Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 50 (2001-2002)

Om løyvingsendringar mv. for 2002 på Samferdselsdepartementets område

Til innhaldsliste

1 Innleiing

Samferdselsdepartementet legg i denne proposisjonen fram ein del saker under programkategoriane 21.20 Vegformål, 21.40 Særskilde transporttiltak, 21.60 Samferdselsberedskap og 22.10 Post og telekommunikasjonar.

Proposisjonen gjeld desse sakene:

Under 21.20 Vegformål:

 • Samferdselsdepartementet gjer framlegg om endring i løyvingar som følgje av oppretting av eit interimselskap for å førebu omorganiseringa av produksjonsverksemda i Statens vegvesen.

 • Det blir tilrådd at bompengeselskapet får høve til å krevje inn bompengar til delvis finansiering av utbygging av rv 9 Setesdalen i Aust-Agder.

 • Departementet tilrår at bompengeselskapet får høve til å krevje inn bompengar til delvis finansiering av utbygging av rv 70 Nordsundbrua - Løkkemyra, ny innfartsveg til Kristiansund i Møre og Romsdal.

 • Det blir tilrådd at bompengeselskapet får høve til å krevje inn bompengar til utbygging av rv 661 ny bru over Straumen i Skodje kommune i Møre og Romsdal.

Under 21.40 Særskilde transporttiltak:

 • Departementet gjer greie for opplegg for etteroppgjer til fylkeskommunar som har fått ein relativt stor nedgang i kompensasjon for autodieselavgift til bussdrift med tilskott frå fylkeskommunane.

 • Det blir orientert om status for ny hurtigruteavtale.

Under 21.60 Samferdselsberedskap:

 • Samferdselsdepartementet gjer framlegg om å redusere løyvinga på kap. 1360, post 01 Driftsutgifter, med 1,2 mill. kr, jf. omtale under 22.10 Post og telekommunikasjonar.

Under 22.10 Post og telekommunikasjonar:

 • På grunn av at Post- og teletilsynet skal ha eit særskilt ansvar for teletryggleik og -beredskap gjer departementet framlegg om å auke løyvinga på kap. 1380, post 01 Driftsutgifter, med 1,2 mill. kr mot tilsvarande reduksjon på kap. 1360, post 01 Driftsutgifter.

 • Samferdselsdepartementet gjer framlegg om endringar i løyvingane på kap. 1380 og 4380 som følgje av at laboratorieverksemda i Post- og teletilsynet blir skilt ut i eit aksjeselskap eigd av Post- og teletilsynet og Nemko AS.

 • Det blir orientert om anbodsutsetjing av tungtransporten i Posten.

 • Departementet orienterer om sal av Posten Servicepartner AS.

Til toppen
Til forsida av dokumentet