Tillegg nr. 3 til F-4073

Rundskriv
F-4073 Tillegg nr. 3

Saksnr. 01/6012

20.12.2001

Statens utdanningskontorer
Kommunene
Kommunerevisjonene
Fylkeskommunene
Fylkesrevisjonene
Grunnskoler og videregående skoler
Kommunenes Sentralforbund
Private skoler
Folkehøgskolene
Lærerorganisasjonene

Protokoll av 14.12.01 - revisjon av særavtaler

Departementet viser til rundskriv F-45-01 og til protokoll av 13.10.01, der partene var enige om å foreta nødvendige revisjoner av særavtaler som en følge av forhandlingene. Partene har i møter 23. november og 14. desember revidert til sammen 8 særavtaler.

Følgende særavtaler er revidert:

  1. Særavtale om arbeidstid og ressursbestemmelser for skoleledere i den videregående skolen
  2. Særavtale om arbeidstid og ressursbestemmelser for skoleledere i grunnskolen
  3. Særavtale om arbeidstid for undervisningspersonale i skoleverket
  4. Særavtale om leseplikter og tidsressurser i grunnskolen
  5. Særavtale om leseplikter og tidsressurser i den videregående skolen og i teknisk fagskole
  6. Særavtale for skoleverket om tilpasning til hovedtariffavtalens fellesbestemmelser, ferieloven og enkelte bestemmelser i arbeidsmiljøloven
  7. Særavtale om lønn og godtgjøringer m.m. i skoleverket
  8. Særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår i voksenopplæringen

I forbindelse med revideringen av særavtalene vil departementet spesielt peke på følgende:

Særavtale om arbeidstid for undervisningspersonale i skoleverket:

190/200-timersrammen er endret til 150/160 timer. I særavtalen er det utarbeidet nye tabeller for årsrammer gjeldende fra hhv. 01.01.02 og 01.08.02. Dette gjelder også for lærere over 58 år som velger å redusere leseplikten fullt ut.

Departementet viser til tidligere orientering om den inngåtte avtalen. Som meddelt vil staten ved departementet dekke kostnadene ved seniortiltakene. Dette vil skje gjennom ett nytt særtilskudd for året 2002. Fra 2003 vil beløpet bli lagt inn i rammetilskuddet til kommunene/fylkeskommunene.

Utbetalingen vil skje to ganger i 2002. Utbetaling for våren vil skje i mars måned, og utbetalingen for høsten vil skje i september-oktober.

Utbetalingen for våren bli fastsatt på bakgrunn av de data kommunene har levert inn til Sentralt tjenestemannsregister, STS, for skoleverket høsten 2001, og de regler som arbeidstidsavtalen fastsetter for seniortiltakene. Det vil bli tatt hensyn til gjeldende regler for feriepenger, gjeldende satser for arbeidsgiverandel til Statens pensjonskasse og til den arbeidsgiveravgift som gjelder for den enkelte kommune.

Så snart som mulig etter at data fra STS foreligger, vil den enkelte kommune få et tilsagnsbrev for våren 2002.

Departementet vil komme tilbake til utbetalingen for høsten 2002 i tilsagnsbrev for våren.

Særavtale for skoleverket om tilpasning til hovedtariffavtalens fellesbestemmelser, ferieloven og enkelte bestemmelser i arbeidsmiljøloven:

Partene er nå kommet til enighet om at redusert timelønnssats ( t 2) for spredte, tilfeldige vikartimer nyttes både for fast tilsatte ved skolen og for "løse" vikarer når de utfører slik vikartjeneste. Redusert timelønnssats for spredte, tilfeldige vikartimer ( t 2) kan fra og med 01.01.02 benyttes i inntil 3 ukers varighet. Dette innebærer ingen endring i det forhold at en timelønnet lærer må være tilsatt for mer enn en måned for å få rett til månedslønn.

Departementet vil utarbeide nye timelønnssatser (både t 1 og t 2) som har virkning fra 01.01.02.

Særavtale om tidsressurs for byrdefull arbeidssituasjon:

I protokoll av 13.10.01 var partene enige om å lage en egne særavtaler om bruk og fordeling av denne tidsressursen i grunn- og videregående skole. Særavtalene er blitt del av lesepliktavtalene i hhv. grunn- og videregående skoler og erstatter tidligere pkt. 2.3 i "Særavtale om leseplikter og tidsressurser i grunnskolen" og pkt. 2.4, 2.5 og 2.6 i "Særavtale om og leseplikter og tidsressurser i den videregående skolen og i teknisk fagskole". Tidligere bestemmelser i disse punktene følger som vedlegg til særavtalen og benyttes som grunnlag for beregning av tidsressursens størrelse.

Departementet vil i forbindelse med bruk og fordeling av den nye ressurspotten presisere at den skal brukes til å redusere lærerens og/eller skolelederens antall undervisningstimer og skal ikke brukes til undervisningstimer eller til oppgaver som forutsettes utført innenfor skolens administrasjonsressurs.

Regler for beregning av pottens størrelse følger av vedlegget til særavtalen. Når det gjelder beregning av pottens størrelse første gang - dvs i perioden 01.01.02 til 31.07.02 - beregnes denne ut fra ressurssituasjonen pr. 31.12.01.

I grunnskolen gjøres det fratrekk for de 10% av potten som benyttes til lønn i perioden 01.01.02 til 31.07.02. I videregående skole og i teknisk fagskole nyttes potten 100% som tidsressurs for byrdefull arbeidssituasjon i perioden 01.01.02 til 31.07.02. Med virkning fra 01.08.02 gjøres fratrekk for de 15% av potten som benyttes til lønn i begge skoleslag.

Særavtale om lønn og godtgjøringer m.m. i skoleverket:

Kriterielønnssystemet er retningsgivende for fastsettelse av skoleledernes lønn.

Alle lærere og skoleledere på lønnsplan 17.150 og 17.165 må få utbetalt lønnstillegg fra og med januar 2002, jfr. særavtalens innledning.

Vedrørende protokolltilførselen i protokollen av 14.12.01 om den tekniske innfasingen, vises det til innledningen i Særavtale om lønn og godtgjøringer m.m. i skoleverket.

Departementet ber kommuner og fylkeskommuner iverksette de nye særavtalene med virkning fra 01.01.02.

Med hilsen

Ulla Werner e.f.
avdelingsdirektør

John Røyrvik
underdirektør

Vedlegg 1 Protokoll

Vedlegg 2 Særavtale om arbeidstid og ressursbestemmelser for skoleledere i vg. skole

Vedlegg 3 Særavtale om arbeidstid og ressursbestemmelser for skoleledere i gr. skole

Vedlegg 4 Særavtale om arbeidstid for undervisningspersonale i skoleverket

Vedlegg 5 Særavtale om leseplikter og tidsressurser i gr. skole

Vedlegg 6 Særavtale om leseplikter og tidsressurser i vg. skole og tekn. fagskole 01.01.02

Vedlegg 7 Særavtale om leseplikter og tidsressurser i vg. skole og tekn. fagskole 01.08.02

Vedlegg 8 Særavtale for skoleverket om tilpasning til hovedtariffavtalens fellesbestemelser,
ferieloven og avvik fra enkelte bestemmelser i arbeidsmiljøloven

Vedlegg 9 Særavtale om lønn og godtgjøringer med mer i skoleverket

Vedlegg 10 Særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår i voksenopplæringen