§ 9-2 Utlevering av taushetsbelagt informasjon til bidragsfogden

Dato.: 28.11.2005

Vi viser til brev av 5. mai 2004 der Fylkesmannen i Hordaland ber om en avklaring avspørsmålet om barneverntjenesten kan gi ut informasjon til bidragsfogden med hensyn til om barneverntjenesten i konkrete saker har kompetanse til å behandle spørsmål om bidrag etterbarnevernloven § 9-2.

Vi beklager at det har tatt tid å besvare henvendelsen. Dette skyldes imidlertid blant annet at Barne- og familiedepartementet har funnet behov for å foreta en presisering i loven for å unngå ytterligere tvil om det spørsmålet fylkesmannen tar opp.

Departementet fremmet våren 2005 et forslag til tilføyelse i barnevernloven § 9-2 annet ledd siste punktum som gjør det klart at barneverntjenesten, uten hinder av taushetsplikten, skal gi bidragsfogden de opplysninger som er nødvendige i den enkelte sak, jf. Ot.prp. nr. 64 (2004-2005) Om lov om endringer i lov om barneverntjenester og lov om sosiale tjenester.

Forslaget til endringer i barnevernloven § 9-2, som ble vedtatt ved lov av 17. juni 2005 nr. 65,trer i kraft 1. juli 2006. Barnevernloven § 9-2 får følgende ordlyd:

”§9-2. Foreldres underholdsplikt.

Når et barn er plassert utenfor hjemmet som følge av et vedtak etter loven, kan kommunen kreve at foreldrene skal betale oppfostringsbidrag fra måneden etter at plasseringen ble iverksatt og til og med den måneden plasseringen opphører. Oppfostringsbidrag kan bare kreves dersom dette anses rimelig ut fra foreldrenes økonomiske situasjon.

Krav om bidrag eller endring av fastsatt bidrag etter første ledd, sendes til trygdekontoret. Trygdekontoret er bidragsfogd etter bestemmelsen, og avgjør kravet og fastsetter beløpet. Den bidragspliktige kan sette fram krav overfor bidragsfogden om å få endret bidraget eller ettergitt bidragsgjeld. Bidraget kan fastsettes eller endres med virkning fra inntil tre måneder

før kravet ble mottatt. Bidrag som er fastsatt etter barneloven faller bort fra det tidspunkt bidrag kan fastsettes etter denne bestemmelsen. Barneverntjenesten skal, uten hinder av taushetsplikt, gi bidragsfogden de opplysninger som er nødvendige i den enkelte sak.

Bidragsfogdens vedtak kan påklages til fylkestrygdekontoret.
Bidrag etter denne bestemmelsen innkreves av Trygdeetatens innkrevingssentral etter bidragsinnkrevingsloven. Bidraget skal innbetales til kommunen.
Departementet kan gi forskrifter om bidrag etter denne bestemmelsen.”

Det vises for øvrig til Ot.prp. nr. 64 (2004-2005) punkt. 11. 4 der følgende fremgår: ”Det har uavhengig av høringen blitt stilt spørsmål ved om barneverntjenestens taushetsplikt er til hinder for at barneverntjenesten gir bidragsfogden de opplysninger som er nødvendige for at bidragsfogden skal kunne avgjøre bidragskrav. Spørsmålet om taushetsplikten er til hinder for slik informasjonsutveksling har særlig vært reist i tilknytning til saker der det er fastsatt bidrag etter reglene i barneloven. Etter barneloven § 69 faller bidrag fastsatt med hjemmel i barneloven bort fra det tidspunkt bidrag kan fastsettes etter barnevernloven § 9-2. Dersom barneverntjenesten ikke selv vil kreve oppfostringsbidrag med hjemmel i barnevernloven § 9-2 oppstår spørsmålet om barneverntjenesten har rett - og eventuelt plikt - til å gi bidragsfogden opplysninger om at det er fattet vedtak etter barnevernloven som innebærer at bidrag fastsatt med hjemmel i barneloven skal stanses. For å unngå at det oppstår ytterligere tvil om dette spørsmålet, har Barne- og familiedepartementet kommet til at det bør fremgå av § 9-2 annet ledd siste punktum at slike opplysninger skal gis uten hinder av taushetsplikt. En skal-bestemmelse vil innebære at det påhviler barneverntjenesten en plikt til å gi bidragsfogden de opplysninger som er nødvendige både for å avgjøre et eventuelt krav om bidrag fra barneverntjenesten, men også for å stanse et løpende bidrag fastsatt med hjemmel i barneloven.”