St.prp. nr. 49 (2000-2001)

Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 97/2000 av 27. oktober 2000 om endring av vedlegg XVIII til EØS-avtala (direktiv om arbeidstid på skip)

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget