GF Prosjekt 2 gis tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet

GF Prosjekt 2 AS gis tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet innenfor klasse III. Gjensidige Forsikring godkjennes som eier av GF Prosjekt 2 AS. Endringene i Gjensidige-konsernets struktur som følger av opprettelsen av Gjensidige Livsforsikring AS som datterselskap av Gjensidige Forsikring godkjennes. Tillatelsene er gitt med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven §§ 2-1, 2-3 og 2a-7. Tillatelsen kan trekkes tilbake dersom den ikke er benyttet innen 12 måneder.

Arntzen De Besche Advokatfirma AS
Sven Iver Steen
Postboks 2734 Solli
0204 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

138568

05/3440 FM CW

23.12.2005

Tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet

Det vises til søknad 8. september 2005 og ajourføring av søknad 7. november 2005. Det vises også til Kredittilsynets tilråding til Finansdepartementet 22. november 2005.

Finansdepartementet har fattet følgende vedtak:

  1. GF Prosjekt 2 AS gis tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet innenfor klasse III i henhold til forskrift 18. september 1995 om inndeling i forsikringsklasser som grunnlag for konsesjonstildeling § 1, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 2-1.
  1. Gjensidige Forsikring godkjennes som eier av GF Prosjekt 2 AS, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 2-1, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2-3
  1. Endringene i Gjensidige-konsernets struktur som følger av opprettelsen av Gjensidige Livsforsikring AS som datterselskap av Gjensidige Forsikring godkjennes, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2a-7, under forutsetning av at det opprettes et mellomliggende holdingselskap, jf. vilkår nr. 1 nedenfor.

Finansdepartementet har i medhold av forsikringsvirksomhetsloven § 2-1 første ledd fastsatt følgende vilkår som må være oppfylt før GF Prosjekt 2 AS kan iverksette forsikringsvirksomheten:

  1. Gjensidige Forsikring må opprette (og eie 100 %) et holdingselskap som skal eie 100 % av aksjene i GF Prosjekt 2 AS.
  2. Kjernekapitalen i GF Prosjekt 2 AS skal ikke overstige 50 % av kjernekapitalen i Gjensidige Forsikring.
  1. Kredittilsynet må ha godkjent selskapets ansvarshavende aktuar, vedtekter og instruksen for kontrollkomiteen
  1. GF Prosjekt 2 AS skal ha oversendt fullstendige produktmeldinger i henhold til forskrift om meldeplikt for forsikringstekniske beregningsgrunnlag og revisors erklæring om at aksjekapitalen er innbetalt i samsvar med søknaden til Kredittilsynet.
  1. GF Prosjekt 2 skal ha endret navn til Gjensidige Livsforsikring AS, i samsvar med forsikringsvirksomhetsloven § 3-4.

Tillatelsen kan trekkes tilbake dersom den ikke er benyttet innen 12 måneder regnet fra datoen på dette brevet.

Med hilsen

Espen D. Knudsen e.f.
underdirektør

Camilla Wasserfall
førstekonsulent

Gjenpart: Kredittilsynet