Studenters motiver for valg av studiested

Rapporten er er sluttproduktet av et oppdrag utført av NIFU på vegne av Kommunal- og di-striktsdepartementet, der begrunnelsen for oppdraget var en mangel på kunnskap om hvilke faktorer studenter legger til grunn ved valg av studiested. Analysen er utformet for å særlig kunne svare på hvordan motiver for valg av studiested kan ha geografisk variasjon, og samvariere med andre utdanningsvalg.

Les hele rapporten her(PDF)