St.meld. nr. 3 (2007-2008)

Statsrekneskapen for 2007

Til innhaldsliste

4 Staten sitt garantiansvar

Tabell 4.1 Garantiansvar (tal i mill. kr)

Tabellen viser staten sitt garantiansvar med samla ramme for garantiar vedteke av Stortinget, pådratt garantiansvar og utbetalt garantiansvar ved tap under det einskilde departementet. Oversikta viser ramma av garantiar, gammalt og nytt ansvar. Oversikta er basert på oppgåver som er sendt inn frå dei einskilde departementa. Ein finn meir informasjon om dei einskilde garantiordningane i fagproposisjonane.

    Garantifullmakt     Garantiansvar  
Ramme 1.1.07Ramme 31.12.07Utbetalt tot. 2007Ansvar 1.1.07Forskyvingar i 2007Ansvar 31.12.07
        NedgangAuke  
1.Utanriksdepartementet12 048,310 407,70,420,33,61,618,4
2.Kommunal- og regionaldepartementet33 500,033 500,05 859,121,45 837,7
3.Helse- og omsorgsdepartementet400,0400,013,73,510,2
4.Barne- og likestillingsdepartementet3,27,37,31,95,4
5.Nærings- og handelsdepartementet45 775,758 808,631,434 931,427 594,132 293,639 631,0
7.Samferdselsdepartementet1 088,0988,0684,0118,8565,2
8.Miljøverndepartementet14,09,39,35,34,0
9.Fornyings- og administrasjonsdepartementet244,9244,9223,02,9220,1
10.Finansdepartementet9 230,38 919,99 230,3310,48 919,9
Sum102 304,4113 285,731,850 978,428 061,932 295,255 211,9

Tabell 4.2 Garantiar stilt av staten per 31. desember 2007 (tal i 1 000 kr)

Tabellen viser staten sitt garantiansvar med samla ramme for garantiar vedteke av Stortinget, pådratt garantiansvar og utbetalt garantiansvar ved tap under det einskilde departementet. Oversikta viser dei einskilde garantiane med tilhøyrande tekst, dato for stortingsvedtak, ramme av garantiar, gammalt og nytt ansvar. Oversikta er basert på oppgåver som er sendt inn frå dei einskilde departementa.

      Garantifullmakt   Garantiansvar  
Garantien gjelderDato for siste St.vedt.Garantiramme 31.12.07Utbetalt pga. tap 2007Ansvar 1.1.07Forskyvingar i 2007Ansvar 31.12.07
          NedgangAuke  
1.UTANRIKSDEPARTEMENTET
1.Låneordningen for utvikling av næringslivet i utviklingsland05.12.0132 00014 2863 57210 714
2.Garantier ved direkte import fra utviklingsland06.12.0650 0004156 0071 6437 650
3.Den internasjonale bank for gjenreisning og utvikling10.12.996 131 858
4.Det multilaterale garantiinstitutt for investeringer10.12.9958 517
5.Den afrikanske utviklingsbank10.12.991 936 572
6.Den asiatiske utviklingsbank10.12.99939 134
7.Den interamerikanske utviklingsbank10.12.99925 523
8.Europarådets utviklingsbank05.12.01334 086
Sum Utenriksdepartementet10 407 69041520 2933 5721 64318 364
2.KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET
1.Norges Kommunalbank-innlån15.12.9833 500 0005 859 10021 4005 837 700
2.Garantier på tidligere SIFBO-lån271413
Sum Kommunal- og regionaldepartementet33 500 0005 859 12721 4145 837 713
3.HELSE- OG OMSORGSDEPARTERMENTET
1.Opprettelse og overtakelse av apotek14.12.00400 00013 6763 49610 180
Sum Helse- og omsorgsdepartementet400 00013 6763 49610 180
4.BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET
1.Garanti for lån i Kommunalbanken til Sammenslutningen Svalstuen27.02.031 8661 8661 866
2.Garanti for lån i KLP til Voss Familie- og barnevernsenter*)5 4385 4385 438
Sum Barne- og likestillingsdepartementet7 3047 3041 8665 438
*) Garantiansvaret gjeld barnevernstiftingar overtatt frå fylkeskommunane i samband med statleg overtaking av det fylkeskommunale barnevernet i 2004.
5.NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET
1.Innovasjon Norge (IN), realinvestering og driftskreditt12.12.06240 0002 650144 15746 3304 350102 177
2.IN, statsgaranti for tidligere innlån til Den norske Industribank A/S19.11.93809809589220
3.Garanti-Instituttet for Eksportkredit (GIEK), statsgaranti ved eksport, Den alminnelige garantiordning og Gml.alm.ordning15.12.0650 000 00023 88730 038 20022 329 45625 744 80533 453 549
4.GIEK, eksport til og investeringer i SUS-landene og de baltiske land14.12.0187 90046 58341 317
5.GIEK, Garantier ved investeringer i og eksport til utviklingsland15.12.062 100 0004 9051 218 4001 111 0791 001 4561 108 777
6.GIEK, Byggelånsgarantier til skipsbyggingsindustrien26.04.075 000 0001 917 0004 002 8905 543 0303 457 140
7.Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD), garantikapital06.11.961 467 7701 518 84051 0701 467 770
.8.Baltisk investeringslån19.12.956 0586 058
Sum Nærings- og handelsdepartementet58 808 57931 44234 931 36427 594 05532 293 64139 630 950
7.SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
1.Lån til ferjer i riksvegsamband07.12.04950 000618 42875 266543 162
2.Drift av øvingsbaner for motorvognførere03.06.813 0003 0003 000
3.AS Fastlandsfinans10.06.8835 00062 50043 50019 000
Sum Samferdselsdepartementet988 000683 928118 766565 162
8.MILJØVERNDEPARTEMENTET
1.Garanti for miljøvernlån i Innovasjon Norge (IN)09.11.944 3874 3873 849538
2.MD-garanterte lån i private kredittinstitusjoner og IN20.11.954 8974 8971 4083 489
Sum Miljøverndepartementet9 2849 2845 2574 027
9.FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET
1.Boliglån finansiert av Statens Pensjonskasses fond13.04.88196 200196 200196 200
2.Garantiansvar knyttet til overførte fond (Statbanenes pensjonskasse)1)13.04.8848 70026 8002 90023 900
Sum Fornyings- og administrasjonsdepartementet244 900223 0002 900220 100
1) Garantiansvar for overførte fond frå Statens Pensjonskasse som gjeld Statsbanenes pensjonsfond er ført opp.
10.FINANSDEPARTEMENTET
1.Garanti for grunnkapitalen i Den nordiske investeringsbanken15.12.065 699 7555 898 076198 3215 699 755
2.Nordisk prosjektinvesteringslån gjennom Den nordiske investeringsbank15.12.062 714 6292 809 08494 4552 714 629
3.Miljølån til Nordens nærområder gjennom Den nordiske investeringsbank15.12.06505 524523 11317 590505 523
Sum Finansdepartementet8 919 9089 230 2732)310 3668 919 907
2) Beløpene er i samsvar med rettebrev til Stortinget om rettelser i St.meld. nr. 3 (2006 – 2007), inntatt som vedlegg til Innst. S. nr. 226 (2006 – 2007)

Til forsida