St.meld. nr. 44 (2003-2004)

Erstatningsordning for krigsbarn og erstatningsordninger for romanifolk/tatere og eldre utdanningsskadelidende samer og kvener

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Regjeringen legger med dette frem for Stortinget en presentasjon av regjeringens rapport om den generelle behandlingen av erstatningskrav fra ulike grupper i samfunnet. Rapporten er i sin helhet vedlagt meldingen. Videre fremlegges konkrete drøftelser og vurderinger av foreliggende erstatningskrav fra henholdsvis krigsbarn, romanifolk/tatere og eldre utdanningsskadelidende samer og kvener. Den del av meldingen som omhandler krigsbarn er resultat av et samarbeid mellom Sosialdepartementet og Justisdepartementet. De deler som gjelder romanifolk/tatere og eldre utdanningsskadelidende samer og kvener er utarbeidet av Kommunal- og regionaldepartementet.

Til forsiden