Utredndir_vedlB

Styrkeproduksjon
Arbeidsgruppe 1 - Inspektorater, befalsutdanning, mannskaps-utdanning, fellesutdanning og felles ingeniørtjenester

1 Bemanning

 • Arbeidsgruppen ledes av Brig Ivar AasenTRENR

Avd dir Kjersti Klæboe FD II, Komkapt Tor Jørgen Melien FD III og Fkons Jan Ronny Fagereng FD IV deltar i arbeidsgruppen og støtter undergruppene.

Det opprettes undergrupper. Disse bemannes slik:

1.1 Hæren

 • Oblt Arve SkiakerTRENRUndergruppeleder
 • Oblt Einar A BrændDKØ
 • reprHæren
 • Maj Erling BereDKN
 • Maj Rolf Jarle PettersenAR
 • Maj Petter LindquistINGR
 • Maj Ellef IversenSDR
 • Maj Frank BergSANR
 • reprSjøforsvaret
 • Oberst Oddvar SolholtHVST.

1.2 Sjøforsvaret

 • Komkapt Finn HaugSSD Undergruppeleder
 • Kons Roy TangstadSSD
 • Orlkapt Morten EinsbuKAINSP
 • Orlkapt Thorleif ThorsenMARINSP
 • Kaptlt Per O PettersenBSMA
 • Orlkapt Terje RydengBSKA
 • Oblt Martin TandbergLVI
 • Komkapt Steinar SelmersenHVST.

1.3 Luftforsvaret

 • Oblt Jan ArntzenBFIUndergruppeleder
 • Oblt Jørn LindbølFKS
 • Maj Roy FransplassAndøya flystn
 • Maj Stig WaadeVærnes flystn
 • Maj Sven Erik FagermannLSK
 • reprHæren.
 • Oblt Per KirekerudHVST

1.4 Fellesutdanning

 • xxxxxxxxxxxxxxxUndergruppeleder
 • Kapt Jørn MoholdtVTR
 • Maj Alf IsaksenTRENR
 • Orlkapt Åge JohansenKNM T
 • reprLuftforsvaret
 • reprSjøforsvaret.

1.5 Forsvarets ingeniørvåpen (felles ingeniørtjenester)

 • Ob Helge LundINGRUndergruppeleder
 • Maj Bent HaakensenINGR
 • Kapt Kjetil HaugenBFI
 • reprSjøforsvaret
 • reprHV
 • reprFBT
 • reprFMGT.

Arbeidsgruppen gis etter anmodning faglig støtte fra kompetansegruppe EBA og innen områdene personell, materiell og økonomi.

2 Oppdrag

Arbeidsgruppen skal utrede og dokumentere iht felles mal for utredningsarbeidet.

2.1 For Hæren

 • Nedleggelse av dagens utdannings- og kompetansesentra (UKS), og opprettelse og lokalisering av 3 UKSer for henholdsvis samband/KKI, kampvåpen (manøveravdelinger og taktisk støtte) og tren/logistikk, herunder:
 • ansvar og oppgaver for UKSene
 • organisering av inspektorater, våpenskolefunksjoner, grunnleggende befalsutdanning (BS og evt UB) og høgskoleutdanning, samt konkret nedleggelse av BSIN og BSIT
 • evt mannskapsutdanning/spesialistutdanning og behov for disse kategorier ved UKS
 • behov hjelpemannskap.
 • Organisering av styrkeproduksjon i utdanningsbrigaden i Nord-Norge, jegerutdanning ved Garnisonen i Porsanger og grensevaktutdanning/-tjeneste, og innføring av gjennomgående tjeneste ved HMKG.
 • Nedleggelse av overflødige utdanningsgarnisoner.

2.2 For Sjøforsvaret

 • Etablering av ny inspektoratordning, herunder:
 • felles inspektør for Marinen og Kystartilleriet; nedleggelse av MARINSP og KAINSP
 • KVINSP videreføres som i dag
 • Opprettelse og organisering av en felles befalsskole for Sjøforsvaret (BS og evt UB) lokalisert til Horten, herunder nedleggelse av BSMA og BSKA
 • Organisering av mannskapsutdanning, unntatt fellesutdanning i hh til undergrp 1.4
 • Organisering av avdelingsutdanning for Kystjegerkommandoen, herunder avvikling av nåværende KA-utdanning ved Trondenes fort, Bolærne fort, Herdla fort, Hysnes øvingsavdeling og Nes fort.

2.3 For Luftforsvaret

 • Sammenslåing eller samordning av inspektorater, herunder våpen-/taktikkskolefunksjon
 • Opprettelse og organisering av grunnleggende befalsutdanning (BS og evt UB) lokalisert til Kjevik, herunder nedleggelse av LTBSK og LBSK
 • Organisering og gjennomføring av utvelgelse av og grunnutdanning for flygere, samt lokalisering av denne virksomheten
 • Organisering av mannskapsutdanning, herunder avvikling av rekruttskolen på Værnes.

2.4 For fellesutdanning

 • Organisering av felles utdanning for:
 • Militærpolititjeneste
 • Sanitetstjeneste
 • Transporttjeneste/vognførerutdanning
 • Luftvern

Kvalitetssikre tidligere utredninger/innstillinger generelt og ift anbefalingene i FS 2000/FPU

Vurder og anbefal hvordan denne utdanning kan innpasses i fremtidig kompetansesenter og UKS-struktur

 • Organisering og ev relokalisering av Forsvarets hundeskole.

2.5 Forsvarets ingeniørvåpen (felles ingeniørtjenester)

 • Vurder og anbefal tiltak for:
 • samordning av fag- og funksjonsområder som et felles ingeniørvåpen for Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet skal ivareta og løse, herunder ABC-vern og miljøvern
 • organisatorisk samling og geografisk konsentrasjon av de ingeniørvåpenrelaterte fagmiljøene i Forsvaret, utover den kombattante, taktiske støtten til Hærens kampvåpen
 • Vurder og anbefal overordnet ledelse og styring av et felles Ingeniørvåpen, herunder oppgaver, ansvar og myndighet.

3 Spesielle forutsetninger

Det skal søkes å angi mulige fremtidig konsekvenser for KS-utdanningen, men denne skal ikke utredes særskilt.

4 Koordinering

Arbeidet koordineres med arbeid i øvrige undergrupper, og med ARGUS område ADM, prosjekt 2.1.

5 Evaluering og rapportering

Leder arbeidsgruppen rapporterer til Koordineringsgruppen iht til egen godkjent milepelsplan.