000 000
73Danske Bank2006/16500 000 000
74Skandinaviska Enskilda Banken AB2006/16250 000 000
75Danske Bank2006/12500 000 000
76ABN Amro Bank N.V.2006/12200 000 000
77Danske Bank2006/12500 000 000
78Danske Bank2006/16250 000 000
79DnB NOR Bank ASA2006/16250 000 000
80Barclays Bank Plc2006/11250 000 000
81Nordea Bank Finland Plc2006/11350 000 000
82Nordea Bank Finland Plc2006/13400 000 000
83Barclays Bank Plc2006/16500 000 000
84Nordea Bank Finland Plc2006/11300 000 000
85ABN Amro Bank N.V.2006/12200 000 000
86Nordea Bank Finland Plc2006/16250 000 000
87Skandinaviska Enskilda Banken AB2006/11200 000 000
88Nordea Bank Finland Plc2006/16200 000 000
89Nordea Bank Finland Plc2006/16250 000 000
90DnB NOR Bank ASA2006/16500 000 000
91Citibank N.A.2006/16400 000 000
92Nordea Bank Finland Plc2006/11500 000 000
93Nordea Bank Finland Plc2006/11400 000 000
94Danske Bank2006/11500 000 000
95Danske Bank2006/12500 000 000
96Danske Bank2006/13250 000 000
97Danske Bank2006/13250 000 000
98Svenske Handelsbanken AB2006/17250 000 000
99Nordea Bank Finland Plc2007/17250 000 000
100Skandinaviska Enskilda Banken AB2007/17200 000 000
101Skandinaviska Enskilda Banken AB2007/17250 000 000
102Danske Bank2007/12500 000 000
103Danske Bank2007/12500 000 000
104Calyon2007/15500 000 000
105Nordea Bank Finland Plc2007/17300 000 000
106Danske Bank2007/17250 000 000
107Barclays Bank Plc2007/12500 000 000
108Danske Bank2007/15250 000 000
109DnB NOR Bank ASA2007/17250 000 000
110Citibank N.A.2007/12250 000 000
111Danske Bank2007/12500 000 000
112Danske Bank2007/17250 000 000
113Danske Bank2007/15500 000 000
114Danske Bank2007/17500 000 000
115Skandinaviska Enskilda Banken AB2007/17200 000 000
116Skandinaviska Enskilda Banken AB2007/12300 000 000
117Danske Bank2007/12500 000 000
118Citibank N.A.2007/17200 000 000
119Goldman Sachs International2007/17250 000 000
120Barclays Bank Plc2007/17250 000 000
121Barclays Bank Plc2007/17500 000 000
122Barclays Bank Plc2007/17250 000 000
123Merrill Lynch2007/12200 000 000
124Merrill Lynch2007/12250 000 000
125Danske Bank2007/12500 000 000
126Skandinaviska Enskilda Banken AB2007/12250 000 000
127Danske Bank2007/12250 000 000
128Danske Bank2007/13250 000 000
129Nordea Bank Finland Plc2007/17250 000 000
130DnB NOR Bank ASA2007/17250 000 000
131Merrill Lynch2007/12500 000 000
132Skandinaviska Enskilda Banken AB2007/16200 000 000
133Nordea Bank Finland Plc2007/17300 000 000
134Danske Bank2007/12500 000 000
135Merrill Lynch2007/17200 000 000
136Merrill Lynch2007/12200 000 000
137Merrill Lynch2007/17300 000 000
138Danske Bank2007/17250 000 000
139Danske Bank2007/17250 000 000
140Nordea Bank Finland Plc2007/17300 000 000
141Nordea Bank Finland Plc2007/17250 000 000
142Merrill Lynch2007/17300 000 000
143Nordea Bank Finland Plc2007/17200 000 000
144Merrill Lynch2007/13200 000 000
145Svenske Handelsbanken AB2007/17500 000 000
146Nordea Bank Finland Plc2007/17250 000 000
147Danske Bank2007/17250 000 000
148Danske Bank2007/12500 000 000
149Nordea Bank Finland Plc2007/12300 000 000
150Barclays Bank Plc2007/17500 000 000
151Nordea Bank Finland Plc2007/12250 000 000
152Danske Bank2007/17500 000 000
153Danske Bank2007/13500 000 000
154Danske Bank2007/17300 000 000
155Merrill Lynch2007/17200 000 000
156Merrill Lynch2007/12250 000 000
157Danske Bank2007/17300 000 000
158Nordea Bank Finland Plc2007/12500 000 000
159Nordea Bank Finland Plc2007/17250 000 000
160Merrill Lynch2007/12500 000 000
161Merrill Lynch2007/16300 000 000
162Skandinaviska Enskilda Banken AB2007/12250 000 000
163Merrill Lynch2007/12500 000 000
164Barclays Bank Plc2007/17300 000 000
165Citibank N.A.2007/12250 000 000
166Citibank N.A.2007/12250 000 000
167Danske Bank2007/12500 000 000
168Nordea Bank Finland Plc2007/12250 000 000
169Skandinaviska Enskilda Banken AB2007/12500 000 000
170Nordea Bank Finland Plc2007/12500 000 000
171Nordea Bank Finland Plc2007/12300 000 000
172Nordea Bank Finland Plc2007/12250 000 000
173Nordea Bank Finland Plc2007/17200 000 000

Tabell 3.6 Aksjeinteresser per 31. desember 2007

Aksjar i gruppe 1 er eigd av staten og blir forvalta av ordinære forvaltningsorgan og er bokførte i kapitalrekneskapen til historisk verdi. Aksjar i gruppe 2 er eigd av staten og blir forvalta av statlege verksemder med unntak frå bruttobudsjetteringsprinsippet, SIVA, statleg forretningsdrift og statsbankane, og er bokførte i balansen til desse verksemdene. For børsnoterte aksjar i gruppe 1 er det sist i tabellen tatt inn informasjon om marknadsverdien for desse aksjane per 31.12.2007.

Aksjar iBlir forvalta avDep/ gruppeBokført medSamla pålydande for statens andelAksjekapital i selskapet
Kunnskapsdepartementet (KD)
Akvamiljø ASUniversitetet i Stavanger1100 000100 0001 100 000
Arbeidsforskningsinstituttet ASHøgskolen i Oslo14 476 0007 460 0007 460 000
Borg Innovasjon ASHøgskolen i Østfold121 00021 0002 121 000
Chateau Neuf Servering ASUniversitetet i Oslo170 00070 000210 000
Chr. Michelsen Research ASUniversitetet i Bergen114 000 00014 000 00028 000 000
Etnisk Musikklubb ASHøgskolen i Telemark12 0002 000521 000
Fagforum for mat og drikke A/SUniversitetet i Stavanger15 0005 000703 000
Forskningsparken ASHøgskolen i Oslo150 00050 0005 461 000
Forskningsparken ASUniversitetet i Oslo11 821 0001 821 0005 461 000
Futurum A/SHøgskolen i Narvik150 00050 0002 950 000
Gildeskål forsøksstasjon ASHøgskolen i Bodø12 0002 00011 088 000
Graminor ASUniversitetet for miljø- og biovitenskap190 00090 00010 600 000
Havbruksstasjonen i Tromsø ASUniversitetet i Tromsø1250 000250 000500 000
Instrumenttjenesten A/SNorges veterinærhøgskole150 00050 0001 000 000
Instrumenttjenesten A/SUniversitetet for miljø- og biovitenskap1350 000350 0001 000 000
Interagon ASNTNU150 0001 000600 000
Leiv Eiriksson Nyskaping ASNTNU140 00040 000242 000
L.O.G. ASUniversitetet i Agder113 5471 9003 265 600
Molde Kunnskapspark ASHøgskolen i Molde150 00050 0009 525 000
Møreforskning Molde ASHøgskolen i Molde149 00049 000100 000
Norsk medisinsk syklotronsenter ASUniversitetet i Oslo1100 000100 000500 000
Norsk Samfunnvitenskaplige Datatjeneste ASKD15 000 0005 000 0005 000 000
Protevs ASUniversitetet i Bergen1340 000340 0001 000 000
ResQ A/SHøgskolen Stord/Haugesund140 00040 00012 307 000
Sem Gjestegård A/SUniversitetet for miljø- og biovitenskap13 000 0003 000 0003 000 000
Simula Research Laboratory ASKD11 200 0001 200 0001 500 000
Såkorninvest Midt-Norge ASNTNU128 00028 00060 488 700
Trøndelag Vekst ASNTNU114 10014 1007 874 928
UNINETT ASKD13 000 0003 000 0003 000 000
UNIS – Universitetssenteret på Svalbard ASKD1100 000100 000100 000
Univ.i Bergen Eiendom ASUniversitetet i Bergen1400 000400 000400 000
VIVA ASNTNU150 00050 000250 000
ABM-media ASHøgskolen i Oslo2180 000180 000400 000
Aquaculture Engineering ASNTNU2130 000130 0002 650 000
AFF Konsulent ASNorges Handelshøgskole2300 000300 0003 000 000
Agderforskning ASUniversitet i Agder22 000 000501 0001 000 000
Barentsinstituttet ASHøgskolen i Harstad210 00010 0001 620 000
Barentsinstituttet ASHøgskolen i Nesna210 00010 0001 620 000
Barentsinstituttet ASSamisk høgskole210 00010 0001 620 000
Barentsinstituttet ASHøgskolen i Narvik220 00020 0001 620 000
Barentsinstituttet ASHøgskolen i Tromsø220 00020 0001 620 000
Barentsinstituttet ASHøgskolen i Finnmark250 00050 0001 620 000
Barentsinstituttet ASHøgskolen i Bodø250 00050 0001 620 000
Barentsinstituttet ASUniversitetet i Tromsø250 00050 0001 620 000
Bergen Teknologioverføring ASUniversitetet i Bergen240 00040 000100 000
Bergen Vitensenter ASHøgskolen i Bergen219 08018 000100 000
Bergen Vitensenter ASUniversitetet i Bergen219 08018 000100 000
Bioparken ASUniversitetet for miljø- og biovitenskap21 925 0001 925 0009 905 000
Bioprotein ASUniversitetet for miljø- og biovitenskap2325 00050 000150 000
Birkeland Innovasjon ASUniversitetet i Oslo26 927 0006 927 0006 927 000
Blue Plannet ASUniversitetet i Stavanger250 00050 0001 950 000
Campus Kjeller ASHøgskolen i Akershus261 00014 5008 946 399
Ecomotive ASUniversitetet for miljø og biovitenskap277 00077 000777 000
Egget eiendom ASHøgskulen i Volda210 42910 000140 000
Fagkontor for Hjort ASHøgskolen i Telemark250 00048 125154 000
Geomatics NORWAY ASHøgskolen i Buskerud250 00025 000575 000
Gigafib Holding ASHøgskolen i Vestfold21 529 520152 9522 063 558
Gjøvik Kunnskapspark ASHøgskolen i Gjøvik230 00060 0006 890 000
Haugaland Kunnskapspark ASHøgskolen Stord/Haugesund2100 000100 000700 000
HIST kompetanse ASHøgskolen i Sør Trøndelag2600 000600 000600 000
HUNT BioSciences ASNTNU21 020 000340 0001 000 000
Høgskolesenteret i KristiansundHøgskolen i Molde211 00010 000110 000
Høgskolesenteret i KristiansundHøgskulen i Volda211 00010 000110 000
Høgskolesenteret i KristiansundHøgskolen i Ålesund211 00010 000110 000
Inkubator Halden ASHøgskolen i Østfold250 00050 0003 060 000
Innherred Vekst ASHøgskolen i Nord-Trøndelag225 00025 000300 000
Internasjonalt Maritimt Utdanningssenter ASHøgskolen i Ålesund2102 000100 000300 000
IRIS – International Research Institute of Stavanger ASUniversitetet i Stavanger215 000 00010 000 000
Kundtzon Senteret ASHøgskolen i Molde2125 00050 0001 000 000
Kunnskapsparken Hedmark ASHøgskolen i Hedmark2249 550217 0007 187 000
Kunnskapsparken i Harstad ASHøgskolen i Harstad2100 356100 0008 644 000
Kunnskapsparken i Rana ASHøgskolen i Bodø250 00050 0007 615 000
Kunnskapsparken i Rana ASHøgskolen i Nesna225 00025 0007 615 000
Labora ASHøgskolen i Bodø250 00050 0002 200 000
Lytix Biopharma ASUniversitetet i Tromsø21 329 82834 963351 560
Microtech Innovation ASHøgskolen i Vestfold26 8286 828473 233
Multimedia Ressurs ASHøgskolen i Nord-Trøndelag21 130 990120 000320 000
Møreforsking ASHøgskolen i Molde2100 00090 000500 000
Møreforsking ASHøgskolen i Ålesund2100 00090 000500 000
Møreforsking ASHøgskulen i Volda2100 00090 000500 000
Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare ASHøgskolen i Buskerud220 00018 000108 000
NCE Subsea Drift ASHøgskolen i Bergen2110 000100 000100 000
Norkveite ASHøgskolen i Bodø225 0002 965 0005 080 000
Norsk Havbrukssenter ASHøgskolen i Bodø210 00010 0001 336 400
NORUT Gruppen ASHøgskolen i Narvik21 000 0001 000 00025 850 000
NORUT Gruppen ASUniversitetet i Tromsø219 969 65816 975 00025 850 000
Norwegian Safety Promotion Centre ASHøgskolen i Harstad226 66525 000800 000
NTNU Technology Transfer ASNTNU27 000 000700 000700 000
NTNU Samfunnsforskning ASNTNU21 000 0001 000 0001 000 000
Offshore Simulator Centre ASHøgskolen i Ålesund2910 000700 0002 800 000
Oi! Trøndersk mat og drikke ASHøgskolen i Nord-Trøndelag25 0005 0002 140 000
Oi! Trøndersk mat og drikke ASNTNU250 00050 0002 140 000
Oi! Trøndersk mat og drikke ASHøgskolen i Sør-Trøndelag2250 000250 0002 140 000
Pattern solutions ASHøgskolen i Bergen231 20031 200300 000
Papirbredden Innovasjon ASHøgskolen i Buskerud2100 000100 0001 100 000
Prekubator ASUniversitetet i Stavanger250 00026 250177 500
Rya Gods og Skoger ASUniversitetet i Tromsø28 000 0008 000 0008 000 000
Samfunns- og næringslivsforskning ASUniversitetet i Bergen240 00040 0002 320 000
Samfunns- og næringslivsforskning ASNorges Handelshøgskole i Bergen2160 000160 0002 320 000
Sarsia Innovation ASUniversitetet i Bergen23 743 4351 439 75031 037 000
Sarsia Life Science Fund ASUniversitetet i Bergen23 251 3051 249 99546 610 625
Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi ASHøgskolen i Bodø21400 000500 000
Senter for økonomisk forskning ASNTNU2510 000102 000200 000
Skandinavisk Rovviltsenter ASHøgskolen i Hedmark250 00010 000205 000
Stavanger Helseforskning ASUniversitetet i Stavanger2105 00035 000500 000
Studiesenteret Finnsnes ASHøgskolen i Tromsø26 9095 000300 000
Teknologifestivalen i Nord-Norge ASHøgskolen i Narvik220 00020 000200 000
Teknova ASUniversitetet i Agder21 000 0011 500 0001 600 000
Trøndelag forskning og utvikling ASHøgskolen i Nord-Trøndelag2200 0002 500 0004 990 000
Trådløse Trondheim ASNTNU23 500 000350 0001 000 000
TTO Nord ASUniversitetet i Tromsø2470 000470 0001 130 000
Unifob AS -Universitetsforskning BergenUniversitetet i Bergen229 750 00014 875 00017 500 000
Unirand ASUniversitetet i Oslo24 050 0004 050 0004 050 000
VANGSLUND ASNTNU248 058 5003 980 0004 000 000
Vekst industri Sunnhordland ASHøgskolen Stord/Haugesund2100 425100 0002 000 000
Vitenlaben ASHøgskolen i Telemark244 00040 000120 000
Sum KD gruppe 134 811 647
Sum KD gruppe 2152 857 761
Kultur- og kirkedepartementet (KKD)
Beaivvas Sami Teather ASKKD140 00040 000100 000
Den Nationale Scene ASKKD168 00068 000102 000
Den Norske Opera ASKKD190 00090 000100 000
Carte Blance ASKKD170 00070 000100 000
Filmparken ASKKD112 922 00012 922 00016 653 000
Nationaltheatret ASKKD1195 000195 000195 000
Norsk Opplagskontroll ASKKD134 00034 000102 000
Norsk rikskringkasting ASKKD11 000 000 0001 000 000 0001 000 000 000
Norsk Tipping ASKKD1150 000150 000150 000
Rogaland Teater ASKKD172 00072 000108 000
Rosenkrantzgt. 10 ASKKD120 00020 000651 450
Trøndelag Teater ASKKD1720 000720 0001 080 000
Sum KKD gruppe 11 014 381 000
Justisdepartementet (JD)
Itas amb AS (tidl. Industritj.)JD1313 500313 500679 800
Luostejok Kraftlag ALJD11001002 349 720
Norsk Eiendomsinformasjon A/SJD16 000 0006 000 0006 000 000
Repvåg Kraftlag ALJD12002002 551 060
Tine BAJD112012011 907 000
Sum JD gruppe 16 313 920
Kommunal- og regionaldepartementet (KRD)
Kommunalbanken ASKRD1604 000 000604 000 000755 000 000
Sum KRD gruppe 1604 000 000
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID)
Blindes Produkter ASAID1200 000200 000450 000
Itas amb AS (tidl. Industritj.)AID149 50049 500679 800
Kompetansesenter for informasjonsteknologi i helsevesenet ASAID1630 0004 830 0006 000 000
Rehabil ASAID1209 652209 652209 652
Forskningsparken ASAID2267 89550 2415 461 000
Sum AID gruppe 11 089 152
Sum AID gruppe 2267 895
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
Kompetansesenter for informasjonsteknologi i helsevesenet ASHOD15 266 0734 200 0006 000 000
Vinmonopolet ASHOD150 00050 00050 000
Forskningsparken ASHOD150 00050 0005 461 000
IC ParticlesHOD147 64047 640100 000
Sum HOD gruppe 15 413 713
Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)
International Consumer Research & Testing LimitedForbrukerrådet2109 301109 3013 072 597
Sum BLD gruppe 2109 301
Nærings- og handelsdepartementet (NHD)
Aker Holding ASNHD14 926 917 00166 200 170220 667 230
Andøya Rakettskytefelt ASNHD14 500 0004 500 0004 500 000
Argentum Fondsinvesteringer ASNHD12 650 000 0001 200 000 0001 200 000 000
BaneTele ASNHD1344 000 000232 000 000464 000 000
Bjørnøen A/SNHD114 000 0004 000 000
Campus Kjeller ASJustervesenet198 15398 1538 946 399
Cermaq ASANHD1910 101 023402 716 000925 000 000
Diverse skipsaksjerNHD11282 240
DnB NOR ASANHD110 942 356 3864 531 022 29013 326 536 150
Eksportfinans ASANHD1401 494 500239 032 5001 593 532 500
Electronic Chart Centre ASNHD110 000 00010 000 00010 000 000
Entra Eiendom ASNHD11 421 940 000142 194 000142 194 000
Flytoget ASNHD1970 000 000400 000 000400 000 000
Kings Bay ASNHD17 000 0007 000 0007 000 000
