St.prp. nr. 44 (2002-2003)

Styrket innsats mot arbeidsledighet og endringer på statsbudsjettet for 2003

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Arbeids- og administrasjonsdepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag til styrket innsats mot arbeidsledighet i 2003, og forslag til endringer under kap. 1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen.

Forslaget til styrket innsats mot arbeidsledighet må sees i sammenheng med økende arbeidsledighet. Personer som blir utsatt for en lang ledighetsperiode har stor sannsynlighet for å forlate arbeidsstyrken. Spesielt i perioder med redusert etterspørsel etter arbeidskraft og økning i langtidsledigheten har arbeidsmarkedspolitikken en viktig oppgave knyttet til å motvirke avgang fra arbeidsstyrken blant personer som står uten ordinært arbeid.

For å intensivere jobbsøkingen blant de arbeidsledige og motvirke lengre ledighetsperioder, foreslår Arbeids- og administrasjonsdepartementet å styrke Aetat med 200 nye stillinger (kap. 1590) utover vedtatt budsjett for 2003. Dette vil gi Aetat bedre kapasitet til informasjon, rådgivning og tett oppfølging av den enkelte arbeidssøker. I tillegg foreslår Arbeids- og administrasjonsdepartementet å opprette 1 000 nye jobbklubbplasser (kap. 1594) for å øke tilbudet om strukturert oppfølging og opplæring i jobbsøking.

Bedre og tettere oppfølging av arbeidssøkere og økt bruk av jobbklubber vil bidra til mer intensiv og effektiv jobbsøking og økt overgang til arbeid.