Tilleggshøring til ny ekomlov - datasenterregulering

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette tilleggshøring til ny lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) med forslag til ny regulering av datasentre i Norge.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.09.2022

Vår ref.: 22/3214

Tilleggshøring til ny ekomlov - datasenterregulering

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette tilleggshøring til ny lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) med forslag til ny regulering av datasentre i Norge.

Vi ber om at departementene forelegger høringsnotatet for underliggende etater eller virksomheter som ikke står på høringslisten.

Vi ber om at høringsuttalelse sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser. Alle interesserte inviteres til å komme med innspill innen 9. september 2022. Høringsuttalelser er offentlig etter offentleglova og vil bli publisert på departementets nettsider.

 

Med hilsen

 

Christina Christensen  (e.f.)

fung. avdelingsdirektør

 

 

Bente Lund Michaelsen

utredningsleder

Abelia

 

AQ Compute v/Petter M. Tømmeraas

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 

 

Arcane

 

Barne- og familiedepartementet

Basefarm v/Bjart Kvarme

 

BlueFjords

 

Bulk Infrastructure v/Gisle Eckhoff

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Green Mountain v/Tor Kr. Gyland

 

Harmonychain

 

Helse- og omsorgsdepartementet

Hydrokraft

 

IKT-Norge v/Fredrik Syversen

 

Innovasjon Norge

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kryptovault

 

Kultur- og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Lefdal Mine Datacenter v/Jørn Skaane

 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet