Tilstandsrapport for fagskolesektoren 2011

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet den første tilstandsrapporten om fagskolesektoren.

Hovedpunkter om fagskolesektoren

Antall fagskoler

·         Det er totalt 121 fagskoler som til sammen dekker et bredt spekter av utdanninger innenfor en rekke fagfelt. Hovedbildet viser at om lag 60 prosent av fagskolene er private og om lag 40 prosent offentlige.

·         Nærmere 50 prosent av landets fagskoler er lokalisert i det sentrale østlandsområdet.

·         Det totale tilbudet av fagskoleutdanninger ved de offentlige og private fagskolene var våren og høsten 2011 henholdsvis 867 og 904.

·         70 prosent av utdanningene ble tilbudt ved de private fagskolene.

 

Fagskolestudenter

·         Samlet er det 14 812 fagskolestudenter ved landets fagskoler.

·         Av disse er om lag 44 prosent ved de offentlige fagskolene, og om lag 56 prosent ved de private fagskolene.

·         Det er en liten overvekt av mannlige studenter ved fagskolene; 53,4 prosent mot 46,6 prosent kvinnelige fagskolestudenter.

·         De offentlige fagskolene tiltrekker seg mannlige fagskolestudenter i større grad enn de private fagskolene.

·         De mannlige fagskolestudentene tar utdanninger innen naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag.

·         Kvinner er i flertall på humanistiske og estiske fag, økonomiske og administrative fag, helse-, sosial- og idrettsfag og primærnæringsfag.

 

Opptak

·         Fagskolestudenter tas i nær 60 prosent av tilfellene opp på bakgrunn av yrkesfaglig kompetanse.

 

Gjennomføring

·         Ved fagskolene ble det i 2011 uteksaminert om lag 5 800 fagskolekandidater, av disse var 51 prosent menn og 49 prosent kvinner.

 

Fleksibel utdanning

·         Forholdet mellom stedbasert og fjern-/nettundervisning er tilnærmet identisk ved de offentlig og de private fagskolene. Om lag 85 prosent av utdanningstilbudet gis som stedbasert undervisning.

 

Her finner du lenke til hele rapporten