Åpning av områder for mineralvirksomhet på deler av norsk kontinentalsokkel

Det ble igangsatt en åpningsprosess for mineralvirksomhet på deler av norsk kontinentalsokkel etter havbunnsmineralloven i 2020. På basis av konsekvensutredningen, høringsinnspillene og Oljedirektoratets ressursvurdering ble det i 2023 lagt frem en stortingsmelding om åpning av område på norsk kontinentalsokkel for mineralvirksomhet og strategi for forvaltning av havbunnsmineralressursene. På denne siden vil det være en oversikt over relevante dokumenter i saken.

 

'
Foto: Sokkeldirektoratet

Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel

Konsekvensutredningen er blitt gjennomført på basis av et fastsatt utredningsprogram. Som del av konsekvensutredningsprosessen har statlige etater og ledende fagmiljø utarbeidet grunnlagsrapporter og virkningsstudier. Funnene i disse rapportene er oppsummert i denne konsekvensutredningsrapporten.

Ressursvurdering havbunnsmineraler

Oljedirektoratet har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene i utredningsområdet. Rapporten konkluderer med at det er store forventede tilstedeværende ressurser.

Bakgrunnsrapporter

Som del av åpningsprosessen har statlige etater og ledende fagmiljø utarbeidet grunnlagsrapporter og virkningsstudier for å sammenstille tilgjengelig kunnskap om naturres­surser, miljø og næringsvirksomhet i utrednings­området, samt mulige virkninger på disse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program for konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel

Olje- og energidepartementet har fastsatt programmet for konsekvensutredningen for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel. Departementet har basert på Oljedirektoratets faglige gjennomgang av høringsinnspillene til forslaget til konsekvensutredningsprogram, vurdert innkomne høringsinnspill. Det fastsatte programmet består av forslaget til konsekvensutredningsprogram som har vært på offentlig høring og departementets vurdering av innkomne høringsinnspill.  

Forslag til konsekvensutredningsprogram

Vurdering av konsekvensutredningsprogram etter høringsinnspillene