Kongsberg Gruppen ASANHD1360 002 00075 002 000150 000 000
Mesta ASNHD11 900 100 0001 000 100 0001 000 100 000
Nammo ASNHD1401 818 18250 000 000100 000 000
Norsk Hydro ASANHD11 266 706 255600 498 5051 370 256 730
Norsk Marinteknisk ForskningsinstituttSjøfartsdirektoratet1500 000500 00011 600 000
Norsk Romsenter Eiendom ASNHD12 600 0002 600 0002 600 000
Polarmiljøsenteret A/SNorges geologiske undersøkelse15001 000122 000
Raufoss ASANHD175 400 00075 400 000150 000 000
SAS ABNHD1235 000 000235 000 0001 645 000 000
Store Norske Spitsbergen Kullkompani A/SNHD1222 023 500164 391 000164 490 000
Telenor ASANHD19 067 636 4205 440 581 85210 081 647 420
Venturefondet ASNHD138 084 0002 200 0002 200 000
Yara International ASANHD1378 568 050179 492 316495 678 107
Artic Innomar ASSIVA SF2300 000300 0001 008 000
Aurland Næringshage ASSIVA SF2343 400340 0001 015 000
Bioparken ASSIVA SF27 700 0003 950 0009 905 000
Borg Innovation ASSIVA SF2850 000850 0005 050 000
Bølgen Invest ASSIVA SF22 500 0001 250 00016 250 000
Bølgen Næringshage ASSIVA SF2319 238166 900500 250
Campus Kjeller ASSIVA SF211 015 3182 135 6768 946 399
Dalane Næringshage ASSIVA SF2500 000441 0002 184 714
DBC Hallinginvest ASSIVA SF21 500 000300 0001 330 000
Finnøy Næringshage ASSIVA SF2500 000500 0001 960 000
Fjordhagen ASSIVA SF2106 080102 000306 000
Flora Næringshage ASSIVA SF2202 000200 0001 000 000
Forskningsparken ASSIVA SF219 993 6201 665 0005 461 000
Fosen Næringshage ASSIVA SF2200 000200 000745 000
GIEK Kredittforsikring ASGIEK215 000 00015 000 00015 000 000
Gjøvik Kunnskapspark ASSIVA SF22 040 0001 700 0006 890 000
Gulen og Masfjorden Utbyggingsselskap ASSIVA SF25 112 0001 278 25045 125 000
Hallingdal Næringshage ASSIVA SF2550 000506 0001 925 905
Halti Næringshage ASSIVA SF2100 000100 000300 000
Hammerfest Næringshage ASSIVA SF2502 880500 0001 650 000
Hammerfest Næringsinvest ASSIVA SF215 000 00015 000 00050 000 000
Helgeland Vekst ASSIVA SF27 000 0007 000 00072 600 000
Hermetikken Næringshage ASSIVA SF2215 500205 000629 000
Hopsjø Kyst- og Kultursenter ASSIVA SF212 50012 500100 000
Hå Næringshage ASSIVA SF2500 000500 0001 825 000
Industrivekst Mosjøen ASSIVA SF2303 000300 0001 050 000
Inkubas ASSIVA SF2303 000300 0001 000 000
Inkubator Halden ASSIVA SF2858 575850 0003 060 000
Inkubator Vest ASSIVA SF2202 500200 000835 000
Intek Lyngen ASSIVA SF2167 310165 000500 000
Kirkenes Næringshage ASSIVA SF2224 268170 0001 020 000
Knudtzon Senteret ASSIVA SF2500 000200 0001 100 000
Kongsberg Innovasjon ASSIVA SF21 500 0001 500 0009 500 000
Kongsvinger Kunnskapspark ASSIVA SF21 250 0001 250 0003 092 000
Kristiansand Kunnskapspark ASSIVA SF219 60125 000930 000
Kunnskapsparken i Bodø ASSIVA SF22 010 0002 000 0006 000 000
Kunnskapsparken Harstad ASSIVA SF21 000 0001 000 0006 111 000
Kunnskapsparken Hedmark ASSIVA SF22 000 0002 000 0006 100 000
Kunnskapsparken i Moss ASSIVA SF2600 000100 000100 000
Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane ASSIVA SF21 000 0001 000 0006 550 000
Kunnskapsparken i Rana ASSIVA SF22 016 0002 016 0007 615 000
Kunnskapsparken Steinkjer ASSIVA SF22 475 0002 475 0008 950 000
Kunnskapsparken Utvikling ASSIVA SF22 500 000691 6006 542 900
Kværnhuset Industriinkubator ASSIVA SF2402 400400 0001 500 000
Kystinkubatoren ASSIVA SF2303 000300 0001 000 000
Landsbyen Næringshage ASSIVA SF2500 000300 000981 000
Leiv Eiriksson Nyskaping ASSIVA SF211 472 08045 919242 000
Lillehammer Kunnskapspark ASSIVA SF22 002 6142 000 0005 220 000
Linken Næringshage ASSIVA SF235 00035 000230 000
Lofoten Næringshage ASSIVA SF2294 000147 000441 000
Lygna Næringshage ASSIVA SF2504 000500 0001 500 000
Magnor Næringshage ASSIVA SF279 48278 000320 000
