Vedtak om fastsettelse av renter for beskatning av kraftforetak for inntektsåret 2023

Fastsatt av Finansdepartementet 30. januar 2024 med hjemmel i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 18-8, jf. lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 18-2 fjerde ledd og § 18-3 tredje, fjerde og niende ledd.

1.     

Den normerte risikofrie renten settes til 3,8 prosent, jf. FSFIN § 18-8-1.

2.     

Rentesatsen for fremføring av ubenyttet fradrag for naturressursskatt etter skatteloven § 18-2 fjerde ledd fjerde punktum settes til 3,4 prosent, jf. FSFIN § 18-8-2.

3.     

Rentesatsen for friinntekt etter skatteloven § 18-3 tredje ledd bokstav b settes til 3,0 prosent, jf. FSFIN § 18-8-3 første punktum.

4.     

Rentesats for fremføring av negativ grunnrente etter skatteloven § 18-3 fjerde ledd annet punktum settes til 4,5 prosent, jf. FSFIN § 18-8-3 annet punktum.

5.     

Renten etter skatteloven § 18-3 niende ledd bokstav a settes til 3,0 prosent, jf. FSFIN § 18-8-3 tredje punktum.