St.prp. nr. 83 (2002-2003)

Om tilleggsbevilgninger i 2003 til politiet som følge av økte utgifter til sikkerhetstiltak

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Justisdepartementet viser til revidert nasjonalbudsjett 2003, jf. St.prp. nr. 65 (2002-2003) og Innst. S. nr. 260 (2002-2003), der den bevilgningsmessige usikkerheten knyttet til merutgiftene på politibudsjettet som følge av den internasjonale situasjonen og krigen i Irak ble omtalt. Det ble varslet at departementet vil følge utviklingen nøye og om nødvendig komme tilbake til saken i høstsesjonen.

I tiden etter Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett har det vært nødvendig å forsterke beredskaps- og sikkerhetstiltakene ytterligere overfor flere utenlandske ambassader. I tillegg kommer økt krav til sikkerhet ved besøk fra utlandet.

Justisdepartementet mener at de merkostnader sikkerhetssituasjonen medfører ikke bør gå ut over annen ordinær kriminalitetsbekjempelse og publikumsservice i politiet. Det er ikke mulig å dekke merutgiftene som følge av økte sikkerhets- og beredskapstiltak innenfor rammene til politibudsjettet uten at annen kriminalitetsbekjempelse blir svekket vesentlig.

Regjeringen foreslår derfor i denne proposisjonen å øke bevilgningen på politibudsjettet for 2003 under kap. 440 og kap. 441 med til sammen 85 mill. kr.

Til dokumentets forside