St.prp. nr. 83 (2003-2004)

Endringer i statsbudsjettet for 2004 som følge av endret departementsstruktur

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I statsråd 18. juni 2004 ble det besluttet å foreta enkelte endringer i ansvarsdelingen mellom statsrådene. Det ble samtidig varslet at det med virkning senest fra 1. januar 2005 skulle foretas følgende endringer i departementsstrukturen.

  • Det opprettes et nytt Arbeids- og sosialdepartement som vil bestå av deler av dagens Arbeids- og administrasjonsdepartement, deler av dagens Sosialdepartement og deler av dagens Kommunal- og regionaldepartement. Sosialdepartementet nedlegges.

  • Det opprettes et nytt Helse- og omsorgsdepartement som vil bestå av dagens Helsedepartement supplert med de delene av dagens Sosialdepartement som har tiltak for rusmiddelmisbrukere og pleie- og omsorgstjenester som ansvarsområde.

  • Det opprettes et nytt Moderniseringsdepartement som vil få ansvar for de politikkområdene under dagens Arbeids- og administrasjonsdepartement som ikke vil inngå i det nye Arbeids- og sosialdepartementet. I tillegg vil departementet få overført ansvaret for koordinering av IT-politikken og næringsrettet offentlig konkurransepolitikk fra Nærings- og handelsdepartementet.

Det ble samtidig varslet at Landbruksdepartementet og Fiskeridepartementet vil endre navn til henholdsvis Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet. Begrunnelsen er at de nye departementsnavnene bedre skal reflektere de to departementenes faktiske ansvarsområder. Navneendringen får derfor ingen betydning for departementenes fullmakter, arbeidsoppgaver mv.

For at overgangsperioden, hvor flere statsråder bestyrer avdelinger og enheter i ulike departementer, ikke skal gjøres lenger enn nødvendig, og for at behandlingen av statsbudsjettet 2005 skal kunne baseres på den nye departementsstrukturen, er det ønskelig at endringene kan gjennomføres med virkning fra 1. oktober 2004.

I forbindelse med omorganiseringen må det opprettes nye kapittelstrukturer for de nye departementene og underliggende virksomheter. Videre er det nødvendig med en rammeoverføring av drifts- og investeringsbevilgninger mellom de berørte departementene. Regjeringen ber derfor om en fullmakt til at Finansdepartementet kan fastsette nødvendige endringer i statsbudsjettet for 2004 som følge av ny departementsstruktur. Det er en forutsetning at alle endringer i statsbudsjettet for 2004 skal være budsjettnøytrale. Stortinget vil bli orientert om omfordelingen i nysalderingen av statsbudsjettet for 2004.

I forbindelse med endringen av departementsstrukturen kan det skje endringer i lokaliseringen av enkelte departementer. Dersom det blir nødvendig med bevilgningsforslag som følge av dette, vil Regjeringen komme tilbake til det.

Denne proposisjonen behandler ikke enkelthetene når det gjelder overføring av myndighet vedrørende forvaltning av lovbestemmelser, hjemler i lov, særskilte fullmakter, delegering av myndighet gitt ved kongelige resolusjoner og lignende, samt underliggende råd, utvalg og kommisjoner. Disse myndighetsoverføringene mv. vil Regjeringen fastsette i kongelige resolusjoner.

Den interne organiseringen i departementene vil bli vurdert fortløpende.