Vedtak om fastsettelse av renter for beskatning av kraftforetak for inntektsåret 2022

Fastsatt av Finansdepartementet 30. januar 2023.

Fastsatt av Finansdepartementet 30. januar 2023 med hjemmel i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 18-8, jf. lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 18-2 fjerde ledd og § 18-3 tredje, fjerde og niende ledd.

1.      Den normerte risikofrie renten settes til 2,2
prosent, jf. FSFIN § 18-8-1.

2.      Rentesatsen for fremføring av ubenyttet fradrag for naturressursskatt etter skatteloven § 18-2 fjerde ledd fjerde punktum settes til 2,1 prosent, jf. FSFIN § 18-8-2.

3.      Rentesatsen for friinntekt etter skatteloven § 18-3 tredje ledd bokstav b settes til 1,7 prosent, jf. FSFIN § 18-8-3 første punktum.

4.      Rentesats for fremføring av negativ grunnrente etter skatteloven § 18-3 fjerde ledd annet punktum settes til 3,3 prosent, jf. FSFIN § 18-8-3 annet punktum.

5.      Renten etter skatteloven § 18-3 niende ledd bokstav a settes til 1,7 prosent, jf. FSFIN § 18-8-3 tredje punktum.