St.prp. nr. 56 (2004-2005)

Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS- komiteen om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2241/2004/EF av 15. desember 2004 om en enhetlig fellesskapsramme for å skape klarhet i kvalifikasjoner og kompetanse (Europass)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget