EU. LIFE – neste programperiode for EUs miljø- og klimaprogram

Rapport fra miljørådene Stine Svarva og Hege Olbergsveen, EU-delegasjonen.

  • Enighet om neste periode (2021-2027) for EUs miljø- og klimaprogram LIFE
  • Målet med programmet er å bidra til en bærekraftig og klimanøytral økonomi og grønn omstilling, og forbedringer for miljø, biodiversitet og økosystemer
  • Programmet er et virkemiddel for overholdelse av regelverk på miljø- og klimaområdet
  • LIFE skal stimulere til innovasjon, kunnskap og investeringer i gode løsninger på tvers av sektorer  
  • Det er lagt til rette for at resultater fra forskningsprogrammet Horisont Europa og andre programmer kan tas videre i LIFE, og LIFE skal stimulere til at disse tas ut i «markedet»

Rådet, Europaparlamentet og EU-kommisjonen har kommet til enighet om forordningen som regulerer EUs miljø- og klimaprogram LIFE. Forhandlingene om budsjettet for programmet og adgang for tilknyttede land vil imidlertid fortsette som del av diskusjonene av EUs langtidsbudsjett (MFF).

LIFE-programmet har eksistert siden 1992 og har hatt ulik prioritering og innretning i program­periodene. Det nye programmet bygger på inneværende LIFE-program, men reflekterer nå dagens EU-politikk. I perioden 2021 – 2027 skal LIFE ha som overordnet mål å fremme overgangen til en økonomi som er bærekraftig, sirkulær, energieffektiv, basert på fornybar energi, klimanøytral og resistent. Det skal bidra til å beskytte og forbedre miljøtilstanden, og reversere tap av biologisk mangfold og forringelse av økosystemer. Gjennom dette skal programmet bidra til FNs bærekrafts­mål, Paris-avtalen og FNs biodiversitetskonvensjon.

Programmet er koblet til prioriteringene i EUs miljøhandlingsprogram. Det supplerer landenes virkemiddelapparat, og muliggjør økt innsats. LIFE skal bidra til overholdelse av EUs miljø-, klima- og energiregelverk, som særlig er en utfordring innen avfall, vann, luft og arter/naturtyper. Programmet skal stimulere til innovasjon og nyskapning, og bidra til å fylle rommet mellom de store forsknings- og innovasjonsprosjektene, investeringsfond og finansieringsfondene som blant annet går til gjennom­føring av EUs landbruks- og regionalpolitikk. Det skal bidra til utvikling og utbredelse av beste praksis i og mellom medlemslandene, og være med å finansiere gode løsninger som kan settes ut i markedet (up-scaling).

LIFE-programmet er inndelt i delprogrammer som viser satsingen i kommende periode. På miljø er det to delprogrammer, 1) Natur og biodiversitet og 2) Sirkulær økonomi og livskvalitet, som f.eks. kan inkludere luftkvalitet, jord og vann. Delprogrammene på klima er 1) Utslippsreduserende tiltak og klimatilpasning og 2) Omstilling til ren energi. Det nye delprogrammet på energi er overført fra dagens forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020, og skal bidra til å fremme lavutslipps­løsninger og fornybar energi. 

Programmet er åpent for en rekke aktører, nasjonale-, regionale- og kommunale myndigheter, bedrifter, organisasjoner og institusjoner. Kvalitet skal være det styrende kriteriet ved tildeling av midler til prosjekter. Andelen finansiering i det enkelte prosjekt vil variere mellom områdene, men utgjør maksimum 60% til 75% av prosjektets økonomiske ramme. Prosjektene sorterer i ulike kategorier; standardprosjekter, tekniske prosjekter, og strategisk integrerte prosjekter og strategiske naturprosjekter som er knyttet til gjennomføring av landenes strategier og handlingsplaner.

Tilskudd fra LIFE vil også støtte opp om driften til nettverk for samarbeid mellom miljømyndigheter (IMPEL), påtalemyndigheter (ENPE) og dommere (EUFJE). Dette er viktige arenaer for deling av kunnskap, kompetanse og beste praksis innen gjennomføring og overholdelse av miljøregelverk.

Kommisjonen skal i samråd med medlemslandene (LIFE-komiteen) utarbeide flerårige arbeids­programmer for LIFE, der nærmere detaljer om prioriteringer, allokering av midler, tidsrammer og tildeling vil fastsettes. Arbeidsprogrammene vedtas i form av gjennomførings­rettsakter, og det første vil gjelde for fire år.

Kommisjonen har foreslått at samlet budsjett skal være 5,45 milliarder euro over sju-årsperioden fra 2021. Det er en økning på nesten to milliarder euro fra dagens program. Kommisjonens forslag er at 64 % av midlene skal gå til miljøprosjekter og 36 % klimaprosjekter, og at fordelingen skal være 0,95 mrd euro til klima- og klimatilpasning, 1 mrd euro til omstilling til ren energi, 1, 35 mrd euro til sirkulær økonomi og 2,15 mrd euro til natur og naturmangfold. Partene er uenige om rammer og fordeling, og budsjettdiskusjonen vil fortsette som del av forhandlingene av EUs langtidsbudsjett.

Koblingene til andre programmer vektlegges, og Kommisjonen og medlemslandene skal arbeide for at synergier mellom programmene utløses. LIFE-programmet skal bidra til å operasjonalisere resultater fra Horisont Europa, dvs. omsette fra forskning til forretningsidè, og til at det til slutt tas ut i "markedet". Disse synergiene er nærmere omtalt i annex IV til forordningen om Horisont Europa.

Arbeid under LIFE skal også bidra til å støtte opp om innføring og læring fra løsninger utviklet under EUs region-, sosiale-, samhørighets-, landbruks-, maritime- og investeringsfond (InvestEU) og Connecting Europe Facility. Her vektlegges særlig synergier for strategiske naturprosjekter og strategiske integrerte prosjekter.

Det vil også kunne være synergier med andre programmer enn de som nevnes i forordningen, som Digital Europe og EUs romprogram, som vil inkludere EUs jordobservasjonssystemet Copernicus.