Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 42 (2004)

Om samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Tsjekkia, undertegnet i Praha den 19. oktober 2004

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Den 19. oktober 2004 ble det i Praha undertegnet en avtale til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt mellom Norge og Tsjekkia. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon av 1. oktober 2004. Utenriksminister Jan Petersen undertegnet avtalen på vegne av Norge, og utenriksminister Cyril Svoboda undertegnet på vegne av Tsjekkia.

Avtalen vil i tre i kraft den dagen begge stater har gitt hverandre beskjed om at de nødvendige konstitusjonelle skritt er tatt for at overenskomsten kan tre i kraft. Avtalen får virkning for skatter av inntekt vedrørende det første inntektsåret som følger etter det året den trer i kraft.

Da Tsjekkia og Slovakia ble selvstendige stater, ble avtalen om dobbeltbeskatning mellom Norge og Tsjekkoslovakia inntil videre gjort gjeldende for begge de nye statene. Gjeldende skatteavtale er fra 1979, og har i lengre tid vært moden for reforhandling. Etter anmodning fra tsjekkiske myndigheter ble det i 2003 innledet forhandlinger i Oslo om inngåelse av en ny dobbeltbeskatningsavtale mellom Norge og Tsjekkia. Ved avslutningen av andre forhandlingsrunde som foregikk i Praha, ble et utkast til avtale parafert den 5. april 2004. Den norske delegasjonen ble ledet av lovrådgiver Per Olav Gjesti, Finansdepartementet.

Avtalen følger i store trekk det mønsterutkastet som er utarbeidet av OECD og som er lagt til grunn i Norges skatteavtaler i de senere årene. Den inneholder imidlertid enkelte avvik fra dette mønsteret og utvider på visse områder kildestatens beskatningsadgang.

Avtalen er inngått på engelsk. Som vedlegg følger den engelske teksten og en norsk oversettelse.

Til toppen
Til dokumentets forside