St.prp. nr. 1 (2002-2003)

FOR BUDSJETTERMINEN 2003 — Utgiftskapitler: 1-2, 1500-1595, 2445, 2470 og 2541-2543 Inntektskapitler: 4500-4595, 5445-5446, 5470, 5607 og 5704-5705

Til innholdsfortegnelse

Del 1
Oversikt over Arbeids- og administrasjonsdepartementets budsjettforslag

1 Oversiktstabeller for budsjettet

Utgifter fordelt på kapitler

 

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2001

Saldert budsjett 2002

Forslag 2003

Pst. endr. 02/03

Det kongelige hus

0001

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

27 500

80 050

100 850

26,0

0002

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

2 100

7 360

9 665

31,3

Sum kategori 00.10

29 600

87 410

110 515

26,4

Sum programområde 0029 60087 410110 51526,4

Administrasjon mv.

1500

Arbeids- og administrasjonsdepartementet, jf. kap. 4500

226 769

255 203

258 865

1,4

1502

Tilskudd til kompetanseutvikling

12 834

25 000

1503

Midler til tjenestemannsorganisasjonenes opplærings- og utviklingsarbeid

159 106

151 111

146 378

-3,1

1504

Innskutte midler til lokale forhandlinger i skoleverket

10 000

1507

Datatilsynet, jf. kap. 4507

19 139

17 357

18 349

5,7

Sum kategori 01.00427 848423 671448 5925,9

Fylkesmannsembetene

1510

Fylkesmannsembetene, jf. kap. 4510

1 221 774

729 258

918 693

26,0

Sum kategori 01.101 221 774729 258918 69326,0

Fellestjenester

1520

Statskonsult, jf. kap. 4520

130 503

119 633

111 697

-6,6

1522

Statens forvaltningstjeneste, jf. kap. 4522

354 528

310 443

343 387

10,6

Sum kategori 01.20485 031430 076455 0845,8

Partistøtte

1530

Tilskudd til de politiske partier

241 705

255 967

211 767

-17,3

Sum kategori 01.30241 705255 967211 767-17,3

Pensjoner mm.

1541

Pensjoner av statskassen

16 478

26 156

14 926

-42,9

1542

Tilskudd til Statens Pensjonskasse

5 648 396

6 892 421

4 793 665

-30,5

1543

Arbeidsgiveravgift til folketrygden

269 609

275 945

275 945

0,0

1544

Boliglån til statsansatte

4 593 574

1 500 000

4 780 000

218,7

1545

Ventelønn mv., jf. kap. 4545

273 980

1546

Yrkesskadeforsikring, jf. kap. 4546

47 106

36 800

40 000

8,7

1547

Gruppelivsforsikring, jf kap. 4547

76 144

69 224

69 224

0,0

2470

Statens pensjonskasse

1 496

-7 609

-5 538

-27,2

Sum kategori 01.4010 926 7838 792 9379 968 22213,4

Konkurranse- og prispolitikk

1550

Konkurransetilsynet, jf. kap.4550

77 861

64 214

64 947

1,1

1560

Pristilskudd

146 998

25 000

-100,0

Sum kategori 01.50224 85989 21464 947-27,2

Statsbygg

1580

Bygg utenfor husleieordningen

814 756

894 150

933 290

4,4

1581

Eiendommer til kongelige formål, jf. kap. 4581

24 328

25 807

6,1

1582

Utvikling av Fornebuområdet

106 638

175 910

125 100

-28,9

1583

Utvikling av Pilestredet Park, jf. kap. 4583

19 804

700

26 200

3 642,9

2445

Statsbygg, jf. kap. 5445

971 956

751 656

68 401

-90,9

Sum kategori 01.60

1 913 154

1 846 744

1 178 798

-36,2

Sum programområde 0115 441 15412 567 86713 246 1035,4

Arbeidsmarked

1590

Aetat, jf. kap. 4590

1 871 907

1 767 856

1 809 566

2,4

1591

Arbeidsmarkedstiltak, jf. kap. 4591

1 379 393

1 207 032

-100,0

1592

Spesielle arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede

2 953 323

2 799 693

-100,0

1593

Aetats salg av arbeidsmarkedstjenester, jf. kap. 4593

287 393

11 000

-100,0

1594

Arbeidsmarkedstiltak, jf. kap. 4594

4 086 190

1595

Ventelønn mv., jf. kap. 4595

269 078

440 000

63,5

Sum kategori 19.006 492 0166 054 6596 335 7564,6

Arbeidsmiljø og sikkerhet

1570

Arbeidstilsynet, jf. kap. 4570

262 415

242 417

270 700

11,7

1571

Direktoratet for brann- og elsikkerhet, jf. kap. 4571

72 316

122 654

126 500

3,1

1573

Statens arbeidsmiljøinstitutt, jf. kap. 4573

68 801

68 374

71 725

4,9

1574

Arbeidsforskningsinstituttet

29 306

25 400

2 000

-92,1

1575

Forskning og utredning

23 385

42 200

50 000

18,5

1577

Norges brannskole, jf. kap. 4577

39 950

44 244

10,7

Sum kategori 19.10

456 223

540 995

565 169

4,5

Sum programområde 196 948 2396 595 6546 900 9254,6

Arbeidsliv, folketrygden

2541

Dagpenger

6 642 541

7 011 000

7 770 000

10,8

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., jf. kap. 5704

369 447

350 000

470 000

34,3

2543

Ytelser til yrkesrettet attføring

6 463 167

7 754 000

8 843 000

14,0

Sum kategori 33.30

13 475 155

15 115 000

17 083 000

13,0

Sum programområde 33

13 475 155

15 115 000

17 083 000

13,0

Sum utgifter

35 894 148

34 365 931

37 340 543

8,7

Inntekter fordelt på kapitler

 

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2001

Saldert budsjett 2002

Forslag 2003

Pst. endr. 02/03

Administrasjon mv.

4500

Arbeids- og administrasjonsdepartementet, jf. kap. 1500

4 685

588

611

3,9

4507

Datatilsynet, jf. kap. 1507

1 033

1 023

-100,0

Sum kategori 01.005 7181 611611-62,1

Fylkesmannsembetene

4510

Fylkesmannsembetene, jf. kap. 1510

492 792

Sum kategori 01.10492 792

Fellestjenester

4520

Statskonsult, jf. kap. 1520

38 586

45 253

37 017

-18,2

4522

Statens forvaltningstjeneste, jf. kap. 1522

89 863

51 723

59 640

15,3

Sum kategori 01.20128 44996 97696 657-0,3

Pensjoner mm.

4546

Yrkesskadeforsikring, jf. kap. 1546

79 153

54 288

56 405

3,9

4547

Gruppelivsforsikring, jf. kap. 1547

19 816

23 035

23 933

3,9

5470

Statens Pensjonskasse, jf.kap. 2470

6 766

5607

Renter av boliglånsordningen til statsansatte

685 000

995 440

45,3

Sum kategori 01.4098 969762 3231 082 54442,0

Konkurranse- og prispolitikk

4550

Konkurransetilsynet, jf. kap. 1550

1 791

Sum kategori 01.501 791

Statsbygg

4581

Eiendommer til kongelige formål, jf. kap. 1581

104

4583

Salg av eiendom i Pilestredet Park, jf. kap. 1583

127 467

115 300

70 000

-39,3

5445

Statsbygg, jf. kap. 2445

798 228

710 000

600 000

-15,5

5446

Salg av eiendom, Fornebu

746 866

169 860

318 307

87,4

Sum kategori 01.601 672 561995 160988 411-0,7

Selskaper under Arbeids- og administrasjonsdepartementet

5670

Renter og utbytte fra Entra Eiendom AS

170 459

190 000

-100,0

Sum kategori 01.70

170 459

190 000

-100,0

Sum programområde 012 570 7392 046 0702 168 2236,0

Arbeidsmarked

4590

Aetat, jf. kap. 1590

161 145

44 343

44 356

0,0

4591

Arbeidsmarkedstiltak, jf. kap. 1591

8 168

54 790

-100,0

4592

Spesielle arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede, jf. kap. 1592

14 477

-100,0

4593

Aetats salg av arbeidsmarkedstjenester, jf. kap. 1593

271 499

30 000

-100,0

4594

Arbeidsmarkedstiltak, jf. kap. 1594

1 777

4595

Ventelønn, jf. kap. 1595

22 700

21 522

86 000

299,6

Sum kategori 19.00463 512165 132132 133-20,0

Arbeidsmiljø og sikkerhet

4570

Arbeidstilsynet, jf. kap. 1570

31 136

19 800

20 568

3,9

4571

Direktoratet for brann- og elsikkerhet, jf. kap. 1571

47 400

93 000

96 600

3,9

4573

Statens arbeidsmiljøinstitutt, jf. kap. 1573

14 551

8 700

9 000

3,4

4574

Arbeidsforskningsinstituttet

20 245

16 500

-100,0

4577

Norges brannskole, jf. kap. 1577

7 153

7 400

3,5

Sum kategori 19.10

113 332

145 153

133 568

-8,0

Sum programområde 19576 844310 285265 701-14,4

Arbeidsliv, folketrygden

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., jf. kap. 2542

103 798

50 000

100 000

100,0

5705

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs, dagpenger

30 546

18 000

18 000

0,0

Sum kategori 33.30

134 344

68 000

118 000

73,5

Sum programområde 33

134 344

68 000

118 000

73,5

Sum inntekter

3 281 927

2 424 355

2 551 924

5,3

Utgifter fordelt på postgrupper

 

(i 1 000 kr)

Post-gr.

Betegnelse

Regnskap 2001

Saldert budsjett 2002

Forslag 2003

Pst. endr. 02/03

01-23

Driftsutgifter

10 708 228

11 097 403

9 571 486

-13,8

24-24

Driftsresultat

-46 735

-81 204

-582 469

617,3

30-49

Nybygg, anlegg mv

2 201 336

2 112 542

1 802 036

-14,7

50-59

Overføringer til andre statsregnskaper

6 564

111 610

139 015

24,6

60-69

Overføringer til kommuner

10 000

70-79

Overføringer til private

18 421 181

19 625 580

21 630 475

10,2

90-99

Utlån, avdrag mv.

4 593 574

1 500 000

4 780 000

218,7

Sum under departementet

35 894 148

34 365 931

37 340 543

8,7

Poster med stikkordet «kan overføres»

Under Arbeids- og administrasjonsdepartementet blir stikkordet foreslått knyttet til disse postene utenom postgruppe 30-49

 

(i 1 000 kr)

Kap.

Post

Betegnelse

Overført til 2002

Forslag 2003

Begrunnelse for stikkordet

1502

70

Tilskudd

25 000

1575

21

Forsknings- og utredningsoppdrag mm.

9 000

1582

21

Spesielle driftsutgifter

3 800

1583

21

Spesielle driftsutgifter

4 900

1594

21

Evaluering, utviklingstiltak mv.

23 148

1594

70

Ordinære arbeidsmarkedstiltak

1 203 609

1594

71

Spesielle arbeidsmarkedstiltak

2 749 851

1594

73

Investeringer i skjermede tiltak

72 178

2 Virkeområde

Fagproposisjonen omfatter fire programområder. Programområde 00 Konstitusjonelle institusjoner, programområde 01 Fellesadministrasjon og programområde 19 Arbeidsliv og 33 Arbeidsliv under folketrygden.

Under programområde 00 Konstitusjonelle institusjoner føres det opp forslag til utgifter for Det kongelige hus.

Programområde 01 Fellesadministrasjon omfatter budsjettene for Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Datatilsynet, Fylkesmannsembetene, Statskonsult, Statens forvaltningstjeneste, Statens Pensjonskasse, Konkurransetilsynet og Statsbygg. I tillegg omfatter programområde 01 statens tilskuddsordning for partistøtte, tilskuddsmidler avtalt gjennom lønnsforhandlingene i staten samt overføringer til statens pensjonsordninger. Programområde 19 omfatter budsjettene for Aetat, Arbeidstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Direktoratet for brann- og elsikkerhet, Norges brannskole og Arbeidsforskningsinstituttet AS. Programområdet omfatter videre arbeidsmarkedstiltak, spesielle arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede, samt midler til forskning og utredning under arbeidsmiljø- og sikkerhetsområdet.

3 Hovedoppgaver og politiske satsninger

Arbeids- og administrasjonsdepartementet skal:

 • legge til rette for desentralisering og delegering av ansvar og myndighet i offentlig sektor.

 • ha et koordinerende ansvar i departementfellesskapet for organisasjons- og strukturspørsmål.

 • ha ansvaret for å rådgi og veilede virksomheter i offentlig sektor innenfor omstilling, ledelse- og personalspørsmål, herunder et særskilt ansvar for tilrettelegging av en god personalpolitikk.

 • ha ansvaret for et mest mulig trygt, inkluderende og selvregulerende arbeidsmarked, herunder et særskilt ansvar for å bidra til at alle grupper får muligheter til å utfolde seg i arbeidslivet.

 • ha et spesielt ansvar for å sørge for at brukernes interesser og rettssikkerhet ivaretas gjennom økt brukerinnflytelse, brukerretting og kvalitetskontroll.

 • ha ansvaret for å føre en aktiv konkurransepolitikk for å sikre gode og rimelige varer og tjenester til forbrukerne, og for å fremme effektivitet i næringsliv og forvaltning.

4 Moderniseringsprogrammet - brukerretting, effektivisering og forenkling i offentlig sektor

4.1 Målene

Regjeringen vil gi arbeidet med å modernisere offentlig sektor høy prioritet. I moderniseringsprogrammet vektlegger regjeringen brukerretting, effektivisering og forenkling, og økt handlefrihet til lokale enheter. Samtidig må modernisering av offentlig sektor ses i sammenheng med og bidra til en best mulig utnyttelse av arbeidskraften. En politikk som stimulerer til riktig utnyttelse av arbeidskraften og til at flest mulig kan delta i arbeidslivet, er avgjørende for verdiskapingen både i offentlig og privat sektor.

Offentlig sektor er til for den enkelte av oss enten vi opptrer som borger, direkte bruker av tjenester, skattebetaler eller næringsdrivende. Førstelinjetjenester mot brukeren, utforming av regelverk og organisering av forvaltningen skal ta utgangspunkt i behovene til dem den skal tjene. Samtidig skal ansatte i det offentlige ha utfordrende og utviklende arbeidsplasser og føle trygghet og delaktighet i jobbsituasjonen.

Brukerretting av det offentlige tjenestetilbudet handler om å la behovene til de enkelte brukere og brukergrupper styre både hvilke tjenester som skal gis og hvordan de gis. Norge er et flerkulturelt samfunn, og vi har et mangfold av samlivsformer, utdannelser og tilknytningsformer til arbeidslivet. Offentlige tjenester må i økende grad ta hensyn til dette. Offentlige tjenester spenner over et vidt spekter og er rettet inn mot mennesker i svært ulike livssituasjoner. I møtet med brukerne må offentlige tjenesteytere makte å ta hensyn til dette på en måte som viser respekt for den enkelte.

Effektivisering betyr at brukerne skal få flere og bedre tjenester for hver krone som brukes. Det innebærer at ressursene må reallokeres til de områder der de gir størst nytte sett i forhold til behovene (formålseffektivitet), og at ressursene utnyttes best mulig (kostnadseffektivitet). Gevinstene av å modernisere offentlig forvaltning er i stor grad avhengig av at vi klarer å utnytte arbeidskraften mer effektivt. For de som jobber i offentlig sektor vil derfor effektivisering i stor grad bety omstilling til nye oppgaver og funksjoner knyttet til leveranser av offentlige tjenester. Moderniseringsarbeidet må også bidra til et mer inkluderende arbeidsliv og en økt satsning på videreutvikling av de ansattes kompetanse.

Forenkling skal gjøre det enklere for brukerne å forholde seg til og bruke forvaltningen. Offentlig sektor må organisere seg slik at brukerne lett finner fram i tjenestetilbudet. Borgere og bedrifter har også krav på et ryddig regelverk og enkel tilgang på rettighetsinformasjon. Klarhet i hvilke roller ulike deler av forvaltningen har gir også en enklere offentlig sektor, samtidig som det gir sikkerhet for at det offentlige opptrer ryddig i tilfeller hvor det oppstår rollekonflikt.

Gjennom dette arbeidet legger regjeringen opp til å skape et enklere og ryddigere samfunn, et tjenestetilbud tilpasset den enkeltes behov, en effektiv offentlig sektor, en produktivitets- og effektivitetsfremmende offentlig sektor og en inkluderende og stimulerende personalpolitikk.

4.2 Virkemidlene

Strukturendringer

De sentrale virkemidlene for å nå de ovennevnte målene er delegering av myndighet innad i staten og desentralisering av oppgaver til kommunene. Lokal frihet og lokalt ansvar gjør det mulig å ta i bruk innsikt og kompetanse som bygger på direkte kontakt med brukerne og kunnskap om lokale forhold. Slik kunnskap er avgjørende for å komme fram til gode og brukerrettede tjenestetilbud og arbeidsformer og for å utnytte ressursene på en mer effektiv måte.

Det er et selvstendig mål for moderniseringsarbeidet at kommunenes handlefrihet skal styrkes.

Avklaring av roller

For at delegering og desentralisering av myndighet skal føre til mer brukerretting, effektivisering og forenkling, må visse rammevilkår være på plass. Den første fasen av moderniseringsarbeidet er konsentrert om dette. Det dreier seg om å vurdere tilknytningsformer og finansieringsordninger for statlig virksomhet, styrke tilsynsmyndighetene, etablere sentrale veiledningsfunksjoner og å få på plass visse personalpolitiske rammer.

Desentralisering vil kreve et klarere skille mellom politikk, forvaltning og tjenesteyting, og at tilknytningen mellom organene som skal ivareta disse funksjonene, er klare og ryddige. Som et ledd i dette arbeidet har regjeringen startet en gjennomgang av forholdet mellom departementer og direktorater. Samtidig videreføres og intensiveres arbeidet med fristilling av statlig tjenesteproduksjon. I tillegg vurderes tilknytningsformer for fristilte enheter, herunder statsforetak som egen tilknytningsform.

