Tilstandsrapport for fagskoleutdanning 2012

Tilstandsrapporten om fagskolesektoren i Norge i 2012 gir en oversikt over denne delen av det norske utdanningssystemet.

Fagskolesektoren består av i alt 115 fagskoler som til sammen dekker et bredt spekter av utdanninger innenfor en rekke fagfelt. Det er viktig med mer kunnskap om fagskolene, og Kunnskapsdepartementet utarbeider årlig en rapport om fagskolesektoren. Dette er den andre rapporten i denne rekken.

Den systematiserte kunnskapen om fagskolene i Norge er relativt begrenset. Med 115 private og offentlige fagskoler, innenfor et bredt spekter av fagfelt og med nærmere 16 000 fagskolestudenter, er fagskolesektoren bygd opp til en betydelig faktor i det norske utdanningstilbudet.

Hovedpunkter om fagskolesektoren i 2012

 

Antall fagskoler

 • I 2012 er det totalt 115 fagskoler som til sammen dekker et bredt spekter av utdanninger innenfor en rekke fagfelt. Det er 60 prosent private og 40 prosent offentlige fagskoler.
 • Nærmere 50 prosent av landets fagskoler er lokalisert i det sentrale østlandsområdet.
 • Totalt ble det gitt tilbud om 995 fagskoleutdanninger høsten 2012, herav 75 prosent private og 25 prosent offentlige. 

 

Fagskolestudenter

 • Det var totalt 15 852 fagskolestudenter i 2012, hvorav 57 prosent ved private og 43 prosent ved offentlige fagskoler.
 • De mannlige fagskolestudentene er i overvekt med om lag 61 prosent; 39 prosent av fagskolestudentene er kvinner.
 • De offentlige fagskolene tiltrekker seg mannlige fagskolestudenter i større grad enn de private.
 • Om lag 65 prosent av de mannlige fagskolestudentene tar utdanning i naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, hvor de utgjør 95 prosent av studentmassen.
 • De mannlige studentene er videre i flertall på mediefag, samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag. 
 • Kvinnelige fagskolestudenter er i flertall på humanistiske og estetiske fag, økonomiske og administrative fag, helse-, sosial- og idrettsfag og primærnæringsfag.

 

Opptak

 • 56 prosent av fagskolestudentene er tatt opp på grunnlag av yrkesfaglig kompetanse, 30 prosent på grunnlag av generell studie­kompetanse og 7 prosent på bakgrunn av realkompetanse. 

 

Gjennomføring

 • Våren 2012 uteksaminerte fagskolene om lag 5 200 kandidater, hvorav 56 prosent menn og 44 prosent kvinner.  

 

Fleksibel utdanning

 • Om lag 84 prosent av utdanningstilbudet er stedbasert. Forholdet mellom stedbasert og fjern-/nettundervisning er tilnærmet likt ved de offentlige og de private fagskolene.