Medtech Trondheim ASSIVA SF219 04017 000102 000
Microtech Innovation ASSIVA SF2799 99553 333473 233
Mo Industriinkubator ASSIVA SF2202 000200 0001 000 000
Moelven Utvikling ASSIVA SF2300 000300 0001 000 000
Molde Kunnskapspark ASSIVA SF22 232 5002 200 0009 525 000
Mongstad Næringshage ASSIVA SF2240 000240 0001 000 000
Namdalshagen ASSIVA SF2250 000250 0001 087 000
Nordfjordeid Næringshage ASSIVA SF2167 399165 000500 000
Nordkapp Næringshage ASSIVA SF285 00083 300531 650
Norinnova ASSIVA SF29 302 8303 810 00015 744 000
Norsk Gassenter ASSIVA SF299 93586 9002 318 600
Norut-gruppen ASSIVA SF28 250 0005 625 00025 850 000
Næringshagen AS (Tana)SIVA SF2110 000110 000435 000
Næringshagen for Indre Nordmøre ASSIVA SF2290 823150 1251 200 535
Næringshagen i Kunstnerdalen ASSIVA SF2103 330100 000300 000
Næringshagen i Målselv ASSIVA SF2350 000350 000715 000
Næringshagen N-Østerdal ASSIVA SF2198 385196 000745 000
Næringshagen i Odda ASSIVA SF2155 000150 000485 000
Næringshagen i N.Gudbr.dal ASSIVA SF2103 000100 000680 000
Odal Næringshage Utvikling ASSIVA SF2303 300303 3001 220 000
Opplandssiva ASSIVA SF258 00050 000100 000
Orkladal Bedriftsutvikling ASSIVA SF2250 000250 000900 000
Prima Innovasjon ASSIVA SF502 000500 0002 600 000
Pro Barents ASSIVA SF23 961 4921 422 3308 886 400
Proneo ASSIVA SF2251 500250 0001 540 000
Raufoss Technology & Industrial Management ASSIVA SF21 995 000665 0003 000 000
Risør Næringshage ASSIVA SF2330 000330 0001 000 000
Rogaland Kunnskapsinvest ASSIVA SF25 500 0001 100 0003 400 000
Røros Næringshage ASSIVA SF2263 380260 000760 000
Saltdal industri- og næringshage ASSIVA SF2170 000170 000530 000
Sandane Næringshage ASSIVA SF2500 000500 0001 600 000
Sarsia Innovation ASSIVA SF212 839 5806 249 12531 037 000
Sarsia Life Science Fund ASSIVA SF211 146 8285 425 37846 610 125
Senja Næringshage ASSIVA SF2201 000196 980589 960
Sentrum Næringshagen ASSIVA SF2833 520655 0002 190 000
Sikon Øst ASASIVA SF211 315 0005 353 00050 013 000
SIVA Baltic Holding ASSIVA SF219 745 00013 741 00013 741 000
SIVA Eiendom Holding ASSIVA SF2626 672 832444 400 000444 400 000
SIVA Fornebu A/SSIVA SF2403 493 000403 483 000403 483 000
SIVA Næringspark Murmansk ASSIVA SF214 999 2505 574 2505 574 250
SIVA-Tech ASSIVA SF22 431 400500 000500 000
Sjøsanden Næringshage ASSIVA SF2502 250500 0003 600 000
Sortland Næringshage ASSIVA SF2152 727150 000550 000
Stryn Næringshage ASSIVA SF2174 363140 000770 000
Suldal Næringshage ASSIVA SF2500 000500 0001 550 000
Sunndal Næringsselskap ASSIVA SF225 00025 000307 000
Sørlandets Industrisenter ASSIVA SF2300 000100 000820 000
Sørlandets Teknologisenter ASSIVA SF23 400 0003 400 00011 300 000
Såkorninvest Midt-Norge ASSIVA SF212 18011 60060 488 700
Torgar Næringshage ASSIVA SF2489 345484 5002 910 300
Tretorget ASSIVA SF2250 00050 000222 200
Trøndelag Vekst ASSIVA SF24 721 797993 6127 874 928
Trøndersk Kystkompetanse ASSIVA SF2255 000250 000750 000
Valdres Næringshage ASSIVA SF2504 000480 0001 500 000
Valsneset Energi- og Industriselskap ASSIVA SF2250 00050 000100 000
Vekst Industri Sunnhordland ASSIVA SF2502 125500 0002 000 000
Veterinærmedisinsk Oppdragssenter ASSIVA SF210 000 0002 450 0005 000 000
Viking Venture ASSIVA SF23 649 31290 0302 034 263
Vestlandske utviklingsselskap for industriprodukter AS (VUFI)SIVA SF219 868 300100 000100 000
Ålesund Kunnskapspark ASSIVA SF22 030 0002 000 0008 350 000
Åsnes Næringshage ASSIVA SF2131 308129 000559 000
Sum NHD gruppe 136 536 845 972
Sum NHD gruppe 21 315 323 392
Fiskeri- og kystdepartementet (FKD)
Eksportutvalget for fisk ASFKD1111 000 000111 000 00050 000 000
NOFIMA ASFKD121 237 98011 980 00021 092 000
Polarmiljøsenteret ASFKD17 0007 000122 000
Protevs ASFKD1660 000660 0001 000 000
Secora ASFKD155 000 00055 000 00055 000 000
Sum FKD gruppe 1187 904 980
Landbruks- og matdepartementet (LMD)
Bioparken ASLMD1610 000610 0009 905 000
Graminor ASLMD17 612 2402 991 00010 600 000
Instrumenttjenesten ASLMD150 00050 0001 000 000
Kimen Såvarelaboratoriet ASLMD14 080 000510 0001 000 000
Luostejok Kraftlag ALLMD15 1005 1002 349 720
Norwegian Forestry Group ASLMD130 00030 000175 000
Staur Gård ASLMD11 500 0001 500 0001 500 000
Veterinærmedisinsk Oppdragssenter ASLMD12 550 0002 550 0005 000 000
Barentsinstituttet ASBioforsk2100 000100 0001 620 000
BioBase ASBioforsk234 00034 000102 000
BioInn Utvikling ASBioforsk220 00020 0005 540 000
Bioparken ASBioforsk2772 500472 5019 905 000
Bioparken ASSkog og landskap2200 00050 0009 905 000
Bioparken ASVeterinærinstituttet2100 00025 0009 905 000
Bioparken ASNILF2100 00025 0009 905 000
Carrotech ASBioforsk2582 574582 574897 565
Dimensions Agri Technologies AS (DAT AS – Rena Næringspark)Bioforsk2200 00027 736 000
Felleskjøpet Agri BABioforsk225010011 401 000
Glad Mat ASBioforsk22 5002 500122 500
Graminor ASBioforsk2530 000530 00010 600 000
Hoff Norske Potetindustrier BABioforsk293 75093 75018 851 283
Høgskolen på JærenBioforsk25 0005 000850 000
Instidata ASBioforsk29 2959 295100 000
Instrumenttjenesten ASBioforsk2250 000250 0001 000 000
Instrumenttjenesten ASSkog og landskap2100 000100 0001 000 000
Instrumenttjenesten ASVeterinærinstituttet250 00050 0001 000 000
Instrumenttjenesten ASNILF250 00050 0001 000 000
Kapp Næringshage ASBioforsk212 00012 0001 669 200
Kulturlandskapssenteret i Telemark ASBioforsk210 00010 000352 800
L.O.G. ASBioforsk21 90015 3493 265 600
Miljøalliansen ASBioforsk232 40632 406210 000
Nes Foredlingssenter ASBioforsk25 0005 0001 027 500
Norwegian Forestry Group ASSkog og landskap225 00025 000175 000
Næringsbygg AS, SvanvikBioforsk25 0005 000291 000
Oi!Trøndersk Mat og Drikke ASBioforsk25 0005 0752 140 000
S/L Nord-Norges SalgslagBioforsk21 0001 0005 225 000
SNU StjørdalBioforsk25 0005 000500 000
Sognefrukt BABioforsk25 0005 0001 335 000
Sogn og Fjordane Skogeigarlag BABioforsk24 5004 5001 645 467
Vågønes Barnehage ALBioforsk210 50010 500100 500
Sum LMD gruppe 116 437 340
Sum LMD gruppe 23 322 175
Samferdselsdepartementet (SD)
Avinor ASSD17 278 409 0005 400 100 0005 400 100 000
BaneService ASSD1137 968 00050 000 00050 000 000
BaneService Prosjekt ASJernbaneverket1100 000100 000100 000
Finse vann- og avløpsselskap ASJernbaneverket12 0002 000300 000
Lillehammer Turist ASStatens vegvesen12 1002 100226 600
NSB ASSD15 535 500 0003 685 500 0003 685 500 000
Posten Norge ASSD14 112 000 0003 120 000 0003 120 000 000
Stor-Oslo Lokaltrafikk ASSD1666 700666 7002 000 000
Svinesundsforbindelsen ASStatens vegvesen1100 000100 000100 000
Vekst Grenland ASStatens vegvesen12 5002 500200 000
Sum SD gruppe 117 064 750 300
Miljøverndepartementet (MD)
Polarmiljøsenteret A/SNorsk Polarinstitutt150 00050 000122 000
Polarmiljøsenteret A/SNorsk Polarinstitutt214 00014 000122 000
Sum MD gruppe 150 000
Sum MD gruppe 214 000
Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD)
Fylkeshuset ASFAD229 7441 000100 000
Sum FAD gruppe 229 744
Forsvarsdepartementet (FD)
Campus Kjeller A/SForsvarets forskningsinstitutt23 740 3753 740 3758 946 399
Sum FD gruppe 23 740 375
Olje- og energidepartementet (OED)
Gassco ASOED110 000 00010 000 00010 000 000
Petoro ASOED110 000 00010 000 00010 000 000
StatoilHydro ASAOED16 759 199 8054 982 399 3487 971 617 758
Norsea Gas ASSDØE23 978 50023 302 29458 247 000
Norpipe Oil ASSDØE22504 25010 085 000
Sum OED gruppe 16 779 199 805
 Sum OED gruppe 2