Delegering og desentralisering av myndighet betyr ikke fravær av sentral styring og prioritering av ressursbruk, men en omlegging til styring gjennom insentiver framfor regler og direktiver. Skal økt brukerretting og større formåls- og kostnadseffektivitet oppnås gjennom lokal frihet, må de lokale enhetene arbeide under rammebetingelser som gir incitamenter til dette. Større valgfrihet for brukerne og finansieringssystemer som bygger på at pengene følger brukerne vil for eksempel gi slike incitamenter gjennom å bidra til konkurranse mellom ulike tjenesteytere.

Økt konkurranse

Økt konkurranse mellom ulike leverandører av offentlig finansierte tjenester er et sentralt virkemiddel for å gi brukerne bedre og billigere tjenester. Regjeringen vil derfor systematisk arbeide med innføring av finansieringsordninger som legger til rette for konkurranse. Skal en legge til rette for økt konkurranse mellom leverandører av offentlige tjenester, må det etableres et klarere skille mellom bestiller- og leverandørrollene. Et slikt skille vil både gjøre det mulig å etablere konkurranse mellom offentlige tjenesteprodusenter, mellom offentlige og private aktører som leverer tjenester bestilt av det offentlige, og eventuelt bare mellom private aktører dersom det skulle være ønskelig. Mange kommuner har kommet langt med å etablere et slikt skille og å etablere konkurranse mellom offentlige og private leverandører. Regjeringen vil åpne opp for større innslag av samspill og konkurranse mellom private og offentlige tilbud innenfor statens ansvarsområde. Dette vil bl.a. gjelde helse, utdanning, arbeidsmarkedstiltak og eiendomsforvaltning.

Finansieringsordninger

Finansieringsordninger som effektive styringsvirkemidler, må kunne ivareta ulike hensyn og tilpasses de faktiske forhold rundt den aktivitet som skal finansieres. Det vil derfor være nødvendig å bruke et bredt spekter av finansieringsordninger - enkeltvis eller i kombinasjon. På tjenesteområder der det ikke er naturlig å innføre brukervalgfrihet og konkurranse mellom ulike leverandører, vil en så langt som mulig søke å innføre mer direkte former for resultatbaserte finansieringsformer. Skal slike ordninger fungere etter hensikten, må mål og resultatmåling så langt som mulig knyttes til resultater for brukerne. Rammebevilgninger er en aktuell finansieringsform der en ønsker å kombinere direkte kostnadskontroll med stor frihet til målprioritering innen rammen. Dette gjelder f.eks. for statens finansiering av kommunesektoren.

Rammevilkår

Økt grad av desentralisering av den offentlige tjenesteproduksjonen stiller økte krav til tilsyn for å sikre at tjenestene holder høy nok kvalitet og for å ivareta rettsikkerheten til den enkelte. Omorganisering av statlige tilsyn er derfor høyt prioritert i moderniseringsarbeidet, og regjeringen tar sikte på å legge fram en stortingsmelding om statlig tilsyn før årsskiftet. Systematiske brukerundersøkelser vil også være et viktig verktøy innenfor et system med stor frihet for lokale tjenesteytere. Slike undersøkelser bør benyttes av statlige myndigheter både på lokalt og sentralt nivå.

I en moderne offentlig sektor vil en hovedoppgave for sentrale myndigheter være å gi lokale enheter rammevilkår som frigjør lokalt initiativ og kreativitet. Men sentrale myndigheter må i tillegg ta ansvar for nødvendig utviklingsarbeid, veiledning og opplæring. Arbeid med følgende er nå i gang eller under utvikling:

 • Et nytt program for lederutvikling i statsforvaltningen som skal sikre organisasjons- og ledelsesutvikling i samsvar med målene i moderniseringsarbeidet. Programmet skal tilpasses behovene i de ulike deltakernes organisasjoner. Programmet vil bli todelt; én del rettes mot ledere på sentralt hold, inklusive etatsledere og den andre delen rettes mot ledere i fristilte lokale enheter.

 • Horisontale nettbaserte læringsnettverk som skal bidra til spredning av kunnskap om organisasjonsutvikling mv. mellom enheter innen stat og kommune.

 • Direkte samarbeid med en gruppe på 20 referansekommuner for forsøksvirksomhet, erfaringsutveksling og veiledning.

 • Tilrettelegging av en IKT-infrastruktur som støtter opp under en effektiv og brukerstyrt offentlig sektor, og som også støtter opp under gode lokale løsninger slik at IKT i større grad blir et lokalt ansvar.

Personalutvikling

Delegering og desentralisering må også innebære å gi lokale ledere handlefrihet i lønns- og personalspørsmål for å kunne motivere og premiere de ansatte. I årets lønnsoppgjør la regjeringen stor vekt på å øke potten som går til lokale forhandlinger, og det ble et gjennombrudd på dette punktet både i stat og kommune. Regjeringen vil også skape mer fleksible ansettelses- og arbeidstidsbestemmelser, og har allerede foreslått en oppmykning av overtidsbestemmelsene for Stortinget. Arbeidslivslovutvalget legger fram sin innstilling i løpet av 2003, og det er regjeringens mål at arbeidet skal gi en ny og bedre arbeidsmiljølov for hele arbeidslivet i Norge. I forbindelse med omstilling og flytting av statlige virksomheter, vil regjeringen stimulere til bruk av individuelle karriereplaner og/eller sluttpakker for de ansatte istedenfor ventelønn og andre former for førtidspensjonering. Dette vil gi de ansatte større trygghet, og motivasjon for innsats i perioder med omstilling.

4.3 Arbeidsmåter

Regjeringen legger opp til at moderniseringsarbeidet skal være prosessorientert. De opptrukne mål og retningslinjer for arbeidet gir ikke forhåndsdefinerte løsninger. Egnede endringstiltak skal fremkomme gjennom at ledere og de ansatte involveres og tar eierskap til å brukerrette, effektivisere og forenkle egen organisasjon. Moderniseringsprogrammets arbeidsmål angir retningen for denne utenifra og inn-tenkningen.

Samtlige departementer deltar med endringsprosjekter ut fra moderniseringsprogrammets mål. Ansvaret for gjennomføringen av de enkelte tiltakene i moderniseringsarbeidet ligger også først og fremst i hvert fagdepartement.

