Vedtak om fastsettelse av renter for beskatning av kraftforetak for inntektsåret 2022

Fastsatt av Finansdepartementet 30. januar 2023 med hjemmel i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 18-8, jf. lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 18-2 fjerde ledd og § 18-3 tredje, fjerde og niende ledd.

Se forskriften på lovdata.no