Utredningsrapporter om grønne sertifikater

Utredningsrapporter om grønne sertifikater

Stortinget har bedt Regjeringen om å utrede et system med grønne sertifikater tilpasset norske og nordiske forhold, jf. merknad fra Budsjettinnst. S.nr. 9 (2000-2001):

"Flertallet vil i denne sammenheng vise til arbeidet med et pliktig grønt sertifikatmarked som er under utvikling i EU, der det settes krav til leveranser av en viss andel fornybar energi til sluttbruker. Flertallet vil be Regjeringen utrede et tilsvarende system med grønne sertifikater tilpasset norske og nordiske forhold."

Som et ledd i oppfølgingen av denne merknaden gjennomførte Olje- og energidepartementet høsten 2001 tre utredningsprosjekter:

Link til SNF (Stiftelsen samfunns- og næringslivsforskning) og SSB (Statistisk sentralbyrå)

Sommeren 2002 gjennomførte departementet tre supplerende utredningsprosjekter: