Anbud, konsesjoner og brev

Tillatelse til sammenslåing av sparebanker og opprettelse av sparebankstiftelser

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 gir Finansdepartementet tillatelse til å overføre aktiva og passiva fra Holla og Lunde Sparebank til Sparebanken Telemark i samsvar med vedtak truffet i bankenes forstanderskap 1. desember 2011. Tillatelsen omfatter også at Sparebanken Telemark kan etablere eierandelskapital ved konvertering av grunnfondskapital og utstede egenkapitalbevis.

Advokatfirmaet Selmer
v/advokat Knut Størmer Endre
P.B. 1324 Vika
0112 Oslo

 

Vår ref: 12/831 IRR/CNO                                                                  Dato: 14.06.2012

Tillatelse til sammenslåing av sparebanker og opprettelse av sparebankstiftelser

Finansdepartementet viser til søknad 19. desember 2011, hvor det på vegne av Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank søkes om tillatelse til sammenslåing av de to sparebankene, med Sparebanken Telemark som overtakende bank. Den sammensluttede banken skal videreføres under navnet Sparebanken Telemark. Det er videre søkt om tillatelse til å opprette Sparebankstiftelsen Telemark – Grenland og Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde. Det vises videre til Finanstilsynets tilrådning i saken 21. februar 2012.

Sammenslåingen er basert på den såkalte "Tingvollmodellen". Aktiva og passiva i Holla og Lunde Sparebank overdras til Sparebanken Telemark. Overdragelsen samt avviklingen av Sparebanken Holla og Lunde og opprettelse av sparebankstiftelsene skal skje samtidig og i umiddelbar sammenheng, jf. også tidligere saker om sammenslåing. Gjennomføring av sammenslåingen foretas således ved at overdragende bank blir endelig avviklet, samtidig med at overtakende bank overtar overdragende banks aktiva og passiva. Den sammenslåtte banken vil deretter konvertere deler av grunnfondskapitalen til eierandelskapital, og utstede egenkapitalbevis. Vederlaget for overtagelsen av Holla og Lunde Sparebank fra Sparebanken Telemark, bestående av nyutstedte egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken og et kontantvederlag, overføres til den nyopprettede Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde. En del av grunnfondet i (nåværende) Sparebank Telemark blir ikke konvertert, men vil ved evt. senere konvertering tilfalle Sparebankstiftelsen Telemark - Grenland.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2c-2 første ledd, gir Finansdepartementet tillatelse til å overføre aktiva og passiva fra Holla og Lunde Sparebank til Sparebanken Telemark i samsvar med vedtak truffet i bankenes forstanderskap 1. desember 2011. Tillatelsen omfatter også at Sparebanken Telemark kan etablere eierandelskapital ved konvertering av grunnfondskapital og utstede egenkapitalbevis, jf. beskrivelse i Hovedavtalens punkt 7.2.

Vederlag for overdragelsen av Holla og Lunde Sparebank skal bestå av nyutstedte egenkapitalbevis i Sparebanken Telemark samt et kontantvederlag. Vederlaget skal overføres den nyopprettede Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde. I forbindelse med sammenslåingen vil også Sparebankstiftelsen Telemark – Grenland motta egenkapitalbevis i Sparebanken Telemark.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2c-2 første ledd, jf. § 2d-6, jf. § 2c-4, gir Finansdepartementet tillatelse til å opprette Sparebankstiftelsen Telemark – Grenland og Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde.

Tillatelsene gis på følgende vilkår:

Sparebanken Telemark skal videreføre sparebankvirksomhet med lokal forankring i de geografiske områdene der Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank har hatt virksomhet.

Det skal til enhver tid framgå av vedtektene til Sparebankstiftelsen Telemark – Grenland og Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde at stiftelsene skal ha til formål å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Sparebanken Telemark, og at Sparebankstiftelsen Telemark – Grenland og Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde ved sine disposisjoner i rimelig utstrekning skal hensynta det distriktet som har bygget opp kapitalen i henholdsvis tidligere Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank.

Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank skal godtgjøre overfor Finanstilsynet at tiltakene til beskyttelse av bankenes innskytere (kundeinformasjon) angitt i finansieringsvirksomhetsloven § 2c-3 femte ledd er gjennomført. Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank skal oversende kundeorienteringer til Finanstilsynet for gjennomgang før utsendelse til kundene.

Finanstilsynet gis kompetanse til å godkjenne vedtektsendringer i Sparebanken Telemark i forbindelse med sammenslåing av sparebankene, og kompetanse til å godkjenne Sparebankstiftelsen Telemark – Grenland og Sparebankstiftelsen

Telemark – Holla og Lundes vedtekter etter finansieringsvirksomhetsloven § 2c-2 tredje ledd.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Marianne Irgens
underdirektør

Gjenpart: Finanstilsynet (ref: 11/13953)