Departementene har til sammen over 200 prosjekter, tiltak, utredninger og andre arbeider i gang som skal bidra til brukerretting, effektivisering og forenkling i offentlig sektor, herunder 12 som går på tvers av ulike departementer. De 12 prosjektene er:

 • Organisasjon, ledelse og personal

 • Regelforenkling

 • IKT

 • Konkurransepolitikk

 • Tilsyn

 • Departementer/direktorater

 • Finansieringsformer

 • SATS - Samordning Arbeid, Trygd og Sosiale tjenester

 • Skole

 • Kommunesektoren

 • Arbeids- og administrasjonsdepartementet som servicedepartement

 • Sektorreformer

Programmet nå inne i en fase hvor det fokuseres på gjennomgang av de mange prosjektene.

4.4 Reformprosjekter under Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Arbeids- og administrasjonsdepartementet har som initiativtaker, støttespiller, pådriver og kontrollør, en sentral rolle i regjeringens moderniseringsarbeid. Departementet har også særskilt ansvar for følgende prosjekter:

 • Arbeids- og administrasjonsdepartementet som servicedepartement

 • Arbeidsdeling mellom departementer og direktorater

 • Organisering og lokalisering av offentlig tilsyn

 • Konkurransepolitisk handlingsplan

 • Finansieringsreformer

 • Organisasjons-, ledelse og personalutvikling

 • IKT i offentlig forvaltning

Det er redegjort nærmere for prosjektene nedenfor.

5 Omtale av særskilte saker

5.1 Organisasjons- og strukturendringer i statsforvaltningen

Gjennomgang av den administrative oppgaveløsingen i regjeringskvartalet og i underliggende virksomheter

Regjeringen ser det hensiktsmessig at Arbeids- og administrasjonsdepartementet på det administrative området i større grad ivaretar departementenes felles behov for tjenester og for rådgivning. Dette omfatter eiendom, innkjøp og drift, personal- og lederutvikling, informasjon, omstilling, brukerretting og styring.

Regjeringen vil gjennomgå dagens system for administrativ oppgaveløsning i regjeringskvartalet og vurdere hvordan Arbeids- og administrasjonsdepartementet kan styrkes som et servicedepartement overfor departementsfellesskapet. I likhet med moderniseringsarbeidet for offentlig sektor for øvrig, vil målsetningene være brukerretting, effektivitet og forenkling.

Omdannelsen av Arbeids- og administrasjonsdepartementet vil også berøre oppgaveløsingen i enkelte av departementets underliggende virksomheter. Regjeringen vil på et senere tidspunkt legge fram forslag overfor Stortinget om en mer bruker- og framtidsrettet organisering av Statens forvaltningstjeneste, Statskonsult, Statens Pensjonskasse og Statsbygg.

Departement og direktorat

Prosjektet om arbeidsdelingen mellom departementer og direktorater, som ble varslet i regjeringens redegjørelse for Stortinget om modernisering i offentlig forvaltning, er satt i gang. Prinsippene som legges til grunn for arbeidet er økt grad av delegering av oppgaver og et klarere skille mellom tjenesteproduksjon, forvaltning og tilsyn for å kunne ivareta brukernes behov best mulig. I regjeringens melding til Stortinget om tilsyn vil det bli foreslått tiltak for å hindre uheldig rolleblanding spesielt, mellom tilsynsoppgavene og andre oppgaver. Det er også satt igang arbeid for å utvikle og forbedre etatsstyringen og samhandlingen mellom departementer og ulike typer forvaltningsorganer inkludert direktoratene.

Statlige tilsyn

Som et ledd i regjeringens program for å brukerrette, effektivisere og forenkle offentlig sektor, er det igangsatt en generell gjennomgang av organiseringen av statlige tilsynsmyndigheter. Gjennomgangen setter bl.a. fokus på overlappende myndighetskompetanse, sammensetning av det enkelte tilsyns ulike kompetanseområder, uavhengighet, lokalisering mv. Omorganisering og styrking av tilsynsmyndighetene er en viktig del i arbeidet med effektivisering av offentlig sektor. Det tas sikte på fremleggelse av en stortingsmelding før årsskiftet.

5.2 Konkurransepolitisk handlingsplan

Regjeringens konkurransepolitiske handlingsplanen skal gjennomføres som et samarbeid mellom Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Konkurransetilsynet, jf. nærmere omtale nedenfor under punktet «hovedmål og strategier» i kategoriomtalen under 01.50 «Konkurransepolitikk». Gjennomføringen av handlingsplanen skal bidra til å styrke alle deler av konkurransepolitikken, men vil være særlig viktig med hensyn til å implementere konkurransepolitiske hensyn på andre politikkområder. Viktige utfordringer ved gjennomføringen av handlingsplanen vil bl.a. være:

 • å styrke Konkurransetilsynets posisjon og uavhengighet som tilsynsmyndighet, herunder vurdere om tilsynet med konkurranseforhold bør samles i Konkurransetilsynet

 • å sørge for at konkurransemessige uheldige bivirkninger av offentlige reguleringer reduseres til et minimum

 • at offentlige anskaffelser gjennomføres på en måte som stimulerer og ikke hemmer konkurransen

 • at offentlig forretningsdrift, herunder nedsalg av statlige eierandeler, gjennomføres på en måte som ikke skader eller vrir konkurransen

 • å sørge for at offentlig virksomhet blir organisert og drevet på en måte som fremmer konkurranse

Gjennomføringen av planen er et viktig ledd i regjeringens program for brukerretting, effektivisering og forenkling av offentlig sektor. Bruk av konkurransepolitiske virkemidler vil være sentralt med sikte på å innfri målsetningen om økt effektivitet i den offentlige tjenesteproduksjonen. Det vil bli lagt økt vekt på å fastsette rammevilkår for offentlige virksomheter som gir incitamenter til konkurranse, effektivitet og brukerrettet organisering. Utskilling av enkelte offentlige virksomheter, konkurranseutsetting av offentlige tjenester og konkurranse mellom offentlige tjenesteprodusenter vil være viktig i denne sammenheng. På denne måten vil konkurranse og konkurransepolitikk få økt betydning for hele samfunnsutviklingen, og bidra til en effektiv offentlig sektor som kan være et konkurransefortrinn for norsk næringsliv.

5.3 Omstilling av Aetat

Regjeringen vektlegger at Aetat skal være en kvalifiseringsetat. Delegering og desentralisering skal bidra til at etatens tjenester utformes i samsvar med brukernes og markedets behov. Rammebetingelsene må endres, og som ledd i dette ble blant annet sysselsettingsloven endret med virkning fra 1. juli 2002. Endringen innebærer blant annet at etaten står friere til å tilpasse egen organisasjon og lokalisering til beste for brukerne og markedets interesser. Samlet vil dette gi gevinster i form av bedre tjenestetilbud og ressursutnyttelse.

Regjeringen legger i budsjettforslaget for 2003 opp til at midlene til arbeidsmarkedstiltak, som tidligere har vært fordelt på ordinære arbeidsmarkedstiltak (kap. 1591) og spesielle arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede (kap. 1592), samles under ett nytt tiltakskapittel kap. 1594 Arbeidsmarkedstiltak. Formålet med sammenslåingen er mer fleksibel og effektiv ressursbruk og økt vekt på målstyring framfor virkemiddelstyring. Dette er nærmere omtalt under programområde 19 Arbeidsliv.

Forsøk med aktivitetsbasert finansiering

Regjeringen arbeider målbevisst med å skape en bedre og mer effektiv forvaltning. Nye finansieringsordninger i arbeidsmarkedspolitikken er et ledd i dette arbeidet.

Både aktivitets- og resultatbaserte finansieringsordninger er i ferd med å bli implementert innenfor deler av arbeidsmarkedspolitikken. Målet med innføringen av disse finansieringsordningene er i første rekke å bedre kvaliteten på tjenestene som tilbys den enkelte arbeidssøker. I tillegg legger ordningene til rette for aktivitet og en mer effektiv ressursbruk slik at flere arbeidssøkere kan gis tilbud og at måloppnåelsen under arbeidsmarkedspolitikken kan bedres. Gjennom økt bruk av eksterne tjenesteleverandører og samarbeidspartnere vil en kunne oppnå en klarere rendyrking av Aetats bestillerrolle i forhold til dagens oppgavedeling. Blant annet vil det være aktuelt å utnytte kompetansen i de ulike bedriftene som allerede leverer attføringstjenester overfor personer med behov for utvidet bistand.

Nye finansieringsordninger i arbeidsmarkedspolitikken er nærmere omtalt under Programkategori 19 Arbeidsliv.

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv

Regjeringen ser svært alvorlig på utviklingen i syke- og fraværsstatistikken. Regjeringen Stoltenberg inngikk i begynnelsen av oktober 2001 en fireårig intensjonsavtale med partene i arbeidslivet om et mer inkluderende arbeidsliv. Målsettingen med avtalen var å redusere sykefraværet og tidligavgangen fra arbeidsmarkedet og få flere personer med redusert funksjonsevne tilbake i arbeid. Avtalen skal evalueres i løpet av 3. kvartal 2003. Dersom evalueringen viser at det åpenbart ikke er mulig å nå de operative mål for avtaleperioden med de avtalte virkemidler, opphører avtalen.

Det vises for øvrig til nærmere omtale under programområde 19.

5.4 Personal-, ledelse- og organisasjonsutvikling

Arbeids- og administrasjonsdepartementet skal legge til rette for en inkluderende og stimulerende personalpolitikk. Departementets hovedmål og strategier for arbeidsgiverpolitikken er å:

 • legge forholdene til rette for at forvaltningen får bedre forutsetninger for å rekruttere, beholde og anvende etterspurt arbeidskraft gjennom rådgivning og veiledning samt videreutvikling av lov- og avtaleverk.

 • legge til rette for personalutvikling på alle nivåer i statsforvaltningen for å sikre kvalitet og omstillingsevne.

 • dyktiggjøre lokale statlige arbeidsgivere i arbeidsgiverrollen og stille krav til personalledelse hvor en bl.a. nyttiggjør seg av det mangfold av kompetanse og verdier som ulike grupper i samfunnet har.

 • prioritere tiltak som kan bidra til å øke andelen kvinner i lederstillinger, herunder toppstillinger

sette i gang et bredt anlagt program for lederutvikling i offentlig sektor og vurdere incentiver og rammevilkår i tilknytning til lederfunksjonen.

Endringsbehov og brukertilpasning stiller utfordrende krav til ledere og ansatte i offentlig sektor. Omstillingene griper inn i både den forvaltningsmessige og tjenesteproduserende delen av offentlig sektor når det gjelder arbeidsformer, personal- og organisasjonsutvikling. Staten må også ha en ledelses-, lønns- og personalpolitikk som gjør den konkurransedyktig og attraktiv overfor kompetent arbeidskraft.

5.5 Omstilling og delegering i Staten

Tilretteleggelse av lederutviklingsprogrammer

Det grunnleggende i moderniseringsarbeidet er å ta utgangspunkt i brukernes behov når premissene for ledelse- og organisasjonsutvikling legges. Et viktig virkemiddel i brukerorienteringen er desentralisering og delegering. Målene for arbeidet med lederutvikling er derfor å:

 • Utvikle ledere sentralt fra å styre gjennom detaljerte regler og prosedyrer til å styre gjennom krav til måloppnåelse og bruk av insentiver

 • Utvikle ledere lokalt fra å være detaljstyrte til å bli i stand til å ta det lederansvaret som følger av økt delegering og desentralisering

 • Videreutvikle rammebetingelsene for utøvelse av lederskap for å etablere et mer fleksibelt system

 • Utvikle en tjenestekultur

 • Legge til rette for et organisasjonsutviklingsverksted.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet arbeider for tiden med å utvikle et program for ledere i sentralforvaltningen. Programmet skal styrke de profesjonelle ferdighetene til ledere i sentralforvaltningen, med særlig vekt på evnen til å delegere, fristille og desentralisere. Parallelt med dette vil det bli gjennomført utviklingsprogrammer for lokale ledere i tjenesteytende enheter. Disse programmene utvikles og gjennomføres i regi av sektordepartementene.

Større frihetsgrader i lønnspolitikken

En sentral utfordring fremover er å legge til rette for at statlige virksomheter kan anvende lønnspolitikken og lønnsdannelsen strategisk og differensiert innenfor rammen av en forsvarlig inntektspolitikk.

I det statlige tariffområdet kom partene til enighet om en ny profil og innretning på det generelle tillegget i retning av større vekt på prosenttillegg. Videre ble det i hovedtariffoppgjøret pr. 01.05.02 avsatt 2 pst. pr. dato til lokale forhandlinger for statsansatt og for skoleverket. Dette er den største avsetning som er satt av til lokale forhandlinger noen gang. Under årets oppgjør ble det videre innført flere virkemidler for lokale arbeidsgivere for å stimulere til økt fleksibilitet og frihet for å beholde og rekruttere arbeidstakere. Herunder nevnes muligheter for å fastsette lønnsendring for ledere, og belønne ekstraordinær innsats. Seniorpolitiske virkemidler er innført for å stimulere arbeidstakere til å stå lenger i arbeid og legge til rette for tiltak som kan bidra til en mer effektiv statlig tjenesteyting. For kommunene som arbeidsgivere, er det også gitt større frihet til å belønne ekstraordinær arbeidsinnsats for å fremme effektivitet og et bedre skoletilbud.

Motarbeide utstøting

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at den enkelte arbeidstaker blir omstillingsdyktig. Aktiv bruk av kompetanseplanlegging og individuelle karriereplaner er fundamentet for å sikre motiverte ansatte. For å unngå at virksomhetene går til unødvendige oppsigelser med overgang til ventelønn, vil de selv måtte bære kostnadene ved dette. Bruk av ventelønn er et samfunnsmessig dyrt virkemiddel og negativt for den enkelte ansatte som kan ende som passiv trygdemottaker. Nye virkemidler som bruk av sluttvederlag, skal aktivt sørge for at overtallige bringes over i nytt arbeid så raskt som mulig. Omstillingen skal ikke virke slik at eldre arbeidstakere støtes ut.

Tidligpensjonssystemene som AFP og særaldersgrenser stimulerer i dag ikke til lang yrkeskarriere. Pensjonskommisjonen tar derfor til orde for at et mer fleksibelt uttak for alderspensjon bør kombineres med prinsippet om at arbeid skal lønne seg, og lang yrkesdeltagelse og sen pensjonering skal gi høyere årlig pensjon. Forslag om overgang til livsløpsprinsippet for pensjonsopptjening vil kunne bidra til dette. Departementet vil vurdere disse forslagene.

Pensjonskommisjonen stiller spørsmålet om alder alene er tilstrekkelig kriterium til å fratre fra arbeidet tidlig. Et alternativ er derfor å vurdere å erstatte særaldersgrenser med krav om opphør av oppgaver av en bestemt art etter en viss alder, og la vedkommende i stedet få tilbud om andre arbeidsoppgaver slik at en bedre kan gjøre nytte av den arbeidsevne vedkommende har. Pensjonskommisjonen tilrår derfor at særaldersgrensene i det offentlige og private tjenestepensjonsordninger gjennomgås og moderniseres. Prinsippet bør etter kommisjonen mening være at arbeidets art og risiko avgjør behovet for tidlig pensjonering, og at det så langt som mulig bør legges til rette for alternative oppgaver. Dette er en overordnet målsetning departementet vil ta sikte på å legge til rette for.

I samarbeid med partene i arbeidslivet og øvrige myndigheter skal arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv innen det statlige tariffområdet videreføres og forsterkes. Arbeidet med å redusere sykefraværet og få eldre arbeidstakere til å stå lengre i jobb, har prioritet.

Lette overgang mellom offentlig og privat sektor

Departementet vil parallelt med Pensjonskommisjonens utredning, vurdere endringer av den statlige tjenestepensjonsordningen slik at den blir bedre harmonisert med ordningene i privat sektor. De anbefalinger og forslag som Pensjonskommisjonen legger fram, vil være ett utgangspunkt for dette arbeidet.

For å bidra til at omstillingen i offentlig sektor faktisk fører til mer effektive og bedre offentlige tjenester, vil Arbeids- og administrasjonsdepartementet følge opp pågående omstillingsprosesser, spesielt når det gjelder erfaringer som høstes med personalmessige rammebetingelser og virkemidler. Dette vil skje i en nær dialog med brukerne, bl.a. gjennom fylkesvise samlinger av statsetater under temaet: «Personalpolitikk ved omstillingsprosesser».

5.6 Et mer inkluderende arbeidsliv

Arbeide for likestilling

For å utnytte lederkompetansen optimalt gis arbeidet med å oppnå en jevnere fordeling av kvinner og menn i lederstillinger i statsforvaltningen fortsatt høy prioritet. Regjeringen har derfor satt et nytt måltall til minst 40 pst. representasjon av begge kjønn innen 1. juli 2006 med en mellomrapportering 1. januar 2004. Det er også vedtatt prosedyreregler som sikrer at dette vedtaket blir fulgt opp ved ansettelser.

a) Lederutviklingsprogram for kvinner

Arbeids- og administrasjonsdepartementet driver en rekke tiltak som har som mål å rekruttere kvinner til ledelse i Staten. Et eget mentorprogram for kvinnelige ledere vil bli videreutviklet, likeledes møteplass for kvinnelige mellomledere i departementene. Programmet «Vil jeg bli leder?» har også som overordnet målsetting å rekruttere kvinner. Departementet vi vurdere å sette i gang et trainee-opplegg for kvinnelige lederkandidater, for å stimulere til styrket rekruttering av kvinner til topplederstillinger i staten.

b) Kvinnedatabase

Kvinnedatabasen som driftes av Kompetansesenter for likestilling, gir en oversikt over kvinnelige kandidater til styrer, råd og utvalg og til lederposisjoner i offentlige og private virksomheter. Departementet vil vurdere om databasen skal fortsette ut over forsøksperioden.

Inkludere funksjonshemmede

Aetats tiltak vil bli nyttet for å nå målet i Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv om å få tilsatt flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne.

Det vil bli satt i gang forsøk med differensiert driftsstøtte til tiltaksarrangører av Varig tilrettelagt arbeid. Forsøket har som mål å etablere fleksible statlige støtteordninger som gjør tiltaksarrangørene i stand til å gi et bedre tilbud til personer med behov for Varig tilrettelagt arbeid. En slik ordning vil bedre mulighetene for virksomhetene til å ansette personer med ulikt funksjonsnivå.

Inkludere innvandrere

Departementet vil videreføre arbeidet med rekruttering og integrering av personer med innvandrerbakgrunn. Tiltakene i Kommunal- og regionaldepartementets handlingsplan mot rasisme og diskriminering vil bli fulgt opp.

For å sikre at innvandrernes kompetanse blir tatt i bruk i arbeidslivet, vil Arbeids- og administrasjonsdepartementet vurdere en ordning med sterkere positive tiltak for å rekruttere og integrere innvandrere.

Ventelønnsinsentiver for Aetat

Det settes i gang et forsøk med bonus for formidling av arbeidssøkere med ventelønn. Bonus som insentiv vil kunne gi flere ventelønnsmottakere jobb. Aetat administrerer forsøket, men vil selv ikke være formidlingsaktør. Forsøket har en varighet på inntil to år.

Seniorsenterets satsing

Regjeringen ønsker å motvirke tendensen til synkende gjennomsnittlig avgangsalder fra yrkeslivet. Eldre arbeidstakere er en viktig ressurs for norsk arbeidsliv, både gjennom den kompetansen de representerer og ved det store antall arbeidstakere de utgjør. Den demografiske utviklingen med relativt flere i den øvre aldersgruppen gjør det særlig viktig å motvirke tendensene de siste 10-20 årene til synkende gjennomsnittlig avgangsalder fra yrkeslivet. Senter for seniorpolitikk har fått en sentral rolle i arbeidet for å rette oppmerksomheten mot bedre arbeid for å styrke eldre arbeidstakeres muligheter i arbeidslivet. Sammen med partene i arbeidslivet har senteret utarbeidet en plan over tiltak på området. Planen som går over en periode på fem år er støttet av regjeringen, og det er gitt økonomisk tilskudd i 2002 med til sammen 5,3 mill. kroner. Midlene er brukt til mobilisering av arbeidslivsorganisasjonene, informasjon og kunnskapsspredning, forsøks- og utviklingsprosjekter, etablering av konsulentnettverk og veiledningsmateriell. Senter for seniorpolitikk har også engasjert seg for å få styrket utdanningstilbudet på høyskolenivået om en livsfaseorientert personalpolitikk.

I statlig sektor vil også en del av de tariffavsatte midlene til kompetanseutvikling anvendes til tiltak for oppfølging av intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv. Seniorpolitiske kompetansetiltak er ett av satsingsområdene, og det skal settes i gang en evaluering av ulike seniorpolitiske prosjekter.

Videre er det viktig at arbeidsforhold og regelverk legges til rette slik at eldre arbeidstakere kan fortsette i arbeid også etter at pensjonsalderen er nådd. Disse utfordringene gjelder også for statens egen tjenestepensjonsordning og seniorpolitikk.

5.7 Informasjons-og kommunikasjonsteknologi (IKT) i moderniseringsarbeidet

IKT skal bidra til å gjøre hverdagen enklere for brukere av offentlig forvaltning, mer effektiv ressursbruk innad i forvaltningen, samt bidra til demokratisk medvirkning og dialog mellom forvaltningen og borgerne/brukerne. Brukerens nytte av IKT-baserte tjenester vil være bestemmende for hvordan det offentlige utformer disse tjenestene. Regjeringen legger vekt på at effektiviseringsgevinstene i større grad må realiseres og at eksisterende teknologi må utnyttes bedre.

Regjeringen ønsker derfor å legge til rette for en IKT-infrastruktur som støtter opp under en effektiv og brukerstyrt offentlig sektor, og som også støtter opp under lokale løsninger slik at IKT i større grad blir et lokalt ansvar. For å få til dette vil det være nødvendig med sentrale initiativ på områder hvor en slik ønsket utvikling er hensiktsmessig. Et aktuelt område er her en felles elektronisk signatur for offentlig sektor, såkalt PKI (Public Key Infrastructure). Dette vil regjeringen komme tilbake til i sin IKT-strategi for offentlig sektor som legges frem før årsskiftet 2002-2003.

Utveksling av læring og kunnskap mellom og på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer er et viktig virkemiddel for å gjennomføre regjeringens moderniseringsprogram.

Regjeringen tar derfor sikte på å etablere et nettverksbasert system (knowledge management) for å identifisere, utvikle og spre kunnskap ved bruk av informasjonsteknologi.

6 Forskning og utvikling (FoU)

Forskning og utvikling skal sikre Arbeids- og administrasjonsdepartementet et bredt kunnskapsgrunnlag for politiske og faglige beslutninger. Departementet har samtidig et ansvar for å bidra til å fremme kunnskapsutviklingen på en rekke ulike fagområder.

På denne bakgrunn har departementet et langsiktig forskningsperspektiv på sentrale områder som konkurransepolitikk, arbeidsmarkedspolitikk, arbeidsmiljø- og sikkerhetspolitikk, arbeidsgiver- og personalpolitikk, inntekts- og fordelingspolitikk.

Departementets engasjement på FoU-området skjer i hovedsak i samarbeid med Norges forskningsråd, først og fremst gjennom større forskningsprogrammer som ARENA, Velferdsprogrammet, Offentlig sektor i endring, Næring, finans og marked, Helse, miljø og sikkerhet i petroleumssektoren, Arbeid og helse og Arbeidslivsforskning - Nye utfordringer for arbeidslivet. Det vises til nærmere omtale av FoU-aktiviteten under de enkelte programområde, -kategori og budsjettkapitlene.

7 Sektorovergripende miljøvernpolitikk

Departementets miljøutfordringer er i hovedsak knyttet til Statsbyggs virksomhet, på Arbeidsmiljø og sikkerhetsområdet og til Statens forvaltningstjeneste. Det vises til omtale under programkategori 01.20 Fellestjenester, programkategori 01.60 Statsbygg og programkategori 19.10 Arbeidsmiljø og sikkerhet.