St.meld. nr. 40 (2008-2009)

Norsk humanitær politikk

Til innholdsfortegnelse

1 Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av Norges humanitære bistand – Utenriksdepartementets oppfølgingsplan

Riksrevisjonen oversendte 6. november 2008 Dokument nr. 3:2 (2008-2009) om Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i norsk humanitær bistand til Stortinget.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har etterfølgende utarbeidet Innst. S. nr. 150 (2008-2009), som ble behandlet av Stortinget 23. mars 2009.

Norges femårige humanitære strategi og denne meldingen utgjør den overordnede rammen for oppfølging av forvaltningsrevisjonen. Utenriksdepartementet har utarbeidet en intern plan for dette arbeidet i perioden 2009 og 2010, med hovedvekt på forvaltningsmessige grep i UD, Norad og ved utenriksstasjonene. Nedenfor følger hovedtrekkene i denne planen (ikke uttømmende):

Tabell 1.1 

  Hovedpunkter i revisjonenTiltakTidsplanStatus 20/5-09
Multilateralt ­arbeidVidereføre aktivt humanitærpolitisk arbeid. Tiltak for å motvirke finansieringsgap og fremme ­lokalt eierskap mv.Operasjonalisering av den humanitære strategien2009-2013Rullerende oppfølgingsplan. Midtveisgjennomgang sept. 2010. Evalueres til slutt.
FinansieringKapasitetsproblemer UD pga. stort antall ­enkeltprosjekterFærre og større tildelinger2009-Økt bruk av uøremerkede bidrag til bl.a. FN og ICRC.
Lite forutsigbarhet for samarbeidspartnere pga. ettårige prosjekterInnføring av flerårige ­samarbeidsavtaler for deler av porteføljen2009-Piloter i 2009 etablert. Vurdering og evt ytterligere tiltak i 2010.
Ivareta fleksibilitetBeholde enkelttilskudd. Betydelig humanitære reserve2009-15 % reserve etablert. Status avveining av forutsigbarhet og fleksibilitet i 2010.
UDs forvaltningFor lav saksbehandlingskapasitet (søknadsbehandling, kvalitetssikring, ­dokumentasjon og ­oppfølging).Opprette forvaltningsseksjon i FN-avdelingen, som kan avlaste seksjonen2009 Under ­etablering
Løpende vurdere ­saksbehandlingsrutiner2009-Løpende ­prosess
Løpende vurdere ­bemanningssituasjonen2009-Løpende ­prosess
Utilstrekkelige ­forvaltningsverktøyInnføre forbedret forvaltningsverktøy (PTA)2009-Innført
Oppfølging på landnivåSvak kapasitet til humanitær oppfølging ved ambassader.Omlegging av virksomhetsplan- og rapporteringsarbeidet, med tydeliggjøring av stasjonenes ansvar.2009-Fulgt opp i virksomhetsplaner for 2009.
Svak kapasitet/begrenset prioritering av koordinering på landnivå.Integrering av humanitære spørsmål i opplæring av ambassadepersonell. Vektlegging i løpende dialog2009-Integrert i rådsmøte for utviklings- og utenrikspolitikk i april 2009.
Styrket humanitær kapasitet ved særlig aktuelle ambassader2010-Vurderes i budsjettprosessene for 2010–2011.
ResultatfokusMangelfull kunnskap om måloppnåelse i prioritering.Styrking av samlet resultatrapportering av bistanden (inkl. humanitær bistand)2009 Humanitær ­bistand er ­integrert i ­Norads resultatrapporter (f.o.m. 2008)
Bedre resultatoppfølging/-rapporteringStyrket kvalitetssikring av søknaders resultatmål og sluttrapporter2009-Løpende
Utarbeidelse av egen årlig resultatrapport for HUM2009-Pilot i 2008. Offentlig ­rapport i 2009.
Resultatrapporter innenfor utvalgte landGjennomført for 2008 vedr. Palestina og Afghanistan.
Endret rapporteringssystem for organisasjoner – halvårlig rapportering og mer aggregert resultat­informasjon2009-Til vurdering
Resultatfokus (forts.)Økt bruk av prosjekt/-feltbesøk2010- Avhenger av tilstrekkelige rammer i driftsbudsjettet for UD og stasjonene.
Økt bruk av evalueringer/gjennomganger2009-Følges opp i dialog med Norad.
Samordning og lokal ­involveringBehov for bedre samordning i UD mellom ulike deler av bistandenSamordning og synkronisering i tid av ulike prioriteringsnotater i UD2009-Gjennomført 2009
Tettere samarbeid HUM/GAP mht. tidlig gjenoppbygging2009-Tett dialog og eget notat utarbeidet
Tettere samarbeid HUM/langsiktig mht. forebygging.2009-
Behov for å involvere lokale krefter i HUM-bistandenIntegreres i det ­humanitære arbeidetLøpende
Risiko­håndteringBehov for styrket ­oppfølging av risikoIntegreres i søknadsbehandling og oppfølgingen av tilskuddsmottakereLøpende
Opprettelse av ­kontrollenhet i UD2008-Etablert