Olje- og energidepartementets beredskapsarbeid

Petroleumsvirksomheten
Olje- og energidepartementet har som sektordepartement et overordnet ansvar for petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Departementet er ansvarlig for å utforme et ressursforvaltningssystem (rammeverk), som blant annet skal ivareta hensynet til leveransesikkerhet. Leveransesikkerhet er først og fremst knyttet til gass.

Det er oljeselskapene og Gassco som har det operative ansvar for leveransesikkerhet for gass. Oljeselskapenes evne til å yte leveransesikkerhet knytter seg både til enkeltfelt på sokkelen, selskapenes samlede feltportefølje og deres evne til å sikre seg nedstrøms ved kommersielle arrangementer, gasslager med mer. 

Gassco er operatør for transport og behandlingsanleggene for gass. Gassco er ansvarlig for kvaliteten på transportnettet og foretar inspeksjoner og vedlikehold.

Ved en hendelse med konsekvenser for helse, miljø eller sikkerhet (HMS) rapporterer operatøren til Petroleumstilsynet. Petroleumstilsynet rapporterer videre til blant annet Oljedirektoratet. Ved hendelser uten HMS-innslag rapporterer operatøren direkte til Oljedirektoratet. I alle tilfeller er det Oljedirektoratet som varsler og orienterer OED fortløpende om hendelser som inntreffer.

Forsyningssikkerhet for drivstoff
I situasjoner med større fysisk underskudd på drivstoff innenlands har OED ansvar for drivstoffberedskapen. Ved eventuell svikt i tilførslene til OECD-området bidrar vi til eventuelle IEA-initierte krisehåndteringsplaner for å dempe skadevirkningene av underskuddet. Et aktuelt tiltak for krisehåndtering på nedstrømssiden er trekk i beredskapslagre av petroleumsprodukter. Oljeselskaper som produserer (raffinerer) eller importerer petroleumsprodukter er lovpålagt å holde beredskapslagre tilsvarende 20 dagers normalforbruk. Ved behov, det vil si ved en svikt i leveransene til det norske markedet eller på verdensmarkedet, kan myndighetene pålegge selskapene å selge fra disse lagrene.

Kraftforsyningen
Olje og energidepartementet har det overordnende ansvaret for landets kraftforsyning. Det operative ansvaret for kraftforsyningsberedskap er delegert til NVE, som er beredskapsmyndighet etter energilovens kapittel 6. NVE leder Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO), der alle enheter i kraftforsyningen deltar.

Ved problemer av kortere varighet med å balansere forbruk og tilgjengelig kapasitet (effektknapphet) har Statnett som systemansvarlig fullmakt til å treffe nødvendige tiltak. I svært anstrengte kraftsituasjoner har Statnett ansvar for å ta i bruk virkemidler for å sikre balansen for å unngå rasjonering, etter godkjenning av NVE.

Departementet kan fatte vedtak om å iverksette rasjonering når det på grunn av ekstraordinære forhold er knapphet på elektrisk energi (langvarig energiknapphet), og det ut fra allmenne hensyn er påkrevet for å sikre at energien blir best mulig utnyttet. NVE er rasjoneringsmyndighet i Norge, og har ansvaret for planlegging og administrativ gjennomføring av tiltak. Rasjonering kan være tvangsmessig utkobling av forbruk og rekvirering av produksjon. 

Vassdrag
Som overordnet vassdragsmyndighet har Olje- og energidepartementet ansvar og oppgaver knyttet til å forebygge skade som følge av dambrudd, flom og vassdragsrelaterte skred. Den operative gjennomføringen er delegert til NVE.

Vassdragsmyndigheten ved NVE har ansvar for å påse at tiltakshavere planlegger, bygger og driver vassdragsanlegg slik at sikkerheten for mennesker, miljø og eiendom blir ivaretatt, og at det utarbeides beredskapsplaner for å håndtere unormale hendelser.

NVE utarbeider varsler om flom. Ved vassdragsulykker og skadeflom gir NVE råd og veiledning til kommuner, politi og redningsmannskaper, fylkesmenn og andre om skadereduserende tiltak. NVE kan gi pålegg til eier av vassdragsanlegg om å gjennomføre tiltak for å begrense skader. NVE kan også selv iverksette tiltak når det er særskilt fare for alvorlig skade. NVE kan yte materiell eller økonomisk bistand i en krisesituasjon til tiltak som skal avverge skade.

NVE arbeider forebyggende for å redusere risikoen for skader ved å kartlegge risiko for flom og vassdragsrelaterte skred, gi råd og veiledning til kommunenes arealplanlegging, og ved å gi bistand til planlegging og gjennomføring av sikringstiltak mot flom og vassdragsrelaterte skred.  

Skred
Fra 1.1.2009 er NVE statlig forvaltningsorgan for forebygging av alle typer skred. NVE kan bistå kommunene og samfunnet forøvrig med kompetanse og ressurser innen forebygging av skader som følge av skred. NVE vil bistå ved kartlegging og informasjon om skredfare, overvåking og varsling, arealplanlegging, sikring samt bistå i beredskapssituasjoner. For mer informasjon om NVEs skredansvar se www.nve.no

Til toppen