Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.meld. nr. 38 (2006-2007)

Forsvaret og industrien – strategiske partnere— Strategi for de næringspolitiske aspekter ved Forsvarets anskaffelser

Til innholdsfortegnelse

10 Forsvarets forskningsinstitutts rapport med høringsuttalelser

10.1 Forsvarets forskningsinstitutts rapport

Forsvarets forskningsinstitutt har, på oppdrag fra Forsvarsdepartementet, utarbeidet en rapport som grunnlag for departementets helhetlige strategi for de næringspolitiske aspektene ved Forsvarets anskaffelser.

De viktigste forslagene i rapporten er:

  • Forsvarsdepartementet må ha ansvaret for utviklingen og gjennomføringen av strategien som må integreres inn i øvrig planprosess.

  • Det etableres et integrert samarbeid mellom Forsvaret, forsknings- og utviklingsmiljøene og industrien og at de betrakter hverandre som strategiske samarbeidspartnere.

  • Det søkes å bidra til økt nasjonal verdiskaping og til en styrkning og videreutvikling av et konkurransedyktig næringsliv.

  • De materiellrelaterte behovene må ta hensyn til alle fasene i materiellets levetid og hvordan nytt materiell påvirker eksisterende struktur. Beredskapsmessige forhold må tillegges betydelig vekt.

  • Det etableres tidlig avklaring om aktørenes rolle i forhold til oppgaver gjennom materiellets levetid.

  • Man baserer seg på tidlig dialog og integrert samarbeid.

  • Konkurranse vil fremdeles være det bærende elementet i valg av leverandører.

  • Bruken av gjenkjøp styrkes. Grense for gjenkjøp reduseres til 35 millioner kroner.

  • Velegnede arenaer og møteplasser for de strategiske samarbeidspartnerne må etableres.

10.2 Høringsuttalelser

Forsvarets forskningsinstitutts rapport er sendt på høring til Finansdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, alle fylkeskommunene, Oslo kommune, Forsvarssjefen, Forsvarsstaben, Felles operativt hovedkvarter, Forsvarets logistikkorganisasjon, Næringslivets hovedorganisasjon, Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening, NorSupport, NITO, Norsk Industri, Landsorganisasjonen, Yrkesorganisasjonenes sentralforbund og Akademikerne.

Særlig berørte instanser, som også har vært representert i styringsgruppen som har gitt innspill til Forsvarets forskningsinstitutts rapport, har i sine høringsuttalelser i hovedsak sluttet seg til den foreslåtte strategien for samarbeid mellom Forsvaret og industrien. Dette gjelder i første rekke Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening og Landsorganisasjonen.

Andre høringsuttalelser, blant annet fra Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri, NITO og de fylkeskommunene som har uttalt seg, støtter også opp om rapporten.

Forsvarsjefen (FSJ) viser til at rapporten omtaler en rekke forhold som er viktige for Forsvaret. Det gjelder blant annet forslag om nær dialog med næringslivet og styrket flernasjonalt samarbeid om større prosjekter. FSJ understreker viktigheten av at de næringspolitiske aspekter tar utgangspunkt i Forsvarets behov. Videre er FSJ opptatt av at gjenkjøp ikke forsinker prosesser knyttet til godkjenning og gjennomføring av planlagte investeringer. Hovedfokus bør være på evnen til å gjennomføre planlagte investeringer.

Til toppen
Til dokumentets forside