Utkast til forskrift om endring av forskrift om tollfrihet på reiseutstyr og reisegods

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Utkast til forskrift

om endring av forskrift om tollfrihet på reiseutstyr og reisegods

Fastsatt av Finansdepartementet …… 2001 med hjemmel i tolltariffens § 11 pkt. 10 og kgl.res. av 16. desember 1966.

I forskrift 26. mai 1978 nr. 12 om tollfrihet på reiseutstyr og reisegods gjøres følgende endring:

§ 6 nr. 1 nye første og andre ledd

Med korte ruter menes fartøysruter mellom norske havner fra og med Risør i vest til svenskegrensen i øst, og svenske havner fra norskegrensen i nord til og med Lysekil i Sør.

Varer kjøpt ombord i fartøyer som trafikkerer korte ruter mellom Norge og utlandet, tillates ikke medbragt toll- og avgiftsfritt etter bestemmelsene i §§ 2 og 3 foran med mindre annet er bestemt.

Nåværende andre ledd - fjerde ledd blir nye tredje - femte ledd

§ 6 nr. 1 nye sjette, syvende, åttende ledd skal lyde:

Tolldistriktssjefen kan likevel gi tillatelse til proviantering for salg til passasjer på fartøysrute mellom norsk havn fra og med Risør til og med Sandefjord og svensk havn fra og med Strømstad til og med Lysekil.

Slik tillatelse kan gis til fartøysruter i helårstrafikk etter en regelmessig rutetabell, som har kapasitet til å transportere gods og kjøretøy i betydelig omfang og hvor det er lagt til rette for en

tilfredsstillende tollkontroll.

Når slik tillatelse er gitt, kan den reisende innføre varer kjøpt om bord etter bestemmelsene i §§ 2 og 3 foran.