Klage på Riksantikvarens vedtak om tilskudd for restaurering av M/S Hvaler. Stiftelsen D/S Hvaler, Kråkerøy i Fredrikstad kommune

Miljøverndepartementet har opprettholdt Riksantikvarens vedtak om tilskudd til å restaurere M/S Hvaler. Vedtaket ble påklaget av Stiftelsen D/S Hvaler som anførte at tilsagnet for 2010 fastsatt i Riksantikvarens vedtak, ikke var tilstrekkelig til å bringe skipet i driftsmessig stand. Dermed ville det, i følge klager, være vanskelig å gjennomføre restaureringsarbeidet i samsvar med fremdriftsplanen. Riksantikvaren på sin side anførte at stiftelsen må prioritere nødvendige tiltak i forbindelse med restaureringsarbeidet i første omgang, noe det bevilgede tilskuddet ville kunne dekke. Etter Miljøverndepartementets vurdering må Riksantikvaren strengt prioritere tilskudd til de mest nødvendige tiltakene i restaureringsprosessene i verneprosjekter generelt. Dette følger av den økonomiske rammen i statsbudsjettet for 2010 opp mot den store søkermassen i 2010. Miljøvernepartementet var således enig i Riksantikvarens vurdering og konklusjon.

Les brevet i pdf-versjon

Miljøverndepartementet viser til Deres brev av 28.3.2010 med klage på Riksantikvarens vedtak av 10.3.2010 vedr. tilsagn om tilskudd til restaurering av fartøyet M/S Hvaler.

Miljøverndepartementet har etter en samlet vurdering med grunnlag i fremlagte saksdokumenter ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 10.3.2010. Klagen tas ikke til følge.

Riksantikvaren fattet den 10.3.2010 vedtak om tilsagn om tilskudd til restaurering av M/S Hvaler. Vedtaket ble påklaget av Stiftelsen D/S Hvaler(heretter kalt stiftelsen). Riksantikvaren opprettholdt sitt vedtak og oversendte klagesaken til videre behandling hos Miljøverndepartementet ved ekspedisjon av 15.6.2010. Klager har ikke kommentert Riksantikvarens oversendelsesbrev.

Klagers anførsler, jf. brev datert 28.3.2010

Stiftelsen anfører i sin klage at det er feilaktig opplyst i Riksantikvarens vedtak at stiftelsen i tillegg til tilsagn på 250 000 kr for 2010, har mottatt forhåndstilsagn på 300 000 kr gitt i 2009. Stiftelsen nekter å ha mottatt vedtak om forhåndstilsagn for 2010, men hadde en avtale om at del av tilskuddsbeløpet for 2009 skulle utbetales i 2010. Stiftelsen viser i denne sammenheng til Riksantikvarens brev datert 3.12.2009.

Stiftelsen anfører at det er søkt om 2 925 000 kr til restaurering av M/S Hvaler som omfatter kostnader til blant annet avgjørende installasjoner for å kunne gjennomføre en ferdig restaurering av fartøyet samt for å kunne bringe det i driftsmessig stand. Tilskudd på 250 000 kr vil med hensyn til kostnadene for restaurering av fartøyet, være for lite og vil bringe restaureringsarbeidet i en kritisk situasjon i forhold til lagt fremdriftsplan. Forsinkelser vil igjen medføre store problemer ved at arbeidet gjennomføres i lokaler som snarlig skal saneres i forbindelse med veibygging/omregulering av området. Stiftelsen ber om en ny vurdering av sin søknad om tilskudd for 2010.  

Riksantikvarens merknader, jf. oversendelse til Miljøverndepartementet datert 15.6.2010

Riksantikvaren er enig med klager i at 300 000 kr som ble bevilget i 2009 etter avtale, først ble utbetalt i 2010. Selv om dette formelt sett ikke er et forhåndstilsagn, vil stiftelsen likevel samlet sett kunne få utbetalt 500 000 kr i 2010, slik det fremgår av Riksantikvarens tilsagnsbrev av 10.3.2010.

Videre viser Riksantikvaren til at dokumentasjon og tegninger ved flere anledninger har blitt etterlyst for deler av prosjektet uten at slik dokumentasjon er blitt mottatt. Riksantikvaren er av den oppfatning at arbeid med innredning og de fleste øvrige installasjoner ombord ikke er en forutsetning i forhold til sjøsetting av skipet, da slikt arbeid kan utføres etterpå. Riksantikvaren mener dette samtidig vil gi muligheten til å inspisere skroget innvendig etter at det er sjøsatt.

Vedrørende økonomi påpeker Riksantikvaren at stiftelsen til sammen disponerer ca. 1 million kroner i 2010, dersom tidligere tildelinger legges sammen med årets tildeling. Beløpet er i følge Riksantikvaren tilstrekkelig til å få fartøyet sjøsatt i år. Videre viser Riksantikvaren til den store søkermassen hvor prioriteringen mellom søknader må praktiseres strengt for å ivareta hensynet til å holde operative fartøy i drift. Riksantikvaren vurderer innredningsarbeidene og de tekniske installasjoner i denne saken til ikke å være kritiske for fartøyets bevaring.

På bakgrunn av ovenstående redegjørelse vurderer Riksantikvaren at det ikke foreligger grunnlag for å omgjøre vedtaket i saken.   

Departementets merknader

Miljøverndepartementet viser til statsbudsjettet for år 2010 hvor det er avsatt 42 millioner kroner til Riksantikvaren til fartøyvern. Samtidig omfatter søknadene for 2010 verneprosjekter med en samlet kostnad på 170 millioner kroner. Departementet er således enig med Riksantikvaren i at grunnet stor søkermasse må tilskudds saker praktiseres strengt spesielt for å ivareta hensynet til å holde operative fartøy i drift.

Etter Departementets oppfatning er det viktig at fartøyet blir sjøsatt. Som Riksantikvaren påpeker, lar dette seg gjøre selv om skipets salonger og innredning ikke er ferdig istandsatt. Departementet vil samtidig understreke at bevaring av skipet omfatter både utvendig og innvendig restaurering. Dermed vil også nødvendige innredningsarbeider og tekniske installasjoner være viktige deler av selve restaureringen av fartøyet. Under henvisning til tilgjengelige budsjettmidler må det foretas en prioritering av hva som er absolutt nødvendig og hva som kan utsettes. Departementet vil også påpeke at siden 2002 har Riksantikvaren totalt bidratt med 5 838 000 kr i tilskudd til restaurering av fartøyet.

Departementet viser til at søker etter gjentatte anmodninger fra Riksantikvaren ikke har innsendt supplerende dokumentasjon for de deler av arbeidene som søker i sin klage anfører som nødvendige. Miljøverndepartementet legger til grunn at det er foretatt vurdering av saken på grunnlag av de opplysninger søker har stilt til disposisjon og kan ikke se at det foreligger noen feil i Riksantikvarens behandling av søknaden.

Konklusjon

Miljøverndepartementet har vurdert alle sider ved saken og har etter en samlet vurdering med grunnlag i fremlagte saksdokumenter ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 10.3.2010.

Klagen fra Stiftelsen D/S Hvaler tas ikke til følge.

Med hilsen

Elisabeth Platou (e.f)
Avdelingsdirektør

Zubair Ali Syed
rådgiver

Kopi:

Riksantikvaren, Dronningens gate 13 Postboks 8196 Dep, 0034 OSLO