St.prp. nr. 45 (2002-2003)

Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 140/2002 av 8. november 2002 om endring av protokoll 37 i og vedlegg II til EØS-avtala ved tilpassing til forordning (EF) nr. 141/2000 om lækjemiddel mot sjeldne sjukdommar

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget