Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 65 (2008-2009)

Endring av reglene om oppnevning og sammensetning av Norsk kulturråd

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Kultur- og kirkedepartementet nedsatte 10. oktober 2007 et utvalg, Løken-utvalget, for å gjennomgå ordningene for tildeling av statstilskudd til kulturformål. Utvalget har i sin sluttrapport »Forenklet, samordnet og uavhengig» som ble avgitt 5. juni 2008, bl.a. foreslått nye regler om oppnevning og sammensetning av Norsk kulturråd.

I St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2008-2009) heter det:

«Kultur- og kirkedepartementet ønsker at disse forslagene vurderes og behandles nærmere, og vil legge fram en sak for Stortinget våren 2009. Funksjonstiden til det sittende Kulturrådet går ut 31.12.2008. I denne situasjonen er det naturlig at det sittende rådet blir bedt om å fortsette sitt virke i ytterligere 6 måneder, slik at eventuelle nye regler kan få anvendelse på det nye Kulturrådet.»

Det sittende rådets funksjonstid er prolongert frem til 1. juli 2009 ved Stortingets vedtak av 12. desember 2008 og kgl.res. av 19. desember 2008.

Løken-utvalget foreslår i sin rapport en rekke andre endringer som har betydning for Kulturrådet. Blant annet foreslås endringer i oppnevning og sammensetning av Norsk kulturråd i tillegg til noen andre spørsmål. I denne proposisjonen behandles kun reglene om oppnevning og sammensetning av Kulturrådet.

Til toppen
Til dokumentets forside