Utdir_vedlG_02102000

Operativ virksomhet

Arbeidsgruppe 6 - Relokalisering og drift av operativ virksomhet i fred

1 Bemanning

Arbeidsgruppen ledes av fkom Trygve Bruun, TRSD.

Understående fra FD deltar i arbeidsgruppen og støtter undergruppene:

 • Komkapt Geir Gade FD II
 • Rådg Arild Eikeland FD II
 • Rådg Trygve Smidt FD III
 • Rådg Pål Andre JacobsenFD IV
 • Rådg Hedvig Haaland FD IV.

Det opprettes undergrupper. Disse bemannes slik:

1.1 Hæren

 • Oblt Roy HunstokDKNUndergruppeleder
 • Maj Roger JacobsenFIR
 • Maj Rune BonesvollHEG
 • Oblt Odd KøhlDKØ
 • Maj Eirik BrekkeJAR
 • Maj Rune StifjellTMBN
 • Kaptlt Klaus JohansenSSKA.

1.2 Sjøforsvaret

 • Komkapt Arne WangsholmSFKUndergruppeleder
 • Kom Vidar TollefsenMARINSP
 • Komkapt Olav Nilsen ROS
 • Komkapt Øystein WembergSKYS
 • Komkapt Bjørn RathemVSD
 • Komkapt Kjell FurubergSFK
 • Kom Svein SakshaugSFK
 • Kapt Hermod Haukenes330 skv.

1.3 Luftforsvaret

 • Brig Ulf HusebøRygge hflystn Undergruppeleder
 • Ob Odvar HågensenØrland hflystn
 • Oblt Pål B AlfheimLTI/Bardufoss hflystn
 • Oblt Sverre HolmLKI
 • Oblt Frode FløloAndøya flystn
 • Oblt Per Egil RyggBodø hflystn
 • Oblt Rolf ØhrbomLVI
 • Oblt Hans Jørgen ColdvinFKN
 • Kapt Are SundalHEG.

Arbeidsgruppen gis etter anmodning faglig støtte fra kompetansegruppe EBA og innen områdene økonomi, personell og materiell.

2 Oppdrag

Arbeidsgruppen skal utrede og dokumentere iht felles mal for utredningsarbeidet.

2.1 For Hæren

 • Organisering, oppsetting og fredsmessig lokalisering av innsatsstyrken for internasjonale operasjoner, både reaksjonsstyrken og forsterkningsstyrken, herunder ivaretagelse av funksjoner tilknyttet administrativ foresatt avdeling for avdelinger i internasjonal tjeneste
 • Organisering og lokalisering av ansvar, oppgaver og alle funksjoner i dag tillagt FOKIV og den internasjonale del av JARs virksomhet
 • Organisering av Grensevakten, herunder ledelsen, støtte- og logistikkfunksjoner og reserver/forsterkninger. Administrasjon og ledelse skal fortsatt lokaliseres til Høybuktmoen. Oppgavene overvåkning og suverenitetshevdelse skal sammen med militær tilstedeværelse tillegges vekt i vurderingen.
 • Fredsoperative og driftsmessige konsekvenser ved :

-Avvikling og nedleggelse av feltavdelinger og territorielle avdelinger som ikke skal videreføres i fremtidig struktur

-Lokalisering av oppsetnings- og klargjøringssteder for feltavdelinger, støtte- og logistikkavdelinger i fremtidig struktur

-Nedleggelse eller videreføring av faste stridsanlegg/befestninger

 • Vurdering av allierte treningssentra (Åsegarden, Steinkjersannan og Bømoen/Mjølfjell). Treningssentra skal primært knyttes til garnisoner med annen virksomhet.

2.2 For Sjøforsvaret

 • Oppgaver, ansvar og organisering av Haakonsvern og Ramsund orlogsstasjoner (OS), herunder nedleggelse av:

- Olavsvern OS, men med fremskutt verksted/logistikkbase for U-båter og eventuelt andre nasjonale og allierte styrkeelement

 • Hysnes OS, med eventuell videreføring av avmagnetiseringsanlegget i Trondheimsleden
 • Ulsnes OS; men med videreføring av avmagnetiserings- og kalibreringsanleggene (FORACS) med nødvendig ledelses- og støttefunksjoner
 • Marvika OS
 • Karljohansvern OS
 • Nedleggelse av Kystvaktstasjon Sortland, og overføring av oppgaver til Ramsund OS
 • Nedleggelse av stasjonære anlegg i KA herunder avveining av kostnader ved langtidslagring av de mest moderne anlegg i forhold til kostnader ved snarlig fullstendig utfasing.
 • Utfasning av KNM-fartøy som ikke skal inngå i fremtidig struktur, samt en vurdering av de ulike hjelpefartøy og administrative fartøy tilknyttet orlogsstasjonene.

2.3 For Luftforsvaret

 • Oppgaver, ansvar og organisering av flystasjonene Rygge, Ørland og Bodø
 • Oppgaver, ansvar og omorganisering av Banak og Bardufoss flystasjon
 • Oppgaver, ansvar og organisering av helikoptertjenesten, herunder:
 • maritim helikopterbase på Sola
 • deployeringsbase for KV-helikoptere og transporthelikoptere på Bardufoss
 • hovedbase og deployeringsbaser for redningshelikoptere
 • Lokalisering av 335 skv og 717 skv
 • Lokalisering av 333 skv
 • Nedleggelse av flystasjonene Gardermoen, Torp, Sola, Flesland, Værnes, Evenes, Andøya, og Banak, og nedleggelse av Bardufoss som hovedflystasjon
 • Organisering av LKK-strukturen
 • Avvikling/utfasing av fly og LVenheter/materiell som ikke inngår i fremtidig struktur.

3 Spesielle forutsetninger

Gjeldende planverk, avtaler og forpliktelser ovenfor allierte identifiseres og konsekvenser vurderes. Fellesfinanisert infrastruktur som inngår i allierte planer samt allierte lagre og installasjoner, skal sikres driftsstøtte.

Nedleggelse av sjøforsvarsdistrikter ivaretas av arbeidsgruppe 5.

4 Koordinering

Arbeidet ses i sammenheng med arbeidsgruppe 1 og 5.

5 Evaluering og rapportering

Leder arbeidsgruppen rapporterer til Koordineringsgruppen iht egen godkjent milepelsplan.