St.prp. nr. 49 (2001-2002)

Om samtykke til ratifikasjon av Kyotoprotokollen av 11. desember 1997 til FNs rammekonvensjon om klimaendring av 9. mai 1992

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget