Strategi mot arbeidslivskriminalitet (2017–)

Til innholdsfortegnelse

Forord

Kriminalitet i arbeidslivet er en økende utfordring som medfører alvorlige konsekvenser for berørte arbeidstakere, virksomheter og samfunnet for øvrig.

Skal vi ha et godt og seriøst arbeidsliv i Norge, må arbeidslivets spilleregler følges og arbeidslivskriminalitet forhindres og bekjempes.

Arbeidet mot arbeidslivskriminalitet skal videreføres og det er behov for å styrke innsatsen ytterligere. Regjeringen legger derfor fram en revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet. Strategien er utarbeidet i dialog med partene i arbeidslivet.

Gjennom samarbeid med partene i arbeidslivet videreføres en bred og felles innsats mot arbeidslivskriminalitet. Økt koordinering og styrket informasjonsflyt mellom offentlige etater skal bidra til en mer samlet og koordinert bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Bedre registrering og kontrollmuligheter vil gjøre det lettere å oppdage useriøse aktører. Økt kunnskap skal bidra til mer informerte valg og ha en forebyggende effekt. Tiltakene i den reviderte strategien skal bidra til at innsatsen mot arbeidslivskriminalitet blir forsterket og enda mer målrettet.

Erna Solberg

Statsminister

Anniken Hauglie

Arbeids- og sosialminister

Siv Jensen

Finansminister

Per-Willy Trudvang Amundsen

Justis- og beredskapsminister

Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsminister

Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister

Monica Mæland

Næringsminister