St.prp nr. 1 Tillegg nr. 2 (2000-2001)

FOR BUDSJETTERMINEN 2001 Om dommerlønn, kosovoalbanske asylsøkere og søk etter omkomne på havet

Til innholdsfortegnelse

Kap. 405 Lagmannsrettene og kap. 410 Herreds- og byrettene

Dommerstillingene ble etter forhandlinger 04.10.99 mellom Arbeids- og administrasjonsdepartementet og hovedsammenslutningene/Norsk Lærerlag tatt ut av hovedtariffavtalens virkeområde. Avtalen ble gjort gjeldende fra 01.10.99. Arbeids- og administrasjonsdepartementet har utarbeidet standardavtale om de lønns- og arbeidsvilkår som skal gjelde for dommere ved herreds- og byrettene og lagmannsrettene. Justis- og politidepartementet inngår individuelle arbeidsavtaler med den enkelte dommer.

Det ble lagt til grunn i protokoll fra forhandlingene 04.10.99 at Arbeids- og administrasjonsdepartementet fastsetter dommernes lønn i herreds- og byretten, og at den fremtidige lønnsutviklingen vurderes mot lønnsutviklingen for høyesterettsdommerne og ledere i statens lederlønnssystem. Inneværende års lønnsregulering for disse gruppene var ikke klar før Gul bok ble fremlagt. Regjeringen har med virkning fra 01.10.00 vedtatt økte lønninger for dommerne i herreds- og byrettene og lagmannsrettene. Vedtaket gir dommere en gjennomsnittlig lønnsøkning på omkring kr. 35 000.

Som følge av ovennevnte foreslås det å øke bevilgningene under kap. 405, post 01 og kap. 410, post 01 med henholdsvis 2,038 mill. kr og 6,652 mill. kr i forhold til Regjeringens forslag i St.prp. nr. 1 (2000-2001).

Kap. 440 Politi- og lensmannsetaten

Det vises til redegjørelsen om behandling av asylsøknader og gjennomføring av uttransportering til Kosovo i Justisdepartementets og Kommunal- og regionaldepartementets Stortingsproposisjoner angående tilleggsbevilgninger og omprioriteringer på statsbudsjettet for 2000. Det blir der redegjort for et merbehov på politibudsjettet på 40 mill. kr for at politiet skal kunne behandle asylsøknadene og foreta uttransporteringer på en rask og forsvarlig måte, og at tilleggsbevilgningene dekkes inn ved reduksjon på Kommunal- og regionaldepartementets budsjettkap. 521 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere, post 60 Integreringstilskudd. I Justisdepartementets ovennevnte proposisjon blir det foreslått at 22 mill. kr av beløpet bevilges på kap. 440 i 2000, og at resten på 18 mill. kr bevilges i 2001. At bevilgningsbehovet går over to budsjettår skyldes i hovedsak at den alt overveiende delen av uttransporteringene vil bli gjennomført i 2001. Det fremmes derfor med dette forslag om å øke bevilgningen for 2001 på kap. 440, post 21 med 18 mill. kr i forhold til St.prp. nr. 1 (2000-2001).

Kap. 440 Politi- og lensmannsetaten og kap. 455 Redningstjenesten

Et utvalg nedsatt i 1998 avga 01.09.99 NOU 1999:22 Søk etter omkomne til Justis- og politidepartementet. Utvalget behandlet organisering, finansiering og kriterier for søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag. Utvalgets utredning er under behandling i departementet.

Politiet har i dag ansvaret for søk etter omkomne på land, i innsjøer og vassdrag mv. Behovet for en helhetlig ansvarsplassering taler for at også ansvaret for søk etter omkomne til sjøs bør legges til politiet, jf. også i denne forbindelse politiets plikt til å ta hånd om lik, underrettelsesplikt overfor pårørende, samt etterforskning av straffbare forhold og ulykker. Etter en samlet vurdering har Regjeringen derfor besluttet at ansvaret for søk etter omkomne på havet i sin helhet skal legges til politiet. På bakgrunn av denne beslutning, foreslås 23,99 mill. kr overført fra kap. 455, post 22 Søk etter omkomne på havet med stikkordet «kan overføres», til kap. 440, ny post 22 Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag som gis stikkordet «kan overføres». Personellutgifter med 1,25 mill. kr foreslås overført fra kap. 455, post 01 til kap. 440, post 01.

Til forsiden