Satsing på lærlinger i staten

Hvert år er det mellom 8000 og 9000 lærlinger som ønsker læreplass, men som ikke får det. Staten som arbeidsgiver vil ta sin del av ansvaret for å øke antallet lærlinger i statlige virksomheter

Mangel på læreplasser kan ha stor betydning både for den enkelte og for samfunnet. Det er sløsing med både menneskelige og økonomiske ressurser at elever får avbrutt opplæringen midt i utdanningsløpet på grunn av mangel på læreplasser. Mangel på kvalifiserte lærlinger kan føre til at arbeidslivet ikke får dekket behovet for faglært arbeidskraft. Framskrivninger fra Statistisk Sentralbyrå (SSB 2014) om tilbudet av arbeidskraft fram mot 2030, tyder på at etterspørselen etter arbeidskraft med fagutdanning vil vokse raskere enn tilbudet. 

Regjeringens yrkesfagløft 

Regjeringen vil gjennomføre et yrkesfagløft, heve statusen til yrkesfagene og øke antallet lærliger. Staten som arbeidsgiver vil ta sin del av ansvaret for å øke antallet lærlinger i statlige virksomheter. 

Arbeidsstyrken i Norge utgjør 2,7 millioner. Per 1. oktober 2015 var det om lag 160 000 ansatte i statsforvaltningen (departementene med underliggende virksomheter, dommere, toppledere, timelønte og overnskomslønte). Per oktober 2014 var det noe i overkant av 1000 lærlinger i det statlige tariffområdet. 

Store lærevirksomheter i staten

De tradisjonelt største lærevirksomhetene i staten ligger i forsvarssektoren, samferdselssektoren og universitets- og høgskolesektoren. De tradisjonelt største lærefagene er kontor- og administrasjonsfaget, IKT- og servicefaget, matrosfaget, institusjonskokk og elektrofaget. I departementene og direktoratene er det kontor- og administrasjonsfaget og IKT- og servicefaget som er de dominerende lærefagene. 

Strategi for å øke antall lærlinger i staten

For å øke antallet lærlinger i staten er det iverksatt en overordnet strategi for samtlige statlige virksomheter. Strategien omfatter tiltak som skal bidra til informasjonsspredning, kompetanseheving og rekruttering:

  • Kompetansehevingstiltak for instruktører: God veiledning er nødvendig for at lærlinger skal fullføre læretiden med en kompetanse som er attraktiv i arbeidslivet. 
  • Flere veiledere og instruktører: For at flere virksomheter skal kunne ta imot lærlinger, legges det til rette for at ansatte med relevante oppgaver får ta fagbrev slik at de kan bidra som veiledere for nye lærlinger. Det vil føre til at arbeidsgivere får anerkjent bevis på kompetansen de har opparbeidet. 
  • Påbygging til generell studiekompetanse: Det jobbes med å få tilrettelagt et tilbud om påbygging til generell studiekompetanse. Mange elever velger overgang til påbygging etter vg2, men det er en stor andel som ikke består. For å sikre best mulig søkergruppe er det ønskelig å kunne tilby påbygging til generell studiekompetanse i løpet av læretiden. 
  • Årets statlige lærebedrift: For å gjøre arbeidet med å rekruttere lærlinger kjent i staten og bidra til å fremme staten som attraktiv arbeidsgiver, etableres det en årlig prisutdeling for beste statlige lærebedrift. Prisen skal første gang deles ut i desember 2016.
  • Opplærlingskontor for statlige virksomheter: Det ble etablert et opplærlingskontor for statlige virksomheter, OK stat, i 2013. Kontoret bidrar med råd og veiledning i arbeidet med å tilrettelegge for læreplasser. Det tas sikte på å gjøre ordningen fast fra 1. januar 2017.