Tilsagn om tilskudd inntil kr. 60 000 til styrking av medvirkning frå ungdom i det regionale samarbeidet i Indre Østfold

Brev til Østfold fylkeskommune.

Østfold fylkeskommune
Postboks 220
Oscar Pedersensvei 39
1702  SARPSBORG

 

Vår ref 08/2538-13 EN                                                                          Dato: 01.09.2009

Statsbudsjettet 2009 – Kap. 552 post 72 – Tilsagn om tilskudd inntil kr. 60 000 til styrking av medvirkning frå ungdom i det regionale samarbeidet i Indre Østfold.

Referansenr.: 09 203025


Vi viser til deres epost av 2. mars 2009 vedlagt søknad fra Indre Østfold Regionråd.

Kommunal- og regionaldepartementet gir tilsagn om tilskudd på inntil kr. 60 000 til styrking av medvirkning fra ungdom i det regionale samarbeidet i Indre Østfold. Ved fastsetting av tilskuddet er det lagt vekt på at det kun er tre av kommunene i Østfold fylke som er innenfor det distriktspolitiske virkeområde.

Følgende kostnadsoverslag ligger til grunn for tilskuddet:

1. Lønn prosjektleder, 100 timer a kr. 400,-  kr. 40 000
2. Ekstern bistand, prosess  kr. 30 000
3. Møteutgifter / overnatting kr. 40 000
4. Video, brosjyrer og annet  kr. 20 000
SUM kr. 130 000


Fylkeskommunen har oppfølgingsansvar for pilotprosjektet. Dette innebærer at fylkeskommunen skal påse at pilotprosjektet følger den framdrift og holder den kvalitet som er skissert i søknaden. Blant annet er det viktig at fylkeskommunen påser at kommunene Marker, Aremark og Rømskog tas med i prosjektet.

Mål for prosjektet
Prosjektet har som mål å etablere et ”Ungdommens Regionråd i Indre Østfold” for å styrke muligheten for medvirkning i den regionale utviklingen, ungdommens tilhørighet til regionen og samarbeid over kommunegrensen. Ideen er å øke engasjement og følelsen av tilhørighet i lokalsamfunnene og der igjennom medvirke til at ungdom ikke flytter ut av regionen.

Følgende tiltak skal tas inn i prosjektet:
1. Oppstartssamling, 1 dag med 3 – 4 representanter fra alle kommunene
2. Etablering av vedtekter og samarbeidsmodeller
3. Valg av arbeidsutvalg / styre
4. Etablering av en infobrosjyre, video og andre PR effekter.
5.  Politisk verksted over 2 – 3 dager
6. Skriving av prosjektrapport.

Erfaringsoverføring
Et viktig siktemål med de pilotprosjektene som settes i gang innenfor småsamfunnssatsingen er at pilotene skal bidra til erfaringsoverføring og læring, både internt i prosjektene og til andre kommuner og fylkeskommuner. Representanter for prosjektet og fylkeskommunen må derfor være villige til å delta på aktuelle nettverkssamlinger for å presentere prosjektet, og på den måten bidra til erfaringsoverføring og læring.

Vilkår
For tilskuddet gjelder følgende vilkår:
1 Østfold fylkeskommune må innen 1. september 2009 bekrefte overfor departementet at det fortsatt er aktuelt å gjennomføre prosjektet, og at statstilskuddet mottas på de vilkår som er satt. Ved bekreftelsen påfører fylkeskommunen hvilket kontonummer beløpet skal overføres til. Se ellers bestemmelser for utbetaling.
2 Arbeidet skal ikke settes i gang før finansieringen er ordnet. Det er en forutsetning at prosjektet er fullfinansiert. Dette må bekreftes overfor departementet sammen med at fylkeskommunen oversender bekreftelse på at prosjektet skal gjennomføres, dvs. innen 1. september 2009.
3 Det skal føres spesifisert regnskap for arbeidet. Regnskapet skal settes opp slik at utgiftene kan sammenholdes med kostnadsoverslaget som ligger til grunn for tilskuddet.
Dersom arbeidet ikke blir utført i forutsatt omfang eller til oppgitte kostnader, vil tilskuddet bli tilsvarende redusert.
Regnskapsmateriale skal oppbevares i 10 år.
4 Kommunal- og regionaldepartementet eller den departementet gir fullmakt, har til enhver tid adgang til å kontrollere at vilkårene for tilskuddet overholdes. Støttemottaker plikter å gi de opplysninger Riksrevisjonen, departementet eller fylkeskommunen forlanger.
5 I henhold til Bevilgningsreglementet tas det forbehold om adgang for riksrevisjonen til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene.

Rapportering
Rapport for prosjektet skal inneholde følgende:
• En beskrivelse av det gjennomførte tiltaket.
• En vurdering av oppnådde resultater i henhold til de mål som er satt
• En vurdering av metodikken som er benyttet.
• En vurdering av hvorvidt og på hvilken måte prosjektet har overføringsverdi til andre kommuner.

Utbetaling av tilskuddet.
Tilsagnet blir overført fylkeskommunen så snart departementet mottar bekreftelse om at prosjektet skal gjennomføres.
• Tilskuddet skal som hovedregel utbetales etterskuddsvis.
• Fylkeskommunen kan, i samråd med støttemottaker, bestemme hvor ofte det skal foretas utbetaling.
• Beløpet som utbetales til enhver tid skal være en forholdsmessig andel av medgåtte kostnader.  Sluttutbetaling, minimum 25 % av tilskuddet, kan først bli utbetalt når arbeidet er fullført, vilkårene oppfylt og rapport og regnskap er sendt inn.

Prosjektrapporten sendes Kommunal- og regionaldepartementet.

 

Med hilsen

 

Gerd Slinning e.f.
Avdelingsdirektør

Helene Edwardsen
seniorrådgiver