Norges energisamarbeid med EU

Norge har et tett samarbeid med EU på energiområdet, og er med i EUs indre energimarked gjennom EØS-avtalen. Departementet har tett kontakt med EU-kommisjonen blant annet gjennom en egen energidialog, hvor statsråd og kommissær møtes.

Det er viktig at norske energiprodusenter har stabile og forutsigbare rammevilkår. Det er derfor av stor betydning å følge utformingen av nye direktiver, forordninger og beslutninger på energiområdet i EU.

EØS-notater om energi.

Olje- og energidepartementets EØS-strategi.

Strategien beskriver hvordan EU/EØS-arbeidet organiseres i OED, og hva som er hovedmålsetninger og overordnede prioriteringer. Den inneholder også en liste over sentrale forum der OED deltar, i tillegg til nyttige lenker til mer informasjon.

 

EU/EØS-spørsmål på energiområdet – organisering

  • EØS-gruppen, på departementsnivå, hvor aktuelle EØS-relaterte spørsmål drøftes og arbeidet koordineres.
  • Energiråden i Brussel, kontaktpunkt i Brussel for oppfølging av aktuelle EU/EØS-spørsmål på energiområdet.
  • Spesialutvalget for energi (EU/EØS), hvor enkelte fagdepartement er representert og hvor aktuelle rettsakter på området blir drøftet og eventuelt foreslått innlemmet i EØS-avtalen.
  • Koordineringsutvalget for EU/EØS, hvor samtlige departementer er representert.
  • EFTAs arbeidsgruppe for energispørsmål, herunder tilhørende møter med Kommisjonen.
  • Kontaktutvalget for EU/EØS-spørsmål, hvor energiindustrien og interesseorganisasjoner deltar. I tillegg til faste møter anvendes kontaktutvalget ofte som høringsinstans på området.
  • Energidialogen mellom Norge og EU-Kommisjonen. I denne kontekst avholdes det møter mellom energiministeren og Kommisjonens energikommissær.

 

Sentrale kontaktpersoner i OED:

Avdelingsdirektør

Johan Vetlesen – tlf: (+47) 22 24 63 05 / e-post: Johan.Vetlesen@oed.dep.no

Seniorrådgiver

Kristin Thorvaldsen – tlf: (+47) 22 24 61 64 /e-post: Kristin.Thorvaldsen@oed.dep.no

Energiråden ved Norges delegasjon til EU (Brussel)

Ragnar Semundseth – tlf: (+47)23953445 / e-post: Ragnar.Semundseth@mfa.no

Informasjon om Norges samarbeid med EU er samlet på dette nettstedet