Utdir_vedlE_02102000

Styrkeproduksjon

Arbeidsgruppe 4 - Felles vernepliktsforvaltning og rulleføring

1 Bemanning

Arbeidsgruppen ledes av brig Ole Sannes, VPV.

Medlemmer:

 • Rådg Tor Herman Hagen FD IV
 • S rådg Morten RingheimFD III
 • Fkons Stig JakobsenVPV
 • Kapt Per BergstrømAR
 • Komkapt Arild BreistenSST
 • Maj Jan Harald EriksenLST
 • Oblt Svein AntonsenHV 03
 • Komkapt Arne NessARGUS
 • Ob Per Inge OlsenFO/P
 • Orlkapt Arne NilsenFRM .

Arbeidsgruppen gis etter anmodning faglig støtte fra kompetansegruppe EBA og innen områdene økonomi, personell og organisasjon.

2 Oppdrag

Arbeidsgruppen skal utrede og dokumentere iht felles mal for utredningsarbeidet:

 • Organisering av ett sentralisert Vernepliktsverk med nye oppgaver, lokalisert hvor en av dagens regionale avdelinger er og sammen med eller i nærhet av garnison/avdeling som kan gi optimal administrativ støtte
  • Nedleggelse av dagens regionale organisasjon (avdeling Oslo, Hamar, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Harstad) og den sentrale stab.
 • En felles vernepliktsforvaltning og rulleføring med regional gjennomføring av sesjon
 • Sesjon utført hvor det er geografisk og demografisk hensiktsmessig, primært tilknyttet territorielle distrikter (TD), men ikke ved flere steder enn i dag
 • Vurdere nye oppgaver for VPV:
 • lærlingeordning
 • kontroll med frivillige til internasjonal tjeneste
 • innkalling til grunnleggende befalsutdanning (BS/UB)
 • utvidet rekrutteringsvirksomhet, herunder en sammenslåing av VPV og rekrutteringsdelen av FRM.

3 Spesielle forutsetninger

Allerede utført arbeide i ARGUS område ADM, prosjekt 2.3 legges til grunn i utredningen.

Det skal være en felles sentraldatabase (SDB) for all verneplikts- og mobiliseringsforvaltning. Basen skal være tilgjengelig for VPV og styrkeprodusentene. VPV forvalter vernepliktig personell i SDB fra innrullering til fritak/utgåelse av rullene. Styrkeprodusenter forvalter i utgangspunktet stadig tjenestegjørende personell, bestemmer fagkoder, godkjenner OPL/K og skal kunne foreta nødvendige endringer i SDB. VPV er ansvarlig for klassifisering av vernepliktige ved sesjon utført ved TD. Sesjonsoffiserer er underlagt sjef TD.

Informasjonsdelen av FRM forutsettes vurdert i sammenheng med P&I-funksjon i nye FO.

4 Koordinering

Arbeidsgruppe 1, 2, og 5, og ARGUS delprosjekt 4.1 (nye FO).

5 Evaluering og rapportering

Leder arbeidsgruppen rapporterer til Koordineringsgruppen iht egen godkjent milepelsplan.