Hvorfor selger Forsvaret materiell?

Forsvaret avhender materiell som det ikke lenger er bruk for i Forsvarets avdelinger, for å løse de oppdrag avdelingene har.

Avhendingsinntekter er en integrert del av forsvarsbudsjettet, og Forsvaret benytter disse inntektene til å skape et endre bedre forsvar. I 2013 innbrakte avhending av materiell 129 millioner kroner.

Forsvarsdepartementet og Forsvaret følger statens normalinstruks for avhending av materiell. Denne instruksen sier at materiellet normalt skal avhendes ved salg, og at salget skal foretas på den måte som gir størst økonomisk utbytte for staten.

Det er Forsvaret som foretar vurderinger og valg av avhendingsmetode med bakgrunn i gitte føringer og retningslinjer, herunder normalinstruksen. Spørsmål og avklaringer knyttet til lisensplikt i forbindelse med eksport skal av Forsvaret fremmes til Utenriksdepartementet for avgjørelse. 

Til toppen