 

3 978 502

 

 

Sum aksjar gruppe 162 251 197 829
Sum aksjar gruppe 21 479 643 145

Marknadsverdi for børsnoterte aksjar pr. 31.12.2007

SelskapForvalta av staten vedBokført verdi i statsrekneskapenAksjar eige av statenMarknadsverdi av aksjarStaten sin eigardel*)
Norsk Hydro ASANHD1 266 706 255546 902 09942 439 602 88243,8
Yara International ASANHD378 568 050105 583 71526 554 304 32336,2
Telenor ASANHD9 067 636 420906 763 642117 652 582 55054,0
Kongsberg Gruppen ASANHD360 002 00015 000 4005 085 135 60050,0
DnB NOR ASANHD10 942 356 386453 102 22937 607 485 00734,0
SAS ABNHD235 000 00023 500 0001 615 625 00014,3
Cermaq ASANHD910 101 02340 271 6003 040 505 80043,5
StatoilHydro ASAOED6 759 199 8051 992 959 739336 810 195 89162,5

*) Tabellen inneheld staten sin direkte eigardel i børsnoterte aksjar forvalta gjennom departementa.

Tabell 3.7 Statens inntektskrav vedk. skattar, avgifter og refusjonskrav (tal i 1 000 kr)

Kap.PostInntektens artInntektskrav per 01.01.2007Endringar i 2007Inntektskrav per 31.12.2007Krav stilt i bero per 31.12.2007
Skatter og avgifter
5501Skatter på formue og inntekt
70Toppskatt mv.1)2 444 487-839 1671 605 320
72Fellesskatt1)5 104 053-49 0345 055 019
Sum kap. 55017 548 540-888 2016 660 339
5506Avgift av arv og gaver
70Avgift278 269-137 098141 171293
5511Tollinntekter
70Toll45 293-1 74643 547457
5521Merverdiavgift
70Avgift4 352 843329 5404 682 3831 679 157
5526Avgift på alkohol
70Produktavgift på alkoholholdige drikkevarer2)9 7418 58618 32738
5527Vinmonopolavgiften m.m.
72Gebyr på statlige skjenkebevillinger3)35-35
5531Avgift på tobakkvarer
70Avgift45618474442
5536Avgift på motorvogner m.m.
71Engangsavgift på motorvogner m.m.79 926144 738224 6643 501
72Årsavgift213 037-5 796207 241
73Vektårsavgift37 338-2 63034 708612
75Omregistreringsavgift73 540-18 50655 034
77Avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn og fritidsbåt (dieselavgift)3 5432243 7674 109
Sum kap. 5536407 384118 030525 4148 222
5537Avgift på båter mv.
71Avgift på båtmotorer4 1697144 88370
5541Avgift på elektrisk kraft
70Forbruksavgift2 33065 07967 409
5542Avgift på mineralolje mv.
70Avgift på mineralolje10-270-260168
71Avgift på smøreolje157489
Sum kap. 554225-196-171168
5543Miljøavgift på mineralske produkter mv.
70CO2-avgift-191-191303
71Svovelavgift5555
Sum kap. 554355-191-136303
5546Avgift på sluttbehandling av avfall
70Avgift på sluttbehandling av avfall10 2632 51412 777
5547Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier
70Trikloreten4040
71Tetrakloreten4444
Sum kap. 554708484
5548Miljøavgift på klimagasser
70Hydrofluorkarbon (HFK) og Perfluorkarbon (PFK)331376707
5549Avgift på utslipp av NOx
70Avgift på utslipp av NOx1 9961 996
5555Sjokolade- og sukkervareavgift
70Avgift2 4645012 96528
5556Avgift på alkoholfrie drikkevarer m.v.
70Avgift9228931 815328
5557Avgift på sukker
70Avgift48-2523
5559Avgift på drikkevareemballasje
70Grunnavgift på engangsemballasje1 3021311 4332
71Miljøavgift på kartong35926385
72Miljøavgift på plast330-16314
73Miljøavgift på metall4814352411
74Miljøavgift på glass308-48260
Sum kap. 55592 7801362 91613
5571Totalisatoravgift5)
70Avgift4 344-4 344
5584Andre avgifter
70Etterslep, netto tilbakebetaling av utgåtte avgifter4)80 529-1 14779 3822 829
5700Folketrygdens inntekter
71Trygdeavgift1)2 745 186584 8863 330 072
72Arbeidsgiveravgift704 584107 760812 344348 958
Sum kap. 57003 449 770692 6464 142 416
5701Diverse inntekter
73Refusjon fra bidragspliktige1 982 435-44 2031 938 232277 095
Sum skatter, avgifter og refusjonskrav18 183 026143 92718 326 9532 318 401

1) For kapittel 5501 post 70 og post 72 og kapittel 5700 post 71 kan ein trekkje ut opplysningar om krav stilt i bero først når nytt skatterekneskap er sett i produksjon.

2) Kapittel 5526 post 70 omfattar òg tidlegare post 71 og post 72.

3) Ved ein inkurie blei ikkje inntektskrav på kapittel 5527 post 72 oppgitt per 31.12.2006.

4) Kapittel 5584 post 70 inneheldt tidlegare kapittel 5526 post 74 og post 75, kapittel 5536 post 74, kapittel 5580 post 72, kapittel 5581 post 70 og post 72.

5) Ved ein inkurie blei inntektskravet på kapittel 5571 post 70 oppgitt med feil beløp per 31.12.2006.

Til forsida