Forsiden

St.prp. nr. 56 (2005-2006)

Om samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Østerrike av 28. november 1995, undertegnet i Wien den 14. november 2005

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Den 14. november 2005 ble det i Wien undertegnet en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Østerrike. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon av 11. mars 2005. Ambassadør Bengt O. Johansen undertegnet avtalen på vegne av Norge, og ministerråd Melitta Schubert undertegnet på vegne av Østerrike. Til protokollen hører det en tilleggsprotokoll som utgjør en integrert del av protokollen.

Protokollen trer i kraft den første dagen i den tredje måneden som følger etter datoen da begge stater har gitt hverandre beskjed om at de nødvendige konstitusjonelle skritt er tatt for at protokollen kan tre i kraft.

Protokollen får virkning for skatter av inntekt vedrørende det første inntektsåret som følger etter det året den trer i kraft.