St.prp. nr. 37 (1999-2000)

Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komitéen om innlemmelse av EUs rammeprogram om kultursamarbeid (Kultur 2000) i EØS-avtalen

Tilråding fra Utenriksdepartementet av 11. februar 2000, godkjent i statsråd samme dag.

Dokumentet i pdf-format

Følg proposisjonen på Stortinget