St.prp. nr. 5 (1999-2000)

Om utvidelse av kostnadsrammen for Nytt Rikshospital - økning av bevilgningen for 1999

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Stortinget vedtok ved behandling av St.prp. nr. 37 (1998-99) og i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 1999 utvidelser av kostnadsrammen for prosjektet Nytt Rikshospital.

I St.prp. nr. 37 (1998-99) ble kostnadsrammen foreslått utvidet med 590 mill. kroner. I proposisjonen ble det samtidig redegjort for bl.a. utviklingen i prosjektet siden opprinnelig vedtak i 1992, bakgrunnen for merkostnadene, usikkerheten i kalkylene og behovet for å avsette midler som reserve. Det ble opplyst at Arbeids- og administrasjonsdepartementet ville gjennomføre en kvalitetskontroll av kostnadene ved ekstern ekspertise før departementet, i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 1999, fremsatte forslag om konkret reservebeløp og eventuelt forslag om ytterligere bevilgninger.

Etter fremleggelsen av proposisjonen inntraff det en ulykke i fyrhuset den 23. februar 1999, som medførte utsatt ferdigstillelse av hovedprosjektet. Stortinget ble orientert om ulykken og dens konsekvenser ved brev av henholdsvis 26. februar 1999 og 14. mars 1999. I siste brev ble meddelt at Arbeids- og administrasjonsdepartementet ville komme tilbake til de kostnadsmessige konsekvensene av ulykken i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 1999.

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 1999, jf. St.prp. nr. 67 (1998-99), redegjøres det for en kostnadsøkning på 145 mill. kroner og det foreslås avsatt en reserve på 75 mill. kroner, til sammen 220 mill. kroner. I forhold til St.prp. nr. 37 utvides kostnadsrammen med et lavere beløp, 175 mill. kroner, på grunn av nye, lavere anslag for prisstigning.

Samlet gjeldende kostnadsramme for prosjektet Nytt Rikshospital etter vedtaket i Stortinget, jf. behandlingen av St.prp. nr. 67 (1998-99) og Innst. S.nr. 236 (1998-99), er på 5 336 mill. kroner (inklusiv foreløpig prisjustering til juli 1999) inkludert reservebeløp på 75 mill. kroner.

Utover sommeren 1999 har det blitt avdekket ytterligere forhold som påfører prosjektet merkostnader utover det som ble lagt til grunn ved utarbeidelsen av St.prp. nr. 67 (1998-99). Etter en ny samlet gjennomgang av kostnadssituasjonen konkluderes det med at forventet sluttkostnad for prosjektet må utvides med ytterligere 235 mill. kroner for at prosjektet skal kunne ferdigstilles i samsvar med funksjonskravene, jf. punkt 3 nedenfor. I tillegg kommer forslag fra Sosial- og helsedepartementet om en utvidelse av kostnadsrammen med 36,7 mill. kroner, jf. punkt 4 nedenfor.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet tilrår at det avsettes en reserve på til sammen 105 mill. kroner, jf. punkt 7.2. 70 mill. kroner av dette beløpet foreslås i samråd med Helseministeren og avsettes til å dekke gjenstående usikkerhet for perioden etter hovedflytting og frem til normal drift er etablert.

Den samlede økning i kostnadsrammen blir etter dette 376,7 mill. kroner.

Det fremmes forslag om at bevilgningen til prosjektet økes med 150 mill. kroner i 1999 (inkludert i bevilgningsforslaget utløses tidligere reserve i kostnadsrammen på 75 mill. kroner).

Nytt Rikshospital vil bli et universitetssykehus, der høyteknologiske og avanserte løsninger er kombinert med krav til pasientsikkerhet og driftseffektivitet. I styringen av et slikt prosjekt vil hensynet til kvalitet i en viss utstrekning måtte veie tyngre enn hensynet til kostnad og fremdrift.

Det er nødvendig med vedtak om rammeutvidelse og økt bevilgning i 1999 for at prosessen frem til sykehuset tas i bruk skal kunne pågå uten forsinkelser.